23-05-2017 Eke Vriens

Ook Eke Vriens snapt er weinig van.
Zij heeft een brief gestuurd naar bepaalde fractievoorzitters omtrent straling van kerktorens.
Daarin stelt zij, * Er zijn al veel mensen ernstig ziek geworden door deze straling*.
Dat is nu een onbewezen aanname, en daarom zullen de fractievoorzitters die brief naast zich neer leggen.

In de brief wordt ook een document van de Oostenrijkse artsenorganisatie ÖAK aangehaald.
Daarin worden in punt 2, Examination, een aantal laboratorium proeven genoemd.
Dat is leuk en aardig, maar geheel vrijblijvend. Nergens, en helemaal nergens worden daar bepaalde criteria aangegeven, waarboven sprake zou kunnen zijn van een bepaalde gezondheidsschade.

In de aangehaaalde zin staat *veel mensen ernstig ziek*.
Veel mensen is betrekkelijk.
Ernstig ziek. Wie heeft dat bepaald? Eigen diagnose, of heeft de huisarts dat bepaald?
Wat wordt er onder *ernstig* verstaan? Heeft de arts dat gekwantificeerd?
Zijn de symptomen blijvend of verminderen ze weer?

Als specialist op gebied van elektrosensitiviteit is mij al te goed bekend waarop elektrosensitieve personen kunnen reageren. Fout is in dat document dat er frequenties genoemd worden van 5Hz tot 2kHz. Dat is zo gesteld in verband met simpele meetapparatuur. In werkelijkheid dient men te letten op frequenties van 5Hz tot wel 10MHz, waarvoor speciale meetapparatuur denodigd is.
Het staat buiten kijf dat elektrosensitieve personen kunnen reageren op elektrosmog.
De lichamelijke reacties zijn goed elektronisch te meten.
De kernvraag daarbij is echter in hoeverre deze inwerkingen op het lichaam inderdaad schadelijk zijn. En die vraag is nog steeds niet beantwoord.

Een zekere mate van schadelijkheid is nog steeds niet aangetoond.
Dat een aantal mensen stevig te lijden hebben onder invloed van elektrosmog is duidelijk, Alleen is de mate van lijden niet bepaald, en is de link naar bepaalde elektrosmog niet gelegd

Op StopUMTS staat ook een brief van iemand, die een brief naar de Koning heeft gestuurd, en zich verwonderd heeft, dat die brief is doorgestuurd naar het ministerie van Volksgezondheid. Zulks is de gebruikelijke gang van zaken. De Koning heeft geen verstand van elektrogevoeligheid, en zal zich daar ook niet over uitlaten.
Ik heb nog nooit een uitspraak over elektrogevoeligheid vanwege het ministerie van Volksgezondheid gezien, en ik verwacht daar ook geen antwoord van. Uitspraken over gezondheidseffecten komen steeds van het ministerie van Economische Zaken, gebezigd door kooplieden, ingenieurs, of halfzachte politici (COFAM).
De enige personen die een serieuze uitspraak over gezondheidskwesties kunnen en mogen doen zijn medici, artsen, en die nu houden de kaken stevig op elkaar.
Als er al eens eentje een uitspraak hieromtrent deed, werd die later weer ingetrokken.

Als er dan al brieven gestuurd worden, is het beter daarin te stellen dat de politiek gewoon de halsstarrige GGD's verplicht om elektrosensitiviteit te onderzoeken, en te bepalen wanneer er van gezondheidsschade sprake is.
Nu is het allemaal zeer vrijblijvend.

Het is begrijpelijk, dat men wanhopig probeert om aandacht voor deze problematiek te krijgen, maar men dient wel met de juiste argumenten te komen.

Net zoals Peter van der Vleuten destijds een open brief stuurde naar Rutte en Samsom, waarin hij stelde dat *ER* iets moest gebeuren. Kijk je moet nooit aan een politicus vertellen dat ER iets moet gebeuren. Dat is geheel vrijblijvend en gebeurt er niets.
Je moet heel specifiek stellen *WAT* er precies moet gebeuren.
Dan pas kan de politicus afwegen of het wel of niet zal gebeuren. Heb je 50% kans.

Zo zou men ook kunnen wensen dat de Gezondheidsraad commissie EMV wordt opgeheven.
Maar dan? Dan dient er wel een opvolging klaar te staan. En zolang dat niet is, gebeurt er niets.

 

25-05-2017 Monique

Iemand die het beslist ook niet snapt en niet wil snappen is Monique Beerlage van het Kennisplatform EMV.
Zoals die de problematiek aankaart, lijkt het wel, alsof zij zojuist van een andere planeet is over gebeamd. Althans volgens het interview op StopUMTS.
Elektrosmog is een veel groter begrip dan alleen radio-frequente straling. Wat onze Monique niet weet, is het feit dat radio-frequente straling ook veel laagfrequente of beter gesteld, middenfrequente frequenties bevat, die biologisch zeer agressief zijn.

Met een apparaat van ca. € 120,- (QRMA) kan men binnen 2 minuten zo'n 240 biomarkers meten. Een simpele proef met een DECT Basisstation kan na 10-20 minuten reeds een aanwijsbare invloed op het lichaam van de proefpersoon aantonen.
Met andere woorden, met een investering van ca. € 120,- kan men AANWIJZINGEN zien, die een invloed van elektrosmog op het lichaam aantonen. Dat mag dan wel niet als een bewijs gezien worden, maar het zijn wel degelijk aanwijzingen, iets wat onze Monique totaal vreemd is, en zij het bestaan ook ontkent.
Wil men nog een stap verder gaan, kan men scans maken met NonLinear diagnostic systems, Dat is apparatuur, waarmee men ziektes of aandoeningen op specifieke plekken in het lichaam kan vaststellen. Het geeft niet alleen aan, wat er nu, momenteel, aanwezig is, maar geeft tevens aan wat er aan gaat komen.
Bij het hart kan men bijvoorbeeld een waarde zien voor momentele Ischemia of Myocardiodystrophia, maar tevens, dat er eventueel een Myocardial Infarction zit aan te komen. Een expositie met een elektrosmog bron laat dan duidelijk zien hoe deze aandoeningen zich ontwikkelen.Zo kan men heel eenvoudig aantonen, dat er aanwijzingen zijn, dat de invloed van elektrosmog het een en ander in het lichaam kan veranderen, en daarmee de gezondheid kan beïnvloeden.
Het is vervolgens aan medici om te bepalen in hoeverre deze veranderingen in het lichaam inderdaad schadelijk voor de gezondheid kunnen zijn.
Zo zou een schadelijke invloed bepaald kunnen worden.
Niet moeilijk toch?
Nou ja, voor ongelovigen toch enigszins.
Tja, en bepaalde groepen bekijken *ongelovigen* toch met andere ogen.

Voorts is het iedere natuurkundige bekend, dat hoe hoger de frequentie, hoe ondieper de penetratiegraad. Daarom willen de providers liever de lagere frequenties van 700MHz en zelfs 450 MHz gebruiken, omdat ze dan gemakkelijker door dikke muren komen.
Het is nog niet bekend hoe die 5G signalen zijn samengesteld. Er wordt ook al geroepen dat ze frequenties van 30-300GHz zullen gaan gebruiken. Mijns inziens is een papieren krant dan al voldoende on die signalen tegen te houden. Als men dan toch een bepaalde penetratiegraad wil bereiken, zal men de signaalsterkte dienen te verhogen! Zeker, voor op straat wil men dan gebruik gaan maken van vele pico-cellen, maar daarmee kom je niet een betonnen gebouw binnen. Het is allemaal anders dan onze Monique het voorstelt.
Voor die hele hoge frequenties ben ik niet zo bang, omdat enkel lage frequenties gemakkelijk ons lichaam kunnen binnendringen, en hoge niet. Maar het is nog de vraag of, en hoe de 5G signalen gepulst zullen zijn.
(We worden nu ook al konstant bestraald met frequenties in het dikke GHz gebied, namelijk door de vele satellieten ( bv Astra, etc.) maar daar schijnen toch weinigen last van te hebben.

Afgezien van menselijkje reacties zijn er ook technische.
Bekend is, dat op bepaalde parkings (o.a. in Duitsland bij Raststättes) steeds een wagen van de Wegenwacht paraat staat, om gestrande auto's zo'n 10-20 meter verder te slepen, opdat ze weer willen starten.
In Nederland kennen we dat ook. Ergens was een zendmast geplaatst, en ineens konden een aantal auto's niet meer starten, zelfs niet in ondergrondse garages. Afstandsbedieningen werkten ook niet meer. Pas nadat die zendmast verplaatst werd, ging alles weer.
Sommige ringleidingen voor slechthorenden begonnen zich ook te misdragen.
En zo zijn er meer van dergelijke voorbeelden.
Allemaal totaal onbekend bij onze Monique. Tja, dat eeuwige verhaal van die Grenswaarden. Het is een feit dat hier in Nederland overal veldsterktes gehanteerd worden die ver onder de Grenswaarden liggen. Dat is juist. Dat is ook de reden dat een grote groep personen helemaal geen last heeft van de radio-frequente velden.
Wat men niet wil inzien, is het feit van de tweedeling in onze maatschappij. Tussen GSM900 en UMTS gelden 41 tot 61V/m als grenswaarde.
In de praktijk blijken veldsterktes van 3-4V/m gemeten te worden, volgens ICNIRP RMS normen gemeten.
Echter, en dat is sterk onderbelicht, er zijn elektrosensitieve personen, die al met lichamelijke klachten gaan reageren bij minder dan 0,02V/m, en sommigen reeds bij 0,006V/m.
Voor hen zijn die grenswaarden volkomen onbelangrijk.
En hun situatie nooit onderzocht.

Het sprookje van de pannekoek wordt ook weer ten tonele gevoerd.
Zie: http://www.milieuziektes.nl/Pagina12d.html
Zo heb ik zelf middels meten kunnen vaststellen, dat in de zijlobben van dergelijke zenders, langs weerszijden van een zender pal naar beneden ook signalen stralen, ook hoge veldsterktes gemeten kunnen worden.
Ook door Bornkessel gemeten en gerapporteerd.
Dus pal onder een zendmast is het beslist niet veilig.
Zo heb ik daar tevens frequenties van 30kHz en 100kHz kunnen meten

Monique hanteert de grijsgedraaide grammofoonplaat met de sprookjes van de Gezondheidsraad die het Kennisplatform EMV worden ingefluisterd.
Men kan dus stellen dat Monique Beerlage uit haar nek kletst.
Jammer dat er geen echte kennis van zaken aanwezig is.

Naschrift:
Ik heb wat info over SAR teruggevonden:

SAR offers no information at all with respect to frequency, waveform, or modulation of the EMF/radiation although these parameters are directly related in the literature to biological (and consequent health) effects. More specifically, it is repeatedly reported that amplitude-modulated or pulsed fields are more bioactive than non-modulated or continuous fields of the same carrier frequency, and the same average intensity (and thus the same SAR)
Moreover, it is reported that signals of the same SAR but with different modulation types produce different effects in the same biological sample.
Real voice-modulated electromagnetic waves are considered to be more bioactive than simulated / periodically-modulated waves of similar other parameters and of the same SAR. In some cases it is also reported that microwave radiation modulated in amplitude by an ELF field, produced similar effects with the specific ELF field alone.

In Belgie wil men verplicht gaan stellen dat de SAR waarde van een mobieltje in de winkels en in de reclame vermeld dienen te worden.
Uit deze maatregel blijkt weer eens dat die politiekers helemaal geen verstand hebben van deze materie. Het is klinkklare onzin.

In de eerste plaats is er een groot verschil tussen SAR waarden in Europa en in Amerika.
In de tweede plaats is de SAR, de Specific Absorption Rate een onnozele proef, die van geen kanten deugt. Weliswaar worden de grenswaarden daaruit afgeleid, maar die deugen ook niet. En de SAR doet helemaal geen uitspraak over biologische effecten.

Natuurlijk is het wel een vergelijkingsmaatstaf tussen mobieltjes onderling, maar het zegt niets over de biologisch relevante stralingswaarde, en daar gaat het uiteindelijk om.
Het gaat ook niet over de tijd dat je een mobieltje gebruikt, want de SAR gaat over een bepaalde tijdseenheid.

Maar het kernpunt is, dat een mobieltje met een lage SAR bij gebruik een hogere stralingswaaarde kan afgeven dan een mobieltje met een hogere SAR, omdat die laatste het vermogen automatisch meer terugregelt dan de eerste.

Dus die SAR regels op mobieltjes zeggen weinig.

Lees de analyse van ene W. Kuhn:
SAR-Kritik/sar-kritik.html


19-05-2017 Utrecht

Tja, daar heeft men de politiek zo ver gekregen om een motie in te dienen tegen het immense *Geweld van Zendmasten*.
StopUMTS schrijft:
Het aannemen van deze motie is een belangrijke stap voorwaarts naar het erkennen van elektrogevoeligheid van personen en EMV als bron van gezondheidsklachten.

Is dat zo?
De politici zullen de klachten van de bewoners als dusdanig tot zich genomen hebben, maar zeker geen relatie tot zendmasten hebben erkend, want daartoe hebben zij geen autoriteit.
De Gezondheidsraad of Kennisplatform EMV of de GGD hoeven maar te blazen, en het feest is over. Als de politici zich echt in de problematiek van elektrogevoeligheid zouden verdiepen, zou men tot heel andere conclusies komen.
Men stelt zich voor dat het RIVM een helpende hand zal uitsteken als men allerlei klachten daar heen stuurt. Het RIVM is ook al zo'n organisatie, die na het verschijnen van dat dubieuze rapport van het Zwitserse onderzoek (Cofam II) berichtte dat alles in orde was, terwijl er heel wat haken en ogen aan dat rapport kleefden. Nou ja, een echt rapport is nooit verschenen. Ik denk dat het RIVM niet eens een diepe la zal gereedhouden, maar alles meteen in de vuilzak zal werpen.
Ik herinner nog maar eens aan een TV optreden bij EenVandaag meen ik, waar een meneer over de ballustrade hangt en wijst naar een UMTS mast, die de oorzaak van zijn problemen zou zijn. Nadat ik een en ander had gemeten, kwam ik tot een geheel andere conclusie.
De straling van die UMTS zendmast, weliswaar in het zicht, was echter beduidend laag.
Maar de buren, links en rechts en onder deze meneer hadden allemaal een DECT telefoon, zodat rustig geconcludeerd kan worden dat deze meneer in een kleine magnetron woonde.

De oorzaken van ziin lichamelijke klachten kwamen beslist niet van die UMTS zendmast, maar van de apparatuur bij de buren. Zoals gewoonlijk is de straling van deze elektrosmog bronnen vele malen hoger dan die van zendmasten. Soms vertonen zendmasten die niet zichtbaar zijn hogere veldsterktes dan die, welke wel in het zicht zijn.
En het is de vraag in de Kanaalstraat Lombok hoe de straling van de zendmasten is, in vergelijking en verhouding tot de aanwezige DECT's, draadloze routers (met tegenwoordig twee aparte signalen), tablets, smartphones, en IOT zoals de Toon van Eneco (ook voor de buren een *klerelijer*). Voorts worden ook veelal signalen via de elektrische leidingen verstuurd (met de zg, Homeplugs). Daarmee kan man in iedere kamer, en op zolder internetten en TV kijken via een stekker in het stopkontakt. Vervuiling puur.

NIemand zal echter kunnen aantonen dat-ie kanker van zo'n zendmast heeft gekregen.
En kan ook niet aantonen van welke. Van een UMTS, GSM900, 1800 of C2000?
Grappig is ook, dat op overlijdensverklaringen zelden als oorzaak vermeld wordt; kanker.

Vaak heet het orgaan falen, nierfalen, hartfalen, etc.
Natuurlijk zullen de mensen in Lombok lichamelijke klachten hebben, maar ze zullen niet kunnen aantonen welke de veroorzakers kunnen zijn.
Uiteraard wil men niet afzien van het gebruik van tablets en smartphones.

En niemand wil de optredende lichamelijke klachten onderzoeken op hun medische merites.
Van dat apparaat welke dr. Huss gebruikt had, (€ 300.000) om elektrogevoeligheid aan te tonen, hoor of zie ik helemaal niets. Geen enkele instantie die dat gebruikt.

Men zal zwaaien met allerlei studies, die weinig aantonen voor wat betreft optredende klachten.

Kijk, een onderzoek zoals men in de VS heeft gedaan toont wel wat relevants aan.
Het gaat hier om straling van Smart Meters, die daar geheel anders zijn dan hier en ook niet vergelijkbaar zijn. Wel is het zo, dat de Amerikaanse Smart Meters veel hoogfrequente straling uitzenden.

https://youtu.be/p-aNRQNRtaI

The leads are/were not affected by the smart meter transmitter as Warren's heart didn't show potentially catastrophic signals every time. We ran this test two separate times for two 30 minute sessions before capturing it on video. At first the test would run for 8 minutes without a smart meter firing just to make sure Warren's heart was fine and it was. Then I turned the smart meter from the breaker panel on for 2 minutes at a time and witnessed anomalies. The best result was the first exposures to the smart meter pulses after Warren rested for ten minutes. Note that these were blind tests.

We also performed a GSR (galvanic skin response) test which measures a fright or flight reaction and it too correlated with smart meter exposure. It actually responded more than the EKG. The smart meter pulses were much shorter than the body's reaction. It was as if the body tried to adapt but ended up struggling with the task.

Even if a person does not show outward symptoms of being affected by wireless radiation, electrically sensitive organs like the heart sense the signals.  (The brain is also an electrically sensitive organ)

At 2:07 on the video, the RF meter (to the left of the laptop screen) jumps up to over 100 - this high reading indicates that the smart meter (next to Warren's head as he lies sleeping) has just transmitted data.  Right after the transmission, the EKG shows a disruption in the heart rhythm at 2:12.  Then afterwards the heart rhythm returns to normal.  

Smart meters transmit several times an hour (this is excessive and unnecessary), from once every 8 seconds to once every 30 seconds, depending on the model.  Back in the days of analog meters, someone would read the meter once a month.  Now with smart meters, the same info. is transmitted over a hundred times an hour, exposing a person to as much as 10,000 transmissions a day from one smart meter.  If another smart meter is close by your house (such as a neighbor's), that's exposure to another 10,000 transmissions a day.  (If you didn't know, this data can be used to tell when you are home, what kind of appliances you are using and when, usage patterns, and utilities have been selling this data to interested companies.)

Begrijp he goed. Ik wil elektrosmog helemaal niet goed praten. Maar wil men het een en ander veranderen, dient men met medische feiten te komen die die lichamelijke klachten aantonen. Tot nu toe worden die klachten als tijdelijk gezien, en, uiteraard niet serieus genomen.

04-06-2017 Frequenties

Grappig, dat StopUMTS nu een artikel plaatste, waarbij werd aangetoond, dat bij muizem de hoge frquenties niets doen, maar de lage freqiuenties wel degelijk een effect hebben.

Dat is wat ik al geruime tijd stel.
Hoge frequenties, van Radio Frequente golven zijn niet gevaarlijk. De kneep zit hem in de laagfrequente aanweige componenten.

Frequenties tussen 5kHz en 10-30MHz, het zg middenfrequente gebied.
Het heeft volgens mij daarom weinig zin om hoogfrequente straling te meten.
Veel belangrijker is om de genoemde middenfrequente frequenties te meten, omdat die veel meer biologisch actief zijn.

Veel bioresonantie apparatuur werkt al met frequenties tussen 2 Hz en 10kHz, sommige tussen 30kHz en 1MHz.

Non Linear diagnostic Systems werken met frequenties tussen 1,8Hz en 8,2Hz, waarbij deze frequenties via een speciale hoofdtelefoon worden toegediend.
Werkt perfect!

 

10-06-2017 Zonnepanelen

Net als Samuel Milham heb ik ook bezwaren tegen zonnepanelen.
Veel melkveehouders leggen ze aan om een paar dubbeltjes op electriciteitskosten te besparen, maar realiseren zich dat hun koeien er ziek van worden. Je kunt de velden overalk in de stallen meten, zeker aan alle metalen voorwerpen.

Zo heb ik ook een aantal zonnepanelen met mijn spectrumanalyser gemeten.
Vaak is het de stroomomvormer die noalm wat elektrosmog veroorzaakt.

Maar vaak kunnen ook de buren er veel last van ondervinden. Men heeft het dan met de aarding van de panelen niet zo nauw genomen, en ook bij de buren zijn dan *dirty electricity* signalen tot wel 400kHz meetbaar.
Man kan de omvormer nor enigszins afschermen om de *dirty air* tegen te gaan, maar de *dirty electricity* blijft. Daar helpen geen Stetzer filters tegen, omdat die niet hoog genoeg in frequentie gaan. Daar zijn alleen de filters van Bajog werkzaam.

Een ander punt is dat op veel plaatsen de aardeleiding ook sterk vervuild is, en tevens de grond veel zwerfstromen kan bevatten.

Veel mensen leggen de nadruk op hoogfrequente straling van mobiele telefonie, maar houden geen rekening met de middenfrequente frequenties alom aanwezig.

 

21-06-2017 Deals

Gezien de huidige politieke situatie in Nederland, een kabinetsformatie, met een politicus, die veel zaken in achterkamertjes placht te regelen, wil ik toch op volgend artikel wijzen.

Op de vooravond waarop de zg. Turkijedeal aan de EU werd bekendgemaakt, bleek Angela Merkel tesamen met Mark Rutte een deal gesloten te hebben met de Turkse premier Ahmet Davutoglu. Daarin werd overeengekomen, dat jaarlijks tussen 150.000 en 250.000 Syrische migranten vanuit Turkije door de EU zouden worden opgenomen. Dit zelfs als de influx van migranten sterk zou afnemen.
Deze overeenkomst werd echter niet aan de andere partijen in de EU medegedeeld.

Om die reden is Merkel er zo op gebrand dat andere lidstaten ook hun deel opnemen, omdat anders Duitsland en Nederland daaar voor zouden opdraaien.
Enfin, lees zelf maar.
Dit is nieuws wat men in Nederland niet brengt, en wat de Amerikanen verschrikkelijk vinden, omdat wij door dergelijke bronnen (RT.com en Sputniknews.com en Russia-Insider.com) de achterliggende feiten te zien krijgen.
Hierdoor krijgt men een veel beter overzicht van wat er feitelijhk overal aan de hand is, welke politieke spelletjes er gespeeld worden, en dat deze aardkloot in feite een vergeven vuile boel is.

https://www.rt.com/news/380581-merkel-turkey-refugee-deal/

 

 

26-06-2017 Off-Topic

Het is weliswaar off-topic, maar i8k vind beide PDF's de moeite van het lezen waard.

Gold.pdf gaat over goud, wat door banken als onderpand voor de munteenheid wordt gebruikt.
Het ziet er naar uit, dat landen als China, Rusland en enkele andere landen massaal goud opkopen, terwijl de USA enkel nog goud in de verkoop doet.
Enige tijd terug was er al een melding dat de Duitsers bij het ophalenh van hun eigen goud in de VS een ander goud terugkregen. Nederland laat ook braaf zijn goud in de VS gestald blijven. Of het er nog wel is?

HSE.pdf gaat over de bijen-honingraten van Grebennikov.
Zoals ik al eerder heb beschreven, geven legen honingraten een bepaalde energie af, wat ik ook heb aangetoond. Zie: http://www.minderstraling.nl/Pagina055.html helemaal onderaan.
longitudinale golven spelen hier duidelijk een grote rol.
Het artikel Elektrosmog.pdf is interessant ook in dit opzicht

 

 

 

Nieuws De website wordt steeds aangepast.
Via het engelse vlaggetje komt men op de engelse pagina's. **********************************************************************************************************************
Kijk ook eens op www.stopumts.nl voor nederlands nieuws,
maar ook voor Vlaams en Internationaal nieuws. www.beperkdestraling.org geeft geen vlaams nieuws meer en is ook niet meer objectief. Vlaams nieuws zie StopUMTS.nl
Men is niet in oplossingen geinteresseerd, en brengt enkel rampspoed meldingen..

21 -06 -2017: Is deze pagina opgeschoond en opgeruimd

Ouder nieuws staat nu op Pagina 11a.html en Pagina11b.html en Pagina11c.html en Pagina11d.html en Pagina11e.html en Pagina11f.html en Pagina11g.html , Pagina11h.html
en Pagina11k.html en Pagina11m.html en Pagina11n.html en Pagina11o.html en Pagina11p.html
Pagina11q.html en Pagina11r.html en Pagina11s.html en Pagina11t.html en Pagina11u.html en
Pagina11v.html en Pagina11w.html en
Pagina11x.html en Pagina11AA.htm en Pagina11BB.html en Pagina11CC.html en Pagina11DD.html en Pagina11EE.html en Pagina11FF.html en Pagina11GG.html en Pagina11HH.html en Pagina11II.html en Pagina11KK.html en Pagina11LL.html en Pagina11MM.html en Pagina11NN.html en Pagina11PP.html

 


Het voorlaatste staat op Pagina11QQ.html

Home | Nieuws | Feiten | Appell's | het bitje | Elektrosmog | Symptomen | DECT | ClaeSmog | Longitudinale |

Info | SBM-2015 | Bouwbiologisch huisonderzoek | Literatuur | Alternatief | Kontakt | Personen meten |

Google Web www.milieuziektes.nl

28-09-2009 Niet hoog- maar laagfrequent gevaarlijk Het is al langere tijd mijn overtuiging dat niet de hoogfrequente draaggolven van de mobiele telefonie de gevarenbron zijn, maar veel meer de laagfrequente informatie welke zich daarop bevindt.
Dat kan zijn in de vorm van modulaties (de digitale in stukjes gehakte informatie( evenals ander vuil.Ik ben hierover in kontakt met enkele wetenschappers, waaronder ook Andrew Goldsworthy, die mij op 23-09 een van zijn reacties, als open brief, mailde.

Afgezien van het feit, dat er in mijn geluidsopnames (zie Info) geen plaats is voor enig hoogfrequent signaal, en elektrosensibelen bij het aanhoren ervan dezelfde verschijnselen ervaren als bij de echte bron, heb ik gemerkt bij de vele metingen, dat de signalen van mobiele telefonie ook veel *VUIL* bevatten.

Vaal zijn dat signalen in het VLF gebied. Dat heb ik kunnen meten bij radarsignalen, UMTS signalen en nu ook bij GSM/UMTS signalen.
Dat was onlangs in een woning, evenals in de tuin zeer sterk aanwezig.
Dat zijn ruimtelijke signalen, waar men in feite weinig tegen kan ondernemen. (Bepaalde filters werken alleen in het elektriciteitsnet, maar niet daarbuiten!)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


26-04-2017 Soorten

Waar de wetenschappers, de natuurkundigen, de psychologen en medici niet bij stilstaan is het feit dat er twee soorten van mensen zijn.
Zij zien enkel normalen en gestoorden.

1. De *normale*, botte, mensen, die geen extra gevoelens hebben, reageren op weinig zaken. Ze zijn ongevoelig voor elektrosmog, en andere velden, zo ook subtiele velden. Hun verbeeldingskracht is zeer summier en zij kunnen zich niet voorstellen dat er anderen zijn die wel voor bepaalde zaken gevoelig zijjn.
Hen is bijvoorbeeld wel bekend dat een familielid stelt dat het slecht weer gaat worden, want hij voelt dat aan zijn eksteroog. Als het weer dan inderdaad slechter wordt, had de persoon maar wat *geraden.
En datgene wat wetenschappers niet kunnen verklaren bestaat gewoon niet.
Dat is dan *wetenschappelijk* verklaard. Iedereen die hier een andere mening heeft is verdorven, een imbeciel, en een *non-valeur*. In ieder geval niet iemand die serieus genomen dient te worden.

.2. Dat zijn speciale mensen die bepaalde gevoelens hebben. Zij *voelen* dingen die anderen *niet voelen*.
Veel wetenschappers zijn niet bereid dit soort zaken serieus te onderzoeken.
En datgene wat zij niet kunnen verklaren weigert men te erkennen.
Hun serieusheid blijft beperkt tot hun *wetenschappelijk* domein, zonder zich af te vragen of zij wel de juiste uitganspunten hanteren, en of er geen andere mogelijke verklaringen zouden kunnen zijn.
Zij zijn niet bereid over de rand van hun bordje te kijken, en blijven beperkt tot hun vicieuze cirkel.
De *gevoelige* personen kunnen reageren op zeer verschillende uiteenlopende bronnen.
Uiteraard ook op elektrosmog (laagfrequient en hoogfrequent) maar ook op geheel andere bronnen, vaak zeer subtiel, die nauwelijks meetbaar zijn en.waar totaal geen aandacht aan geschonken wordt. Deze personen kunnen wel door subtiele energiebronnen behoorlijk aangetast worden.
Men kan die gevoeligheid ook omschrijven als een soort *instinct*. Het is bekend dat dieren al een tijd voor dat er een tsunami komt al hoger gelegen gebieden hebben opgezocht. (De *nuchtere* westerling blijft op het strand zitten tot hij overspoeld wordt.)
Mij hebben enkele personen gemeld, dat daags vóór dat die tsunami's kwamen, zij bepaalde trillingen gewaar werden.
Ook zijn er personen die bepaalde (onzichtbaar) overvliegende vliegtuigen en verre vrachtwagens *voelen*.
Als je lang naar een boom zit te turen op een mooie heldere dag, kun je op een gegeven moment een aura rond die boom zien. Ik ken personen die een aura kunnen voelen, anderen die een aura kunnen zien, en ik ken iemand die aura's kan voelen en zien, plus nog eens zeven chakra's boven het hoofd.
Al die personen zijn ook nog eens elektrosensitief. En een beetje paranormaal.
In een fabriek in België waar men produckten metalliseert had de chemicus veel tijd nodig om de baden te analyseren om te bepalen of ze vervangen dienden te worden. Hij ging toch maar over op de adviezen van een dame aldaar, die eens aan de baden rook, en stelde of ze nog goed waren of niet.

Sommige personen *weten* bepaalde zaken. Wanneer iets gaat gebeuren, etc.
Als ik met mijn ega in de super ben, wil ik wel eens wat in verpakking pakken. Zij kijkt er naar en vertelt me precies waar het naar smaakt. Soms ben ik dan eigenwijs en neem het toch mee. Maar ze heeft altijd gelijk; het smaakt zoals zij voorspelde.
Vaak worden klagende personen over een nog niet aangesloten zendmast als simulanten weggezet, maar de heren *geleerden* beseffen niet dat deze zender toch al signalen ontvangt en weer afstraalt. Die zijn uiteraard veel te zwak voor telefonie, maar de longitudinale golven bewerkstelligen wel hun biologische invloed op *gevoeligen*. 
Longitudinale golver gaan over een veel grotere afstand dan de transversale..
Zie: http://www.milieuziektes.nl/Pagina500.html
http://www.milieuziektes.nl/Pagina600.html

Alle dingen hebben bepaalde velden, kunnen zelfs met elkaar communiceren.
Dat hebben ook planten, etc.
Bekend is, dat wanneer men aan een boom een tak afzaagt, men dat een kilometer verder aan een andere boom kan meten.
Stenen hebben ook bepaalde frequenties, en zeer verschillend.
Met de Hunter 4025, een NLS systeem, kan men organen scannen, en een tekort aan energie aanvullen met een zg. Meta Therapie. Deze therapie kan men moduleren met plantjes of stenen/juwelen. Het programme adviseert steeds een bepaalde voor ieder orgaan. Wanneer men een ander dan de voorgestelde neemt, is het effect beduidend minder.
De ega had eens gelezen dat rozenkwarts goed voor het hart zou zijn, dus hing ze zo'n steen om. Daar is ze rap van teruggekomen, want ze werd er goed beroerd van.

Wanneer men honger heeft kan men eten, maar na een bepaalde hoeveelheid is de honger over, en kan er niets meer bij.
Wanneer men dorst heeft kan men drinken, maar wanneer de dorst gelest is, kan men met moeite nog verder drinken. Drinkt men dan toch nog verder, komen er complicaties.
Zo is het ook met bepaalde *ontstoorders* of *energiebronnen*.
Wanneer personen met een bepaald tekort, in aanraking komen met *dingen* die energie afgeven, kunnen zij daar baat bij hebben.
Bepalend is natuurlijk de mate van die tekorten.
Nadat ik het verhaal van Grabovoi had gelezen, hebben we enkele lege honingraten op de Bijenboerderij opgehaald. Zo heb ik er een tegen de muur gehangen en met het NEV PRO systeem van Harry Oldfield de afstralende bioenergie zichtbaar gemaakt.
Zie: http://www.minderstraling.nl/Pagina055.html
Vervolgens hebben we zo een honingraat boven onze zetels gehangen. Dat gaf in het begin een weldaad. Een douche van energie.
Maar net als bij dorst, werden we verzadigd en moesten we ze weg doen.
Die aan de muut bleef hangen. Maar als mijn ega aan mijn bureau plaatsnam, *voelde* zij de energie als hinderlijk. Verplaatsing op mijjn boekenkast bracht rust.
Zo hebben we ook een Shungit bol van 20 cm, ideaal tegen elektrosmog. In het begin een weldaad, na een zekere tijd hadden we teveel. Zo kregen we eens bezoek van een elektrosensitieve persoon. De gedachte dat de bol positief zou werken was falikant vekeerd. De persoon kreeg meteen allerlei klachten. Mijn bol heb ik naar de berging verbannen.

Johan van het voormalige forum vond de normale ClaeSmog te sterk. Een speciale lichtere versie deed hem beter, terwijl de standaard voor de meesten goed voldoet.
Je probeert het een en ander uit. Zo ook een Djed pillar, een heel klein ding, wat ook veel orgon zou afgeven. Ook inmiddels verbannen..
Er is een bepaalde wisselwerking.
Wij kwamewn eens bij iemand die net een Tachyonen bol had ontvangen, tegen elektrosmog. Mijn ega voelde op enkele cm afstand de energie er af komen.
Enfin, wij ook zo'n bol besteld. Die kwam, maar mijn ega voelde niets. Wij stelden hem op bij de buren, maar die voelden ook niets.
De buren hadden net een paarse plaat aangeschaft, en hun zoon kwam daar regelmatig tegen zitten vanwege zijn pijn in de rug, die daarmee verminderde. De zoon werd ook gevraagd eens aan de bol te voelen. Hij schreeuwde dat zijn handen *in de fik zouden* gaan.
Kennelijk werkt het alleen naar behoefte.
Deze Tachyonen bol staat als sinds jaren op mijn nachtkastje, maar wij bespeuren er weinig van.. Ik slaap perfect.
Onze woning is als dusdanig goed gebalanceerd. Bezoekende elektrosensitieven ervaren dat zo ook.

Slapeloosheid, volgens de biologische klok, kan ook met slecht werkende organen te maken hebben (lever, longen, etc).  Daar kan ook een Dooozz niets aan veranderen.
Om het eens uit te proberen heb ik ook die Dooozz stenen besteld.
Na een en ander uitvoerig getest te hebben, en ik er de benodigde tijd voor genomen had, besloot ik na drie weken, dat het niets voor ons was, althans niet voor ons geschikt.
Ze bezorgden een overkill.in onze woning waar een zeker equilibrium heerst.
Zo heb ik firma Dooozz ervan in kennis gesteld, maar ik kreeg als antwoord, dat ik ze maar binnen twee weken had moeten terug sturen (landelijke regeling?).
Als ik iets serieus onderzoek ga ik niet over een nacht ijs.en wil alle aspecten goed onderzoeken, en daar is tijd mee gemoeid.
Enfin, als er iemand in een Dooozz geinteresseerd is, kan hij die hier gratis afhalen.

Het is ook een bekend gegeven, dat bepaalde personen een DECT gebruiken, evenals een draadloos modem, en nergens last van schijnen te hebben. Totdat er een zendmast in de buurt geplaatst wordt, die een schijntje straling afgeeft, toch heel weinig in verhouding to wat reeds aanwezig was. Er schijnt nu plotsklaps een soort verzadiging op te treden, en men begint nu op velerlei elektrosmog bronnen te reageren.
In de praktijk is ook gebleken, dat wanneer elektrosensitieven zich weerbaarder hebben kunnen maken door hun immuunsysteem te versterken, dat zij inderdaad veel minder tot zelfs niet meer gevoelig voor de elektrosmog, buiten zijn. Zij kunnen weer *de straat op*, en zijn enkel nog gevoelig voor passanten met een bepaalde smartphone. Er is kennelijk veel verschil onder smartphones.
Merkwaardig daarbij is wel, dat deze *verbeterde* personen wel veel last en hinder kunnen ondervinden van zeer subtiele en uiterst zwakke andere energievelden.
Kennelijk verandert er iets in het lichaam, de aura of wat dan ook, of energie niveau, maar het is wel zaak op deze punten te letten.

Hoe zit het nu met die *ontstoorders*?
De techneuten hebben gemeten en geen verandering kunnen konstateren.
Dus wordt er geconludeerd: Het werkt niet!
Dat is het credo van zogenaamde *wetenschappers*, die zich haasten om door de overheden *voor vol* te worden aangezien. Echter, na vele jaren worden zij nog steeds niet *voor vol* aangezien, en zijn teleurgesteld uit het Kennisplatform EMV gestapt. Men beperkt zich tot het sturen van klaagbrieven naar allerlei instanties, die deze gewoon naast zich neerleggen.
Het domme is, dat men helemaal verkeerd meet. Natuurlijk verandert er helemaal niets aan de elektrosmog bron. Niets, nada..
Het grappige is, dat vaak ook afscherming niet helpt, alhoewel men daar een vermindering van de EMV velden meet.

Er valt wel degelijk veel effect te meten, maar niet aan de elektrosmog bron.
Door elektrosmog verandert er wat in het lichaam van de gevoelige persoon.
Men dient aan de gevoelige persoon aan het lichaam te meten.
Die biologische veranderingen in het lichaam dienen gemeten te worden.
En dat is tot nu toe nog steeds niet goed gedaan. Jazeker men heeft wel eens wat gemeten, maar er geen rekening mee gehouden dat de proefpersoon onder een psychologische stress staat, waardoor het hartritme en de huidweerstand vanzelf al verandert, en dus een uitslag vertroebelt.
Jammerlijk is, dat men zich helemaal niet bekommert om wat een gevoelige persoon eigenlijk beweegt. Hoe het komt dat die reageert. Op wat? En waar eigenlijk?

In feite is dat niet moeilijk. Er is nu meetapparatuur waarmee men veel invloeden op het lichaam kan meten, met drie cijfers achter de komma.
Zo heb ik eens een nulmeting bij mijzelf gedaan. Daarna een DECT basisstation op mijn bureau aangesloten. Vervolgens na 10 minuten nogmaals een meting gedaan.
Aansluitend een ClaeSmog omgehangen en weer na 10 minuten nog eens een meting gedaan terwijl de DECT nog steeds aanstond.
Uit de vele Biomarkers als voorbeeld: Het Vetgehalte van mijn lever was onder invloed van de DECT toegenomen. Het effect van de ClaeSmog was, dat het vetgehalte van mijn lever gezakt was, tot zelfs onder de waarde van de nulmeting. Deze resultaten heb ik toen naar het toenmalige StopUMTS gestuurd, die er niets van begreep.

Zo heb ik eens wetenschappelijk kunnen aantonen dat een elektrosensitieve persoon negatief reageerde op de nabijheid van een opgeladen accu in een LED zaklamp.

Met een NLS systeem kan men organen, weefsels en cellen meten, en zo ook de invloed van bronnen zichtbaar maken. In de Pathologie lijst staan waarden van huidige en toekomstige aandoeningen vermeld. En die veranderingen kunnen uitsluitsel geven om aan te tonen in hoeverre bepaalde organen beinvloed worden.
En zo ook de invloed van *ontstoorders*.
Goed en correct meten is beter weten!

De vele personen die klagen dat zij onder invloed van bepaalde zaken lichamelijke klachten ervaren, zijn dus niet gek, maar hebben kennelijk meer gesofisticeerde zenuwen of langere gevoeligere antennes, en kunnen daarom meer *ontvangen*. Die meerontvangst kan zich dan uiten in pijnen, overbelastingen van zenuwen bij organen, etc..
Veel wetenschappers houden helemaal geen rekening met de feiten hoe gevoelige personen reageren en voelen, en hoe deze *ontstoorders* een soort bescherming van de zenuwen bieden..
Een eenvoudige ontstoorder is de BioProtect kaart. Meerder proeven hebben uitgewezen, dat wanneer men zo'n kaart onder de kabelgoot van een zendmast legt, de straling van deze zendmast nu veel minder biologische schade veroorzaakt. De afgestraalde frequentyies bljven hetzelfde, maar de het spectrum van de bijbehorende longitudinale golven is drastisch veranderd, waardoor de omwonenden veel minder last ondervinden.
Als men een fles water zo'n 10 minuten op een BioProtect kaart plaatst, is dat water gevitaliseerd, wat men goed kan meten.
De afschermingen volgens Gebbensleben, die de longitudinale golven doen reflecteren, blijken in de praktijk goed te voldoen.
Het bevestigen van die kleine aluminium plakband (5 cm) rond electriciteitskabels brengt ook rust. Zelfs in de USA is men er enthousiast over. Een kritisch persoon schreef: *I have been slowly putting aluminum tape on all my plugs and the effect is simply amazing. Rooms are much more comfortable once they have been 'taped'!*

Deze woning staat onder de stralingsbundels van UMTS zendmasten op de flat ertegenover. De bewoners konden niet meer in de voorkant van de woning verblijven, en ook de tuinman ervoer problemen. Zoals ik zo vaak schrijf, zijn de frequenties tussen 5kHz en 10MHz het meest biologisch actief.
Aan de voorkant van de woning kon ik deze *dirty air* goed meten. Daarop heeft men tegen de muur een zogenaamde *afvangantenne* geplaatst, waardoor deze frequenties niet meer in de woning te meten zijn.
Het gevolg is, dat de bewoners de meubels weer naar de voorkant hebben verplaatst, en men nu zelfs ongehinderd in de tuin kan werken.
Aan de zendmasten zelf is helemaal niets veranderd.
Ook zijlobben van zendmasten kunnen deze *dirty air* frequenties bevatten.

Kortom, veel verschijnselen, waar *men* geen redelijke verklaring voor heeft, kunnen met longitudinale golven verklaard worden, en schijnen daarom veel aannemelijker.
Conclusie: Ontstoorders kunnen zeker wel het een en ander bewerkstelligen.
Zij kunnen niets doen aan de elektrosmog bronneen zelf, maar wel een biologische invloed op het lichaam van de gevoelige uitoefenen.

Op http://www.milieuziektes.nl/Pagina300.html staan een aantal reacties van personen die verhalen hoe zij een ClaeSmog ervaren op hun lichaam.

Naschrift 20170520:

 

 

 

In de Telegraaf (Vrouw) staat een artikel over hooggevoelige personen.
Daarbij wordt gesteld dat 15-20 propcent van de bevolking hooggevoelig is. Het is waarschijnlijk eenerfelijke karaktertrek die eveneveel voorkomt onder mannen als vrouwen. Dit blijkt uit onderzoek van Elaine N. Aron, een Amerikaanse psychotherapeut en grondlegger van het begrip HSP (Highly Sensitive Person).

Hooggevoelige mensen hebben een zeer gevoelig zenuwstelsel waardoor de informatieverwerking door de hersenen nauwkeuriger en uitgebreider verloopt dan gemiddeld. Er ontbreekt als het ware een *selectiefilter*.

Hierdoor raken ze snel overgeprikkeld bij bijvoorbeeld mensenmassa's of harde muziek. Bij overprikkeling op langer termijn kan er onder andere chronische vermoeidheid of een burn-out ontstaan.

Monique Steenvoorden schreef het boek *Het onzichtbare zien!* over haar gevoeligheid.