Nieuws

De website wordt steeds aangepast.
Via het engelse vlaggetje komt men op de engelse pagina's.

***********************************************

Kijk ook eens op www.stopumts.nl

15-07-2010

Ouder nieuws staat nu op Pagina 11a.html en Pagina11b.html en Pagina11c.html

 

24-08-2009 Duitse TV uitzending Spiegel-TV over spaarlampen

Hier een artikel van Spiegel.de over de leugens omtrent spaarlampen.

En hier een vroeger artikel van Wolfgang Maes over spaarlampen.

Duidelijk is, dat de politiek zich weer eens heeft laten inpalmen door de leugens van de industrie.

En hier nog een persmededeling van Verband Baubiologie.

En nog een artikel *Energiesparlampen im Stromnetz.* (toegevoegd op 02-09)

Home | Nieuws | Feiten | Appell's | het bitje | Elektrosmog | Symptomen | DECT | Kritiek |

Info | SBM-2008 | Bouwbiologisch huisonderzoek | Literatuur | Alternatief | Links | Kontakt |

Google Web www.milieuziektes.nl

07-05-2009 *Meerook-effect* bij mobieltjesgebruik passanten

Er is een duitse meetstudie verschenen van o.a. Bornkessel en Schubert over een expositievergelijking tussen basisstations, mobieltjes van passanten en personen die helemaal geen mobieltje gebruiken.
Hieruit blijkt, dat ook de passerende bellers een groot gevaar voor niet-bellers opleveren.

En er blijkt tevens uit, dat het NIET zozeer de zendmasten zijn die zo schadelijk zijn, maar veel meer de mobieltjes aan het hoofd, alsmede voor de omstanders, die zo een factor 100 tot 1000 meer straling oplopen dan van een zendmast.

Ikzelf heb geen mobieltje en bel uit principe ook geen mobiele nummers!

 

09-05-2009 + 19-05-2009 de nationale stralingsdag

Op 15 en 16 mei vond bij Stichting VIBA Expositie denationalestralingsdag plaats.
De Gruijterfabriek, gebouw B, nabij Brabanthallen, Veemarktkade 8, 5222 AE DEN BOSCH

Daar vonden een aantal lezingen en demonstraties plaats, omtrent straling, ofwel elektrosmog.

Ditmaal niet van de sussende overheid, maar vanuit de harde dagelijkse werkelijkheid!

Het evenement werd door een overweldigende opkomst als zeer geslaagd ervaren.

De lezing van milieuziektes.nl is bij Youtube te zien.

29-05-2009 *Meerook-effect* bij mobieltjesgebruik passanten

Als aanvulling op de posting dd. 07-05-2009 omtrent het mee-bel effect, hier een grafiek omtrent stralenbelasting.
Gemeten is met een middelmatige Dosimeter van Antanessa. DE waarden zijn RMS, geen Piekwaarden.

08-06-2009 Andere organisaties als het Nationaal Platform Stralingsrisico's

Er worden mij nogal eens vragen gesteld door elektrogevoelige mensen waar men eigenlijk zijn/haar ei kwijt kan. Men vindt dat het zo niet verder kan en er wat zou moeten gebeuren.
De GGD's zijn sowieso al vijandig ingesteld als het om effecten van EMV gaat.
Er zijn enkele organisaties, die het een en ander in hun vaandel hebben staan.

Zo ook het Nationaal Platform Stralingsrisico's.
Eigenlijk opgezet om een deskundig weerwoord ten opzicht van de verschillende overheden te kunnen bieden.

De gangmaker daar, is Alex Swinkels, die als voorzitter van STS (Straling Tegen Spijkenisse) zich hier meer door deze vlag geruggesteund voelt en op eigen houtje als woordvoerder optreedt. (zie: 13-04-2009).

Op www.kennisplatform.nl staat o.a. het verslag van een tweede bijeenkomst dd 20-11-2008.
Daar worden de overheden nogal wat *veren in de kont* gestoken, want men is vol lof over wat er wordt voorgesteld.

Te lezen valt er o.a.: Lagendijk stelt opnieuw dat radiogolven, net zo min als infrarood, tot stroom leiden. Fysisch is uit te rekenen wat de krachten zijn op ionen en celmembranen en daar komt uit dat er geen modulatie of stroom is.

Dat is allemaal theoretisch gezwets van techneuten, die niets van biologische processen hebben begrepen, en zelfs waarschijnlijk ook nog nooit eens aan een persoon wat hebben gemeten. Ik bedoel de biologische effecten veroorzaakt door EMV.
(In *het bitje* Mei 2009 en de YouTube filmpjes heb ik een aantal voorbeelden genoemd hoe dat wel kan.)

De invloed van elektrosmog, of radiogolven kan heel duidelijk gemeten worden m.b.v. bijvoorbeeld de lichaamsspanning. Mits goed uitgevoerd is dat vrij eenvoudig.
Die kan bij een expositie dramatisch oplopen, en bij verwijdering van de expositei weer enorm afnemen.
(Ik meet zelf op een geheel andere manier, maar de lichaamsspanning is een mooie reproduceerbare meetmethode om aan te tonen dat allerlei velden zich in het lichaam in een klein wisselspanninkje omzetten.
Ook magnetische gelijkvelden, VLF, elektrische- en magnetische wisselvelden, alsook elektromagnetische golven. (Om die reden meet ik de lichaamsspanning altijd op twee manieren!)

Al met al vraag ik mij af, of het de leden van dit Kennisplatform wel gelukt is de overheid duidelijk te maken dat er in de maatschappij het probleem van de elektrosmog bestaat, waardoor mensen lichamelijke klachten kunnen krijgen, die pertinent aan de invloed van elektromagnetische velden te wijten zijn.
Men houdt nog steeds vast aan de term schadelijk.

Onder schadelijk verstaat men iets geheel anders dan chronische hoofdpijn of slapeloosheid en dergelijke.
Naar mijn mening is het begrip elektrosensibiliteit nog steeds niet genoeg en diepgaand aangekaart.
Elektrosensibiliteit is een fenomeen wat niet te vergelijken valt met bv. tumoren, waar men zich wel druk over schijnt te maken.
Dat voor tumoren veel hogere stralingshoeveelheden nodig zijn dan voor slapeloosheid schijnt ook niet doorgedrongen te zijn.

Kortom, ik krijg niet de indruk, dat al dat gepalaver ook maar iets aan de starre houding van de overheid inzake elektrosensibiliteit heeft veranderd. En de personen welke onder invloed van elektrosmog lijden vinden daar geen soelaas, en vragen zich af wat een NPS voor hen eigenlijk te betekenen heeft.
Het NPS brengt weinig naar buiten over wat zij bereikt hebben.

Trouwens, een mooi voorbeeld vormt ons aller Guusje in haar *soepele* houding aangaande de C2000 mast in Rotterdam. (Perikelen zie StopUMTS.) *Dictator Guusje* kun je wel stellen. Met democratie heeft dit vertoon weinig meer van doen.

Omtrent haar politieke motivatie spreken de 17 pagina's tellende reacties in de Telegraaf j.l.

 

31-07-2009 StichtingEHS en Netwerk TV

Op 30-07 was er een Netwerk TV uitzending, waarin de Stichting EHS het leeuwenaandeel had.
Het getoonde kan niet anders omschreven worden als een circusvoorstelling.
Duidelijk is gebleken, dat men geen besef heeft wat het fenomeen elektrosensibiliteit eigenlijk inhoudt. Natuurlijk, de klachten zijn wel bekend, maar het feitelijke fenomeen van het optreden van klachten, waar en wanneer en onder welke omstandigheden is blijkbaar een thema waar de StichtingEHS zich niet in wil verdiepen. Onbegrijpelijk dat men zich voor zo'n circusnummer laat lenen. Het demonstreert een bepaalde minachting voor andere elektrosensibelen en hun belangen en geloofwaardigheid.

De act van Carolien is koren op de molen van de critici, die nu stellen : *Zie je wel, allemaal flauwekul.*
De Gezondheidsraad is er helemaal niet aan te pas gekomen. Voor een afgang heeft men zelf gezorgd.

Als de act van Carolien een weerspiegeling is, van de kennis over elektrosensibiliteit bij de StichtingEHS, mag men er van uit gaan dat dit zeer triest gesteld is. Immers er is een tijdsspanne tussen blootstelling aan elektrosmog bronnen en het uitbreken van lichamelijke effecten.
Sommigen kunnen direct reageren op een DECT telefoon, ietsje later op een modem, nog iets later op een mobieltje, en soms wel uren later op een GSM zendmast. Zo zijn er ook personen die niet op een C2000 mast reageren, en anderen die binnen enkele minuten met reacties daarop te kampen hebben.
Het is klinkklare onzin om je in de rondte te draaien en dan proberen een elektrosmog bron direct aan te wijzen. Het is niet zo, dat de sterkste bron als eerste wordt waargenomen. Zwakkere bronnen kunnen een veel groter effect ressorteren, al naar gelang de toestand van het immuunsysteem.
Maar ja, oppervlakkige mensen kijken daar niet naar.

Zendmasten zijn er genoeg en er is ook voldoende dekking. Dat er nog steeds zendmasten bijgeplaatst worden heeft te maken met capaciteitsproblemen, omdat er steeds meer mobieltjes bijkomen en er daarom meer zenders nodig zijn.
Het is zeer schrijnend te moeten vaststellen, dat de voorzitter van de StichtingEHS, die zegt zelf elektrosensibel te zijn, blijkbaar geen afstand van zijn eigen mobieltje kan nemen.
(Ik heb geen mobieltje en bel uit principe ook geen 06 nummers!)

Zijn stelling dat de cameraman gevaar loopt is onterecht, want niet iedereen wordt elektrosensibel. Hieruit blijkt ook weer de onkunde van de problematiek, want 75 % van de bevolking loopt de eerste 10 jaar nog geen risico.
De StichtingEHS doet een beetje aan symptoombestrijding (Hoe omgaan met EHS) en niet aan grondige oorzakenanalyse en het zoeken naar methodieken om de gevoeligheid weer te kunnen doen afnemen, wat heel goed mogelijk is. En die er ook zijn.
Er komt wat meer bij kijken dan alleen maar vertrouwen op natuurwetenschappelijk gefundeerde principes. Want die alleen kunnen het fenomeen elektrosensibiliteit ook niet verklaren, waar toch veel mensen onder te lijden hebben.

Het moet toch genoegzaam bekend zijn, dat de nederlandse TV makers het thema elektrosensibiliteit steeds in het belachelijke willen trekken. Dat is in Belgie geheel anders; daar brengt men evenwichtige dokumentaires over dit thema.

In veler ogen heeft deze uitzending meer kwaad dan goed gedaan.

Staartje:
Alex Swinkels, mediawoordvoerder van het Nationaal Platform Stralingsrisico's (waar ik al eerder kritiek op had, zie 13-04) stelt vol trots dat hij de aanloop en initiatief voor deze TV uitzending heeft verzorgd. Dat was dus goed geregeld dacht hij. Ook iemand, die wel tegen zendmasten is, maar geen afscheid van zijn mobieltje wil nemen.

De Gezondheidsraad, Monet, de providers en de GGD zullen deze film dolblij in hun propaganda meenenem.

02-11-2009 Robert C. Kane

Robert C. Kane werkte 30 jaar als ontwikkelaar bij Motorola. Hij stierf tengevolge van een hersentumor, aan de kant waar hij altijd de prototypes moest houden.
Daarover staat meer te lezen in *het bitje* October 2006.

Hij schreef een boek over een honderdtal studies vanaf 1950 tot midden jaren 90, omdat de recente genoegelijk bekend zijn. Het is opmerkelijk hoeveel er destijds al over de schadelijke effecten van mobiele telefonie bekend zijn.
Toen ik jaren geleden dat boek bestelde bij Amazon, bleek het ineens niet meer leverbaar, was van de site van Amazon en zelfs van de uitgeven Advantage Press verdwenen. Enfin, 6 maanden later mocht ik het dan toch nog ontvangen. Nu is dit boek als rariteit voor een belachelijk hoge prijs nog te koop.
Maar, er is nu goed nieuws, het is nu als PDF vrijelijk te downloaden:
Cellular_Telephone_Russian_Roulette.pdf

 

13-12-2009 Doelstellingen Stichting EHS

In haar laatste Nieuwsbulletin nr 28 van de stichtingEHS heeft men hun doelstellingen op een rijtje gezet:

Wat doet de Stichting EHS voor u ?
De activiteiten voor u op een rij:
• De website www.stichtingEHS.nl het gezicht naar buiten en een portaal voor toegang tot relevante informatie en meest recente kennis/inzichten;
• Het enquêteren van mensen die zich melden met EHS klachten. De resultaten uit enquêtes worden, anoniem, statistisch verwerkt;
• Het uitgeven van een nieuwsbulletin 4x per jaar, waarin publicatie van de nieuwste wetenschappelijke inzichten, het signaleren van ontwikkelingen, nieuws, tips & trucs voor EHS mensen en ervaringsverhalen van lotgenoten;
• Het publiceren van voorlichtingsmateriaal ter verspreiding van de kennis rond EMV en de klachten die bij mensen optreden;
• Een telefonisch aanspreekpunt voor EHS mensen;
• Huismeting bij EHS mensen (opsporen schadelijke elektromagnetische velden) met een bijbehorend advies, via gelieerde bedrijven (kosten?);
• Informatie-uitwisseling met diverse partijen op het gebied van (afschermings) - materialen en het gebruik van minder storende apparatuur;
• Verwijzen naar EMV-arme herstellingsoorden, campings en de zgn. schuilhut;
• Het organiseren van een jaarlijkse landelijke contactdag voor EHS mensen;
• Onderhouden van diverse (wetenschappelijke) contacten met externe organisaties en instituten in binnen en buitenland;
• Verzamelen, bijhouden en beoordelen van wetenschappelijke publicaties, initiëren van onderzoeksvragen en wetenschappelijk onderzoek.

Valt u ook iets op? Afgezien dat het een zeer begrensd eigen clubje is, waar anderen buiten gehouden worden.
Juist, het gaat over symptoombestrijding. Enkel symptoombestrijding.
Nergens wordt gewag gemaakt van onderzoek naar de oorzaken van elektrosensitiviteit.
Dat zou men toch verwachten.

Nergens wordt er aangegeven hoe men de gevoeligheid zelf kan verminderen; want klagen en afschermen doet niets af aan de gevoeligheid zelf, want die blijft zo en wordt op den duur nog erger.
Sterker, tegen beter weten in, wordt er nog steeds gesteld, dat er geen oplossing mogelijk is.

Men kan wel initiëren van onderzoeksvragen en wetenschappelijk onderzoek, maar dat betreft enkel symptoombestrijding. Er vind echter nergens in de wereld onderzoek plaats naar de physieke oorzaak van elektrosensitiviteit. Nergens, want niemand is daarin geinteresseerd.
Men stelt gewoon *We kennen het werkingsmechanisme niet* en daarmee is de kous af.

Elektrosensitiviteit, hebben wij gevonden, is gewoon een ziekte, die genezen kan worden.

Daarvoor moeten er een aantal maatregelen genomen worden om het immuunsysteem te verbeteren.
Die maatregelen bevatten ook alternatieve elementen, maar dat is onvermijdelijk.
Het is niets nieuws, maar een doelbewuste combinatie van reeds bestaande methodieken, met een aangepaste toets.
En in het lopend pilot project lukt dat vrij aardig: Een aantal personen in Nederland, Duitsland en Zwitserland heeft de gevoeligheid voor elektrosmog al met 90 tot 99.9 % kunnen verminderen.
We zijn bezig een en ander nog te verfijnen en te optimaliseren. Dat vergt nog enige tijd, en daarom blijft het lopende pilot project nog beperkt. Die tijd heeft ook te maken met de financien, want we moeten alles uit eigen (zeer kleine) zak betalen, en worden door niemand gesubsidieerd.

Conventioneel denken biedt weinig soelaas. De reguliere geneeskunde weet zich geen raad met het begrip *elektrosensitiviteit*, en trouwens in het *artsen repair-handbook* komt deze term ook helemaal niet voor.
Enkel therapeuten weten er een kleine vinger achter te leggen, maar met bescheiden succes en een zeer lange weg te gaan.

Ook onze uitzonderlinge bevindingen, zoals beschreven in *het bitje* September 2009 hebben tot geen vragen dienaangaande geleid. Het interesseert blijkbaar niemand.
Dat wij een oplossing hebben gevonden is uiteraard tegen het zere been van enkele organisaties, niet alleen stichtingEHs, maar ook stralingsarm en stralingsrisico's, etc. maar we gaan gewoon in stilte door.
Het is pertinent onjuist dat men stelt dat er geen kruid tegen gewassen is, en dat men maar moet accepteren dat er geen verbetering mogelijk is.

In feite is die getoonde desinteresse heel triest en een aanfluiting voor al die mensen die daar om hulp gevraagd hebben. De eigenwijze stijfkoppigheid is kennelijk belangrijker dan het belang van al die elektrosensitieven, die hoop hadden op een oplossing.

De tijd zal het leren.

Een aantal mensen denkt, dat gezond en biologisch eten, vitamines, sporten, niet-roken, etc. voldoende zou zijn.
Dat is allemaal heel goed en gezond, maar heeft vrijwel niets met het beschadigd immuunsysteem van doen. Daar zijn heel andere maatregelen voor nodig.
Het is zelfs goed mogelijk, dat u reeds vanaf de geboorte bepaalde tekorten heeft.

20-09-2009 Een alternatief YouTube filmpje over aura's

Naar aanleiding van de recente opmerkingen over de gevoeligheid van bomen is genoemd filmpje van
dr. Valerie Hunt interessant. Het duidt tevens op de belangrijkheid van de lever.

25-09-2009 Spaarlampen

Hier nog een goed objektief verhaal over de spaarlamp, en wat argumenten ertegen.

Zeker over wat de politiek ons probeert wijs te maken.

De spaarlamp doet helemaal niet besparen !! In tegendeel.

Het zou interessant zijn ook eens de bonussen van de betreffende politici onder de loupe te nemen.

 

28-09-2009 Niet hoog- maar laagfrequent gevaarlijk

Het is al langere tijd mijn overtuiging dat nieyt de hoogfrequente draaggolven van de mobiele telefonie de gevarenbron zijn, maar veel meer de laagfrequente informatie welke zich daarop bevindt.
Dat kan zijn in de vorm van modulaties (de digitale in stukjes gehakte informatie( evenals ander vuil.

Ik ben hierover in kontakt met enkele wetenschappers, waaronder ook Andrew Goldsworthy, die mij op 23-09 een van zijn reacties, als open brief, mailde.

Afgezien van het feit, dat er in mijn geluidsopnames (zie Info) geen plaats is voor enig hoogfrequent signaal, en elektrosensibelen bij het aanhoren ervan dezelfde verschijnselen ervaren als bij de echte bron, heb ik gemerkt bij de vele metingen, dat de signalen van mobiele telefonie ook veel *VUIL* bevatten.

Vaal zijn dat signalen in het VLF gebied. Dat heb ik kunnen meten bij radarsignalen, UMTS signalen en nu ook bij GSM/UMTS signalen.
Dat was onlangs in een woning, evenals in de tuin zeer sterk aanwezig.
Dat zijn ruimtelijke signalen, waar men in feite weinig tegen kan ondernemen. (Bepaalde filters werken alleen in het elektriciteitsnet, maar niet daarbuiten!)

04-10-2009 Gezondheidsraad op de korrel

Op 1 oktober heeft Bawa te Haaksbergen bij de voorzitter van de Gezondheidsraad een verzoek ingediend om de commissie elektromagnetische velden te ontbinden. Zie www.stopumts.nl

Er zijn personen in den lande die met veel juridisch sabelgekletter te keer gaan tegen wethouders, B&W, gemeenteraden, providers, etc. met als resultaat, dat weliswaar de problematiek wordt aangekaart, maar dat er toch geen zendmasten worden tegengehouden.

Gemeentes zijn gehouden zich aan bepaalde regels te houden en mogen daar zelfs niet van afwijken.
En iedereen verschuilt zich uiteindelijk achter de uitspraken van de Gezondheidsraad.

Een rechter gaat niet af op onderbuikgevoelens maar kijkt of men aan de geldende regels voldoet, en dat is gewoon zo in de meeste gevallen. De providers houden zich ook keurig aan de regels en hen valt niets te verwijten. (Dat zij op bijeenkomsten, net als de GGD, leuke sprookjes vertellen doet daar niets aan af.)
Dat die regels niet deugen is een geheel andere zaak, en daar bemoeien de rechters zich ook niet mee. Dat is een zaak voor de politiek, maar de meeste politici zijn meer verrukt van hun moderne speeltje, dan dat ze bezorgd zijn over de volksgezondheid. (Alleen in verkiezingstijd wil de een of ander wel eens een vraag stellen, maar daar blijft het dan ook bij.)
En de wakers over de volksgezondheid kakelen enkel datgene wat de providers graag willen.
Deze wakers zitten in de Gezondheidsraad, en die wordt nu aangepakt door Bawa te Haaksbergen.
Bovenstaande is geen kritiek maar een vaststelling van feiten.

De Gezondheidsraad baseert haar wijsheid op louter literatuurstudies; praktische kennis uit eigen studies heeft zij niet, want zij doet helemaal geen onderzoek!
Het zijn dus schriftgeleerden, Farizeeërs als het ware.
De belgische Gezondheidsraad, die dezelfde literatuur leest, maar daarentegen ook over eigen onderzoek beschikt, doet veel lagere grenswaarden aanbevelen, welke ook door hun regering is opgevolgd.

Net zoals vroeger Jesus de Farizeeërs de tempel uitjoeg, werd het tijd dat iemand (Bawa) de nederlandse Gezondheidsraad, commissie EMV, eens op straat zet.
Want iedereen verschuilt zich achter hun hypocriete, achterhaalde, zeer selectieve en leugenachtige uitspraken.
Studies die niets aantonen worden op slag heilig verklaard (zonder dat deze gerepliceerd werden) en studies die wel wat aantonen *daarover heeft de GR zich geen mening gevormd* stelt men.
En als men er niet onderuit kan blijken ze statistisch niet juist, niet correct, niet begrijpelijk, eenzijdig of niet wetenschappelijk te zijn.

De commissie elektromagnetische velden is zelfs zo arrogant, dat zij meent de gangbare literatuur beter te kunnen lezen, dan alle andere wetenschappers in de wereld.
Daar waar menigeen de aanbevelingen van de ICNIRP opvolgt, is de nederlandse GR de enige instantie in de gehele wereld, die nog veel hogere grenswaarden adviseert, welke gelukkig niet worden opgevolgd.

Hun arrogantie gaat zelfs zo ver, dat de leden van de commissie EMV niet eens luisteren naar de twee belgische leden van de nederlandse GR, die weliswaar in andere commissies zitten, maar die wel degelijk over een praktische kennis over EMV beschikken.

Het is misschien een idee, om de leden van de commissie EMV eens verplicht op excursie naar Belgie te sturen om hun achterhaalde kennis wat op te frissen.

Ieder weldenkend mens vraagt zich af wat de redenen kunnen zijn voor die halsstarrige houding van de commissie EMV, die blijven volhouden dat er geen gezondheidseffecten van EMV kunnen optreden.

Terwijl menigeen met gezondheidsklachten ten gevolge van elektrosmog te kampen heeft, wordt dat van overheidswege tegengesproken en ontkend, omdat de Gezondheidsraad stelt dat zulks niet mogelijk is.

Je zou bijna wensen dat de leden van de commissie elektromagnetische velden zelf eens elektrosensibel worden, al was het maar voor een week. Na die week heb ik dan wel weer een remedie, maar het zou goed zijn dat zij zelf eens aan den lijve ondervinden hoe iets *onbestaands* in werkelijkheid aanvoelt.

Waarom is er zo'n tegenstelling tussen Nederland enerzijds en Belgie, Frankrijk en Liechtenstein anderzijds?

17-12-2009 Kennisbericht 2009-005-12

Er is een Kennisplatform elektromagnetische velden, waarin overheidsdienaren zitting hebben, en waar voor de vorm ook enkele *maatschappelijke organisaties* in een klankbord kunnen deelnemen.
De overheidsdienaren hebben allemaal hetzelfde doel, namelijk het ontkennen van elektrosensitiviteit.

Frappant in dat hele gedoe is, dat er niemand bij zit, die ook echt verstand van elektrosensitiviteit heeft.
Ja er zijn er bij die roepen hoe erg het is, en anderen die wat formulieren laten invullen, maar er is niemand bij die elektrosensitiviteit tot de bodem wil uitzoeken.
Wat de voorgeschiedenis is, welke soorten van bronnen welke symptomen kunnen veroorzaken, vanaf welke sterkte van bronnen men al kan reageren. En, wat heel belangrijk is, hoe kan men de gevoeligheid verminderen.
Afschermen en het gebruik van amuletten is maar een tijdelijke oplossing.

Ook het Kennisplatform wil niet echt het fenomeen van elektrosensitiviteit erkennen, en doet grote moeite dit in de psycho-hoek te verdringen, wat men ook in het buitenland wil (behalve Belgie en Frankrijk).

Het Kennisplatform heeft haar wijsheid nu gespuid in haar laatste Kennisbericht:
Elektrogevoeligheid, Gezondheidsklachten in de buurt van bronnen van elektromagnetische velden.

Bij haar conclusies heeft zij ook gesprekken met *maatschappelijke organisaties* betrokken.
Dat daar personen bij zijn, die het prachtig vinden om *handje te mogen schudden* en zich daardoor belangrijk te vinden, neemt niet weg, dat zij vervolgens met de staart tussen de benen hun vorige principes verloochenen, en heel gedwee ja en amen zeggen.

Iedereen is het er over eens dat er een goed funktionerend Meldpunt dient te zijn.
Het MNGM timmert niet aan de weg, is daarom vrijwel onbekend, en het aantal relevante meldingen is tot een dieptepunt gedaald.
De StichtingEHS heeft wel een soort meldpunt, maar dat fungeert meer als een soort zieltjes-winnen, en de gegevens zijn niet openbaar. Ook is er niet een centraal telefoonnummer (doorschakelen is er blijkbaar onbekend). Als u nú zou willen bellen kan dat niet en moet u wachten tot een bepaald tijdstip.

Kortom, een goed werkend Meldpunt is er niet. En daarom zijn er ook geen relevante cijfers over het aantal elektrosensitieve personen.

De leden van het Kennisplatform doen zich heel bewust voor als zijnde domme academici.
Men wil en kan niet luisteren naar wat er zich in de praktijk afspeelt en houdt het bij verouderd theoretisch gezwam, welke uitmondt in prietpraat en borrelpraat.

Hoogstwaarschijnlijk hebben deze lieden nog nooit een elektrosensitieve persoon van dichtbij aanschouwd, laat staan onderzocht. Verzoeken van elektrosensitieve personen om asjeblief eens te worden onderzocht worden steevast afgewezen. De GGD's zijn hierin ook zeer boosaardig.

Men schrijft:
De nieuwe medische richtlijn voor Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK),
die bedoeld is voor arts en patiënt, kan mensen helpen die gezondheidsklachten ervaren in de buurt
van bronnen van elektromagnetische velden. De richtlijn is gericht op het omgaan met de klachten,
ongeacht de (vermeende) oorzaak.

Omgaan met klachten is symptoombeschrijving.
Cognitieve gedragstherapie is een ander woord voor *omver lullen*.

Medici zoeken niet naar de oorzaak. Zij weten niet dat:
Elektrosmog bron weg, klachten weg.
Het Kennisplatform ziet dit als een bevestiging van het waandenkbeeld.
Ook kletsen zij dat het wegnemen van alle velden niet mogelijk is. Zij weten niet dat het wegnemen van bepaalde velden reeds een verlichting kan betekenen.

Met andere woorden: Het Kennisplatform weet niet waarover zij het heeft, en bestaat uit een aantal personen, die *er de ballen verstand* van heeft, om het maar eens heel duidelijk te stellen.

Zelfhulpgroepen zijn groepen die klagers verzamelen, maar geen oplossing brengen.

Elektrosensitiviteit is gewoon een ziekte, die genezen kan worden.
Men moet er wel het een en ander voor doen, maar het is te doen.

Daar zouden die artsen eens naar dienen te kijken.

De domheid van het Kennisplatform blijkt uit het feit dat zij helemaal geen goede voorstellen voor onderzoek heeft gedaan.
Men zou kunnen beginnen met een eenvoudige DECT Telefoon, en de invloed daarvan METEN aan bepaalde proefpersonen (zoals beschreven in *het bitje* September 2009).
Dat is een vrij eenvoudige, niet gecompliceerde, goedkope proef.

Maar ja, als zoiets zou gebeuren, zou elektrosensitiviteit meteen bewezen zijn, en dat wil men koste wat kost vermijden.

En daarom blijft men rond de pot draaien.

PS. Er is ook nog geen enkele vraag van een arts binnengekomen hoe ik elektrosensitiviteit kan genezen!
Trouwens van die *maatschappelijke organisaties*, die zich om elektrosensitieven zouden bekommeren ook niet.
Maar ja, het genezen van een *niet-bestaande* ziekte is natuurlijk iets verschrikkelijks.
Het is duidelijk dat Schooneveld er niets van wil weten:
In de eerste plaats moet hij dan toegeven niet genoeg zijn best gedaan te hebben, en ten tweede zou dan de bodem onder het bestaansrecht van zijn clubje wegvallen.
Desondanks blijft hij beweren dat er geen verbetering van elektrosensitiviteit mogelijk is, en dat nu tegen beter weten in. Over vreemde agenda's en onkunde gesproken.0

Net als de Tamiflu onderzoeken van Roche. Die blijken in opdracht van Roche door *ghostwriters* verzonnen te zijn.

PSS. Om misverstanden te voorkomen, StopUMTS valt niet onder mijn kritiek. Integendeel!
Zij doen op hun manier uitstekend werk. En werken ook uitstekend samen.
Trouwens, op hun website hebben zij ook stevige kritiek op het Kennisbericht geuit.

25-12-2009 4e Klankbordbijeenkomst Kennisplatform

De klankbordgroep van het Kennisplatform elektromagnetische velden zou een 4e bijeenkomst plannen voor 20 Januari 2010.

Het laatste Kennisbericht heeft nogal wat stof doen opwaaien aangaande getoonde vooringenomenheid en onjuiste voorstelling van zaken.

StopUMTS zal daar dan het een en ander te berde brengen.
Kennelijk is StopUMTS de enige met haar op de tanden, die opkomt voor de belangen van betroffenen, dwz. het aan de kaak stellen van allerlei toestanden. Net als milieuziektes is StopUMTS geen aktievoerder.

Alex Swinkels, voormalig van STS (Straling Tegen Spijkenisse), gebruikt nu Stralingsrisico's om naam te maken. Nadat de groep het Medisch Appel in het leven had geroepen en moeite had gedaan een aantal artsen te mobiliseren, heeft Alex bij het bereiken van 50 stuks artsen snel een handje mogen schudden met de Gezondheidsraad (GR), en het verder laten afweten. Het aantal artsen dat het Medisch Appel ondersteunt, is nu blijven steken op 48 stuks. En daar is al geruime tijd geen verandering in gekomen. Maar ja, Alex zoekt het hogerop en is nu internationaal bezig.
Dat is wellicht de reden dat hij op de 4e klankbordbijeenkomst geen spreektijd heeft aangevraagd, en waarschijnlijk ook niets te vertellen heeft.
Al met al wordt de doelstelling van Stralingsrisicos.nl nu voorbijgeschoten.
(Als ik mij niet vergis was dat om een volwaardige tegenhanger te zijn om de prietpraat en onzin van de overheden tegen te spreken. Maar daar is tegenwoordig weinig meer van te merken.)

Want laten we wel wezen, al die akties, protesten, rechtbanken en Raad van State, wat heeft het opgeleverd? Juist, helemaal niets.
De burgers zijn boos op gemeentebesturen, maar die doen enkel wat de regels hen voorschrijft, en wat natuurlijk het ministerie hen opdraagt.
Het Antennebureau en de providers houden zich keurig aan de geldende regels. Daar valt weinig tegen in te brengen.
Dat die regels niet deugen, kan geen enkele rechter veranderen. Daarvoor is de politiek verantwoordelijk.

En de politici zien momenteel geen reden om hun beleid aan te passen, want de GR stelt nog steeds dat er niets aan de hand is.
*Die vijf malloten in het land, die beweren er last van te hebben, kunnen dat toch niet bewijzen!* is hun mening.
En zolang er geen goed werkend Meldpunt is, zal dat zo blijven. Want er zijn geen cijfers over betroffenen.

Al die protestanten zullen zich toch eens moeten realiseren, dat zij hun aandacht meer op de medici dienen te richten. Die moeten eens goed de oren gewassen worden.
Ook Luuk van Dinter, die voor de jaarvergadering beloofde wel 500 artsen te zullen winnen voor het Medisch Appel, ziet meer in schijngevechten met wethouders, dan dat hij de echte tegenstanders tegemoet treedt.

Want zolang artsen elektrosensitiviteit niet als een ziekte of aandoening willen diagnostiseren, zal er niets veranderen.

Want wat zijn de bezwaren van al die protestanten?
De kleur van de zendmasten ? De afmetingen ? Of de maat van de gebruikte bouten en moeren?
Nee, men vreest voor hun gezondheid.
En die vrees berust op onderbuik gevoelens. Zo ziet de GR dat, met in haar kielzog de GGD's.
Pas wanneer er iemand met een witte jas en voorzien van de nodige titels komt vertellen dat men van elektrosmog wel eens ziek kan worden, zal er iets veranderen.
(Vergelijk de toestand in belgie met die in nederland, hun afzonderlijke Gezondheidsraad standpunten.)

Het grote manco is, dat er geen serieuze studies over elektrosensitiviteit zijn. En dus is er wetenschappelijk weinig aantoonbaar. De enige studies die wel in de buurt komen, waren enkel opgezet om aan te tonen dat elektrosensitiviteit niet bestaat. De grootste wanprestatie is die van Dr. Kaul, een psychologe.
Het is toch ook bijzonder opmerkelijk, dat veel onderzoekers dienaangaande zieltjesknijpers zijn. Want de factsheet van Repacholi adviseert nog steeds om betroffenen naar de psychiater te verwijzen.
Er is geen enkel bericht dat het ook maar één enkele psychiater gelukt is een elektrosensitieve van zijn/haar klachten af te kunnen helpen.
Al die wetenschappelijke bollebozen hebben het maar steeds over angstgevoelens, die er echter helemaal niet zijn. Tenminste niet bij elektrosensitieven !

De *wetenschapper* Schooneveld heeft ook spreektijd op de 4e Klankbord aangevraagd.
Zijn kennis van elektrosensitiviteit is niet diepgaand, en zeker niet met een instelling dat alles *wetenschappelijk* moet zijn. Zo worden betroffenen, die het nogal erg te verduren hebben door hem afgewezen, omdat hun gevoeligheid *wetenschappelijk niet bewezen* zou zijn.
Omdat Schooneveld bij zijn enquetes niet dieper op de oorzaken is ingegaan, en zich heeft afgevraagd hoe het komt dat bepaalde mensen elektrosensitief worden en anderen niet, blijft zijn kennis zeer oppervlakkig, zeker gezien het circusoptreden van zijn dochter. Dat optreden was echte lariekoek, en zeker niet *wetenschappelijk*, en toont het ontbreken van kennis van zaken.(Bedoeld worden hier dat er bij verschillende elektrosmog bronnen ook verschillende uiteenlopende reactietijden horen, bij hen dus onbekend.)
Volgens de agenda zal hij: - het via wetenschappelijk onderzoek in beeld brengen van de Nederlandse situatie rekening houdend met de informatie die EHS en andere organisaties hebben.
Andere organisaties? Welke ? Het MNGM, dat vrijwel geen meldingen meer kan ontlokken?
Of Stralingsrisico's, dat ook geen kennis over elektrosensitiviteit bezit. Het BioInitiative Report geeft wel wat algemene informatie, maar geen gegevens over het ontstaan van elektrosensitiviteit, noch het behandelen ervan. Het wordt trouwens niet door de nederlandse GR als de duitse SSK geaccepteerd.
Veel mensen wijzen naar een zendmast als veroorzaker van hun klachten, maar vaak geven metingen aan, dat andere elektrosmog bronnen een veel aktievere rol kunnen spelen. Hoe wil je dat in een enquete, zonder eerst te meten, opnemen ? Dr. Walmann Selsam heeft eea ook in een studie vervat, maar is in de duitse Bondsdag als een gieter afgegaan. Haar bevindingen worden niet geaccepteerd.
- hoe mensen die hulp zoeken actief kunnen worden ondersteund. Ja, symptoombestrijding.
Hoe er mee om te gaan. Ja, maar het woord genezing neemt hij niet in de mond.
Hij blijft willens en wetens nog steeds beweren, dat er niets tegen elektrosensitiviteit te doen is. En kennelijk wil hij daar ook niets van weten, want dat zou niet wetenschappelijk zijn.

Tja, met gewone wetenschap is er ook geen kruid tegen gewassen.
De enige manier om elektrosensitiviteit te kunnen bestrijden is andere wegen te bewandelen. Dat heeft de praktijk nu inmiddels uitgewezen. Maar daar heeft Schooneveld kennelijk grote bezwaren tegen.
Het *wetenschappelijk* lijden van betroffenen lijkt voor hem belangrijker dan door *alternatief* geen last meer van Elektrosmog te hebben. Zo lijkt het toch.

Zou het niet normaal zijn, dat iemand die beweert op te komen voor een aantal elektrosensitieven hier eens zijn licht komt opsteken om te ervaren hoe men kan genezen, hoe mijn *pilot project* verloopt (met mensen in Nederland, Duitsland en Zwitserland), en hoe ik die metingen aan personen doe.
Want ik vind het maar niets dat mensen gevraagd wordt om formulieren in te vullen en hoe zij zich voelen. Dat is niet objektief.(Voelde ik nu wat of voelde ik het niet?)
Het is veel zuiverder om aan de personen direct reacties te meten met elektronische meetapparatuur, zoals ik in het laatste *het bitje* heb beschreven. Ook mijn conclusie veroorzaakte geen vragen.
Let wel, mijn kritiek geldt de voorzitter van StichtingEHS, niet een aantal hardwerkende goedbedoelende leden van die groep. Onder betrokkenheid met elektrosensitieven versta ik dat men zich intensief inzet om de betroffenen daadwerkelijk te helpen, met alle ter beschikking zijnde elementen, en niet om te proberen *vrindjes* te worden met de GR, want daar is niemand bij gebaat.
Enfin, het zij zo.

Tja, het kan verkeren.
Enkelingen zullen zeggen, dat mijn kritiek de eenheid niet ten goede komt. Eenheid ? Er is helemaal geen eenheid. Alle groeperingen werken in hun eigen straatje, en weigeren samen te werken.
Ieder heeft zo zijn eigen agenda.
Ja,stelt men vaak: Wij werken aan bewustwording. Dat is prima, zoals bijvoorbeeld de telefoonfolder voor kinderen, maar de bewustwording van partikulieren zet geen zoden aan de dijk. Daardoor verandert er niets aan de regelgeving.
Als er alles bij elkaar in Nederland zo'n 5.000 personen zijn, die zich wat betreft Elektrosmog zorgen maken, is dat alles. En veel te weinig om de politiek in beweging te krijgen.
Ook wordt gesteld, dat mijn kritiek de providers en Antennebureau in de kaart zou spelen. Ach, die trekken zich van al dat geneuzel van protestanten weinig aan, en weten zich geruggesteund door de GR en GGD.
Die laatste twee zijn onze echte tegenstanders.

Typerend is, dat veel aktievoerders geen afscheid van hun mobieltje willen nemen. Er zijn er zelfs die in het telefoonboek met een mobielnummer vermeld staan.

Ikzelf bel uit principe geen mobiele nummers.

Want daar begint het mee. Er is voldoende dekking. Dat er nieuwe zendmasten nodig zijn is een capaciteitsprobleem omdat er steeds meer mobieltjes bij komen. Veel personen hebben er meerdere.

De enige manier om iets te kunnen veranderen is er gemeenschappelijk voor te zorgen, dat elektrosensitiviteit als dusdanig erkend wordt. En gezondheidsklachten kunnen enkel door medici erkend worden. Niet door ingenieurs of andere technici, natuurkundigen of fysici en zeker niet door kooplieden van het ministerie van Economische Zaken. Het is toch curieus, dat niemand van het ministerie van Volksgezondheid zich over deze problematiek heeft uitgesproken.

En die bewustwording ? In Duitsland bijvoorbeeld is een kentering gaande. Veel Burgerinitiatieven zijn ermee gestopt, en doen niets meer. Ferfente protestanten richten zich nu zelfs tegen hun eigen medestanders en oprichters van weleer. Ook wordt men alles een beetje beu.
Die trend kan ik nu ook al in Nederland bespeuren.

Veel elektrosensitieven lijden thuis in stilte.
De protestanten zijn diegenen, waar een zendmast gepland wordt.
Men wil wel het mobieltje en draadloos internet, maar geen masten voor de (eigen) deur.

01-01-2010 Test LCD monitoren

Ik heb ernstige bezwaren tegen het bericht op StopUMTS over::
Welke beeldschermen hebben de minste straling?
 
Daar wordt de gewone Elektrosmog bekeken, maar helemaal niet de zeer schadelijke VLF frequenties tussen 5 kHz en 200 kHz.
Trouwens, alle monitoren moeten aan de TCO of MPR II norm voldoen, anders mogen ze niet verkocht worden.
 
Ikzelf heb op verzoek diverse LCD TV's zo op VLF gemeten en tot zeer uiteenlopende resultaten gekomen.
Waar bv een Sony type zeer goed uit de bus kwam, toonde eenzelfde type, maar waar bij het typenummer een V door een H gewijzigd was, barre resultaten.
Ik kan daarom geen aanbevelingen meer doen, omdat binnen twee weken de winkeliers hun types weer veranderen.

Zo heb ik bij Philips hele goede en hele slechte gevonden.

Opmerkelijk daarbij was, dat een Philips 42" LCD zeer stralingsarm was, bij gebruik van de kabel. Maar zodra een in een metalen kast bevindende satellietontvanger werd aangezet, een elektrosensitieve persoon de kamer moest verlaten. Er gebeurde kennelijk iets met de beeldstuursignalen van deze TV.
(De modulaties ervan zijn te horen bij de geluiden verzameling op Info.)

Opmerkelijk is, dat LCD TV's waar onder het beeldscherm een blauw lampje zit, veel klachten bij elektrosensitieven ontlokken. (Zoals bv bij Samsung.)
(Ik heb gevallen, waar elektrosensitieven de kamer moeten verlaten wanneer dergelijke LCD TV's aanstaan.) 
Ook verscheidene types van HP met een mooie glasplaat voor het beeld, stralen heel veel VLF af.
 
En dat is dan nog niet alles.
Privé heb ik zo een Acer 26" computer monitor gekocht.
Het is al lastig om in winkels met een VLF Detektor diverse monitoren te testen.
Op VLF gebied bleek deze prima.
Echter, thuisgekomen kon ik met een spectrumanalyser zware pieken bij 4,5 MHz vinden !
 
De test van Diagnose Funk is voor gewone mensen leuk, maar voor elektrosensitieven beslist onvoldoende en *irreführend*.
Het is jammer dat ik genoemd tijdschrift niet kan vinden, daar ik mij afvraag of de TCO meting wel conform de voorgeschreven meetsondes is gebeurd.

Opmerking. Deze VLF frequenties worden door de LCD TV's in de ruimte afgestraald. Sommigen denken dan een bepaald filter in het stopkontakt te steken, maar dat kan hier helemaal niets aan veranderen.
Dergelijk filters doen alleen wat in het elektrische leidingnet (de zg. *dirty power*), maar helemaal niets aan de in de ruimte af gestraalde VLF (welke ik *dirty air* noem).

Bepaalde stereo installaties van Harman Kardon veroorzaken zowel dirty power als dirty air.

 

01-01-2010 Engelse politiemensen klagen eigen korps aan: TETRA

Op Pagina12d.html staat het een en ander over TETRA, ookwel C2000 genaamd.
Vooral in Engeland heeft men daar al veel ervaring mee.

Nu is er weer een krantenbericht waarin melding wordt gemaakt dat politiemensen hun eigen korps gaan aanklagen vanwege gezondheidsklachten. Hieronder het volledige bericht:

Police officers sue force over 'radio injuries'

Police officers are preparing to sue their own force over a series of illnesses they claim were caused by the radio system they use while out on patrol.

By Nigel Bunyan
Published: 1:35PM GMT 01 Jan 2010 

The Lancashire Constabulary was the first in Britain to try out the Airwave network, designed specifically to hive longer range and more capcaity to the emergency services and the military. Nine years after its introduction scores of officers are claiming that radiation emissions from the system have caused them to suffer such ailments as nausea, headaches, stomach pains and skin rashes. The local branch of the Police Federation has logged 176 individual complaints, and now senior officials at the police authority are seeking legal advice on how to deal with them. They have already made budget changes to allow for “a contingent liability in respect of Airwave liability claims”.
Critics of the system say its suppliers – Motorola, who provide the handsets, and O2, who control the network – have made changes to prevent “audio anomalies”. However, the Health and Safety Executive has investigated the controversy and declared that there is no link between the radio technology and the reported ailments. Lancashire officers began to pilot the system in 2001. Since then the Government has spent £2.9 billion on introducing the system to all 53 forces in England, Scotland and Wales.
John O’Reilly, chairman of the Lancashire Police Federation, said: “When we first got it there were all sorts of problems, including breakdowns in communication and certain parts of the county being unreachable. “But then most or all of the problems were ironed out over a period of time by improved technology.” A spokesman for Lancashire Police Authority said: “We have received a number of liability claims for injury allegedly resulting from the use of the Constabulary’s mobile communications equipment.

“This is an ongoing matter and the outcomes from the claims are not yet known.”

http://www.telegraph.co.uk/health/healthnews/6920973/Police-officers-sue-force-over-radio-injuries.html

PS. Eigenlijk had dit bericht op de website www.stopC2000.nl moeten verschijnen.
Maar ja, de persoon waarvoor ik deze website had gemaakt als platform om alle berichten dienaangaande als informatiebank te brengen is bang geworden en geheel van het toneel verdwenen.

08-01-2010 Alzheimer

Heb je last van Alzheimer, dan snel een mobieltje met GSM900 tegen je hersenpan houden, en het is over.

Nou ja, dat willen ze ons doen geloven in de rondgestuurde mails over de studie van Arendash.

Het kleurrijke verhaal over de bestrijding van Alzheimer mbv. mobieltjes, welke nu de ronde doet, is eigenlijk al 10 jaar oud, en werd ook als conclusie bij het TNO onderzoek naar voren gebracht (zie *het bitje* jan/feb 2004.) en http://opiniondominion.blogspot.com/search?q=arendash  

Er valt wel iets op.
In feite, als het allemaal juist zou zijn, zijn er nu a-thermische effecten aangetoond.
Vreemd dat de *Mobilfunkers* niet lopen te schreeuwen dat er onmiddellijk een replicatie studie moet komen om het te bevestigen, want dat is normaal zo wanneer er wat negatiefs gevonden wordt.
Kennelijk wordt dit negatieve in wat positiefs gezien.

Het kan verkeren.

Ik heb hierbij een geheel andere zienswijze.
Vanaf 1930, toen Royal Rife met zijn frequentie therapie kwam, weten we dat laagfrequente frequenties de gezondheid positief kunnen beinvloeden. Daar werken wereldwijd vele artsen en therapeuten mee.
Er zijn CAFL lijsten met frequenties voor de meest gangbare aandoeningen.

Ik zie elektrosmog bestaan uit drie elementen:
- elektrische velden
- magnetische velden
- frequenties
En ieder van deze drie kan quasi onafhankelijk van de ander biologische effecten uitoefenen.

In de praktijk heb ik kunnen vaststellen dat elektrosensitieven heftig kunnen reageren op frequenties, waarvan praktisch geen elektrisch veld meetbaar is.
De techneuten zullen tegen de muur klimmen, maar toch is het zo.
Bij mijn systeem om elektrosensitiviteit te genezen, bestaande uit een 25-tal punten, maken audio CD's met bepaalde Rife frequenties, ook deel uit.
Bij het beluisteren van deze zuivere audio bestanden zijn er alleen maar geluiden en is er in de verste verte geen elektrisch veld te bekennen. Toch hebben een groot aantal personen hier baat bij.

Ik heb het al eens gehad over *dirty power* in de stopkontakten, en over *dirty air* de in de ruimte, afgestraalde VLF frequenties van elektrische apparaten.
Ik bezit nu een prototype EMP Impulsdetektor <100 kHz, welke uiterst gevoelig is, met enkele zeer speciale antennes. Daarmee kan ik de *dirty air* nog veel beter opsporen. Het is ongelooflijk welke een vuiligheid wij om ons heen hebben.

Ook heb ik al eens in laboratoria VLF gemeten, en stond versteld over de grote aanwezige hoeveelheid.

Daarnaast is het ook mijn overtuiging dat geen van die hooggeleerde ingenieurs en professoren iets van elektrosmog afweet. En zeker dat zij hun labo's hierop niet onderzoeken.

Ik heb kunnen vaststellen, dat een elektrosensitieve persoon op 2 meter afstand heftig kon reageren op VLF, waarvan ik het signaal na 3 centimeter niet meer kon meten.
Met andere woorden, de biologische reikwijdte van VLF frequenties is vele malen groter dan theoretisch wordt aangenomen.

Het zou best kunnen, dat in een laboratorium, waar men proeven doet op bv. celniveau, zoals bv. de Reflex studie, er door omringende VLF bepaalde bioresonantie effetcen kunnen optreden, en de proeven helemaal in de war gooien, en de reden waarom een bepaalde proef in het ene labo wel goed ging maar in een ander niet. Volgens prof. Lerchl ist de lengte van de staart van de comet-assay bepaald door de gebruikte stroomsterkte. En die zou ook door VLF beïnvloed kunnen worden.

Om op de Alzheimer proef terug te komen. Men heeft een signaal gebruikt welke met een frequentie generator HP ESG D400A is gegenereerd. Een hoogfrequente draaggolf van 918 MHz, maar nergens in de studie staat vermeld hoe de rest van het signaal er uit zag. Welke pulsrate, en hoeveel Zeitschltze ?

En die pulsrate is nu juist het belangrijkste.

Iedereen kan mijn modulatieverzameling (bij Info) beluisteren en vaststellen, dat door een generator gemaakte golf heel anders klinkt dan die welke in de praktijk zijn opgenomen, want die bevatten veel meer informatie, en juist die waarop elektrosensitieven kunnen reageren. En dat doen veel elektrosensitieven ook bij het aanhoren van deze geluiden, waarbij de oorspronkelijke hoogrequente draaggolf niet meer aanwezig is.
Weet ook, dat veel signalen van de mobiele telefonie heel veel vuil bevatten. Zo heb ik een radar signaal met een VLF detektor gevonden, en bij een normale UMTS zender 30 kHz en in de zijlobben van een hoge UMTS zender pieken van 100 kHz.

Waarschijnlijk heeft men per ongeluk een bioresonatie frequentie in het ongedefinieerde signaal gebruikt. Want bioresonantie effecten kunnen goed door VLF, veel in laboratoria aanwezig, opgewekt worden.
Het is daarom de vraag of een herhalingsproef in een ander laboratorium eenzelfde resultaat zal geven.

Als Adang stelt, dat ratten tumoren kunnen krijgen, wordt gesteld, dat zulks niet op mensen overdraagbaar is. Nu bij Alzheimer ineens wel.

Het kan verkeren.
IK heb nog voldoende zout om op al die studies te leggen.

En als je last zou hebben van Alzheimer zou ik geen mobieltje tegen het hoofd houden, want de daardoor ontstane tumoren wegen zwaarder en de chronische hoofdpijn ook.

Trouwens iedere therapeut met een Rife machine heeft frequenties tegen Alzheimer.
En dat heeft geen neven effecten! \\

Zo heb ik ook mijn twijfels over de Reflex studie, afgezien van de vele fouten die daar gemaakt zijn en het gemanipuleer met data. En zeker waar er op celniveau gewerkt wordt.
Prof. Lerchl (van het duitse SSK) stelt voor de lengte van de staart van de comet-assay: zie afbeelding.
Der Kometenschweif ist vom Strom abhängig.
Die Stromdichten bzw. Feldstärken sind natürlich nicht für jedes DNA-Molekül gleich, da die Geometrie der Elektroden, die Homogenität der Gele und deren Viskosität nie ideal sein können.
Het is daarom niet uitgesloten dat in de laboratoria de aanwezige VLF frequenties het een en ander hebben beïnvloed; hetzij ten voordele, hetzij ten nadele.


Naschrift:
Increase in firing activities of neurons were known to be widespread in the condition of MW radiation which had led to successful application of the waves in different neurological diseases, including Parkinson disease, especially in the former Soviet Union territory. It also was intriguing that inhibitory neurons possessed pretty higher reaction to MW that in many cases was perceived as an inhibitory effect on the brain excitatory system of the waves. It is also interesting that it can be admitted some kind of reciprocal existence between brain inhibitory system activity and beta-amyloid plaques formation relationships in terms of MW radiations.
A.A. Maharramov, Head of Biophysics depart. at Yeditepe University,Istanbul/Turkey

Bron: http://www.perceptive.co.uk/img/cometiv/fullscreenshot.jpg

10-01-2010 Alzheimer, Arendash studie

Er is inmiddels wat meer bekend geworden.
Hieronder een foto van de opstelling. En ook hier hetzelfde manco als bij de TNO studie.

Voor GSM900 geldt, dat het verre veld begint op 3.20 meter afstand.
Hier zitten we duidelijk binnen die afstand, en dan dient men naast het gebruikelijke meten van het elektrische veld, tevens het magnetische veld te meten, om daaruit de werkelijke veldsterkte te kunnen berekenen.
In het verre veld volstaat het om enkel het elektrische veld te meten, omdat daaruit de magnetische component berekend kan worden, hetgeen gebruikelijk is.
In het nabije veld zijn namelijk het elektrische en het magnetische veld nog niet met elkaar verweven, en dient ieder apart gemeten te worden.

Alle kooien zelf zouden ook in een kooi van Faraday staan, waardoor de nodige reflecties ontstaan. Bovendien zullen die kunststof kooien ook de nodige reflecties geven, waardoor de straling helemaal overhoop zal liggen. Hierdoor kunnen plaatselijke *hotspots* ontstaan, en ongelukkige muizen kunnen daar extra voor hun kiezen krijgen. Hotspots zijn kleine concentraties van hoogfrequente straling en zijn ook veelal in woningen aanwezig. Ik meet zulks met een speciale meter met magnetische antenne..

Om het feest kompleet te maken daaronder een afbeelding van een weliswaar GSM1800 zender, maar het principe blijft gelijk. Duidelijk is te zien, dat er vlakbij een dergelijke zender, dus in het nabije veld, grote fluctuaties in veldsterkte optreden, die veel hoher en veel lager kunnen zijn dan in de eigenlijke hoofdstraal.

Het is opvallend hoe dat bericht van Arendash over de wereld gaat.

StopUMTS heeft hierop kritiek geuit, en ik heb dat ook gedaan.
Uit het buitenland heb ik inmiddels al heel wat (positieve) reacties mogen ontvangen.
En verder is het in Nederland stil. Doodstil qua reacties.
Het lijkt wel, alsof StichtingEHS, StralingsarmNederland, Stralingsrisicos, etc nu massaal mobieltjes aan het inkopen zijn, om daar Alzheimer patienten mee om de oren te gaan slaan, in plaats van dat zij kritiek uiten.
Als er zich gelegenheden voordoen, dat men zich als groep naar buiten toe kan profileren, laten deze groepen meestal verstek gaan.

In het buitenland wordt er zelfs door de zg. *Mobilfunkers* ook stevige kritiek op de Arendash studie geuit, dus we staan niet alleen.

Dr. George Carlo gaat Arendash bezoeken om een en ander nu precies aan de weet te komen.
Hij maakt bezwaar tegen de hele-lichaams expositie, om daardoor op een deel-expositie te komen.
Zeer opmerkelijk in zijn bericht omtrent Arendash is de zinsnede:
"...we have known for many years that Information Carrying Radio Waves (ICRW) open the blood-brain barrier..."
En de nu brave George Carlo was wel jarenlang hoofdonderzoeker mobiele telefonie in America, die destijds alle schadelijkheid ontkende.

 

Op Pagina12e.html bijna onderaan is de afstralingsgrafiek van de door TNO gebruikte GSM900 zender te zien. De fabrikant heeft mij deze ter beschikking gesteld en aangegeven, dat bij 1 V/m op 3 meter afstand het stralingsoppervlak er zo uitziet. Dat is dus een puntbelasting.
M.a.w als een zender in capaciteit teruggeschroefd wordt, verandert het stralingsbeeld ook. De vraag is hoe dat stralingsbeeld bij de Arendash rondom-antenne er bij staat bij sterk verminderd vermogen, en of het beeld dan nog wel egaal is.

Conclusie: De groep van Arendash is hier als een stel onbezonnen amateurs te werk gegaan, zonder enig benul van techniek te hebben, en de geldende regels van meettechniek aan hun laars lappende.

En dit nog afgezien van de VLF frequenties, welke ongetwijfeld ook door deze rondstraal antenne mee afgestraald worden, die ook nog eens bioresonantie effecten op de dieren kunnen uitoefenen.

12-01-2010 *Dirty Air*

Hierover staat op Pagina12c.html wat meer uitleg.

Bovendien zal de geluidenverzameling onder Info uitgebreid gaan worden met VLF modulaties.

 

19-01-2010 Kennisplatform EMV - NPS en StichtingEHS

Op het steeds actuele StopUMTS staat een document van het Nationaal Plaftorm Stralingsrisico's waarin zij kritiek hebben op het Kennisplatform EMV, waar zij in het Klankbord zitting hebben.
Zeer curieus is, dat genoemd dokument niet op de eigen site van het NPS is terug te vinden.

Duidelijk is, dat het NPS het niet eens is met het gestelde in het laatste Kennisbericht.
Ook is duidelijk, dat het NPS slechts een bijwagen rol vervult in het Klankbord.

De opzet van het NPS is, zo dacht ik toch, om voorlichting te geven aan de burgers, die vooral eerlijk, objectief en steekhoudend dient te zijn. En voorlichting die de normale burger kan begrijpen.
En dit in tegenstelling tot de zg. *voorlichting* welke de overheden en telecomproviders over ons uitstrooien als zijnde de enige juiste waarheid, waarbij die waarheid wel geweld wordt aangedaan.

In mijn ogen is het NPS nu van haar originele uitgangspunten afgestapt en een andere richting ingeslagen.
Namelijk die van theoretisch gewauwel, waar we van de overheden al genoeg van te horen krijgen.

Als ik op genoemd *Standpunt* terug kom, vallen enkele punten in het oog.

Het begint al met het woord *elektrogevoeligheid*. Dat is al verkeerd, het moet zijn elektrosensitiviteit, want dat is iets geheel anders.

Er zijn mensen die zeggen, dat zij straling kunnen voelen. Vele onderzoeken hebben dat onderzocht (mede dankzij de aanbevelingen van Repacholi in zijn befaamde Factsheet) en kwamen allemaal tot de conclusie dat geen enkele elektrosensitieve straling kan voelen. En dat is juist, want wij hebben geen orgaan om dat te kunnen waarnemen.
Wat wel juist is, is het feit dat ons lichaam gaat reageren op elektrosmog> En dat is bij iedere persoon anders; bij de een in het hoofd, bij een ander op de borst bij nog een ander in de buik en bij nog anderen in de benen.
Elektrosensitiviteit is het fenomeen, dat het lichaam kan reageren op elektrosmog.
(Ik noem bewust niet EMV, omdat onder elektrosmog elektrische-, magnetische velden en elektromagnetsiche golven worden verstaan.)
En daarbij moet men ook nog rekening houden met de zg tijdsfactor.
Dat wil zeggen dat de lichamelijke reacties voor iedere verschillende elektrosmog bron op andere tijden zich kunnen uiten. Dat kan bij bepaalde personen voor een DECT telefoon binnen enkele minuten zijn, op een GSM zendmast wel 8 uur an op een mobieltje van een bezoeker 10 minuten.
En daarmee wordt in veel studies geen rekening gehouden; men ziet mensen als *lampen*.

In het *Standpunt NPS* staat onder 1.2.1 :
*Groeiende aandacht in de politiek*
Volgens mij slaapt de politiek nog steeds en heeft nachtmerries over de PVV. Of zou het NPS de dagelijkse bezwaarschriften van SAN bij de gemeentes bedoelen?

Er worden *geluiden* genoemd, maar ik hoor niets.
Over een op handen zijnde alliantei heb ik ook nog niets vernomen, en ik hoor toch wel veel.

Punt 3.2 *enkele veronderstellings studies  tegenover duizenden andere.*
Duizenden ??? Op mijn website staat een juister aantal genoemd, maar dat zijn er echt veel minder.
Bovendien is er niet één serieuze studie betreffende elektrosensitiviteit. Dwz uitgaande van het bestaan van elektrosensitiviteit, en uitzoeken voor welke bronnen, welke stralingshoeveelheid en wanneer reaties optreden, en dit allemaal gemeten aan proefpersonen, en niet via in te vullen formulieren, want dat is onzuiver.De bestaande studies willen enkel aantonen dat elektrosensitiviteit niet kan bestaan.
Neem bv. de studie van Kaul.

Punt 4.1 *De mogelijke oorzaken van elektrogevoeligheid.*
Daar heeft men helemaal geen kaas van gegeten. 
IK ben daar wel in gedoken en kan de gevoeligheid daardoor ook genezen, voor 90 tot 99.8 %.

Punt 5.4 *Het EHS- syndroom te isoleren van andere overlappende syndromen.*
Welke oen heeft dat bedacht?Wat een onzin. Hieruit blijkt dat men er geen enkel benul van heeft.
En een lachertjen is: *Het EHS syndroom weer op te knippen in enkele afzonderlijke syndromen.*

Nee, het NPS heeft de ballen verstand van elektrosensitiviteit, noch van de oorsprong ervan, en daarom ook niet van een behandeling ervan.

Het wordt tijd dat men zich eens serieus in deze materie gaat verdiepen, in plaats van theoretisch te oreren.
Het is duidelijk dat men probeert *wetenschappelijk* over te komen op de tegenstanders in het Kennisplatform, maar men slaat de plank volledig mis.

Kennelijk is het NPS inmiddels de weg kwijtgeraakt. Omtrent het goed begonnen Medisch Appel hoort of ziet men niets meer. Nadat Alex Swinkels een 50-tal handtekeningen haastig aan de voorzitter van de Gezondheidsraad overhandigde, blijven er slechts 48 stuks over, en dat al vele maanden zo.
Kennelijk denkt men bij het NPS dat het schrijven van wollige onduidelijke vrijblijvende stukken naar het (eenzijdige) Kennisplatform meer windeieren zal opleveren, evenals het *internationaal* gaan.
het is nog niet tot hen doorgedrongen, dat de leden van het Kennsiplatform bestaat uit zelfingenomen, vooringenomen theoretici, die waarschijnlijk nog nooit in hun leven een elektrosensitieve persoon hebben gezien, laat staan onderzocht, en die halsstarrig de mening van de GR en de WHO blijven verkondigen.
En dit ongezien wat er zich in de maatschappij afspeelt.
Geen van de leden van het Kennisplatform EMV is al eens *een pintje gaan pakken* bij onze zuiderburen, om de zienswijze van de belgische Gezondheidsraad aan te horen, die toch al vele jaren er anders over denkt.

 

In de agenda van het Kennisplatform voor 20 Januari kan men lezen dat Hugo Schooneveld ook een voordracht gaat houden. Zijn punten:

- het via wetenschappelijk onderzoek in beeld brengen van de Nederlandse situatie rekening houdend met de informatie die EHS en andere organisaties hebben;

Mij heeft Schooneveld nog helemaal niets gevraagd. Mijn informatie heeft hij dus niet.

- openstaande wetenschappelijke vragen en hoe kunnen die worden onderzocht;

Aangezien hij niet weet hoe elektrosensitiviteit ontstaat, en hoe het werkt, kan hij ook geen richtlijnen voor vervolgonderzoek geven
 

- het technisch beschrijven en vervolgens communiceren over de maatregelen die beschikbaar zijn om de blootstelling te verlagen;

Blootstellingen verlagen is heel eenvoudig, kijk maar naar Belgie en Frankrijk. Daar wordt dat al in de praktijk gebracht en behoeft geen technisch geneuzel. Is gewoon een kwestie van doen.

- hoe mensen die hulp zoeken actief kunnen worden ondersteund.

Afschermen alleen is niet de oplossing.
Zolang Schooneveld zijn nauwe oogkleppen niet afdoet, zal hij nooit een oplossing vinden.
Sterker, personen die heel erg elektrosensitief zijn, en bijvoorbeeld al op mobieltjes reageren, verwijst hij naar het land der fabelen, omdat zulks niet wetenschappelijk zou vaststaan. Deze mensen laat hij gewoon in de kou staan.

En zoals een aantal personen in mijn pilot project reeds ervaren, is verbetering goed mogelijk, iets wat Schooneveld bestrijdt.

Je kunt mensen wel proberen bij te brengen dat ze er mee moeten leren leven, maar het is toch veel zinvoller om de gevoeligheid te verminderen of zelfs te genezen?
Alleen is niet iedereen bereid alle 25 punten van mijn methode op te volgen.
En ik ben bezig de methode nog te verbeteren en te versnellen, maar daarvoor ontbreken mij momenteel nog de financiele middelen.

Uiteraard is het tevens heel belangrijk om de stralingshoeveelheden drastisch naar beneden te brengen.
En dat is via regelgeving heel goed mogelijk, zie Belgie en Frankrijk.
Zoals blijkt uit de praktijk levert het bellen daar helemaal geen problemen op.

 

22-01-2010 Onderzoeksgewauwel Kennisplatform en Zonmw

Als je de uitspraken van het Kennisplatform EMV en de studie onderwerpen van Zonmw, waar toch een bedrag van 16.6 miljoen Euro gespendeerd worden, eens kritisch bekijkt, krijg ik pijn in de buik.

Ze begrijpen er allemaal geen ene snars van, al hebben ze nog zoveel titels, of misschien juist daarom.
*Risicoperceptie bij EMV*.
Hoe verzinnen ze het.

In de uitgaves van *het bitje* mei en September 2009 heb ik een en ander uit de doeken gedaan.

Er zijn twee soorten mensen.
De *normale* mensen en de elektrosensitieven.

Normale mensen zijn diegenen, welke nog een redelijk functionerend immuunsysteem hebben, en waarbij een kritische drempel nog niet bereikt is. Dat bereiken van die drempel kan nog geruime tijd duren.
Deze groep mensen, ca 75 % van de bevolking heeft nog nergens last van en zal dat ook binnenkort niet krijgen. Deze groep reageert ook niet op normale exposities van elektrosmog.
Onderzoek bij deze personen is daarom zinloos, wil men iets over de schadelijke invloed van EMV vinden.

De andere 25 % van de bevolking heeft een beschadigd immuunsysteem (waarvoor een lange rij andere oorzaken kunnen zijn) en daar is de kritische drempel overschreden.
Wanneer deze langdurig aan hoogfrequente straling wordt blootgesteld tussen 200 en 2.000 uW/m2, kunnen deze personen elektrosensitief worden. En wanneer ze elektrosensitief geworden zijn, kunnen zij al lichamelijk gaan reageren bij minder dan 1 uW/m2; sommigen bij nog veel minder.
Ik heb de afgelopen 10 jaar veel elektrosensitieven ontmoet, maar nog geen enkele gevonden waarbij het immuunsysteem nog intact was.

Als men proeven doet op muizen neemt men muizen die genetisch gemanipuleerd zijn om sneller kanker te krijgen. Men neemt zelden gezonde muizen of ratten.

Waarom freubelen al die betweterige *wetenschappers* op een freudiaanse manier aan gezonde mensen?
Is het dat men hoopt aan te tonen dat er niets aan de hand is, de feitelijke doelstelling van Zonmw ?

Als men de problematiek serieus wil onderzoeken, dient men uit te gaan van het bestaan van elektrosensitiviteit. Punt.
Daarvoor moet men niet willekeurig een aantal mensen die zeggen elektrosensitief te zijn, tesamen beproeven. Nee, men dient ze eerst te classificeren, (volgens het CCS syteem) .

Daarbij wordt bepaald op welke elektrosmog bronnen zij reageren, bij welke stralingshoeveelheden en wanneer (hoeveel later) de reacties optreden.
Het is onzin om iemand die door een mobieltje van een passant reeds uit zijn dak gaat te plaatsen naast iemand die zegt wel eens last van een zendmast te hebben.
Ook dienen magnetische wisselvelden alsook zeker statische magneetvelden erbij betrokken te worden.
Tevens dient de invloed van VLF frequenties in het gebeuren onderzocht te worden, evenals hun reikwijdte.

Het invullen van formulieren en vragenlijsten is niet objektief: De proefpersonen mogen niet eerst nadenken of ze wat gevoeld hebben of niet.

Nee, men dient aan de personen direct elektronisch te meten.

Daar is allerhande meetapparatuur voor, en geeft een veel objektiever beeld van wat er gebeurt.

Pas als men begrijpt waarom elektrosensitieve personen op bepaalde elektrosmogbronnen reageren, kan men beginnen met normale personen te gaan onderzoeken.

Nu gaan alle onderzoeken in de richting van zoeken naar ijsberen in de Sahara.

Vele elektrosensitieven hebben verzocht om medisch gekeurd en onderzocht te worden, wat steevast geweigerd werd. Ook de GGD heeft daar een handje van.
Het enige wat gebeurt is een verwijsbriefje voor een psychiater, alsof een gesprek met een *zieleknijper* de lchamelijke symptomen ineens doen verdwijnen.
Die verdwijnen alleen maar wanneer de elektrosmog bronnen geknepen worden.
En dat is iets wat men per sé niet wil begrijpen.

Al die studies over kanker zijn wel leuk en aardig, maar hebben vaak betrekking op overmatige belasting, hetgeen in de praktijk zelden voorkomt, en alleen bij mobieltjes.
De helse kwellingen, waar elektrosensitieven dagelijks onder te lijden hebben, worden zelden onderzocht.
De Gezondheidsraad noemt dat *niet schadelijk*, maar is het wel degelijk.

Het mag interessant lijken om kletsverhalen over het fileren van syndromen op te hangen, of over betere communicatie over EMV risico's, of Aspecifieke gezondheidsklachten in relatie tot EMV, een grootschalig en vernieuwend onderzoek naar een mogelijk verband tussen aspecifieke gezondheidsklachten en EMV van UMTS- en gsm-antennes. Hoe wil men dan weten of die gezondheidsklachten inderdaad van die antennes komen, en niet van DECT telefoons, of draadloze modems/routers, of gewoon van in de woningen aanwezige *dirty power* en/of *dirty air* ? En zonder dat te meten weet men het niet.
Dan verworden dergelijke studies gewoon gatenkaas.
In feite horen bij dergelijke epidemiologische studies tevens ALLE elektrosmog in kaart gebracht te worden. Zo niet, zijn alle uitslagen waardeloos.
(Dat is een van de redenen waarom de Naila studie niet geaccepteerd wordt, evenals die van Hennen en Selbitz.)

Er zijn tot nu toe weinig serieuze studies betreffende elektrosensitiviteit gedaan.
Het TNO-Cofam onderzoek had als uitgangspunt dat er geen reacties zouden zijn. Toen die wel kwamen is men zich wezenloos geschrokken. Bij de zwitserse ETH Studie besloot men dat te vermijden en werden personen met bv slaapstoornissen niet toegelaten, evenmin als ouderen. Ook daar was het verwachtingspatroon dat niemand zou reageren. Toen dat toch gebeurde, stelde men dat zulks buiten het verwachtingspatroon viel, en werden deze resultaten buiten het geheel gelaten en verzwegen.

Ook is het zo, dat er bij veel studies in het algemeen veel gesjoemeld wordt met de data, om maar aan de gestelde vraag te kunnen voldoen. Dit blijkt eens te meer uit een manuscript van Lerchl en Wilhelm, welke binnenkort openbaar wordt, waarin het *data polishing* (zoals bv. het verzwijgen van outlieres) uit de doeken wordt gedaan. Naar het schijnt worden er zo veel studies uitgebracht, welke na veel speurwerk op knoeien worden betrapt, en waarbij dan ook een aantal publicaties weer worden ingetrokken.

In ieder geval kom ik te vaak mensen tegen die met een beschuldigende vinger naar een zendmast wijzen, terwijl hun gegronde lichamelijke klachten door geheel andere elektrosmog bronnen veroorzaakt worden.
Pas op, ik zeg niet dat zendmasten onschadelijk zijn, maar bij elektrosmog is het en, en, en en en.
Veel mensen weten niet welke elektrosmog bron nu de feitelijke veroorzaker is (en dat kan vaak een geheel andere en zelfs veel zwakkere zijn) maar zij hebben wel uitgekiend op welke plekken zij het meest getroffen worden. En metingen bevestigen dat later ook. Wat dat betreft zijn de meeste elektrosensitieven beslist niet onnozel, maar worden wel zo door hun omgeving zo behandeld.

Ik heb gevallen waarbij slapeloosheid aan een zendmast verweten wordt, maar na het verwijderen van alle metalen delen aan het bed, men weer van een goede nachtrust kan genieten, ondanks dezelfde zendmast.

Zonder alle relevante elektrosmog bronnen in kaart gebracht te hebben zijn epidemiologische onderzoeken weinig waard.

Weet ook, dat bij veel onderzoeken frequentie generatoren gebruikt werden, waarmee hoogfrequente draagolven werden gegenereerd, al dan niet gepulst, die echter niet overeenkomen met de *vervuilde* straling waarmee we in de paraktijk geconfronteerd worden. (Arendash gebruikte bv. een ongepulst 918 MHz signaal.)
Het is echter heel simpelom eens te beginnen met een DECT basisstation (zoals KPN/Siemans ze verkoopt).
Het voordeel hiervan is, dat de straling konstant is en een werkelijkheidsgetrouw profiel heeft. Bovendien kan men ongezien op afstand de stroomtoevoer aan- en uitzetten, en per proefpersoon een aangepaste afscherming aanbrengen, om een bepaaalde stroomdichtheid te bekomen.
Het DECT basistation kan zelfs in een andere kamer staan.
Het enige kostbare aan dergelijke studies is het pre-conditioneren van de proefpersonen, dwz het vooraf verblijven in een stralingsarme ruimte, slaapgelegenheid en maaltijden.
(Bij de TNO en ETH studies werd daar helemaal geen rekening mee gehouden.)


21-02-2010 Hybrid auto's en elektrosmog

Hier een israelisch artikel over onderzoek naar magneetvelden bij hybride auto's.
Een vertaling leert ons:

After checks of 9 months the env. ministry is going to publish an internal report which was checked be expert committee -  chairman prof. Eli Stern. The report determines  that the radiation is derived of lots of electricity between the accumulator behind the car and the electric engine at the front, and in long exposure can endanger the passengers. The conclusions will be that Honda and Toyota emit excess of radiation but Toyota Prios is safe. The argument is not about the results of measurements but on the upper threshold. Israel in contrast to the 1000 standard, claims that 4 mG is already exceeding the recommended threshold for public exposure. The importers and Toyota responded that benzene cars emit more radiation than hybrid cars [it reminds me that only when the cellular phones were on the market it was published that wireless phones in the house emit radiation. Everytime someone wants to protect his product  it is exposed what risks we were not told about so before... IA]. They ask to stick to the 1000 mG. More they claim, that most electric devices in the house plus computers, emit more than hybrid. Honda's importer responded that "it was a non professional check which creates biased and serious misleading of the public, with wrong data, which was done by people with interests. Another check was done by Gal Safe which are approved by the ministry [and by the cellular companies.. IA] and the results showed that the EMF in the popular benzene cars emit 600% (66 mG) more than hybrids (11 mG). "The only accepted standard in the world is the WHO's standard that determines permitted level of 1000 mG for 50 Hz. EMF in hybrid is much lower. The manufaturers in the world raise eyebrow in view of the local conduct. "Above 2.5 millions hybrid cars drive in the developed countries roads and stand in the strictest standards. The question is asked- who is trying to remove those cars from the roads of Israel?".

1 mG = 100 nT = 0,1 uT

 

24-02-2010 Iedere minuut een kankerdiagnose in de BRD

Zeitonline bericht dat in Duitsland iedere minuut een kankerdiagnose gesteld wordt.

Zulks komt natuurlijk omdat we bijvoorbeeld spruitjes eten, maar nooit door de enorme toename van de elektrosmog in ons milieu.

Omtrent de typische periode van vijf jaar bij kanker is het interessant het boekwerk Cancer War te lezen.
Opgelet, dit dokument omvat 207 pagina's.

PS. Dr. Mercola bericht dat 20 jaar geleden 1 op de 3300 kinderen leed aan autisme.
Dat is momenteel 1 op de 100, terwijl 1 op 9 lijdt aan astma en 1 op 6 leerproblemen heeft.
Hoe zou dat nu toch komen ?
Zou dat ook aan de spruitjes liggen ?

Of zou een ongezond leefmilieu daar iets mee te maken kunnen hebben ?

Uiteraard wordt hier helemaal geen onderzoek naar gedaan.
Niet door TNO, niet door het RIVM, niet door de Gezondheidsraad, niet door Zonmw, door niemand.
Elektrosmog kan en mag absoluut geen oorzaak zijn.

Uiteraard zullen er wel weer doctorale studies gepleegd worden, waarbij allerhande factoren erbij gesleept worden, zoals de stand van de maan, hoeveel keer er geslachtsgemeenschap had plaatrsgevonden, welke voeding men genuttigd heeft, welke TV programma's men bekijkt, enz.
Maar geen enkele onderzoeker kijkt welke soorten zendmasten er staan, hoe het met DECT telefoons en draadloze modems in de omgeving gesteld is, en welke andere elektrosmog bronnen er een rol kunnen spelen.

 

01-03-2010 McDonald's

Zo, naar McDonald's hoeven we dus ook niet meer.
Ik dacht altijd dat je daar heen ging om te eten.
Maar nu wordt het een internet café.
Alle filialen zouden nu gratis WiFi ter beschikking stellen.

Eigenlijk is dat heel onbehoorlijk.
Zou het voedsel dan zo slecht zijn, dat men de aandacht moet afleiden door de klanten onder het eten op hun laptop te laten spelen?
Zouden ze bij de kassa meteen ook Paracetamol verkopen voor de klanten die door deze elektrosmog hoofdpijn hebben gekregen?

Wellicht wordt het tijd om eens een lijst samen te stellen van gelegenheden, vervoersmiddelen en evenementen, waar elektrosensitieven niet meer heen kunnen.
Wellicht is een lijst waar ze nog wel heen kunnen veel korter!

03-03-2010 UMTS900 en LTE

In Belgie is reeds geruime tijd UMTS op de 900 MHz band toegestaan, althans zijn er frequenties daarvoor vrijgegeven. Zie frequentieplan van de BIPT.
Of de providers ook daadwerkelijk het UMTS900 in gebruik hebben genomen is ons momenteel nog niet bekend.

Voorts is bekend geworden dat de belgische provider Telenet van plan is om tusssen mei en september in Mechelen en omgeving een proef te nemen met een LTE-netwerk.
Telenet benadrukt dat het voorlopig om tests gaat en dat investeringen in een grootschalig lte-netwerk nog niet aan de orde zijn. Het doel van de test is het vinden van de technische valkuilen bij het opzetten van een dergelijk netwerk.
De frequenties zullen zich bevinden tussen 2500 en 2690 MHz.

Persoonlijk denk ik dat de 700 MHz band met CIFDM meer perspektief gaat bieden, maar de tijd zal het uitwijzen.

04-03-2010 Hartinfarkten en kankerbehandelingen

De gemiddelde leeftijd bij hartinfarcten -- 68 -- is met drie jaar verminderd in de periode tussen 1995 en 2005. Meer dan 7 procent van alle eerste hartinfarcten zijn momenteel jonger dan 45, volgens gegevens welke vorige week gepresenteerd werden op de International Stroke Conference in San Antonio, Texas.
De stijging van infarcten onder mensen in hun 20s, 30s en 40s heeft zich de laatste jaren verdubbeld.
De juiste oorzaak van deze stijging is onbekend, maar artsen speculeren dat de toename van obesitas, diabetes und hoge bloeddruk, een reden kunnen zijn..

http://www.thespec.com/go/healthfitness/article/730927
en
http://abcnews.go.com/Health/Wellness/stroke-growing-problem-young/story?id=9960947

Nee, de invloed van elektrosmog wordt natuurlijk zelden hierbij betrokken.
Maar iedereen kan zelf zijn bloeddruk eenvoudig meten (er zijn simpele bloeddrukmeters in de handel).
En vaststellen of deze in een elektrosmogrijke- anders is, dan in een elektrosmogarme omgeving.

Weliswaar worden mensen steeds ouder, maar het is de vraag of ze ook gezonder blijven.

In Duitsland heeft het Robert Koch Instituut bekend gemaakt, dat dit jaar bijna iedere minuut een kanker diagnose gesteld wordt. De experts gaan ervan uit dat artsen bij rond 450 000 mensen kwaadaardige tumoren ontdekken.

Amerikaanse wetenschappers in Pittsburgh hebben nu ontdekt, dat wanneer tumorcellen sterven onder behandeling van chemo/bestraling, dat zij dan substanties afgeven, die een speciale set van master cellen kunnen reactiveren, ookwel kanker stamcellen genaamd.

Het betreffende artikel staat hier.


06-03-2010 Frequentieveiling in Duitsland

Op 12 April begint in Duitsland de veiling van een aantal frequenties.
Je mag aannemen, dat Nederland dan niet lang zal achterbrlijven:

Im Rahmen des Zulassungsverfahrens zur Versteigerung von Frequenzen in den Bereichen 800 MHz,
1,8 GHz, 2 GHz und 2,6 GHz für den drahtlosen Netzzugang zum Angebot von Telekommunikationsdiensten sind insgesamt vier Antragsteller zur Versteigerung zugelassen worden. Es handelt sich hierbei um die Unternehmen:

Erste MVV Mobilfunk Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH (E-Plus)
Telefónica O2 Germany GmbH & Co. OHG
T-Mobile Deutschland GmbH
Vodafone D2 GmbH

Eine Antragstellerin hat ihren Antrag auf Zulassung zum Versteigerungsverfahren zurückgezogen. Eine Antragstellerin erfuellte die Voraussetzungen für die Zulassung zum Versteigerungsverfahren nicht, daher
war der Antrag abzulehnen.

Der Beginn der Auktion ist für den 12. April 2010, 13:00 Uhr, im Dienstgebaeude der Bundesnetzagentur, Canisiusstraße 21, 55122 Mainz vorgesehen.

 
------ Ende der Pressemitteilung der Bundesnetzagentur:
http://www.bundesnetzagentur.de/enid/33c2e2f426d679749e295ab5f629bb0a,0/Presse/Pressemitteilungen_d2.html#19173

11-03-2010 XMRV virus ook verantwoordelijk voor CVS ?

Wetenschappers stellen dat een XMRV virus ook verantwoordelijk zou kunnen zijn voor prostaatkanker en het Chronische Vermoeidheids Syndroom. Hier het artikel.
Het tast het immuunsysteem aan.
Bijgevolg zou het ook een uitwerking op elektrosensitiviteit kunnen hebben.

11-03-2010 Frequentieveiling in Nederland

Op 20 April begint in Nederland het bieden op de frequentieband van 2.6 GHz.

In tegenstelling tot wat men beweert, denk ik niet dat hier Wimax ingezet zal gaan worden, maar meer het LTE. Vanaf mei tot september loopt er een proef van Telenet rond Mechelen met frequenties van 2500 tot 2690 MHz.

Er gaan ook al geruchten, dat men het Wimax niet meer zo ziet zitten. Dit ook, omdat de 700 MHz band vrijgekomen is (waar eerst de analoge televisie was), en Wimax daar voor storingen op de digitale TV kanalen veroorzaakt.

LTE zou daar beter zijn, en helemaal goed is het CIFDM, welke geen storingen op de DVB-T geeft.
CIFDM heeft tevens een veel groter bereik, en zijn er daarom veel minder masten nodig.

Zo, de veiling gaat door, ondanks de protesten van SAN.
Een opsteker is ook de uitspraak van Bill Gates op een TED conferentie.
Bekend is dat hij de pharmaindustrie nogal sponsort, zeker wanneer het om vaccins gaat.
Nu weten we waarom: Hij wil middels vaccins de wereldbevolking doen verminderen.
Ja u leest het goed. Enfin lees zelf maar hier.
Je zou Microsoft gaan boycotten.

 

12-03-2010 Verkiezingsvraag

Begin Juni mogen we weer eens gaan kiezen.
Blijft de grote vraag: Welke partij is daadwerkelijk bereid, ook nà de verkiezingen, wat aan de stralingsproblematiek te doen ?
In het verleden is gebleken, dat het Groen van Groen-Links, het Groen van KPN was.

14-03-2010 het bitje Maart 2010

Voortzetting van de uitgaves van Mei en September 2009.

14-03-2010 Autoproblemen ?

Toyota moet een aantal auto's onderzoeken op fouten.
Men kijkt naar rempedalen, maar dat heeft toch niets te maken met auto's die ineens gaan spurten ?

Een tijd terug vertelde een fabrikant van elektronische spullen mij, dat hij momenteel grote moeite had om aan componenten te komen omdat de regeling van RoHS van kracht was geworden. Dat houdt in dat bij elektronica geen lood meer als soldeer materiaal gebruikt mag worden.
Het gevolg is dat de verbindingen op printplaten niet meer zo betrouwbaar zijn, en dat elektronische apparaten als TV's. wasmachines, en auto's minder lang meegaan.

Voorts is bekend, dat bepaalde geparkeerde auto's niet meer willen starten in nabijheid van zendmasten.
Zelfs draadloze hoofdtelefoons kunnen bde elektronica van auto's in de war brengen.
Wellicht dat Toyota en andere automerken daar nu last van beginnen te krijgen.
Hieronder een relaas vanuit Amerika:

While living in El Paso, TX I had an experience working on FT Bliss Texas. They are Missile Radars that were being operated and a Cadillac Dealer was close by. What they found out was that the Radar was interfering with the Cadillac Computer system. It was shutting down the car when a person was driving close to the base. I suspect that this problem Toyota vehicles has is similar. read below:
 
This is exactly what I think is causing the problem with the cars suddenly speeding out of control.
There are millions of signals on the freeways today, with all the cell phones, Ipods, laptops, etc, that
it has to be interfering with the electronics of the a car. 
Think about it, that is why they don't allow use of cell phones, and other signal sending devices on
aircraft during take off and landings.
 
I am finding this problem in my 10 year old Dodge Intrepid. When a cell phone is being used near
my car, I get a signal through my radio speakers, and also get some surging in my engine.
 
Maybe Toyota should look into this problem?

15-03-2010 Autoproblemen addendum

Nu is ook bekend geworden dat bepaalde autosleutels niet meer functioneren en claxons vanzelf af kunnen gaan. De oorzaak werd gevonden in de PDA's, welke horeca personeel gebruiken om bestellingen te noteren. Zelfs draagbare chip-en-pin automaatjes kunnen zulks veroorzaken.

Smart Meters.
Het engelse Cyber Security Operations Centre - a branch of Government spy agency GCHQ - heeft medegedeeld, dat terroristen de mogelijkheid hebben om het dataverkeer tussen de meters en de centrale te hacken, en zo een blackout te kunnen veroorzaken.
De engelse energiebedrijven kunnen zo vanaf afstand het gas- en electriciteitsverbruik lezen en hun tarieven aanpassen.

Het hele frequentie spectrum wordt zo volgestopt, dat het op een gegeven moment wel moet ploffen.
Alles gaat tegenwoordig elektronisch.
Eeen terrorist hoeft slechts een kleine atoombom in de ruimte te laten ontploffen, en de elektromagnetiscge puls doet alle elektronica in één klap vernietigen. Stel je dat maar eens voor.

19-03-2010 Zorgstelsel

Het is mij onduidelijk hoe er in Nederland gerekend wordt.
Toen wij in 2004 nog in Nederland woonachtig waren moest ik voor mijn echtgenote en mijzelf aan ziekenfondspremie bij Zilveren Kruis (Achmea) een maandpremie van ca 85 Euro betalen. Daarvoor waren wij voor veel zaken verzekerd, evenals de tandarts. Ik hoord toen niemand klagen.

Wij zijn toe verhuisd naar Belgie, alwaar wij ook voor alles verzekerd waren, en een premie van ca 5 Euro per maand moesten betalen. Bij de arts betaal je meteen, en zijn kwitantie dien je dan in bij jouw ziekenkas, die dan een groot deel vergoed.

Nu zijn we weer terug in Nederland en moeten voor een uitgekleed pakket zo'n 200 Euro betalen, met per persoon een eigen risico van 155 Euro, waarbij . De zorgverleners klagen nu steen en been, en bij Achmea zouden veel mensen ontslagen worden omdat men niet toekomt.

Onbegrijpelijk vind ik, dat men met 85 Euro toekwam, en nu met 200 Euro niet, zelfs niet voor een uitgekleed pakket zonder tandarts.

Natuurlijk is de regeltjes regelgeving in Nederland belachelijk.

Als men bv. Melatonine 3 mg op doktersrecept bij de apotheek koopt, kost zo'n naamloos doosje, zonder bijsluiter, zonder merknaam, 60 Euro.

Er zijn ook winkels, die Melatonine 3 mg, met merknaam, goed verpakt zo uit America, onder de toonbank verkopen voor 16 Euro.En dat is beslist geen namaak.

In Nederland is het zogenaamd zo goed geregeld, maar als je spoedeisende eerste hulp nodig hebt, moet je wel geduld hebben. En er zijn wachtlijsten.
Als je in Belgie spoedeisende eerste hulp nodig hebt, staan er meteen enkele specialisten klaar.

Ergens klopt er iets niet.

Zeker niet als men van plan is het eigen risico van 155 naar 755 Euro te brengen.
Ik vrees, dat dan nog veel meer mensen onverzekerd blijven.

Naschrift:

Bij Nu.nl is te lezen *Zeker tien van de vijfentachtig Nederlandse ziekenhuizen zijn technisch failliet.*

De financiële problemen zijn een gevolg van het wegvallen van toegezegde steun aan ziekenhuizen die onder druk van de overheid aan dure renovaties zijn begonnen.

Ook hier klopt er ergens iets niet.
Zeker deugen die ziekenhuis-managers nie, maar ook schiet de controle van de overheid tekort.

Gouden tip:
Wil de overheid en de zorgverzekeraars het aantal ziektegevallen terugdringen ?

Kijk dan ook iets naar de invloed van elektrosmog.
Want dat wordt stelselmatig genegeerd.

Dat heb ik Balkenende jaren geleden al eens persoonlijk medegedeeld, maar daar wilde hij niets van weten.

20-03-2010 Kennisplatform Elektromagnetische Velden

Het Kennisplatform EMV is door de overheid (VROM) ingesteld om de burger beter te kunnen informeren.

Het Kennisplatform EMV is opgericht in opdracht van minister Cramer van VROM. Aanleiding was de complexe informatie over elektromagnetische velden en de onderzoeken die hiernaar gedaan worden. Voor leken was deze informatie te ingewikkeld om te begrijpen. Bovendien kwam er steeds meer informatie beschikbaar op het internet waarvan de kwaliteit en betrouwbaarheid moeilijk te beoordelen waren.
Het Kennisplatform heeft tot taak om kwaliteit te borgen van informatie die voor professionals en burgers bruikbaar is voor een standpuntbepaling ten aanzien van EMV&G. Het Kennisplatform moet beschikbare informatie voor professionals en burgers ontsluiten. Het Kennisplatform moet actuele maatschappelijke vragen adresseren en moet een technisch wetenschappelijk forum creëren waar deskundigen kunnen discussiëren over de beschikbare informatie om gezamenlijk op wetenschap gebaseerde conclusies te trekken.

Ik reken mijzelf ook tot de groep *burgers* en kijk met belangstelling naar wat er zo gepresteerd wordt.

Het valt op, dat in het Platform zelf enkel overheidsinstanties zitting hebben, en geen representanten van burgers dan wel betrokkenen. Dat is niet democratisch.
Ja, er is een Klankbordgroep, waar wel drie organisaties van burgers aan mogen deelnemen, en die het welwillend is toegestaan te spreken, maar waar niet naar geluisterd wordt.
De Klankbordgroep staat in feite los van het Platform.

Feit is, dat ondanks wat die burgers te berde brengen, het Platform heel eigenwijs Kennisberichten de wereld instuurt, welke niet in samenspraak met de burgers is geconformeerd.

Enkel de StichtingEHS heeft zich met elektrosensitieven bezig gehouden, en verder niemand in de Klankbordgroep.
Ik mag dan eigenwijs klinken, maar naar mijn mening als specialist op het gebied van elektrosensitiviteit, bevindt zich niemand in het Platform zelf, die enige kennis heeft over elektrosensitiviteit, behalve de mening dat zulks niet kan bestaan.

Het gaat immers niet over de kleur van masten, maar over gezondheidseffecten van Elektrosmog, in al haar facetten.
Alle leden van het Platform zijn schriftgeleerden, die afgaan op allerlei onnozele studies, want er zijn geen serieuze studies over elektrosensitieven. Behalve de TNO-studie beschikt Nederland niet over EMV studies, en heeft men gewoon geen ervaring.
Dat er talloze personen zijn, die lijden onder en door de Elektrosmog, is een praktisch gegeven. Dat men zulks in de psychische hoek wil plaatsen is ook bekend.

In Zwitserland wordt zulks momenteel haarfijn uit de doeken gedaan van het hoe en waarom. Ik overweeg daar een uitgave van *het bitje* aan te wijden.

Die Theorien von Rassenlehre und Eugenetik waren vor 70 Jahren ebenfalls anerkannte Wissenschaft, und nicht zu vergessen sind auch der Stalinismus und der Maoismus. Die Anerkennung dieser Wissenschaften änderte sich jeweils mit der Änderung des Umfeldes. Aber vorher wurde unter Berufung auf anerkannte Wissenschaft noch sehr viel Schaden angerichtet. Die Änderung der Anerkennung wird sich wohl bei Bioelectromagnetics einstellen, wenn einmal die Theorie, die auf auf heute hoch gehaltenen Dogmen, Glaubenssätzen und auf Scheinlogik gründet, in sich selbst zusammenfällt.

Diejenigen, welche vor siebzig Jahren Minderheiten und Abweichler unterdrückten, wussten die Rassenlehre und die Eugenetik als (damals) anerkannte Wissenschaften hinter sich. Wer das heute den EMF-Geschädigten antut, der weiss Bioelectromagnetics als (heute) anerkannte Wissenschaft hinter sich.

Die erwähnten Wissenschaften leiden am selben Geburtsgebrechen, nämlich dass sie auf Glauben, Dogmen und Scheinlogik basieren, und dass sie zur Verfolgung unethischer Zielsetzungen eingesetzt werden. Selbstgerechtigkeit und Dünkel, pervertierte Freude am Niedermachen von Schwachen und Kranken sind den auch die Kennzeichen der Anwender dieser Wissenschaften.


Het Platform is een haarfijn voorbeeld van hoe werkelijke zaken en feiten worden gemanipuleerd, om de industrie maar een hand boven het hoofd te kunnen houden. De belangen van de burgers zijn daarbij ondergeschikt.

Feit is dat het Platform eenzijdig kakelt over zaken waar ze praktisch geen weet van heeft, en daardoor met onbetrouwbare en onjuiste Kennisberichten naar buiten komt.
Kennelijk is de wil om wat te leren ook niet aanwezig.
Dat elektrosensitieven reeds bij uiterst zwakke signalen uit hun dak kunnen gaan is hen volkomen vreemd.
Ik voel mij, als beter wetende burger, gewoon *besodemieterd*, om het maar eens grof te stellen.

Het is natuurlijk net als met de studies van Zonmw, *hoe kunnen we de verontruste burger zoethouden?*

26-03-2010 de Militairen

Toen Digitenne begonnen was met haar uitzendingen, DVB-T, moest men o.a. in Rotterdam bij UPC speciale afgeschermde antennekabeltjes halen, daar men anders bepaalde TV zenders via de kabel niet kon ontvangen. DVB-T stoorde dus binnenskamers de antennekabels.

In heel dat draadloze geweld doen de militairen ook lekker mee. Af en toe kom ik ook echt vreemde signalen tegen. Luister maar eens naar mijn modulatie Melsbroek, het militaire vliegveld van Brussel, (onder Info) welke ik daar gewoon op straat heb opgenomen, zo tussen 3 en 6 GHz. Griezel maar eens en huiver.
Curieus is, dat ik dat signaal ook al eens thuis, zo'n 60 km van Melsbroek vandaan heb gemeten.

Enige tijd geleden, toen ik nog in Belgie woonde, moest ik eens bij iemand in den Haag gaan meten. Die persoon beweerde *bestraald* te worden. En op een gegeven moment kromp hij van de pijn in elkaar en zei hij dat *ze weer bezig* waren. En inderdaad, op de momenten dat hij onmiskenbaar pijn leed had ik een mooie piek precies op 6660.0 MHz. En wanneer hij zei, dat ze er weer even mee gestopt waren, was de piek ook weer verdwenen. (De persoon kon mijn beeldscherm niet zien! Dus dat was echt *blind*.)

Thuis gekomen kon ik dat signaal ook nog meten. Daar dit een frequentie is, waarvoor een licentie nodig is, deed ik navraag bij Agentschap Telecom, die echter niets wilde zeggen, en stelde arrogant dat ik maar een procedure WOB moest opstarten.

De betreffende persoon bezocht mij later thuis in Belgie en daar was het signaal nog steeds te zien. Daar ik het signaal dus ook in Belgie gemeten had, heb ik inlichtingen gevraagd bij het BIPT aldaar. In eerste instantie heette het, dat er geen licentie voor bekend was. Later deed ik nog eens navraag en toen werd mij verweten dat het verboden is dergelijke signalen te demoduleren. Ik stelde dat ik helemaal niets gede- moduleerd had, doch met een vrij op de markt verkrijgbare HF meter, spectrumanalysator, dergelijke signalen kan meten.
Na veel vijven en zessen werd dan toegegeven dat dit signaal *militair* was.

Curieus is nu, dat ik nadien, dus nadat ik navraag had gedaan in Nederland als in Belgie, dat signaal op de 6660.0 MHz niet meer kon meten. Wel andere rond bv. 6640 MHz, maar niet meer specifiek daar.

Heden kan men op Nu.nl lezen dat het Ministerie van Defensie aan Worldmax verboden heeft hun Wimax verder uit te rollen voorbij de as Amsterdam-Zwolle.
Wimax werkt op 3410 - 3594 MHz (de zg. 3,5 GHz band) en dient voor draadloos internet.
En deze Wimax zou het militaire satellietstation in het Friese Burum storen. Het station is de hoofdvestiging van een dienst die satellietcommunicatie afluistert.

Nu even goed en rustig nadenken. Laat het eens over de tong gaan!

Dus Wimax boven de lijn Amsterdam-Zwolle zou het station te BURUM in Friesland storen !!
Stel je dat eens voor.Dat is nogal een afstand.

Dus als ik in dat gebied een signaal *vang* tussen 3410 en 3594 MHz, is dat geen Wimax, maar Burum-Burger (nee geen Beerenburger.)
Als je het Nationaal Frequentieplan (2009) naziet, blijkt dat er pas vanaf 3600-3800 MHz vaste satellietverbindingen (ruimte naar aarde) toegewezen is. Tussen 3410 en 3600 MHz vergunningverlening geldt. Worldmax heeft groot gelijk dat zij een enorme schadevergoeding eist.

Bent u klaar met denken?
Wel, Burum ligt even boven de as Leeuwarden-Groningen.
Dus als men in bijvoorbeeld Alkmaar of Hoogeveen een Wimax zender zou hebben, heeft Burum daar last van.
Maar hoe zit het dan met al die mensen die daartussen wonen ??
En zouden die dan geen last van Worldmax in Amsterdam kunnen hebben ??
Zouden die dan ook geen last van Burum kunnen hebben, is dan een natuurlijke volgende vraag.

Hieronder een plaatje van die 6660.0 MHz piek. Hij is hier verkleind, maar als u hem opslaat en dan bekijkt is-ie op ware grootte. Het is beslist geen alias of spooksignaal, want hij komt en gaat en komt weer.

26-03-2010 NSWO

Vandaag stond er weer zo'n bericht in de krant, waarover ik mij vaak erger. Nee, dat moet ik niet doen, maar het gebeurt toch.
Het NSWO, zo'n instituut welke zich met slaapstoornissen bezighoudt, maakte bekend dat slaappillen slechts een zeer korte werkingsduur hebben, en dat toch heel veel mensen slaapstoornissen hebben.
Men zoekt aan *alle* kanten naar de oorzaken daarvan.

En wat mij ergert is het feit dat nooit of te nimmer Elektrosmog als een van de oorzaken in de onderzoeken wordt meegenomen.
Ik weet niet of het gewoon onwil of domheid is. Of beide.

Het gaat hierbij niet alleen om zendmasten, eigen DECT telefoons en draadloze modems/routers, maar ook om magnetische gelijkvelden, welke zich in metalen delen van bedden, zoals matrasdragers, springveren en pocketveren in matrassen bevinden.
 
Eliminatie van dergelijke elektrosmog bronnen doen een goede nachtrust weer terugkeren.

 

27-03-2010 Nieuw boek *Stralingsgevaar!*

Er is een nieuw boek verschenen van de hand van Patrick vanden Berghe.
Het is niet een afstandelijk verhaal, maar een beschrijving wat hij zelf persoonlijk op zijn leidensweg heeft meegemaakt.
Ergens is ook hij een bewijs voor mijn stelling, dat enkel diegenen welke een beschadigd immuunsysteem hebben, elektrosensitief kunnen worden. Nu heeft hij wel een extreem beschadigd immuunsysteem, maar dat zou iedereen zo kunnen overkomen.
Ik ben het niet eens met zijn stelling om een kamer geheel met aluminium folie af te schermen, want dan kun je nog zieker worden. Ook vind ik zijn subtitel niet juist. Hij schrijft *Vervuiling in een GSM-maatschappij*, maar dat hoort *een draadloze maatschappij* te heten, want er is veel meer dan GSM.
Zeker in Belgie, waar ook het TETRA en Wimax welig rondwaart..
Verder is het een goed leesbaar en interessant boek. Een aanrader.
Zie onder de kop Literatuur.
Wanneer men bij enkele afbeeldingen deze opslaat, kunt u ze op werkelijke groote beter bekijken, want op mijn website zijn ze verkleind weergegeven.

30-03-2010 Contactdag StichtingEHS

Begin juni organiseert StichtingEHS weer haar landelijke contactdag.
Thema: “Leren leven met elektrohypersensitiviteit (EHS)”.

Opvallend is, dat men zich houdt bij het bestrijden van de symptomen, en het omgaan met EHS.
Dus enkel symptoombestrijdig, en niet genezing. (Dat zou ook niet mogelijk zijn houdt men krampachtig vol.)

Kennelijk weet men nog niet dat elektrosensitiviteit een ziekte is, die gepaard gaat met een beschadigd immuunsysteem. En een beschadigd immuunsysteem kan men repareren.

Het gevolg is, dat dan de gevoeligheid voor elektrosmog geweldig kan afnemen, met wel zo'n 90%. (Met die laatste 9.8 % zijn we nog bezig.)

Het moge duidelijk zijn, dat mijn zienswijze niet strookt met de doelstellingen van StichtingEHS.
Kennelijk is het correcter dat men *wetenschappelijk* lijdt, dan dat men met iets *alternatiefs* beter wordt.
Nou ja, erg alternatief is het nu ook weer niet; meer een combinatie van een aantal bekende zaken.
Er zijn mensen in Frankrijk, die met 2 punten al heel ver gekomen zijn; mijn systeem omvat een 25-tal punten.

Zolang men op het *wetenschappelijke* blijft steken, zal er geen vooruitgang geboekt worden, dat is inmiddels wel duidelijk geworden.. En wordt ook door anderen (wetenschappers en artsen) gesteld.

04-04-2010 Amalgaam tandvullingen Smoking Teeth = Poison Gas

In tandvullingen van amalgaam zit kwik, en dat komt er langzaam uit. Onder invloed van elektrosmog komt dat er vijfmaal sneller uit. Het boek van Andrew Cutler, *Amalgam Illness*, zie Literatuur, laat daar veel over zien. Op youtube.com staat het illustratieve filmpje Smoking Teeth = Poison Gas .

 

09-04-2010 Kennisplatform Elektromagnetische Velden = eikels

Het Kennisplatform EMV heeft weer een Kennisbericht de wereld ingestuurd, is te lezen op StopUMTS.nl
Het heet *Wetenschapplijke Onderzoeksmethoden* .
Helemaal onderaan bij Verantwoording staat: Alle aan het Kennisplatform deelnemende organisaties staan achter de inhoud van de kennisberichten .

Juist, daarom hebben ze mij niets gevraagd, want ik ben een echte dwarsligger als het om ondeugdelijke informatie gaat.
Tjonge, jonge, wat hebben die eikels zich weer een moeite gegeven om wat proza op papier te zetten.
Grammaticaal klopt het allemaal, tot op de punten en komma's toe, maar van het geheel deugt er helemaal niets. Natuurlijk wel als je wilt *bewijzen* dat er niets aan de hand is.
Die eikels hebben er nog steeds niets van begrepen. Want eikels zijn het, weliswaar met veel titels, maar geen kennis van zaken, althans van de werkelijkheid.
Pas op, ik zeg niet dat het minkukels zijn, want ze hebben allemaal een mooie positie te bekleden. Maar qua inzicht in de elektrosmog problematiek zijn het eikels, want ze kakelen ondeugdelijke studies na, zonder enige eigen studies of ervaring, want die ontbreekt ten enen male. Onbegrip heerst alom.
Het is ook niet een zaak van incompetentie; juist integendeel. Het is de starre halsstarrigheid en vasthouden aan sterk verouderde en achterhaalde paradigma's.
De leden van het Kennisplatform wekken de indruk, dat zij geen eigen onafhankelijke mening en zienswijze hebben, en zich verplicht voelen de idiote stellingen van de Gezondheidsraad te blijven beamen, en aldus als loopjongens van de Gezondheidsraad te fungeren. Als dusdanig is het Kennisplatform een overbodig instrument, en kan hun budget beter elders gebruikt worden.

Het is een algemeen bekend gegeven, dat wanneer er ergens een ramp gebeurt, altijd 1/7 het zal overleven.
Niet iedereen krijgt kanker, niet iedereen die rookt krijgt longkanker, niet iedereen lijdt aan asbestose, niet iedereen sterft aan de een of andere soort van griep, niet iedereen komt om in het verkeer, en niet iedereen wordt elektrosensitief.

De meeste onderzoekers gaan uit van een *doorsnee* burger, en willen onderzoeken wanneer deze iets gaan krijgen, en in welke mate (en dat is vaak onder extreme omstandigheden).
En onze eikels gaan ook uit van de *doorsnee* burger, maar dat is bij elektrosmog helemaal fout.

Bij elektrosmog moeten we uitgaan van drie soorten mensen:

1. De normale burger met een redelijk funktionerend immuunsysteem
2. De burger met een beschadigd immuunsysteem, die wel al bevattelijk is, maar nog niet elektrosensitief
3. De burger met een beschadigd immuunsysteem, en die reeds elektrosensitief is.

Bij soort 1. hebben onderzoeken geen zin. Alleen om te bepalen wanneer deze kanker kunnen krijgen, maar er zullen geen gegevens komen omtrent gevoeligheid voor elektrosmog, omdat deze groep niets heeft wat kan reageren.
Bij soort 2. hebben *gevoeligheidsproeven* ook geen zin, omdat ook deze groep nog niets heeft wat kan reageren.
Alleen bij soort 3. hebben *gevoeligheidsproeven* zin, omdat alleen zij kunnen reageren.

Maarrr, mensen zijn geen lampen, en reageren ook niet als dusdanig. De door Repacholi voorgestelde proeven om personen te testen of ze elektrosmog kunnen *voelen* zijn klinkklare onzin, want dat kunnen ze niet. Mensen *voelen* geen EMV, bij gebrek aan een orgaan ervoor, maar reageren er op met lichamelijke klachten (en dat is meetbaar!).

En bij soort 3. dient men ook nog eens een groot onderscheid te maken in:
a. voor welke elektrosmog bronnen men kan reageren (mobieltje, DECT, VLF, modem, zendmast, TL)
b. na hoeveel tijd men op bepaalde bronnen gaat reageren (van minuten tot een dag)

Daarom dient men eerst een voorselectie te maken met a. en b.

Men dient van te voren de elektrosensitieven te catalogiseren naar bronnen en reactietijd.
En vóór beproeven ze eerst nog eens te conditioneren in een elektrosmog-arme omgeving.

Daarom is het zinvol eerst eens met echte elektrosensitieven te gaan experimenteren om dat uit te vinden.
Pas als men weet voor welke bronnen en reactietijd deze kan reageren, kan men gaan stoeien met parameters als stralingsdichtheid. Weet dat bepaalde elektrosensitieven reeds bij minder dan 1 uW/m² ofwel 0,02 V/m met lichamelijke klachten kunnen reageren. Eikels weten dat niet.

Ook is het invullen van formulieren uit den boze, want dan is de proefpersoon niet meer objectief.
Daarom pleit ik ervoor, dat men tijdens de proeven direct aan de persoon gaat meten. Dat is objectief, kan blind zijn, en de data tonen onverbiddelijk aan wat zich binnen in het lichaam afspeelt, zonder dat er van psyche of angst sprake is, en zonder dat men de persoon iets moet vragen.

Het is daarom onzin om een persoon te testen, die onder een zendmast niets voelt, naast iemand die van het mobieltje van een passant reeds uit zijn bol gaat.

Mij zijn geen studies bekend, die met bovengenoemde factoren rekening hebben gehouden.
Tevens is het bij studies omtrent elektrosensitiviteit belangrijk dat de juiste en correcte modulaties worden gebruikt, en niet zomaar een frequentie op de personen wordt losgelaten (zie mijn kritiek op de TNO studie).

En omdat de titularissen van het Kennisplatform EMV daar allemaal geen weet van hebben, en er kennelijk ook niets van willen weten, zijn het gewoon een stelletje eikels. Zonder Kennis van zaken.
Q.e.d.

Men wil gewoon niet erkennen dat er mensen zijn die op elektrosmog met lichamelijke klachten kunnen reageren. Het ergerlijke is dat deze eikels zich dat ook niet kunnen voorstellen.

Trouwens, voor het budget, welke het Kennisplatform ter beschikking heeft, kan men een gedegen onderzoek doen plaatsvinden. Niet van *hoe kan ik de burger zoet houden*, maar van *waar kunnen elektrosensitieven op reageren* en *wat er tegen te ondernemen is*.

Tja, en zolang zij het niet van de *andere* kant bekijken, zoals ik en vele betroffenen, blijven het eikels.


Als je er verder over nadenkt kom je tot de slotsom dat hier een complot door de overheid gesmeed wordt.
Er was eeen minister die het nodig vond om een wetsvoorstel in te dienen, waarbij het verboden zou zijn om *dingen* los in de auto te laten slingeren, omdat daardoor wel drie ongelukken per jaar zouden kunnen ontstaan. De toestand met de Mexicaanse griep is alom bekend. Roken in cafë's is ten strengste verboden, alhoewel er geen enkele studie is die bewijst dat je van roken kanker krijgt. Aanwijzingen ja, maar harde bewijzen nee.

Naar horen zeggen zouden zich bij de StichtingEHS toch wel een duizendtal personen gemeld hebben, die beweren last te ondervinden van elektrosmog. Dat zijn dan enkelingen die die weg gevonden hebben, maar in de praktijk zijn er veel meer.

Het is dan toch uiterst merkwaardig, dat er niemand is, die stelt, dat deze personen, deze elektrosensitieven serieus onderzocht dienen te worden.
Niet de Gezondheidsraad, niet het TNO, niet het RIVM, zeker niet de GGD's, niet Zon/Mw. Niemand.
Er zijn meerdere personen die mij gemeld hebben, dat de GGD's hun verzoek om serieus onderzocht te worden doodleuk geweigerd hebben.
Ook Zon/Mw, met € 16.6 miljoen achter de hand, kijkt enkel in de psychiatrische hoek.
Qua overheid doen kooplieden van Ministerie van Economische Zaken uitspraken over gezondheid; ik heb nog nooit iemand van Volksgezondheid een uitspraak over de gezondheidsinvloed van EMV horen doen.
Repacholi (WHO) heeft in zijn factsheet ook gesteld, dat men dient af te raden om metingen in woningen te doen en afschermingsmaatregelen te treffen.
Ik heb een schrijven van een Inspecteur van de Volksgezondheid die mij mededeelde *dat het geven van adviezen ter voorkoming van ziektes niet is toegestaan*.
Boosaardiger kan het toch niet ?

Een elektrosensitieve kan dus nergens terecht voor hulp. Is dat geen schande ?
Ja, de zorg moet verder uitgekleed worden, rollators niet meer vergoed, etc, het eigen risico wil men naar € 775 brengen. Dat meer en meer mensen allerlei aandoeningen krijgen, waarvoor de reguliere geneeskunde geen verklaring heeft, en waar onderzoekers naar allerlei oorzaken speuren, behalve elektrosmog, geeft toch te denken. ADHD, slaapstoornissen, depressie, agressie, leerproblemen, etc. noem maar op, nooit wil een onderzoeker ook maar aan elektrosmog ruiken. Kennelijk ligt er een taboe op.

Elektrosensitieven kunnen niet meer naar McDonalds, niet meer in de trein, niet meer in Groningen, niet meer in centrum Rotterdam, Amsterdam is ook al problematisch, de Jaarbeurshallen in Utrecht ook. Evenals Ikea en de Makro. Etcetera, etcetera.

De baantjesjagers en graaiers in den Haag weten er allemaal van, want zij hebben allemaal een uitgave van *het bitje* toegezonden gekregen, maar hun speeltjes vinden zij belangrijker dan de belangen van hun kiezers.

Niemand van het Kennisplatform vraagt zich af waarom de nederlandse Gezondheidsraad hogere grenswaarden adviseert dan die van de wereldwijde ICNIRP (omdat zij beter kunnen lezen dan de rest van de wereld?) en waarom men in Belgie al jaren ipv. 41 V/m toch 21 V/m heeft toegepast en nu naar 3 V/m is overgestapt, terwijl er in het Vlaamse parlement al gesproken wordt over 0,6 V/m, wat reeds in enkele Franse steden is ingevoerd. En dit zonder enige belproblemen.

Hoe heel die structuur van desinformatie georganiseerd en bedreven wordt, wordt momenteel in Zwitserland haarfijn wetenschappelijk uit de doeken gedaan. Daar kom ik binnenkort met een publicatie op terug. Psychiatrisierung der *Elektrosensiblen*.

12-04-2010 Kennisplatform Elektromagnetische Velden - Klankbord exit

Op Stopumts.nl is een persbericht geplaatst waarin wordt medegedeeld, dat StichtingEHS, StopUMTS en NIBE hebben aangekondigd ten einde raad uit de Klankbordgroep te stappen.
De reden is, dat zij niet als volwaardig worden behandeld, er niet naar hen geluisterd wordt, en dat de voorlichting van het Kennisplatform niet objectief en betrouwbaar is.
Dat is juist.
Het prijst de integriteit van deze organisaties, dat zij hun rug hebben recht gehouden en achter hun principes zijn blijven staan. Immers, zij behartigen de belangen van de vele betroffenen.

In een geheel ander licht kan men de houding van het Nationaal Platform Stralingsrisico's zien.
Kennelijk zijn zij het niet eens met de zienswijze van de andere organisaties, en vinden zij het *handjeschudden* met overheidsfunctionarissen belangrijker, dan hun eigen doelstellingen.
In feite kan men zich afvragen welke doelstellingen het NPS nog nastreeft.
Het met veel elan begonnen Medisch Appel is met 48 artsen gewoon ter ziele gegaan. Nadat de woordvoerder van het NPS het aan de Gezondheidsraad had aangeboden, is het als een nachtkaars uitgegaan. Dat is des te verwonderlijker, daar deze woordvoerder, de voormalige oprichter van Straling Tegen Spijkenisse, zou moeten weten dat een Medisch Appel de enige manier is om iets in Nederland in beweging te kunnen zetten, en een verandering te kunnen bewerkstelligen.
Persoonlijk vind ik dit een aanfluiting en een verloochening van de belangen van vele betroffenen, en verwerpelijk.

NPS Quo Vadis?
Klaarblijkelijk heeft het NPS een nieuwe andere (verborgen) (persoonlijke?) agenda, die in strijd of in tegenspraak is met de belangen en interesses van de uittredende organisaties.

In feite is die hele Klankbordgroep een wassen neus.
Als het Kennisplatform werkelijk objectieve voorlichting wil geven, dienen de uittredende groepen niet in een Klankbord, maar in het Kennisplatform zelf deel te nemen.
Nu bestaat het Kennisplatform uit een aantal gelijkgezinde, met elkaar eens zijnde, industrievriendelijke personen, die weliswaar over veel theoretische kennis beschikken, maar beslist niet over praktische kennis betreffende zaken als elektrosensitiviteit, en men kakelt gewoon na, wat de Gezondheidsraad influistert.
Het ontbreekt daar aan een werkelijke op feiten gebaseerde discussie.

Het is jammer, dat de overheid niet bereid is tot een volwaardige eerlijke maatschappelijke discussie over de implicaties van EMV op onze gezondheid.
Ondanks de vele praktijkgevallen blijft men beweren dat zulks niet bestaat.

Men mag kritiek hebben op mijn harde opstelling en woordgebruik, maar de objectieve, beleefde en correcte houding van de scheidende organisaties hebben ook weinig opgeleverd. Integendeel !

Naschrift:
Ook hier is weer een voorbeeld hoe in het calvinistische Nederland het niet mogelijk blijkt om *alle neuzen* dezelfde kant uit te krijgen. Van de vier organisaties is er één die niet solidair wil zijn met de andere drie, die na rijp beraad en alle punten afwegende, het moeilijke besluit hebben genomen dat het op deze manier geen zin meer heeft verder te gaan.
Het lijkt er op, dat het NPS haar uitgangspunten heeft verlaten en het nu het Nationaal Platform Swinkels is verworden, met een geheel andere agenda. Immers, daar het NPS wèl in het nutteloze Klankbord blijft deelnemen, kan men zich afvragen met welk hemels doel.
Denkt men in zijn eentje de overheidsstandpunten wèl te kunnen veranderen ?
Of denkt men met de ijdele hoop in de Gezondheidsraad opgenomen te worden ?

Tja, en het ontbreekt het NPS aan praktijkervaring. Hun kennis is grotendeels gebaseerd op dezelfde literatuur, alswaar het Kennisplatform zich van bedient. Het Bioinitiative Report wordt sowieso niet erkend, en een vervolg met dezelfde schrijvers heeft daarom ook weinig zin.
Theoretische beslommeringen zetten geen zoden aan de dijk. Enkel grondige analyses van praktijkgevallen van betroffenen kunnen uitsluitsel geven, maar dat is niet iets waar het NPS in uitblinkt.
Het gaat toch immers om gezondheidseffecten veroorzaakt door elektrosmog.
En dat moet grondig aangetoond worden.

15-04-2010 Medische uitspraken door niet-medici

In Zwitserland vindt reeds geruime tijd een uiteenzetting plaats over hoe de psychiatrisering van elektrosensitieven georganiseerd is, en welke structuren en organisaties de overheden daarvoor gebruiken om vooral te kunnen *bewijzen* dat gezondheidsklachten niet reëel kunnen zijn, maar zich *tussen de oren* bevinden.
Precies de doelstelling van het Kennisplatform, en de Gezondheidsraad.
Op een later moment kom ik op het zeer interessante geheel nog eens terug.
Hieronder een kleine deel daaruit:

19-04-2010 Spaarlampen

Ik geef nog maar eens een opsomming van een aantal rapporten over spaarlampen (CFL).

18707.pdf

08_Havas&Hutchinson_EP_CFL.pdf

08_Havas_CFL_SCENIHR.pdf

ENERGIESPARLAMPE-HINTERS LICHT_W+G.PDF ....... W. Maes, duits

2009cflights.pdf ......................................................................... W.Maes, engels

Bürgerwelle Schweiz_ Lampen.pdf

ESL_Report.pdf

Pressemitteilung des VB 809.pdf

Summaries of the health risks « Information on the health risks of energy sa.pdf

Spaarlampen-Aus wird zur Farce.pdf

 

Als alternatief ben ik zeer te spreken over de LED lampen van Osram:

Ze geven goed *warm* licht en veroorzaken vrijwel geen elektrosmog:
Geen *dirty power*, geen *dirty air* en geen magneetvelden.
Zie afbeelding hieronder.

Als een redelijk alternatief is de bekende bollamp met niet daarin een gloeidraad, maar een halogeen lampje.
Het werkt gewoon op 230Volt.
In plaats van 60 Watt verbuikt deze 42 Watt, hetgeen toch een besparing van 30 % geeft.

22-04-2010 Scary Reality

In *het bitje* October 2006, schreef Andrew Goldsworthy, dat enkele wetenschappers een negental europese studies over elkaar hadden gelegd, en tot de conclusie kwamen, dat EMV DNA en genen schade kan veroorzaken, waarvan de gevolgen pas over drie à vier generaties naar buiten komen.

Als tegenhanger van het gewauwel van het Kennisplatform heb ik hier een radiointerview uit Zuid Africa waarin een gepensioneerde engelse wetenschapper vertelt over zijn ervaringen als wetenschapper bij de engelse Defensie: military intelligence scientist in microwave and stealth warfare.

Hier het transcript van dat interview. (Barrie Trower)

Ik raad eenieder aan dit eens aandachtig door te lezen, vooral net voor het slapengaan.
Als je vervolgens pisnijdig door het huis loopt te banjeren, weet je waarom.

Het is geen sprookje van Grimm, maar reality show van nu. Van vandaag, zich steeds verder uitrollend.

Het was al bekend, dat bij de keuring van adspirant-soldaten bij de duitse Bundeswehr zo opvallend veel jongens met teelbalkanker voorkwamen. En bij een Oostenrijkse spermabank slechts 20 % van het sperma bruikbaar was. Nu blijkt dat onze dochters ook onherstelbare schade kunnen oplopen, welke zijn aan hun dochters ook weer doorgeven, en welke niet reparabel is.

Het is goed dat ik niet in dat Klankbord of Kennisplatform zitting heb, want ik zou ze wat.

De Farizeeërs !

TNO doet toch ook onderzoek voor Defensie, en met microgolven?
Ik zou ze wel eens op de pijnbank willen leggen.
Zij baseren hun kennis toch op literatuur ? Welnu, wat ik kan lezen, moeten zij toch ook kennen ?

29-04-2010 NPS

Het is voor eenieder duidelijk zichtbaar, dat het kopje *Over Ons*, waar te lezen valt wie het bestuur vormen en welke wetenschappers allemaal staan te trappelen om hen te ondersteunen, nu ineens niet meer aanwezig is.

Ja, het gaat over de de website van het Nationaal Platform Swinkels, NPS. Swinkels is de man van het STS, (Swinkels Tegen Straling) en woordvoerder, die op eigen houtje optreedt. 

Het geeft alle schijn, dat het NPS een stille dood is gestorven. Levenstekenen ontbreken.
Natuurlijk weten wij het fijne er niet van, maar het geeft toch te denken.
Nu ja, sinds een jaar is er ook helemaal niets meer aan het noodzakelijke Medisch Appel gedaan, en zijn er alleen wat wazige berichten verschenen. Wazig, omdat ze weliswaar veel tekst bevatten, maar weinig om het lijf hebben.
Het NPS was opgezet, om een goede tegenhanger te vormen tegen de desinformatie van de overheden en Telco-boys. En dat blijkt in de praktijk zeer minnetjes te zijn.
Het zijn StopUMTS, SAN en Sandalfon, die zich roeren, om er maar enkele te noemen.
 
Ook was het recentelijk opvallend, dat het NPS zich niet solidair toonde met de drie andere NGO's die uit het Klankbord gestapt zijn.
Men kan alleen maar speculeren over een bepaalde *kontenkruiperij*, die echter toch geen zoden aan de dijk zet. Ik bedoel, dat als drie NGO's van mening zijn, dat zij helemaal genegeerd worden door het Kennisplatform EMV, het voor de vierde NGO weinig zin heeft verder te gaan.
 
Alweer een voorbeeld, dat het in dit calvinistische landje niet mogelijk blijkt alle neuzen dezelfde kant op te krijgen.
 
Dat gedoe uit Stavanger is leuk, maar er zijn al zoveel van dergelijke groepen in de wereld, die ook niet kunnen scoren.
Mijns inziens kan het beter van de website afgehaald worden en meer aandacht op de Europese commissies te richten.
Uiteindelijk zullen alleen zij in staat zijn regelgeving aan te passen, zij het op lange duur.
 
Enfin, ik heb nog steeds de website www.minderstraling.nl als tegenhanger en alternatief.

Tja, het kan verkeren. Het gebeurde is ook niet zo vreemd. Het gebeurt regelmatig in het buitenland waar Burgerinitiatieven vol vuur worden opgericht, maar die na enkele jaren weer helemaal uitdoven bij gebrek aan enthousiasme en doorzettingsvermogen. Velen worden ook een beetje murw en maken de balans op. En onderlinge discussies en twistpunten over aanpak zijn ook debet.

Vaak zijn de Burgerinitiatieven zeer lokaal gericht en niet landelijk georienteerd.
De landelijk gerichte organisaties zoals Gigaherz, Next-up, Buergerwelle en Diagnose-Funk, om er een paar te noemen, blijven wel floreren. Maar dat zijn ook eensgezinde mensen.

 

30-04-2010 In Belgie is 3 + 3 niet gelijk aan 6, maar 4,243

De hoeveelheid straling van elektromagnetische golven wordt vaak in verschillende eenheden uitgedrukt, allemaal om de toehoorders in verwarring te brengen.
Amerikanen gebruiken graag µW/cm² , bouwbiologen µW/m²
en wetenschappers V/m .

En dat kan nogal eens verwarrend zijn. Ik gebruik daarvoor een klein programmaatje, Mobidig.exe, welke men kan downloaden en gebruiken. Hiermee kan men diverse eenheden gemakkelijk omrekenen. Voor de decimalen moet men wel de echte komma (,) gebruiken in plaats van de punt.

Bouwbiologen gebruiken graag µW/m² omdat men met die eenheid de gevonden waarden bij elkaar mag optellen om een totaal te weten.

Dat is echter bij V/m niet toegestaan. Hier moet men gaan berekenen om een totaal te kennen.
Hiervoor geldt dat de gevonden waarden eerst gekwadrateerd, vervolgens bij elkaar opgeteld, en uit de som de wortel dient getrokken te worden.

We lichten nu de belgische situatie toe.

In Belgie is nu regel dat per antenne maximaal 3 V/m toegestaan is.
Voor kerstbomen is een totaal van 20.9 V/m toegestaan, maar in stedelijke gebieden worden doorgaans enkele kleine masten gebruikt, waar maximaal drie aparte zenders in hangen.
We bedoelen hiermee de antennes boven elkaar, want die zijn verschillend.
De drie sectorantennes bestrijken tesamen een gebied van 360 graden, maar behoren tot een enkele antenne en worden slechts aan een zijde gemeten.

Vaak is dat GSM900, GSM1800 en UMTS. Zelden komt men tegen dat in een mast met TETRA, (C2000 of het belgische Astrid-netwerk) of Wimax, ook nog een zender voor mobiele telefonie is bevestigd.
En iedere provider heeft toch liever zijn eigen masten. Site sharing wordt nog niet toegepast en daarom zie je vaak diverse masten braaf naast elkaar geplaatst staan. 

Neem bijvoorbeeld 3 antennes met ieder 3 V/m maximaal zendend.
3 V/m = 24.000 µW/m²
3 Antennes geven dan 3 x 23.872= 71.616 µW/m², ofwel met Mobidig omgerekend 5.196 V/m.
Dus NIET 3 x 3 = 9 V/m
 
Nogmaals, maar nu berekenen met V/m:
3 antennes van 3 V/m,
dan geldt 3² +3² +3² = 9 + 9 + 9=27.
De wortel uit 27 = 5.196 V/m

Platte daken van flatgebouwen kunnen meerdere *bezemstelen* bevatten; dus meerdere verschillende antennes van verschillende providers.
Maar iedere bezemsteel zal in de praktijk slechts maximaal drie verschillende soorten antennes bevatten.
En hier geldt dan die 3 V/m per antenne, ofwel 5.2 V/m per bezemsteel.
 
Zo kunnen er wel 10 bezemstelen op een enkel dak staan: Met aan iedere steel max. 3 verschillende antennes.

Rekenkundig komen we dan toch maar op 5.2 V/m belasting per zendmast.
De burgers echter worden wel aan die tien zendmasten 10x 72.000 = 720.000 µW/m² (RMS) blootgesteld, ofwel 16.475 V/m, en alles binnen de geldende regels.

In feite zegt het allemaal vrij weinig, want elektrosensitieven kunnen al bij veel minder dan 1 µW/m² ofwel 0.02 V/m met lichamelijke klachten reageren.

PS. Alle grenswaarden zijn bedoeld als gemeten RMS (Root Mean Square).
En doorgaans frequentieselektief gemeten.
Deze waarden liggen lager dan die van breedbandmeters met *Spitzenwert* !!

Ik hoop hiermee het en en ander verduidelijkt te hebben.

 

03-05-2010 Elektrosensitiviteit = alternatieve ziekte

Velen denken, dat zij met een pilletje of een gizmo (een *ding*, harmoniser, neutraliser, chip, etc.) hun gevoeligheid te lijf kunnenn gaan.
Men vergeet echter de realiteit: *Gezonde* mensen hebben helemaal geen last van elektrosmog.

Dat is gewoon een feit. Kijk maar om je heen. Driekwart van de mensen gebruiken een mobielte, hebben een draadloos modem en DECT telefoons, plus nog veel *dirty power* en *dirty air*, waar zij tot nu toe nog helemaal geen last van hebben.

Dat andere kwart echter wel. Die hebben er wel degelijk last van. En menigeen vraagt zich af hoe dat komt.
Volgens mij komt dat door een beschadigd immuunsysteem, waarbij een bepaalde drempel overschreden is.
En voor een beschadigd immuunsysteem kunnen er vele verschillende oorzaken zijn, los helemaal van elektrosmog. Denk maar eens aan schimmels (bv Candida Albicans, Aspergilles, etc); zware metalen zoals kwik uit amalgaam tandvullingen, aluminium uit kookpannen en deodorants en andere cosmetische produkten; contrastvloeistof; ziekte van Lyme; resten Epstein-Barr virus; mycoplasma; kalk- en andere zouten tekorten; medicijnen; operaties; landbouwgif en andere gifstoffen; onverwerkte trauma's; etc.
Men zou het kunnen beschouwen als *verborgen gebreken*. Een tekort aan bepaalde zouten kan men al vanaf de geboorte hebben.

Het is een bekend feit, dat al die gizmo's helemaal niets veranderen aan de elektrosmog, wat er ook beweerd wordt. De transversale golven, welke we kunnen meten en welke we kunnen afschermen, worden er helemaal niet door veranderd. Dat is wat bepaalde *wijsneuzen* ons over de werking ervan voorhouden, om te *bewijzen* dat die dingen helemaal niets kunnen doen.

Deze *wijsneuzen* meten echter zelden aan personen, om de biologische effecten daaraan te meten, want daar blijken ze wel degelijk een bepaald effect te hebben. Sommige meer, vele andere minder.
Alle elektrosmog bevat transversale golven, maar daanaast ook nog eens longitudinale golven, een zeer omstreden item. Deze longitudinale golven hebben ook nog eens de eigenschap, dat zij biologisch over een veel grotere afstand werkzaam zijn dan de transversale golven. Bovendien bepalen hun eigenschappen hun biologische impact. Dat is de reden, dat bepaalde zeer zwakke elektrosmog een veel gotere biologische uitwerking kan hebben dan een vergelijkbare veel sterkere elektrosmog bron.
Daarom geldt voor elektrosensitieven het dosis/response principe helemaal niet.

Kennelijk bevinden deze longitudinale golven zich in het TeraHertz gebied, waar ook de kosmische straling haar werking heeft.
Gizmo's kunnen dus niets aan de elektrosmog veranderen, maar wel aan het immuunsysteem, en dat tijdelijk en gedeeltelijk verbeteren, waardoor elektrosensitieven een verlichting bespeuren.

Echter, dit is maar een gedeeltelijke oplossing.
Men dient tegelijkertijd ook allerhande maatregelen te nemen om het beschadigde immuunsysteem weer te repareren.

En zolang men dat niet doet, blijft het dweilen met de kraan open.

Zolang men bv de Candida niet te lijf gaat, de zware metalen via Detox uitleidt, Lyme bestrijdt, etcetera, zal een zekere gevoeligheid blijven.
Er zijn veel mensen die denken dat zij met biologische voeding, niet-roken, veel sporten, etc. gezond zijn.
Dat is wel verstandig maar toch een misvatting want het is onvoldoende: Alles wat men eet en drinkt bijvoorbeeld bevat zware metalen.

Als men het immuunsysteem heeft kunnen herstellen, althans weer boven een bepaalde drempel is gekomen, zal de gevoeligheid voor elektrosmog verminderen en zelfs totaal verdwijnen.

Het gevolg is dan, dat men helemaal geen gizmo's meer nodig heeft en tot de driekwart van de *gezonde* gaat behoren. Uiteraard zonder gebruik te maken van al die leuke elektronische speeltjes.
En ja, dat is heel goed mogelijk. Men moet alleen ook bereid zijn enigszins *alternatief* te willen denken.
Tenslotte is elektrosensitiviteit ook maar een *alternatieve* ziekte, welke door de reguliere medici niet erkend wordt.

Dus het een doen en het ander niet laten.
Ook denken velen, dat een chipje op hun mobieltje hen vrijwaart van elektrosmog. Niets is minder waar. Het mag dan bij het mobieltje op het hoofd helpen, maar de zendmasten pakken hen toch op de borst, buik en benen!

(Een goede gizmo om te dragen hoeft niet meer te kosten dan € 24; voor een woning € 220.)
Pas op, ik maak geen reclame voor gizmo's, maar wil er op wijzen dat het herstellen van het immuunsysteem het allerbelangrijkste is om van elektrosensitiviteit af te komen.

Let op! Dit is een methodiek om reeds gevallen slachtoffers te helpen. Het is absoluut geen pleidooi om de uitgebreidelde ontplooing van al dat draadloze geweld te ondersteunen. Verre van.
De Telco-boys (en girls) proberen het publiek steeds gekker te krijgen met allerlei nieuwe speeltjes, om ze maar meer geld uit de zak te kunnen kloppen. Voor velen is het al een echte verslaving geworden, die moeilijk terug te draaien is.
In Nederland is nu de veiling van de 2.6 GHz band achter de rug; in Duitsland ook, maar daar heeft men tevens de 800 MHz erbij genomen. Dat moet hier nu nog volgen.
Het spectrum wordt helemaal dichtgetimmerd.

03-05-2010 Elektrosensitiviteit = alternatieve ziekte

Velen denken, dat zij met een pilletje of een gizmo (een *ding*, harmoniser, neutraliser, chip, etc.) hun gevoeligheid te lijf kunnenn gaan.
Men vergeet echter de realiteit: *Gezonde* mensen hebben helemaal geen last van elektrosmog.

Dat is gewoon een feit. Kijk maar om je heen. Driekwart van de mensen gebruiken een mobielte, hebben een draadloos modem en DECT telefoons, plus nog veel *dirty power* en *dirty air*, waar zij tot nu toe nog helemaal geen last van hebben.

Dat andere kwart echter wel. Die hebben er wel degelijk last van. En menigeen vraagt zich af hoe dat komt.
Volgens mij komt dat door een beschadigd immuunsysteem, waarbij een bepaalde drempel overschreden is.
En voor een beschadigd immuunsysteem kunnen er vele verschillende oorzaken zijn, los helemaal van elektrosmog. Denk maar eens aan schimmels (bv Candida Albicans, Aspergilles, etc); zware metalen zoals kwik uit amalgaam tandvullingen, aluminium uit kookpannen en deodorants en andere cosmetische produkten; contrastvloeistof; ziekte van Lyme; resten Epstein-Barr virus; mycoplasma; kalk- en andere zouten tekorten; medicijnen; operaties; landbouwgif en andere gifstoffen; onverwerkte trauma's; etc.
Men zou het kunnen beschouwen als *verborgen gebreken*. Een tekort aan bepaalde zouten kan men al vanaf de geboorte hebben.

Het is een bekend feit, dat al die gizmo's helemaal niets veranderen aan de elektrosmog, wat er ook beweerd wordt. De transversale golven, welke we kunnen meten en welke we kunnen afschermen, worden er helemaal niet door veranderd. Dat is wat bepaalde *wijsneuzen* ons over de werking ervan voorhouden, om te *bewijzen* dat die dingen helemaal niets kunnen doen.

Deze *wijsneuzen* meten echter zelden aan personen, om de biologische effecten daaraan te meten, want daar blijken ze wel degelijk een bepaald effect te hebben. Sommige meer, vele andere minder.
Alle elektrosmog bevat transversale golven, maar daanaast ook nog eens longitudinale golven, een zeer omstreden item. Deze longitudinale golven hebben ook nog eens de eigenschap, dat zij biologisch over een veel grotere afstand werkzaam zijn dan de transversale golven. Bovendien bepalen hun eigenschappen hun biologische impact. Dat is de reden, dat bepaalde zeer zwakke elektrosmog een veel gotere biologische uitwerking kan hebben dan een vergelijkbare veel sterkere elektrosmog bron.
Daarom geldt voor elektrosensitieven het dosis/response principe helemaal niet.

Kennelijk bevinden deze longitudinale golven zich in het TeraHertz gebied, waar ook de kosmische straling haar werking heeft.
Gizmo's kunnen dus niets aan de elektrosmog veranderen, maar wel aan het immuunsysteem, en dat tijdelijk en gedeeltelijk verbeteren, waardoor elektrosensitieven een verlichting bespeuren.

Echter, dit is maar een gedeeltelijke oplossing.
Men dient tegelijkertijd ook allerhande maatregelen te nemen om het beschadigde immuunsysteem weer te repareren.

En zolang men dat niet doet, blijft het dweilen met de kraan open.

Zolang men bv de Candida niet te lijf gaat, de zware metalen via Detox uitleidt, Lyme bestrijdt, etcetera, zal een zekere gevoeligheid blijven.
Er zijn veel mensen die denken dat zij met biologische voeding, niet-roken, veel sporten, etc. gezond zijn.
Dat is wel verstandig maar toch een misvatting want het is onvoldoende: Alles wat men eet en drinkt bijvoorbeeld bevat zware metalen.

Als men het immuunsysteem heeft kunnen herstellen, althans weer boven een bepaalde drempel is gekomen, zal de gevoeligheid voor elektrosmog verminderen en zelfs totaal verdwijnen.

Het gevolg is dan, dat men helemaal geen gizmo's meer nodig heeft en tot de driekwart van de *gezonde* gaat behoren. Uiteraard zonder gebruik te maken van al die leuke elektronische speeltjes.
En ja, dat is heel goed mogelijk. Men moet alleen ook bereid zijn enigszins *alternatief* te willen denken.
Tenslotte is elektrosensitiviteit ook maar een *alternatieve* ziekte, welke door de reguliere medici niet erkend wordt.

Dus het een doen en het ander niet laten.
Ook denken velen, dat een chipje op hun mobieltje hen vrijwaart van elektrosmog. Niets is minder waar. Het mag dan bij het mobieltje op het hoofd helpen, maar de zendmasten pakken hen toch op de borst, buik en benen!

(Een goede gizmo om te dragen hoeft niet meer te kosten dan € 24; voor een woning € 220.)
Pas op, ik maak geen reclame voor gizmo's, maar wil er op wijzen dat het herstellen van het immuunsysteem het allerbelangrijkste is om van elektrosensitiviteit af te komen.

Let op! Dit is een methodiek om reeds gevallen slachtoffers te helpen. Het is absoluut geen pleidooi om de uitgebreidelde ontplooing van al dat draadloze geweld te ondersteunen. Verre van.
De Telco-boys (en girls) proberen het publiek steeds gekker te krijgen met allerlei nieuwe speeltjes, om ze maar meer geld uit de zak te kunnen kloppen. Voor velen is het al een echte verslaving geworden, die moeilijk terug te draaien is.
In Nederland is nu de veiling van de 2.6 GHz band achter de rug; in Duitsland ook, maar daar heeft men tevens de 800 MHz erbij genomen. Dat moet hier nu nog volgen.
Het spectrum wordt helemaal dichtgetimmerd.

03-05-2010 Elektrosensitiviteit = alternatieve ziekte

Velen denken, dat zij met een pilletje of een gizmo (een *ding*, harmoniser, neutraliser, chip, etc.) hun gevoeligheid te lijf kunnenn gaan.
Men vergeet echter de realiteit: *Gezonde* mensen hebben helemaal geen last van elektrosmog.

Dat is gewoon een feit. Kijk maar om je heen. Driekwart van de mensen gebruiken een mobielte, hebben een draadloos modem en DECT telefoons, plus nog veel *dirty power* en *dirty air*, waar zij tot nu toe nog helemaal geen last van hebben.

Dat andere kwart echter wel. Die hebben er wel degelijk last van. En menigeen vraagt zich af hoe dat komt.
Volgens mij komt dat door een beschadigd immuunsysteem, waarbij een bepaalde drempel overschreden is.
En voor een beschadigd immuunsysteem kunnen er vele verschillende oorzaken zijn, los helemaal van elektrosmog. Denk maar eens aan schimmels (bv Candida Albicans, Aspergilles, etc); zware metalen zoals kwik uit amalgaam tandvullingen, aluminium uit kookpannen en deodorants en andere cosmetische produkten; contrastvloeistof; ziekte van Lyme; resten Epstein-Barr virus; mycoplasma; kalk- en andere zouten tekorten; medicijnen; operaties; landbouwgif en andere gifstoffen; onverwerkte trauma's; etc.
Men zou het kunnen beschouwen als *verborgen gebreken*. Een tekort aan bepaalde zouten kan men al vanaf de geboorte hebben.

Het is een bekend feit, dat al die gizmo's helemaal niets veranderen aan de elektrosmog, wat er ook beweerd wordt. De transversale golven, welke we kunnen meten en welke we kunnen afschermen, worden er helemaal niet door veranderd. Dat is wat bepaalde *wijsneuzen* ons over de werking ervan voorhouden, om te *bewijzen* dat die dingen helemaal niets kunnen doen.

Deze *wijsneuzen* meten echter zelden aan personen, om de biologische effecten daaraan te meten, want daar blijken ze wel degelijk een bepaald effect te hebben. Sommige meer, vele andere minder.
Alle elektrosmog bevat transversale golven, maar daanaast ook nog eens longitudinale golven, een zeer omstreden item. Deze longitudinale golven hebben ook nog eens de eigenschap, dat zij biologisch over een veel grotere afstand werkzaam zijn dan de transversale golven. Bovendien bepalen hun eigenschappen hun biologische impact. Dat is de reden, dat bepaalde zeer zwakke elektrosmog een veel gotere biologische uitwerking kan hebben dan een vergelijkbare veel sterkere elektrosmog bron.
Daarom geldt voor elektrosensitieven het dosis/response principe helemaal niet.

Kennelijk bevinden deze longitudinale golven zich in het TeraHertz gebied, waar ook de kosmische straling haar werking heeft.
Gizmo's kunnen dus niets aan de elektrosmog veranderen, maar wel aan het immuunsysteem, en dat tijdelijk en gedeeltelijk verbeteren, waardoor elektrosensitieven een verlichting bespeuren.

Echter, dit is maar een gedeeltelijke oplossing.
Men dient tegelijkertijd ook allerhande maatregelen te nemen om het beschadigde immuunsysteem weer te repareren.

En zolang men dat niet doet, blijft het dweilen met de kraan open.

Zolang men bv de Candida niet te lijf gaat, de zware metalen via Detox uitleidt, Lyme bestrijdt, etcetera, zal een zekere gevoeligheid blijven.
Er zijn veel mensen die denken dat zij met biologische voeding, niet-roken, veel sporten, etc. gezond zijn.
Dat is wel verstandig maar toch een misvatting want het is onvoldoende: Alles wat men eet en drinkt bijvoorbeeld bevat zware metalen.

Als men het immuunsysteem heeft kunnen herstellen, althans weer boven een bepaalde drempel is gekomen, zal de gevoeligheid voor elektrosmog verminderen en zelfs totaal verdwijnen.

Het gevolg is dan, dat men helemaal geen gizmo's meer nodig heeft en tot de driekwart van de *gezonde* gaat behoren. Uiteraard zonder gebruik te maken van al die leuke elektronische speeltjes.
En ja, dat is heel goed mogelijk. Men moet alleen ook bereid zijn enigszins *alternatief* te willen denken.
Tenslotte is elektrosensitiviteit ook maar een *alternatieve* ziekte, welke door de reguliere medici niet erkend wordt.

Dus het een doen en het ander niet laten.
Ook denken velen, dat een chipje op hun mobieltje hen vrijwaart van elektrosmog. Niets is minder waar. Het mag dan bij het mobieltje op het hoofd helpen, maar de zendmasten pakken hen toch op de borst, buik en benen!

(Een goede gizmo om te dragen hoeft niet meer te kosten dan € 24; voor een woning € 220.)
Pas op, ik maak geen reclame voor gizmo's, maar wil er op wijzen dat het herstellen van het immuunsysteem het allerbelangrijkste is om van elektrosensitiviteit af te komen.

Let op! Dit is een methodiek om reeds gevallen slachtoffers te helpen. Het is absoluut geen pleidooi om de uitgebreidelde ontplooing van al dat draadloze geweld te ondersteunen. Verre van.
De Telco-boys (en girls) proberen het publiek steeds gekker te krijgen met allerlei nieuwe speeltjes, om ze maar meer geld uit de zak te kunnen kloppen. Voor velen is het al een echte verslaving geworden, die moeilijk terug te draaien is.
In Nederland is nu de veiling van de 2.6 GHz band achter de rug; in Duitsland ook, maar daar heeft men tevens de 800 MHz erbij genomen. Dat moet hier nu nog volgen.
Het spectrum wordt helemaal dichtgetimmerd.

11-05-2010 Twitter

Men heeft mij voorgehouden ook met de tijd mee te gaan. Nee, een mobieltje heb ik nog steeds niet.
Maar op verzoek heb ik nu wel een Twitteraccount aangemaakt.
Daar kunnen elektrosensitieven ook gebruik van maken.
Enfin, we zullen eens zien of dat werkt.

http://twitter.com/milieuziektes

 

14-05-2010 WiGig = Overkill

Men blijft maar bezig om het gehele spectrum vol te timmeren met nieuwe frequenties.

Naar verluidt worden er nu de de eerste grondbeginselen van een nieuwe techniek, WiGig genaamd, vastgelegd.

Waar nu doorvoersnelheden van 500 MBit/s nog neit bereikt worden, zoekt men naar mogelijkheden om de 1 GBit/s te overstijgen; men sapreekt over korte afstand met 7 GBit/s. WiGig zou werken met een hoogfrequente draaggolf van 60 GHz.
Medisch gezien is dat een echte Overkill.
Ca. 20 jaar geleden vond de onderzoeker Pressmann dat er een bepaalde verhouding bestaat tussen frequentie en veldsterkt (Leistungsflussdichte), welke hij bij dierproeven vaststelde.
Bij een frequentie van 40 MHz waren 20.000 mW/m² nodig om een LD 50 (letale Dosis om 50 % van de proefdieren te doden) te bereiken. Daarentegen waren waren er bij een frequentie van 40 GHz slechts
40 mW/m² nodig om een LD 50 bij de proefdieren te bereiken!
N.b. 20.000 mW/m² = 20.000.000 uW/m2 is de door de nederlandse Gezondheidsraad aanbevolen grenswaarde voor UMTS (terwijl de rest van de wereld, behalve Belgie, de 10.000.000 uW/m2 volgens de ICNIRP handhaaft).

Meer gegevens zijn te vinden op:

http://www.wi-fi.org/
http://wirelessgigabitalliance.org/
http://www.golem.de/0912/71833.html
http://wirelessgigabitalliance.org/news/814/

WiGig hangt aan tegen het 802.11 standaard, maar concureert tegen het WHDI, dat 3 GBit/s in de 5 GHz frequentie band bereiken wil. Zie: http://www.golem.de/0912/71750.html

Tot nu toe waren de 60-GHz-technieken voorzien voor verbindingen van enkele meters en zichtkontakt,
- bijvoorbeeld als alternatief voor een kabel tussen Blu-ray-Player en projector -, zo zou WiGig ook grotere afstanden overbruggen. Tien meter zou deze techniek zonder speciale maatregelen bereiken, nadien wordt het moeilijk voor rekencapaciteit en antenne door beamvorming http://de.wikipedia.org/wiki/Beamforming

Bron: http://www.golem.de/1005/75017.html

Het zal nog wel geruime tijd duren vooraleer deze apparaten op de markt komen, doch het is te hopen dat de ontwikkelaars ook eens nadenken over de gevolgen voor elektrosensitieven.

 

16-05-2010 Magnetron ovens

Het is al langer bekend, dat magnetrons iets doen met het eten.
Maar dat het ook dergelijke gevolgen kan hebben, zoals in volgende historie, was onbekend.

Arnold, 17 jähriger kräftiger junger Mann.
 
Ich hatte Kopfschmerzen seit ich 14 Jahre alt bin. Die Kopfschmerzen traten immer dann auf, wenn ich mich angestrengt oder aufgeregt habe.
Der Arzt hat mir erst verschiedene Arten von Kopfschmerztabletten gegeben. Die haben aber nichts geholfen. Danach hat mich der Arzt zum ersten Mal ins Rohr (Computertomographie) geschickt. Die Ärzte haben auch nichts gefunden und mir gesagt, dass alles normal sei.
Aber meine Kopfschmerzen sind nicht nur immer noch geblieben, sondern immer schlimmer geworden. Wenn ich starke Kopfschmerzen hatte, kam es immer öfter dazu, dass ich nicht mehr richtig sehen oder gehen konnte. Es kam auch immer öfter dazu, dass ich stark brechen musste. Ich bin jetzt 17 Jahre alt und habe wegen meiner Kopfschmerzen den Glauben an die Ärzte verloren.
 
Bei der Beratung durch einem Baubioloe stellten sich mehrere elektrische Belastungen in meinem Zimmer heraus (Ladegeräte, Elektrogräte im Standby, Handy im Dauerbetrieb, Plastiksachen, usw.). Obwohl ich alle diese Dinge beseitigt hatte, gab es keine Besserung meiner Kopfschmerzen.
 
Dann hat der Baubiologe festgestellt, dass ich jeden Tag nach der Schule von meiner Mutter das Essen in der Mikrowelle warm gemacht bekommen habe. Oft habe ich beim Erwärmen auch noch den drehenden Teller zu geschaut.
 
Seit dem ich kein Essen aus der Mikrowelle mehr von meiner Mutter bekomme sind meine Kopfschmerzen wie weggeblasen. Diese schmerzfreie Zeit genieße ich jetzt seit über 8 Monaten und bin endlich wieder ein ganz normaler junger Mann.


18-05-2010 Interphone

Tja, eindelijk is er dan *iets* naar buiten gekomen.
Let wel, onder *reguliere* gebruiker werd verstaan iemand die éénmaal in de week een telefoontje pleegde. Een gemiddelde gespreksduur van 120 tot 150 minuten per maand, ofwel 5 minuten per dag !
Ofwel 35 minuten éénmaal in de week. Het is maar hoe je het berekent.
Daarbij werd weinig gevonden gedurende 10 jaar.

Bij diegenen die minimaal 27 minuten per dag belden, en dat gedurende ook 10 jaar, werd wel het een en ander gevonden.

Let op: Het gaat hier over gebruik van mobieltjes, en dat heeft niets met zendmasten te maken. De straling van mobieltjes tegen het hoofd is vele malen sterker dan die van zendmasten binnen in een woning.

In feite zegt deze hele studie weinig. Het is vlees noch vis.
In de eerste plaats heeft men gewoon willekeurige (gezonde ?) proefpersonen genomen, die weinig in het lichaam hebben wat kan reageren. Elektrosensitieven daarentegen kunnen wel sterk reageren, en in een veel eerder stadium kanker krijgen. Het is nog helemaal de vraag of die personen, welke glioma's gekregen hebben, van te voren niet al latent een kanker virus in hun lichaam hadden, welke door de straling is aangejaagd tot groeien.

Opmerkelijk is ook dat men een termijn van 10 jaar heeft gesteld als norm.
Binnen 10 jaar niets aan de hand; buiten die 10 jaar wel veel aan de hand, maar dat wil men verbloemen.

Typisch is ook: But, the paper to be released on the 18th will only address brain tumors, not acoustic neuromas or parotid gland tumors.
Met andere woorden, de nu uitgebrachte resultaten, welke jaren te laat zijn, gaan enkel over hersen tumoren. Over de andere kankers wordt later separaat verslag uitgebracht.
Heeft men dan al die jaren zitten slapen ?

Enfin, de nu uitgebrachte rapportage staat hier.

Intussen weten we ook nog niets over de gezondheidseffecten tussen kortstondige hevige bestralingen, zoals bij mobieltjes, en langdurige zwakkere straling van zendmasten.
En aangaande zendmasten zijn er in totaal slechts een vijftiental studies.

Nee, ook de Interphone studie geeft geen afdoende antwoorden.
De komende weken zal er wel genoeg commentaar komen.

Trouwens, niet iedereen krijgt kanker. Ook niet van mobieltjes. Ook gezonde mensen niet.
Het zijn de zwakkeren, met een beschadigd immuunsysteem die voor de bijl gaan.

En dan hoeft de straling nog niet eens zo veel te bedragen.

Update per 18-05-2010: Een kameel is een paard, onworpen door een commissie.

Commentaren en conclusies van Microwave News:

http://www.microwavenews.com/Interphone.Main.html

http://www.microwavenews.com/Interphone.Appendix2.html

http://www.microwavenews.com/Interphone.Resources.html

En van Magda Havas:

http://www.emfacts.com/weblog/?p=1305

Naschrift: Spuit 11, ofwel het Kennisplatform EMV heeft ook een *eerste indruk* gepubliceerd.
Nou ja, een *eerste indruk* is het niet. Het is hun vanouds bekende stelling: *Niets aan de hand.*

Stel je voor dat ze zouden toegeven, dat er na 10 jaar wel hersentumoren dreigen, plus acoustic neuromas or parotid gland tumors.

19-05-2010 DECT

Net als anderen heb ook ik bezwaren tegen de Naila, Henning en Selbitz studies, waar men kankergevallen rond zendmasten heeft onderzocht. De andere elektrosmog oorzaken, zoals DECT telefoons zijn bij deze onderzoeken buiten beschouwing gelaten, en dat is onjuist, zoals ook nu blijkt uit een studie in Australie:
Ter verduidelijking: Onder cordless phone wordt een draadloze DECT huistelefoon bedoeld en met een mobile phone een mobieltje.

Epidemiological studies should include cordless phone (DECT) use in RF phone exposure.

The objective of the study was to evaluate the access and use of cordless phones in the MoRPhEUS study in Australia. Participants, who were 317 grade 7 students from Melbourne, completed a questionnaire on exposure from telephones. Results were that 87% of students had access to a cordless phone at home and 77% owned a mobile phone. Regarding telephone use, the authors found a statistically significant positive association between cordless and mobile phone use. The authors concluded that the results show that radiofrequency fields (RF) exposure is increased because of cordless phone exposure and that future research should also account and assess cordless phone use in order to fully characterize RF exposure.

Redmayne M, Inyang I, Dimitriadis C, Benke G, Abramson MJ. (2010). Cordless telephone use: implications for mobile phone research. J Environ Monit. 12(4):809-12.

PS. Ik neem aan, dat men bij de Interphone studie ook met andere elektrosmogbronnen geen rekening heeft gehouden.
Met de Interphone studie heeft men niet enkel de krenten uit de pap op afstand bekeken, maar helemaal niet de pap zelf onderzocht.

18-05-2010 Interphone II

Enfin, de kern van de Interphone studie zou nu toch wel duidleijk moeten zijn, althans het onduidelijke gedoe.

Het lijkt er op dat er met de data gesjoemeld is.

Voor wie meer wil lezen en zich verdiepen in de meningen:

http://www.stopumts.nl/doc.php/Artikelen/4770/mobieltjes_hersentumoren_en_interphone_een_hoofdpijndossier._commentaar_stopumts

http://www.stopumts.nl/doc.php/Artikelen/4774/op__bias__gecorrigeerde_risico_op_glioma_na_tien__jaar_bellen_is_gemiddeld_tweemaal_zo_hoog .

http://www.stopumts.nl/doc.php/Artikelen/4759/interphone_toenemend_risico_glioma_en_meningioma_voor_regelmatige_gebruikers_van_mobiele_telefonie.

http://www.stopumts.nl/doc.php/Artikelen/4765/commentaar_stopumts_bij_artikel_international_journal_of_epidemiology_over_interphone_onderzoek

http://www.stopumts.nl/doc.php/Berichten%20Nederland/4766/kennisplatform_elektromagnetische_velden_publiceert___eerste_indruk___interphone_onderzoek

http://www.stopumts.nl/doc.php/Berichten%20Internationaal/4769/buitenlandse_reacties_op_het_interphone_onderzoek.

http://www.stopumts.nl/doc.php/Berichten%20Internationaal/4767/uk_nederlandse_vertaling_van_het_artikel_in_de_toonaangevende_times.

 

26-05-2010 Zorg

Alhoewel ik niet politiek bedrijf, moet mij toch het een een ander van het hart, zeker als je die wereldvreemde Haagse *zakkenvullers* hoort oreren in de TV debatten.

Over de Zorg spreken zij alleen maar over wie de verhoogde kosten moet gaan dragen.
Niemand heeft het er over om iets aan de kosten zelf te doen.

Zoals ik al eerder schreef betaalden wij in 2004 ca 85 Euro per maand voor een goed pakket bij Achmea.
Iedereen was happy en kwam toe.
Na invoering van het zorgstelsel betealen wij voor het meest uitgeklede pakket ca 206 Euro/mnd.

Melatonine pilletejs krijg je alleen na doktersrecept. Een wit doosje zonder enig merk kost bij de apotheek 60 Euro. Een amerikaans produkt, keurig verpakt met merknaam etc. kost onder de toonbank 16 Euro.
(Dat komt helemaal uit de USA en de winkelier verdient daar ook nog aan!)

Diabetes teststripjes (made by Bayer Belgium) kosten bij een willekeurige apotheek in Frankrijk, inclusief verzendkosten, vele malen goedkoper dan in Nederland.

In Nederland kennen we wachttijden. Als je naar een Eerste Hulp Post in een ziekenhuis gaat, moet je soms uren wachten. Als je dat in Belgier overkomt, staan er in het ziekenhuis wel zes specialisten klaar om je meteen te helpen.
Trouwens, de wereldvreemde *ollanders* zouden eens op werkbezoek moeten gaan naar Belgie en de zorg daar bekijken. En dan heb ik het nog niet eens over de belachelijk lage verzekeringspremies.

Decennia geleden zou de Klokkenberg in Breda het grote hartziekenhuiis van Nederland worden, onder aanvoering van een belgische hartspecialist. De andere specialisten maakten amok, en de zaak viel uit elkaar.

Wordt het niet eens tijd, dat iemand de direkte kosten van de Zorg onder de loep neemt, en de invloed van de pharma industrie aan banden legt?
En de salarissen van de specialisten eens op lijn zet met die van het bedienend personeel?

Ook een van de oorzaken van de stijging van Zorg is de desastreuze invloed van elektrosmog.
Ik en anderen hebben tevergeefs geprobeerd dat onder de aandacht van Zorgverzekeraars te brengen, maar die blijken hier helemaal niet in geinteresseerd te zijn.
Als men al eens zou beginnen met te waarschuen voor DECT telefoons en draadloze modems, zou er aanzienlijk minder zorg nodig zijn. Alleen al om te beginnen.

 

01-06-2010 9/11

Na de 11e September 2001 zijn wij allemaal betrokken geraakt in de War on Terror, met alle gevolgen vandien, zoals dagelijks op bijvoorbeeld Schiphol kan worden vastgesteld.

Ik wil het niet hebben over complottheoriën, maar het lijkt toch raadzaam volgende video eens te bekijken, nl Loose Change 2: http://video.google.nl/videoplay?docid=-1590675314105139271#

Gewoon onbevooroordeeld volgen, en het met boerenverstand, logica, wis- en natuurkunde bekijken.
Zeker in deze verkiezingstijd, waar het laatste woord over de Irak oorlog nog niet is gevallen.

05-06-2010 nieuw boek

Vandaag weer eens een boekenwinkel bezocht om een nieuw boek over electrostress te kopen, nl. dat van Peter G. Visser, in de hoop wat nieuws te ervaren.

Helaas moest ik constateren dat er helemaal geen nieuws te bespeuren valt. Ouwe StopUMTS-koek.
Veel oude ervaringsverhalen van betroffenen (uit 2007 en ouder), een beschrijving van de SBM2008, zonder de essentiele *Messtechnische Randbedingungen und Erläuterungen* en nog wat prietpraat.
Trouwens, die Noodkreten zijn niet actueel meer. We horen of zien hieromtrent helemaal niets meer, en een gratis aangeboden website werd afgewezen. Actueel? Nee. We zijn nu 2010.

De schrijver heeft het over: velden, golven en straling ??? Hieruit blijkt de onkunde met de materie.
Ook rijden onze treinen niet met 16.7 Hz. De term EMSS is door de schrijver verzonnen.
Hij geeft niet aan welke frequenties nu eigenlijk zo gevaarlijk zijn. In feite wordt het hele biologische aspect niet behandeld. Wie nu wel en wie niet elektrosensitief kan worden, en bij welke hoeveelheden elektrosmog, of hoeveel later de effecten kunnen opotreden. De invloed van bv *dirty power* en *dirty air*. Daarbij is de aangehaalde haarföhn een lachertje.
De kreet: *Eenmaal gevoelig, altijd gevoelig* is niet meer van deze tijd.

Ook staat er: Meten is weten en voorkomen is beter en goedkoper dan genezen (dat klopt helemaal), temeer daar van genezen in dit geval geen sprake is maar uitsluitend van leren leven met klachten.
en dat is pertinent niet waar.
(Ja, er zijn meer figuren die dat blijven beweren, ondanks de feiten, en er ook niets van willen weten.)

De Matrixervaringen zijn interessant, maar hebben niets met elektrosmog te maken.

Het aanhalen van die buitenlandse Appells is leuk, maar waarom het eigen nederlandse Medisch Appel niet genoemd?

Het advies over zelf te nemen maatregelen behelst gelukkig maar 3 1/2 pagina, en bestaat uit onzin en heel verkeerde adviezen.

Jammer dat de schrijver zich niet beter op de hoogte had gesteld. Een gemiste kans.
Het lijkt leuk een boek te schrijven over elektrostress, maar verdiep je dan eerst in de materie om er achter te komen, welke elementen van de elektrosmog en andere zaken de elektrostress veroorzaken.
Hij mag dan een eigen kosmologie ontwikkeld hebben die Plato, Pythagoras, Keppler en kwantumfysica overbrugt (volgens de omslag), maar van elektrostress heeft hij geen verstand.
Hij kan zich beter verdiepen in de Self Field Theory van Fleming, want die overstijgt de kwantummechanica.
Trouwens van een goeroe had ik toch een andere insteek verwacht.
Een, die ook een verlichting bij betroffenen kan brengen, maar daar wordt helemaal niet over gerept.

Trouwens, het Nassauplein te Amsterdam werd er ook nog eens in vernoemd. Daar speelde ook nog eens iets geheel anders. Let eens op die antenne tegen de muur van de er achter gelegen slaapkamer gemonteerd. Zoiets mag helemaal niet. Binnen 3 meter van een antenne mag zich niemand bevinden, zeker geen slapende. Die antennes op het dak geven via hun naar beneden gerichte zijlobben al genoeg direct naar beneden af, en dan ook nog eens die tegen de buitenmuur erbij. Echter, geen van de *protestanten* heeft dat te berde gebracht.
In de eerste plaats hebben de antennebouwers niet opgelet maar ook Bouw&Woningtoezicht Amsterdam heeft hier zeer grote steken laten vallen.
De term: Mishandeling met voorbedachten rade is hier wel op zijn plaats.

Bron: Eigen foto.

05-06-2010 Contactdag

Komende zaterdag 12 juni vindt de 8e landelijke contactdag StichingEHS plaats in Rotterdam.

Het thema van deze dag is Leren leven met elektrohypersensitiviteit (EHS), ofwel wat heb ik nodig om te kunnen leven met EHS.

Let wel, men heeft het hier enkel over symptoombestrijding, niet over hoe men de elektrosensitiviteit kan elimineren, door het lichaam te genezen.
Ja, de reguliere geneeskunde kan hier weinig doen, maar alternatief is er veel mogelijk.
En dat is iets wat men ten alle tijde wil vermijden.
Stel je voor, dat al die elektrosensitieven op een jaar tijd zouden genezen van hun kwaal?
Nee, daar wil men absoluut niets van weten.
En duidelijk is men er ook niet in geinteresseerd.
Men prefereert liever wetenschappelijk lijden, dan met *alternatieve rotzooi* beter worden.
(Men zal mij daar niet zien, omdat de voorzitter mij verboden heeft nog ooit op een van hun bijeenkomsten te komen.)

Het is ons standpunt dat leven zonder EHS een veel betere optie is.

Ook al is dat niet wetenschappelijk onderbouwd.
Nu ja, elektrosensitiviteit bestaat ook niet *wetenschappelijk* gezien.
Het wordt beschouwd als een *imaginaire* ziekte.
Zoals bijvoorbeeld door het Kennisplatform EMV, Gezondheidsraad en GGD's.

 

06-06-2010 Brugge

De *Groningse dwaasheid* is overgeslagen naar Brugge.
Daar wil een fantast een WiFi netwerk over de hele stad aanleggen, opdat iedereen daar GRATIS kan internetten.

Ja, gratis. Echter: There is no such thing as a free lunch.
Hoe kun je na een investering van 2 miljoen Treuro's gratis internet aanbieden?

Het netwerk is vooral bedoeld voor buitengebruik. Voor binnen zal je een kleine antenne kunnen kopen, die zo'n 50 Euro zal kosten. Bovendien zal de downloadsnelheid die wij in het gratis basispakket zullen aanbieden, ook beperkt zijn tot 1Mbit/s. Voor een snellere verbinding kun je dan een dag- of maandabonnement kopen.

Ja, en dan kom je aan de prijzen die de bestaande providers ook vragen.
Ik was in Belgie ook klant bij resp. Belgacom en later Telenet voor ADSL, maar hun prijzen zijn niet veel hoger dan in Nederland gebruikelijk.

Enfin, Brugge is een prachtige stad, maar als dit meer bekend wordt, zal dat veel aan toerisme schelen.

12-06-2010 Adang

Vader, moeder, Jantje en Marieke vinden dat de tomatensap van XX niet lekker.
Dat is de conclusie van vier onafhankelijke en objectieve *wetenschappers*.

Zo ongeveer kunnen we de mededeling van de Gezondheidsraad zien betreffende hun beoordeling over het rattenonderzoek van Adang. (Daarover had ik al eerder kritiekpunten van prof. A. Lerchl medegedeeld.)
''De conclusie van de Gezondheidsraad is in lijn met de Kennisplatform beoordeleing"

Het Kennisplatform heeft echter weinig kennis van zaken en wordt gesouffleerd door de Gezondheidsraad.
Het Kennisplatform is dus helemaal niet onafhankelijk en objectief t.o.v. de Gezondheidsraad.
Stel je voor dat ze een andere mening zouden hebben.
Stel je dat eens voor.
Nee, onafhankelijk zijn ze beslist niet.

Maar eigenlijk interesseert het mij helemaal niet of je nu wel of niet kanker kunt krijgen door EMV.
Vaak is dat pas bij zeer hoge doseringen en langere periodes.
Het is ook de vraag hoe je Adangs proeven moet zien: Zendmasten of mobieltjes?
Zendmasten veroorzaken helemaal geen kanker. Want als dat zo zou zijn, zou nu iedereen aan kanker doodgaan, hetgeen gelukkig niet het geval is.

Wat wel het geval is, is dat veel mensen, met een beschadigd immuunsysteem, in hun lichaam een kanker virus hebben, welke echter latent aanwezig is. Dat zou ooit tot ontwikkeling kunnen komen,of nooit.
Wanneer het wel langzaam tot ontwikkeling komt, zullen tumoren vrij langzaam groeien en pas veel later tot uitbarsting komen.

Elektrosmog echter doet dat groeiproces versnellen, en werkt als een katalysator.

Dat is de reden waarom men rond zendmasten meer kankerclusters vindt dan elders.
Let wel, deze personen zouden vroeg of laat ook kanker hebben ontwikkeld, alleen niet zo snel.

Wat ik veel erger vind, zijn de symptomen welke optreden bij elektrosensitieven.
En aan dat lijden wordt doodleuk voorbijgegaan, alhoewel het voor een groot aantal personen een echte hel op aarde betekent.

Het wordt hoogtijd, dat de officiële instanties eens serieus naar elektrosensitiviteit gaan kijken en er goed onderzoek naar plegen.

Het valt het Kennisplatform te verwijten, dat zij niet serieus naar elektrosensitiviteit wil kijken, onderzoek daarnaar aanbeveelt, doch louter de GR nakwaakt, dat zoiets niet kan bestaan.
Het is niet zo moeilijk om een serieuze studie op te zetten.
Eerst dient men met b.v. het CCS te bepalen voor welke verschillende èchte elektrosmog bronnen men reageert, in welke mate, vervolgens bij welke hoeveelheid veldsterkte, èn hoeveel tijd later de reacties optreden.
Ook de studies van 16.6 miljoen van ZonMw kijken niet serieus naar elektrosensitiviteit, en zijn louter bedoeld om de burger zoet te houden, in plaats van ze goed voor te lichten.
Het asbest-verhaal heeft ook zo'n honderd jaar geduurd.
IK vrees dat de EMV ook zo'n periode in beslag zal nemen.

 

12-06-2010 Adang

Vader, moeder, Jantje en Marieke vinden dat de tomatensap van XX niet lekker.
Dat is de conclusie van vier onafhankelijke en objectieve *wetenschappers*.

Zo ongeveer kunnen we de mededeling van de Gezondheidsraad zien betreffende hun beoordeling over het rattenonderzoek van Adang. (Daarover had ik al eerder kritiekpunten van prof. A. Lerchl medegedeeld.)
''De conclusie van de Gezondheidsraad is in lijn met de Kennisplatform beoordeling"

Het Kennisplatform heeft echter weinig kennis van zaken en wordt gesouffleerd door de Gezondheidsraad.
Het Kennisplatform is dus helemaal niet onafhankelijk en objectief t.o.v. de Gezondheidsraad.
Stel je voor dat ze een andere mening zouden hebben.
Stel je dat eens voor.
Nee, onafhankelijk zijn ze beslist niet.

Maar eigenlijk interesseert het mij helemaal niet of je nu wel of niet kanker kunt krijgen door EMV.
Vaak is dat pas bij zeer hoge doseringen en langere periodes.
Het is ook de vraag hoe je Adangs proeven moet zien: Zendmasten of mobieltjes?
Zendmasten veroorzaken helemaal geen kanker. Want als dat zo zou zijn, zou nu iedereen aan kanker doodgaan, hetgeen gelukkig niet het geval is.

Wat wel het geval is, is dat veel mensen, met een beschadigd immuunsysteem, in hun lichaam een kanker virus hebben, welke echter latent aanwezig is. Dat zou ooit tot ontwikkeling kunnen komen,of nooit.
Wanneer het wel langzaam tot ontwikkeling komt, zullen tumoren vrij langzaam groeien en pas veel later tot uitbarsting komen.

Elektrosmog echter doet dat groeiproces versnellen, en werkt als een katalysator.

Dat is de reden waarom men rond zendmasten meer kankerclusters vindt dan elders.
Let wel, deze personen zouden vroeg of laat ook kanker hebben ontwikkeld, alleen niet zo snel.

Wat ik veel erger vind, zijn de symptomen welke optreden bij elektrosensitieven.
En aan dat lijden wordt doodleuk voorbijgegaan, alhoewel het voor een groot aantal personen een echte hel op aarde betekent.

Het wordt hoogtijd, dat de officiële instanties eens serieus naar elektrosensitiviteit gaan kijken en er goed onderzoek naar plegen.

Het valt het Kennisplatform te verwijten, dat zij niet serieus naar elektrosensitiviteit wil kijken, onderzoek daarnaar aanbeveelt, doch louter de GR nakwaakt, dat zoiets niet kan bestaan.
Het is niet zo moeilijk om een serieuze studie op te zetten.
Eerst dient men met b.v. het CCS te bepalen voor welke verschillende èchte elektrosmog bronnen men reageert, in welke mate, vervolgens bij welke hoeveelheid veldsterkte, èn hoeveel tijd later de reacties optreden.
Ook de studies van 16.6 miljoen van ZonMw kijken niet serieus naar elektrosensitiviteit, en zijn louter bedoeld om de burger zoet te houden, in plaats van ze goed voor te lichten.
Het asbest-verhaal heeft ook zo'n honderd jaar geduurd.
IK vrees dat de EMV ook zo'n periode in beslag zal nemen.

 

16-06-2010 San Francisco

In Duitsland heeft de Blauwe Engel, een sticker op de mobieltjes met aangegeven SAR waarde, geen navolging gevonden.

Echter in San Francisco zijn de verkopers van mobieltjes nu verplicht meer voorlichting over de gevaren van mobieltjes te verstrekken.

Zie artikel.

Let wel, de SAR waarden in de USA zijn anders dan die hier bij ons.

 

16-06-2010 Nieuwe rattenstudie in Bremen

In Duitsland gaat er in de Jacobs-universiteit onder leiding van prof. Alexander Lerchl een nieuwe rattenstudie ondernomen worden. Zie artikel.
Prof. Lerchl is lid van de duitse Strahlen Schutz Kommission (SSK). De opdrachtgeven van de studie is het Bundesamt für Strahlenschutz, welke een uitvoerend orgaan is van de SSK.

Men gaat 120 ratten beproeven:

De muizen worden psychologisch getest.

Daarvoor heeft het Bundesamt für Strahlenschutz 600.000 Euro ter beschikking gesteld. Dat is veel geld.
Als bedenkt, dat het zwitserse ETH onderzoek 485.000 Euro heeft gekost, waarvan 40 % betaald is door de industrie, en 60 % door zwitserse en nederlandse overheden. Daarvan hebben vier nederlandse ministeries 291.000 Euro bijgedragen.
En nu legt het Bundesamt für Strahlenschutz zomaar 600.000 Euro op tafel. Zomaar.

Curieus is daarbij, dat het doel van de studie is om na te gaan of kinderen een verhoogd risico dragen, wanneer zij mobiel telefoneren. Dat is in principe mooi, maar aangezien prof. Lerchl steeds in de media volhoudt dat er absoluut geen enkel gevaar dreigt, omdat de grenswaarden daarvoor zorg dragen, krijgt men toch een rare smaak in de mond. Hij kan gezien worden als lid van de Mobilfunk-lobby.
Ja, wanneer de vos de passie preekt.......

En met rattenstudies is het zo, dat wanneer er niets gevonden wordt, er dus niets aan de hand is, en dat ook voor mensen geldt, maar als er wel iets nadeligs gevonden wordt, dat ineens niet op mensen overdraagbaar is, en er eerst een replicatie studie gemaakt dient te worden.

Er zijn meerderen, die geen goed gevoel hebben over deze studie, die hoogstwaarschijnlijk weer tot doel heeft om de onschadelijkheid van elektrosmog aan te tonen.
Omgezet naar nederlandse begrippen zou het hetzelfde zijn wanneer de Gezondheidsraad een studie opdracht zou verlenen aan Van Rongen, de woordvoerder van de GR, die ook alle negatieve invloeden van elektrosmog afwijst.

Persoonlijk vind ik het een ongehoord schandaal, dat het Bfs 600.000 Euro wil besteden aan een dubieus onderzoek, terwijl men geen cent overheeft om het fenomeen elektrosensitiviteit serieus te willen onderzoeken.
En dan bedoel ik om de invloed van EMV aan personen direct te meten.

16-06-2010 NPS

Het bestuur van het NPS (Nationaal Platform Stralingsrisoco's) laat weten dat Alex Swinkels geen deel meer uitmaakt van het bestuur en ook niet meer namens het bestuur spreekt.

Kennelijk was Nederland te klein voor hem en is hij nu *internationaal* bezig met een zoveelste internationale groep, waarvan er al zoveel zijn, en die ook weinig klaarspelen.

(Als ik zijn resultaten in Nederland bekijk. heeft hij met het Medisch Appel het aantal ondersteunende artsen van 50 naar 48 weten te brengen op een jaar tijd!)

21-06-2010 BDS, Beperk de Straling (mededeling gestart op 16-06)

De belgische actiegroep Beperk de Straling is een beetje de weg kwijt.

Nee, niet een beetje. Helemaal de weg kwijt. Men is heel selectief bezig.
Daar waar men de straling van GSM/UMTS en Wimax wil beperken en zelfs tegen draadloze WiFi modems is, doet men nu de aanbeveling om Powerplug stekkers te gebruiken.
In plaats van kabels, gebruikt men het electriciteitsnet van 220V om de internet-signalen door de woning te verspreiden. Het is een echte elektrosmog bron.
In de eerste plaats veroorzaakt men enorme *dirty power* en in de tweede plaats veel *dirty air*. Op beide kunnen elektrosensitieven heftig reageren met lichamelijke klachten.
Vervolgens is er konstant een signaal van ca. 10 MHz door ALLE electriciteitsleidingen in de gehele woning, en in die van de buren.
Nog afgezien van de elektrosensitieven, roepen ook de zendamateurs en hulpdiensten moord en brand vanwege de vele storingen die zij door PLC ondervinden
Tja, met een standaard hoogfrequentmeter kun je dat niet meten, en dus zegt BDS dat er dan geen elektrosmog gevaar aanwezig is.
Net als die wetenschapper, die zij kop onder water steekt, niets hoort en verklaart dat er dus onder water geen geluid is.

Ondanks onze uitvoerig gedetailleerde waarschuwingen, blijft het item toch op de website staan.
Daarmee heeft Beperk de Straling toch wel veel aan serieusheid ingeboet.
In ieder geval toont het dat er totaal geen begrip is voor het lot van elektrosensitieven.
En dat is jammer.

Hieronder wat BDS, tegen beter weten in, als *veilig* voorstelt.
De arme elektrosensitieve die daar intrapt is wel de pineut.

03-05-2010 Elektrosensitiviteit = alternatieve ziekte

Velen denken, dat zij met een pilletje of een gizmo (een *ding*, harmoniser, neutraliser, chip, etc.) hun gevoeligheid te lijf kunnenn gaan.
Men vergeet echter de realiteit: *Gezonde* mensen hebben helemaal geen last van elektrosmog.

Dat is gewoon een feit. Kijk maar om je heen. Driekwart van de mensen gebruiken een mobielte, hebben een draadloos modem en DECT telefoons, plus nog veel *dirty power* en *dirty air*, waar zij tot nu toe nog helemaal geen last van hebben.

Dat andere kwart echter wel. Die hebben er wel degelijk last van. En menigeen vraagt zich af hoe dat komt.
Volgens mij komt dat door een beschadigd immuunsysteem, waarbij een bepaalde drempel overschreden is.
En voor een beschadigd immuunsysteem kunnen er vele verschillende oorzaken zijn, los helemaal van elektrosmog. Denk maar eens aan schimmels (bv Candida Albicans, Aspergilles, etc); zware metalen zoals kwik uit amalgaam tandvullingen, aluminium uit kookpannen en deodorants en andere cosmetische produkten; contrastvloeistof; ziekte van Lyme; resten Epstein-Barr virus; mycoplasma; kalk- en andere zouten tekorten; medicijnen; operaties; landbouwgif en andere gifstoffen; onverwerkte trauma's; etc.
Men zou het kunnen beschouwen als *verborgen gebreken*. Een tekort aan bepaalde zouten kan men al vanaf de geboorte hebben.

Het is een bekend feit, dat al die gizmo's helemaal niets veranderen aan de elektrosmog, wat er ook beweerd wordt. De transversale golven, welke we kunnen meten en welke we kunnen afschermen, worden er helemaal niet door veranderd. Dat is wat bepaalde *wijsneuzen* ons over de werking ervan voorhouden, om te *bewijzen* dat die dingen helemaal niets kunnen doen.

Deze *wijsneuzen* meten echter zelden aan personen, om de biologische effecten daaraan te meten, want daar blijken ze wel degelijk een bepaald effect te hebben. Sommige meer, vele andere minder.
Alle elektrosmog bevat transversale golven, maar daanaast ook nog eens longitudinale golven, een zeer omstreden item. Deze longitudinale golven hebben ook nog eens de eigenschap, dat zij biologisch over een veel grotere afstand werkzaam zijn dan de transversale golven. Bovendien bepalen hun eigenschappen hun biologische impact. Dat is de reden, dat bepaalde zeer zwakke elektrosmog een veel gotere biologische uitwerking kan hebben dan een vergelijkbare veel sterkere elektrosmog bron.
Daarom geldt voor elektrosensitieven het dosis/response principe helemaal niet.

Kennelijk bevinden deze longitudinale golven zich in het TeraHertz gebied, waar ook de kosmische straling haar werking heeft.
Gizmo's kunnen dus niets aan de elektrosmog veranderen, maar wel aan het immuunsysteem, en dat tijdelijk en gedeeltelijk verbeteren, waardoor elektrosensitieven een verlichting bespeuren.

Echter, dit is maar een gedeeltelijke oplossing.
Men dient tegelijkertijd ook allerhande maatregelen te nemen om het beschadigde immuunsysteem weer te repareren.

En zolang men dat niet doet, blijft het dweilen met de kraan open.

Zolang men bv de Candida niet te lijf gaat, de zware metalen via Detox uitleidt, Lyme bestrijdt, etcetera, zal een zekere gevoeligheid blijven.
Er zijn veel mensen die denken dat zij met biologische voeding, niet-roken, veel sporten, etc. gezond zijn.
Dat is wel verstandig maar toch een misvatting want het is onvoldoende: Alles wat men eet en drinkt bijvoorbeeld bevat zware metalen.

Als men het immuunsysteem heeft kunnen herstellen, althans weer boven een bepaalde drempel is gekomen, zal de gevoeligheid voor elektrosmog verminderen en zelfs totaal verdwijnen.

Het gevolg is dan, dat men helemaal geen gizmo's meer nodig heeft en tot de driekwart van de *gezonde* gaat behoren. Uiteraard zonder gebruik te maken van al die leuke elektronische speeltjes.
En ja, dat is heel goed mogelijk. Men moet alleen ook bereid zijn enigszins *alternatief* te willen denken.
Tenslotte is elektrosensitiviteit ook maar een *alternatieve* ziekte, welke door de reguliere medici niet erkend wordt.

Dus het een doen en het ander niet laten.
Ook denken velen, dat een chipje op hun mobieltje hen vrijwaart van elektrosmog. Niets is minder waar. Het mag dan bij het mobieltje op het hoofd helpen, maar de zendmasten pakken hen toch op de borst, buik en benen!

(Een goede gizmo om te dragen hoeft niet meer te kosten dan € 24; voor een woning € 220.)
Pas op, ik maak geen reclame voor gizmo's, maar wil er op wijzen dat het herstellen van het immuunsysteem het allerbelangrijkste is om van elektrosensitiviteit af te komen.

Let op! Dit is een methodiek om reeds gevallen slachtoffers te helpen. Het is absoluut geen pleidooi om de uitgebreidelde ontplooing van al dat draadloze geweld te ondersteunen. Verre van.
De Telco-boys (en girls) proberen het publiek steeds gekker te krijgen met allerlei nieuwe speeltjes, om ze maar meer geld uit de zak te kunnen kloppen. Voor velen is het al een echte verslaving geworden, die moeilijk terug te draaien is.
In Nederland is nu de veiling van de 2.6 GHz band achter de rug; in Duitsland ook, maar daar heeft men tevens de 800 MHz erbij genomen. Dat moet hier nu nog volgen.
Het spectrum wordt helemaal dichtgetimmerd.

06-05-2010 Slimme meters

Velen denken dat de overheid graag wil overgaan tot *slimme meters* om het publiek over te halen om zuiniger met energie om te gaan.
Dat is een misvatting !

De bedoeling van *slimme meters* is gewoon om de energiebedrijven in staat te stellen om het publiek meer geld uit de zak te kloppen.
Bij de nu gebruikelijke meters kun je zien of het loopwerk langzaam of snel draait. Bij de *slimme meters* kun je dat niet meer zien en heb je dus geen enkele controle meer over je verbruik.

In Californie is men nu in rep en roer, want daar blijkt nu dat er op grote schaal veel te hoge rekeningen zijn verstuurd. En dit terwijl men helemaal niet thuis aanwezig was, en plotsklaps het verbruik met wel 60 % was toegenomen. Enfin, lees het verhaal zelf maar.

Nu geef je eenmaal per jaar de meterstand via internet op. Om de paar jaar komt er iemand langs om dat te controleren. Met de *slimme meter* zou men nu op die persoon kunnen bezuinigen.
Daartegenover heeft men dan een heel team van specialisten klaar staan, die het verbuik in de gaten houden, van iedere woning apart en dat nauwlettend in de gaten houden.

Net als in de industrie wil men het *just-in-time principe* gaan toepassen. Dat wil zeggen dat men heel precies de berekende hoeveelheid stroom gaat inkopen, net voldoende om aan de berekende vraag te voldoen. Als echter onverwacht het weer slechter wordt, zit men in de penarie.

Wil je morgen een feestje bouwen, moet je eerst een SMS naar je energiebedrijf sturen, om uit te leggen dat je meer stroomverbruik nodig hebt. En dan loop je de kans, dat het energiebedrijf stelt dat je dat feest maar over twee weken moet houden, want dat morgen elders in de straat een feestje gepland is.

Ik heb veel fantasie, maar ik kan mij voor het publiek geen voordelen van deze *slimme meters* voorstellen.

Geen enkele. Je bent dan zogezegd *aan de heidenen overgeleverd*.

 

09-05-2010 75 / 25 %

Eerder schreef ik dat ca 75 % van de bevolking nog helemaal geen hinder van elektrosmog ervaart, dwz tot nu toe.
En dat de resterende 25 % wel degelijk nu in aanmerking komt om elektrosensitief te worden.

Ook schreef ik eerder dat zulks te maken heeft met een beschadigd immuunsysteem, waar een bepaalde drempel is overschreden geworden.

Een van de vele oorzaken voor een beschadigd immuunsysteem vormen ook een aantal virussen, parasieten, wormen, en schimmels

In het Rife Handbook staat een passage over schimmels en Lyme Disease:

When a building has a water leak or water damage that is not immediately corrected, molds such as
Stachybotrys, Aspergillus, Acremonium, Actiniomycetes, Penicillium and Chaetomium are likely to start colonies.
When these spores with their neurotoxins are inhaled, about 75% of the population can make antibodies to the toxins and quickly eliminate them. They may sneeze, have a sore throat or have other minor symptoms, but symptoms are temporary. If they spend several days in a moldy building, they may begin to feel sick, but when they are away for a few days they recover.
About 25% of the population have a genetic makeup that makes them unable to produce the needed antibodies for mold toxins. The body simply does not adequately tag the toxins as invaders and it does not eliminate them.
The liver can send them to the digestive tract via the bile, but they are quickly reabsorbed back into the blood.
The result is that continual or repeated exposures to mold toxins result in an ever increasing amount of these toxins in the body. Those who can actually smell musty odors where they live or work usually have the worst mold toxin problems.
It is estimated that 10 million American children are being exposed to mold toxins (many are medicated with Ritalin as a result) and around 25 million Americans have some degree of mold toxin illness. . . . Many cannot detoxify either mold or Lyme toxins. If they have Lyme disease, Lyme toxins also build up in the body.

Ik wil hier maar mee aanduiden dat ca 25 % een genetisch mankement kan hebben om goede antistoffen aan te kunnen maken. Antistoffen voor velerlei zaken. En afvoer van toxines.
Zo ook voor de stressfactoren, veroorzaakt door elektrosmog. De lever is een van de eerste stressorganen, die het allemaal voor zijn kiezen krijgt, en het dient te verwerken. Vandaar dat een leverreinigingskuur zo veel baat geeft.

Men dient elektrosensitiviteit in zijn totaliteit holistisch te bezien en als dusdanig te behandelen.
Pas dan kan de gevoeligheid voor elektrosmog tot nul gereduceerd worden.

Het allerbelangrijkste is dus om je lichaam zelf te genezen, door het beschadigde immuunsysteem te repareren.

Nee, dat advies dus beslist NIET opvolgen.

Ja, met veilig kan men de stekker bedoelen, dat die eventueel het CEBEC keur heeft, maar elektrosmog veilig is het beslist niet.

Tja, afgezien van mijn eigen metingen en waarnemingen (het gaat ook door tot bij de buren) heeft ook Gigaherz.ch er het een en ander over geschreven.
Magda Havas schrijft erover:

Anything that puts higher frequencies on the electrical wires is generating dirty electricity.  It is my understanding that the homeplug operates between 4.5 and 21 MHz and I would expect this frequency to radiate from the wire as well as flowing along the wire.

Prior to doing research on dirty electricity I would have agreed that this is a better system than wireless from a health perspective but I no longer think this is true.

The best alternative to wireless internet is wired internet but not when the frequencies are placed on electrical wires, which were never designed for frequencies other than 50/60 Hz.  The best solution is fibre optics or cable that is shielded so the frequencies are protected against corruption and from radiating into the room.  This protects the signal and people.  Unfortunately this is also the most expensive system.  

Desondanks blijft BDS toch de powerplug aanbevelen.
In de eerste plaats uit onkunde en omdat zij er (nog) niets van voelen.

Het is ontstellend te moeten ervaren, dat de groeperingen in Belgie niets van deze materie afweten.
Daar zij niet over de nodige meetapparatuur en meetsondes beschikken, kunnen zij deze signalen niet meten, en dus denken zij dat ze niet bestaan. Tja, wie kan er ca. 10 MHz meten?
In ieder geval is het een minachting voor elektrosensitieven, die wel degelijk door deze signalen, plus de dirty power en dirty air last kunnen ondervinden.
Hun mening is gebaseerd op het rondlopen met een HF meter, die meet van 800 tot 2500 MHz. Daar zij nergens een signaal vonden, trok men de conclusie dat er geen HF signaal was. Dat hun meter geen 10 MHz kan meten, evenals geen dirty power en dirty air deert hen niet. Ook heeft men waarschijnlijk niet de handleiding bestudeerd. In ieder geval getuigt het van grote laakbare domheid. Het ergerlijke is, dat men niet voor rede vatbaar is.

De acties van Beperk de Straling en Teslabel beperken zich dus enkel tot zendmasten en niet de rest van de elektrosmog.
Dat elektrosensitieven door *dirty power* en *dirty air* uit hun dak gaan is hen volkomen onbekend.

Vandaar dat wij de vlaamse elektrosensitieven oproepen niet langer de adviezen van BDS en Teslabel op te volgen, want zij spelen met uw gezondheid.
Willens en wetens.

De aktiegroep Beperk de Straling stond steeds onder de bezielende leiding van Jan Allein.
Kennelijk heeft er een paleisrevolutie plaatsgevonden.
Want anderen beslissen nu wat er wel en niet op de website van BDS komt, evenals in andere communicatiemiddelen. Hun beslissingen zijn nu gebaseerd op arrogante onkunde.

Dat blijkt duidelijk daar men de aangedragen steekhoudende argumenten van verschillende partijen gewoon naast zich neerlegt en koppig deze elektrosmog veroorzaker blijft promoten. Zich er niets van aantrekkende dat ook de buren met deze straling worden opgescheept. Dat is erg a-sociaal.

Feit blijft, dat ook Jan Allein niet bij machte blijkt de powerplug van de website af te krijgen.
Ook de zusterorganisaties, zoals Teslabel nemen hier een twijfelachtige houding aan. Maar ja, dat zijn enkel praters.
Om Parkinson een beetje te citeren: Als hij al niet in staat is dit kleine probleempje op te lossen, waartoe is hij dan wel in staat? Ofwel, als Jan Allein de eigen gelederen al niet op één lijn kan krijgen over zoiets onnozels, hoe denkt hij dat dan wel met de providers en overheden voor elkaar te krijgen?

Nee, de geloofwaardigheid van BDS heeft een enorme knauw gekregen.
Ik zie ze in staat om met bv. een laagfrequent meter een DECT telefoon te meten, en vervolgens te verklaren dat die volledig onschadelijk is, omdat zij niets hebben gemeten. Net zoals een nederlandse *wetenschapper* mij jaren geleden uitlachte toen ik hem opde gevaren van de DECT telefoons wees.
"Ïk heb er hier een voor me staan, en ik voel er niets van" lachte hij. Maar nu piept hij anders.

Men klopt zich daar in Belgie wel op de borst met hun bereikte lagere grenswaarden en dat die hollanders nog steeds met de gebakken peren zitten, maar daar is ook een geheel andere reden voor.

In Belgie heeft de Gezondheidsraad al jaren voor 3 V/m gepleit. Dat heeft geleid tot 20.9 V/m, en nu recentelijk tot 3 V/m.
De nederlandse Gezondheidsraad adviseert al jaren 49 V/m ten opzichte van de 41 V/m van de ICNIRP.
Dat is de reden dat er in Nederland weinig kan veranderen, en in Belgie wel.
 
Als de belgische Gezondheidsraad niet zo laag was gaan adviseren, had BDS ook minder kansen gehad.

 

Voor de technici die willen weten wat er nog meer bekend is, hier wat mededelingen van wel 5 jaar geleden, toen dat zich destijds afspeelde. (Bronnen Gigaherz.ch en RDW)

Als Modulationsverfahren favorisieren die Hersteller neben CDMA vor allem das Mehrträgerverfahren OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplex), das sehr viele digital modulierte Trägerfrequenzen zusammenfasst, z. B. im Abstand von je 1 kHz. Durch eventuelle (schmalbandige) Störungen wird bei diesem Verfahren daher nicht das ganze Signal gestört, sondern nur einzelne Anteile, was durch entsprechende Fehlerkorrekturmechanismen gut ausgeglichen werden kann.

Bisher wurden bereits in verschiedenen Ländern Messungen der (unerwünschten) Störstrahlung von (Versuchs-)PLC-Netzen durchgeführt. Dabei wurden teilweise gravierende Überschreitungen der durch die NB 30 festgelegten Grenzwerte festgestellt. Einigen Versuchssystemen, welche diese einhielten, standen andere gegenüber, welche diese bis zum Faktor 10.000 (40 dB) überschritten, so bei Messungen der deutschen RegTP mit einem britischen Anbieter, dem dann konsequenterweise die Lizenz verweigert wurde.
Insgesamt scheint es schwierig zu sein, ein funktionstüchtiges PLC-Netz in Betrieb zu nehmen, das die Grenzwerte gemäß NB 30 auch wirklich einhält.

Grenzwert der Störfeldstärke (Spitzenwert) in 3 m Abstand dB(µV/m) laut NB 30 Norm
Bij frequenties tussen >1 tot 30 MHz: 40-8,8*log10 (f/MHz)
Bij frequenties tussen >30 - 1000 MHz: 27 (entspricht der äquivalenten Strahlungsleistung von 20 dBpW)
Zum Verständnis der Grössenordnung: Eine Feldstärke von 27 dB(µV/m) entspricht 0,000022 V/m.

Bei der Anwendung von Powerline Communication entsteht nicht nur durch die angeschlossenen Geräte, sondern auch (und besonders) in der Umgebung der Stromversorgungsleitungen ein hochfrequentes elektromagnetisches Feld. Kritisch ausgedrückt "strahlt" dadurch die gesamte Hausverkabelung und jede Steckdose, was natürlich auch die Frage nach eventuellen biologischen Wirkungen aufwirft.


 

 

 Der Frequenzbereich für mögliche PLC-Anwendungen liegt zwischen 0 und 30 MHz. Die Frequenzen bis 50 kHz können jedoch nur schlecht genutzt werden, da der dort vorhandene Störpegel durch andere Geräte zu hoch ist. Außerdem ist es zweckmäßig, den Frequenzbereich des Rundfunks auszusparen (etwa 500 kHz bis 1,6 MHz).
Damit verbleiben zwei Bereiche: zwischen 50 und 500 kHz und von 1,6 MHz bis 30 MHz.
Im unteren Frequenzbereich sind nutzbare Datenraten bis 2,5 MBit/s zu erreichen, wogegen im oberen Frequenzbereich aktuell bis zu 14 MBit/s möglich sind (theoretisch bis zu 250 MBit/s).

Seit der Cebit 2003 sind im Handel auch Inhaus-PLC-Modem erhältlich. Diese werden im besonderen zur Heimvernetzung ohne das Verlegen neuer Kabel verwendet. Obwohl diese Technik teuer und langsam ist, gibt es zahlreiche interessierte Kunden. Inhaus-PLC-Modem erzeugen beträchtliche Störstrahlung im Frequenzbereich von ca. 4 bis 26 MHz! Der Störradius beträgt bis zu 100 m ! Dabei ist Wireless-LAN die cleverere Wahl. PLC ist frequenzverschmutzend und störanfällig. Klären Sie Bekannte und Verwandte auf! Wenn Sie die Möglichkeit (Geschäft, öffentliche Räume, etc.) haben, legen Sie diesen Flyer oder/und dieses Informationspapier aus und versuchen Sie so viele Menschen wie möglich von den Vorteilen einer technisch einwandfreien Netzwerkverkabelung oder von WLAN zu überzeugen. Inhaus-PLC darf nicht zum unkalkulierbaren Risiko für Funkdienste werden! Es besteht aber auch ein hohes Risiko für den Käufer solcher Modem. Im Störungsfall werden diese von der BNetzA außer Betrieb genommen und werden dadurch wertlos.

En niet iedereen is in staat te meten volgens de norm EN55022 class B.
Dat vergt aparte meetapparatuur.

Zwitserse Bakom stelt:
Die PLC-Technik ist nur auf Erdkabel gestattet. Die Nutzung auf Freileitungen ist demnach nicht zugelassen.

En dan hier nog enkele artikelen, .

Powerline-und-Menengitis-neuste-Entwicklung265.php 
Powerline-Hersteller-f-auml-hrt-400-Mio-sfr-Verlust-ein466.php 
Powerline-neues-Verbrechen-gegen-Elektrosensible243.php 
T-ouml-dliches-Powerline684.php
 
Jaren geleden had Japan PLC onderzocht en besloten dat het niet in Japan toegepast zou gaan worden.

PLC in Mannheim
Daten aus der Steckdose
Bakom
Zahlreiche Funkstörungen
Stromsteckdosen
EMC the Impact deel 1
EMC the Impact deel 2

Vooral de laatste geeft duidelijk aan wat er aan de hand is.
Weet ook dat elektrosensitieven reeds bij minimale signalen klachten kunnen krijgen.

En nog een hele website: www.powerline-plc.info

Eerlijkheidshalve dient men wel een verschil te onderscheiden tussen PLC welke van buiten via het elektriciteitsnet binnenkomt, en tussen PLC welke men zelf in het eigen elektriciteitsnet steekt via genoemde pluggen. Maar in principe is de werking hetzelfde.

Het is jammer dat ik een collega moet afvallen, maar de belangen van elektrosensitieven, waar ik steeds voor bezig ben, wegen mijns inziens zwaarder.
Uiteraard staat het BDS vrij op haar website te vermelden wat zij willen, doch anderen mogen daar ook kritiek op uiten, zeker als die met steekhoudende argumenten onderbouwd zijn.

Enfin, zoals de Vlamingen zeggen: Trek uw plan !

03-07-2010 Chemtrails (begonnen op 20-06)

Er worden momenteel oproepen gedaan om chemtrails te fotograferen en bij de politie te melden.
Dat is grote onzin. Er is nog geen bewijs van enige schadelijkheid.

"Hallo agent, ik kom aangifte doen van wat de Duitsers noemen Körperverletzung of het toebrengen van lichamelijk letsel."
"Juist meneer, en wie heeft u aangevallen?"
"Chemtrails agent, vele chemtrails"
"Juist ja, en wat hebben die precies bij u gedaan of veroorzaakt?"
"Ze hebben allerlei schadelijke stoffen op mij neergelaten."
"Juist ja, meneer, en waar bevinden die stoffen zich nu?"
"Dat weet ik niet, agent. Maar dat staat in dat dikke rapport."
"Dag meneer. Ik wens u nog een prettige dag verder."

Eenieder die een blik omhoog werpt kan heel duidelijk de chemtrails waarnemen. De gewezen burgemeester van het belgische Evergem heeft hierover een lijvig rapport het licht doen zien.
Dat rapport bevat een groot aantal gegevens over patenten en dergelijke, en veel beweringen, maar ik mis daarin iets essentieels, namelijk een analyse.
Nergens is een analyse van een luchtmonster te vinden, waaruit zou blijken, dat chemtrails inderdaad stoffen zoals Barium stearaat en Aluminium oxyde zouden bevatten. Ook kon ik nergens lezen dat chemtrails zaken als Mycoplasma's meevoeren, hetgeen ik wel aanneem, maar waarvoor ook ik geen bewijzen heb.

Zelf denk ik ook dat de chemtrails schadelijk zijn, en ook ik lees al die verhalen op internet, over cloudbusters, etc., maar enig bewijs heb ik tot nu toe nog niet gevonden. 
Zelf heb ik vele nachten met een UV lamp 's nachts op een dakterras lopen speuren naar schitteringen in het stof, als bewijs voor de aanwezigheid van dergelijke stoffen. Helaas, niets gevonden. 

En tot nu toe heb ik nog niet één enkel rapport of studie gezien, die luchtmonsters had geanalyseerd op de aanwezigheid van dergelijke stoffen.

Er zullen nu wel een aantal personen zijn die mij een zeikerd vinden, maar als je aktie wilt ondernemen, moet je wel steekhoudende argumenten hebben. En die zijn er helaas niet.
Hieronder een typische foto. Duidelijk wordt hier wat gesproeid.
Maar de hamvraag blijft wat?

Naschrift: Ondanks mijn waarschuwingen hebben Peter Vereecke en Luuk van Dinter toch een klacht bij het Europese Hof ingediend.
Jammer, maar de heren hebben geen enkel bewijs en dus geen poot om op te staan.
Natuurlijk is het goed dat er ruchtbaarheid aan het thema gegeven wordt, maar juridisch is het flauwekul.
Luuk van Dinter schrijft: Het wetenschappelijk bewijs van chemtrails zal bij het Europees parlement intensief bestudeerd worden. Er is echter geen wetenschappelijk bewijs. Er is helemaal geen bewijs!!
Luuk Quichotte de la Dinter.

Het is allemaal zo'n verkwistte energie. Dat zij zich eens toeleggen op de medici, dat die elektrosensitiviteit eens als een aandoening gaan erkennen, in plaats van elektrosensitiven naar de psychiater te verwijzen.

20-06-2010 Boek Colloïdaal Zilver

Helemaal onderaan mijn literatuurlijst staat een nieuw boek: *Colloïdaal Zilver* van Marvin Lee Robey.

Het is een zeer interessant boek en het gaat ook over vele andere onderwerpen zoals candida, autisme, alcoholisme, etc. Zo in de trant van *Wat dokters je niet vertellen*.

25-06-2010 BDS, Beperk de Straling (deel 2)

We zijn nu ruim een week verder, en ondanks de aangevoerde argumenten blijft de belgische actiegroep Beperk de Straling bij haar ingenomen positie.
Eigenlijk streven zij Beperk Beperkte Straling. Zij willen niet ALLE Straling beperken.
Uiteraard is dat hun goed recht, en hoeven zij zich door niemand iets te laten voorschrijven.

Echter, naar buiten toe toont het een bepaalde a-sociale minachting voor elektrosensitieven.
Men kan zich derhalve afvragen welke motieven hier een rol spelen, daar het logische verstand hier niet kan doordringen.

Zo blijkt BDS een ordinaire protestgroep te zijn, zoals er zovele zijn, maar die helaas een groot gebrek aan elementaire kennis van zaken toont. En dat komt de geloofwaardigheid niet tengoede.
Uit diverse reacties blijk ik niet alleen te staan met deze mening.

BDS heeft zichzelf zo als serieuze discussiepartner volledig gediskwalificeerd.

Waar ik reeds op 03-03-2010 melding maakte van het feit, dat een belgische provider tussen mei en september proeven zou gaan doen met LTE, had BDS daar als de kippen bovenop moeten zitten om te kijken hoe dat signaal er uitziet. Maar hun interesses liggen klaarblijkelijk elders.

Het is niet meer de moeite waard er nog verder woorden aan vuil te maken.
Er bevinden zich nog enkele andere ongerechtigheden op de vernieuwde website van BDS, maar daar dat toch maar tegen dovemans oren is, laten we het daarbij.
Men doet zichzelf wel de das om.

26-06-2010 Detox

Een belangrijk onderdeel voor de oorzaak van elektrosensitiviteit vormen de zware metalen.
Vele zijn al opgeslagen in het lichaam, en alles wat je eet, drinkt en zelfs inademt bevat zware metalen.

Als ik een elektrosmog bron meet, en plaast tussen bron en meter een glazen gles met water, zal mijn meter minder aanwijzen.
Wanneer ik echter er een fles met water, waarin microfijne metaaldeeltjes (als colloïdaal) in rondzweven, er tussen houdt, dan meet ik weer meer signalen.
De zware metalen, opgeslagen in het lichaam, versterken de elektrosmog.
Dat ois dan ook de reden, wanneer men er in slaagt om ze goed uit te leiden, de gevoeligheid voor elektrosmog afneemt.
Zelf vind ik de mechanische manier via een GOED ionisch voetenbad de snelste en meest effectieve manier.
Maar uiteraard zijn er meerdere wegen die naar Rome leiden.

Hieronder een link www.health-spy.com/toxicity3.html
Als je dat allemaal gelezen hebt zijn we alweer enkele maanden verder.

 

27-06-2010 de PowerPlug, ookwel dLan genaamd

Afgezien van het feit dat we die domme onwetende sukkelaars in Belgie maar verder laten aanmodderen, hebben we nog eens verder gekeken naar deze Powerplug, ofwel dLan.

Het lijken kleine ongevaarlijke dingen, maar het kunnen uitmonden in werkelijke monsters.

Er zijn types van 14 Mbs, van 85 Mbs maar ook van 200 Mbs en 1 Gbs.
Zij kunnen signalen van meer dan 300 MHz door je electriciteitsnet jagen.
In ieder geval komen er frequenties in een breed spectrum vrij tot in het kortegolf gebied, die de ontvangst van Radiogolven (AM) niet meer mogelijk maken, en de grotere dLan types zelfs FM radio op 100 MHz storen.

Qua buren is het zo, dat de oudere electriciteitsmeters nog enigszins als een filter kunnen werken, doch de nieuwere types, die een geringere inductieve impedantie hebben, veel minder.

Daar de kleinere een te lage doorvoersnelheid hebben voor bv. grote databestanden en bv. video bestanden (HD) is men al snel geneigd grotere Powerplugs in te zetten.

Hier is een rapport over de ervaringen met PLT of BPL (Broadband over Power Lines)

En nu enkele YouTube filmpjes :

http://www.youtube.com/watch?v=gSsC2J_shvk&feature=related
 
http://www.youtube.com/watch?v=dK3MuTPlHS0&feature=related
 

Ik bedoel maar, als je er ook anderen last mee bezorgt, blijf er dan met de vingers vanaf.

28-06-2010 De belgische grenswaarden

Wat bij onze zuiderburen helemaal niet uit de verf komt, is dat de grenswaarden frequentieafhankelijk zijn.

Zo geldt volgens het Arrest Grondwettelijk Hof dd. 15 januari 2009:

- f/40.000, uitgedrukt in W/m² tussen 400 MHz en 2 GHz (waarbij f staat voor de frequentie uitgedrukt in MHz);

- 0,05 W/m² voor de frequenties tussen 2 GHz en 300 GHz.

Dan zien de maximale waarden per zender er zó uit:

GSM900 : 900/40.000= 0.0225 W/m² = 2.912 V/m
Download in België 925.1-959.9 MHz /40.000 = 0.024 W/m² = 3.00 V/m

GSM1800 : 1800/40.000 = 0.045 W/m² = 4.119 V/m

UMTS : 2150/40000 = 0.05375 W/m² = 4.502 V/m, maar 0.050 W/m² is max, dus 4.342 V/m

Wimax : 3500/40000 = 0.0875 W/m2 = 5.743 V/m, maar 0.050 W/m² is max, dus 4.342 V/m

Astrid : 390/40000 = 0.00975 W/m² = 1.917 V/m, maar 0.01 W/m2 is max, = 1.942 V/m.

Wat men onder een zender verstaat, en onder cumulatief per zendmast, of dak, zal hier later beschreven worden.

29-06-2010 Case Orange Rapport

Iedereen, die eens naar de hemel kijkt, kan vaststellen wat het verschilis tussen contrails en chemtrails.
Persoonlijk ben ik er ook van overtuigd, dat er zich schadelijke stoffen in bevinden, maar tot de dag van vandaag heb ik daar geen letter bewijs van gezien. En daarmee bedoel ik dat iemand een analyse van een luchtmonster heeft laten doen, waaruit zulks zou blijken.

Zoals ik al eerder stelde heeft de oud-burgemeester van het belgische Evergem een lijvig rapport *Case Orange* opgesteld, waarin een groot aantal beweringen en patent beschrijvingen in staan, maar geen letter van enig hard bewijs.

Klaarblijkelijk heeft Stralings Arm Nederland haar werkterrein van zendmasten verlegd naar vaccinaties. En als men o.a. het boek *Colloïdaal Zilver* (Nieuws 20-06-2010) goed leest wordt men zich goed bewust van de schadelijkheid van al die vaccinaties, en is het goed dat er zo veel ruchtbaarheid aan gegeven wordt.

Nu echter kan men op de website van SAN lezen dat SAN tesamen met Peter Vereecke dat rapport over Chemtrails aan het Internationaal Strafhof en Europol in Den Haag en bij het Europees parlement en het Europees mileukundig bureau in Brussel gaat aanbieden als een formele klacht.
Echter, zonder enig tastbaar bewijs sta je wel direct weer op straat.
Men dient allereerst voor enig bewijs te zorgen.

Peter Vereecke mag dan wel een belgisch ministerie verzocht hebben om wat luchtmetingen te doen, maar daar is nog niets over bekend.
In eerste instantie denken we dan aan aluminium oxyde en barium stearaat, evenals mycoplasma's.

Daarbij dient men er ook voor te zorgen, dat luchtmonsters op grote hoogte genomen worden. Wanneer men die op normale hoogte neemt, pakt men het aanwezige fijnstof mee, waar al behoorlijk veel troep inzit, afkomstig van de industrie.

Als men van verre grote steden nadert kan men daar de *vuile* lucht al goed zien.

03-07-2010 Elektrosensitief ??

Er zijn personen, die mij lastig en eigenwijs vinden. Misschien hebben ze wel gelijk. Maar af en toe moet je dat ook zijn.

Ik werd benaderd door iemand die stelde lastig gevallen te worden door buren, die hem *bestralen*.
Enkele metingen brachten naar voren dat er vreemde signalen gevonden werden, die normaliter niet door privé personen gebruikt mogen worden.
Om aan te kunnen tonen, dat deze persoon elektrosensitief zou zijn, adviseerde ik hem zich te laten onderzoeken door een arts, die het Medisch Appel, ondertekend had.
Ik ging er van uit, dat dergelijke artsen op de hoogte zijn van het fenomeen elektrosensitiviteit. Dat zij weten voor welke bronnen mensen gevoelig kunnen zijn, en wanneer de lichamelijke reacties kunnen optreden.
Ook, dat zij weten dat er zeer veel verschillende elektrosmog bronnen zijn, waarvoor iedereen anders kan reageren. Voor velen is de DECT telefoon iets wat als eerste op de lijst staat, maar er zijn ook anderen ,die er helemaal geen last van hebben, maar die van bepaalde *dirty air* helemaal uit hun dak gaan.

Dat bleek dus een heel verkeerd uitgangspunt.
Genoemde arts, die mijn client om een kopie van mijn rapportage verzocht had, verwees de man naar een therapeut, die tevens woonbioloog zou zijn. Daar werd de patient *doorgemeten*, en werd hem verteld, dat hij weliswaar nog niet helemaal vol zat, maar toch bijna vol met straling.
Als woonbioloog had hij mijn rapportage bekeken, en meende dat er vanuit de buren door mij *vliegtuigsignalen* gemeten zouden zijn. Hij heeft dan nog rond de woning van patient rondgekeken, maar geen mast gevonden, die deze *vliegtuigsignalen* zou kunnen veroorzaken. Kennelijk vond hij het niet de moeite met mij kontakt op te nemen om te vragen wat en hoe ik gemeten had.

Vervolgens kwam de patient weer bij genoemde arts. Zonder de patient verder te onderzoeken stelde die doodleuk, dat hij helemaal niet elektrosensitief was, en net zo min als de doorsnee burger. Want hij reageerde toch niet op in het gebouw van de arts aanwezige DECT telefoons? Een rapport van de therapeut/woonbioloog bleek onvindbaar.
Tenslotte adviseerde zij een bezoek aan een psychiater, daar zij de mening was toegedaan dat de patient waarschijnlijk aan OPS zou lijden (zonder dat onderzocht te hebben) en dat daar de oplossing zou liggen voor zijn hallucinaties en waandenkbeelden.
Dit is allemaal conform WHO Factsheet 296: Psychiatriseer de elektrosensitieve patient.

Het is toch vreemd, dat de door de arts aanbevolen therapeut wel vindt dat patient bijna vol zit met straling, en dat de arts dat negeert, zonder zelf iets te onderzoeken.
Mijn conclusie is, dat deze therapeut/woonbioloog weinig verstand van meten heeft, en dat deze arts de ballen verstand heeft van elektrosensitiviteit.
(Op een eerder aangeboden gesprek om eens bij te praten werd nooit gereageerd. Ook werd er geen interesse getoond in mijn methode om elektrosensitieven te genezen.)

Ik stel dus grote vragen over de bekwaamheid en betrokkenheid van al die artsen die het Medisch Appel ondertekend hebben.
Voorts vraag ik mij af wat een arts beweegt om het Medisch Appel te ondertekenen, maar zich vervolgens helemaal niet meer in deze gecompliceerde materie te verdiepen.

 

04-07-2010 Testen van elektrosensitieven

Er zijn al veel studies, die beweren elektrosensitieven getest te hebben, maar dat is niet juist.
Mijns inziens is er nog geen enkele studie die het fenomeen elektrosensitiviteit serieus heeft onderzocht.
De meeste studies waren er juist op gericht om het tegendeel te bewijzen. Zoals het TNO onderzoek, waar men mee wilde aantonen dat er niets aan de hand was. Maar aangezien er toch onverwacht wel wat aan de hand was, wilden de Zwitsers geen risico lopen en werden mensen met slaapstoornissen geweigerd, evenals ouderen.
Mijn idee is het volgende:

Men dient uit te gaan van het feir dat er elektrosensitieven bestaan.
Daarom dient men allereerst dat te onderzoeken.
Als eerste dient men te bepalen voor welke bronnen deze personen gevoelig zijn. Het is een grote misvatting, dat iedereen voor dezelfde bronnen allergisch is.
Zelfs een DECT telefoon kan voor verschillende uitkomsten verantwoordelijk zijn. Ik kon bijvoorbeeld vaststellen dat een en dezelfde persoon voor een zwaar DECT signaal geen reactie had, maar enige minuten later voor een zwak DECT signaal wel. En dat bleek ook in omgekeerde volgorde het geval.

Ook kan het zijn dat een persoon helemaal niets van een DECT telefoon bespeurt, maar van de *dirty air* van bijvoorbeeld een LCD televisie helemaal uit zijn dak kan gaan.

Het is dus onzinnig om een persoon die meent onder een zendmast wellicht iets te voelen, te plaatsen naast iemand die van een mobieltje in de zak van een bezoeker al uit zijn dak gaat.
En dat is wat men bij de meeste studies doet.
Voorts dienen de proefpersonen vervolgens allerlei formulieren in te vullen.
Door de expositie aan allerlei elektrosmogbronnen onderweg naar het onderzoekscentrum is men al enigszins belast (bus, trein, tram, TL lampen, halogeen spotjes in wachtkamer, etc).
Vervolgens is men toch ook wat gespannen, en de expositie van de proeven zelf doet daar ook geen goed aan, en als men dan ook nog psychologisch onder druk gezet (bv Kaul) is, zijn m.i. de ingevulde formulieren waardeloos. Dat blijkt ook uit de verklaringen van de vier deelnemers aan het zwitserse ETH onderzoek.

Het is mijn mening dat het veel zuiverder èn objectiever is om direct aan de proefpersonen zelf te meten.
Daar zijn verschillende meetinstrumenten voor, die alles optekenen.

Bij mijn weten is dr. Lebrecht von Klitzing de enige die elektrosensitieven test en aan hun lichaam metingen verricht. Alleen heeft hij daarover nog niets gepubliceerd.

In *het bitje* September 2009 heb ik wat gepubliceerd over mijn eigen beperkte metingen.
(Met een verbazingwekkende conclusie.)

Veel wetenschappers denken dat elektrosensitieven reageren als lampen. Knopje aan, knopje uit.
Maar zo werkt dat niet.

Dus allereerst dienen we uit te vinden via het CCS (Claessens Classification System) .

1. Voor welke verschillende bronnen men kan reageren

2. Bij welke minimale stralingshoeveelheid van deze bronnen

3. Na hoeveel tijd men gaat reageren

We kunnen al een voorselectie maken door de elektrosensitieven te laten luisteren naar mijn verzameling van opgenomen modulaties.

Bij deze preselektie wordt gebruik gemaakt van echte elektrosmogbronnen. Niet van gegenereerde signalen met exotische frequenties en onzinnige modulaties.

Als bovenstaande bepaald is, hebben we enkele groepjes personen die ongeveer op hetzelfde reageren.
Daar het opbouwen van de hoeveelheid elektrosmog zeer langzaam gaat, wordt de vrees van veel elektrosensitieven dat zij er beroerd van zullen worden weggenomen.
Er wordt aan alle kanten rekening met de persoon gehouden.

Ja maar, zullen enkelen roepen, hoe zit het met blind, dubbelblind en driedubbelblind?
Dat maakt helemaal niet uit, want we hebben enkel bepaald hoe het met de gevoeligheid zit ten opzichte van verschillende elektrosmog bronnen. De proefpersonen zijn nu geclassificeerd.

Na deze pre-selectie kan met een eigenlijke test begonnen worden.
Let wel, dit is uniek, want we zijn uitgegaan van enkel elektrosensitieven; niet van gezonde personen, want die reageren toch niet, zeker niet op minimale stralingshoeveelheden.

Aan meetapparatuur zal nog zo'n 10.000-15.000 Euro nodig zijn.
Maar het meest dure vormen de kosten van logies, maaltijden en drankjes van de proefpersonen.
Want per persoon, met pre-conditionering, en rustpauzes tussen de proeven door, komen we toch al gauw op een week per persoon.
En dat dient allemaal in een stralingsarme omgeving te geschieden.

Op deze manier kunnen we objectief bewijzen, dat bepaalde personen gevoelig zijn voor bepaalde elektrosmog bronnen. Zonder subjectieve vragen te stellen, doch gewoon de reacties te meten.
Op zich kan dat een hele geruststelling zijn voor het gemoed.

Maar weinig instanties willen dat elektrosensitiviteit bewezen wordt.

Als grote dwarsligger is daar nog steeds de Gezondheidsraad, met in haar kielzog de GGD's, en het Kennisplatform EMV, die stellen dat zulks allemaal niet *schadelijk* is.

Voor een dergelijke proef zal Nederland te bekrompen zijn.
Er is wel al in Duitsland belangstelling getoond.

Voor de hardleerse lezers nog maar eens:
Mensen met een beschadigd immuunsysteem (25 % van de bevolking) kunnen bij expositie van elektrosmog tussen 200 (0,275 V/m) en 2.000 uWm2 (0,9 V/m) elektrosensitief worden.

Wanneer ze elektrosensitief geworden zijn, kunnen ze al gaan reageren bij <1 (0,02 V/m) of zelfs bij
< 0,1
uW/m2 ( 0,006 V/m).

Dus al die verhalen van die techneuten, die beweren dat zulks niet kan omdat er te weinig Wattage is, zijn gewoon bullshit. En daarom noem ik dergelijke betweters eikels, omdat ze nooit de moeite hebben genomen eens serieus naar de problematiek te kijken.
Ik bedoel niet uit een verouderd boekje declameren, maar eens naar de praktijkgevallen kijken.
In ieder geval heb ik er eens goed over nagedacht.

 

06-07-2010 Belgie

België dient men zich als Hollander als volgt zo voor ter stellen:
Stel we delen Nederland in twee stukken:
Boven de Moerdijk noemen we Vlaanderen, en daar spreekt iedereen Fries, en onder de Moerdijk noemen we Wallonië, waar iedereeen Limburgs spreekt . Op de Moerdijk zou dan een soort Brussel moeten liggen, maar omdat die tegenwoordig voor 95 % uit vreemdelingen bestaat, laten we dat nu even buiten beschouwing.
*Vlaanderen* heeft een Gewest regering en *Wallonië* ook. Beide vallen, tot nu toe, onder een nederlandse *federale* regering (in Den Haag).

Maar een rechter heeft nu beslist, dat voor de bepaling en handhaving van grenswaarden voor radio frequente signalen tussen 10 MHz en 10 GHz, niet meer de landsregering bevoegd is, maar de gewestelijke regeringen. Bijgevolg is het verantwoordelijke Antennebureau en Agentschap Telecom niet meer verantwoordelijk, omdat deze een federale instelling zijn, en niet een gewestelijke.

Zo is de situatie nu in Belgie. De tegenpool van Agentschap Telecom is daar het federale BIPT, ofwel het Belgisch Instituut voor Postdiensten en telecommunicatie, en die staan nu buitenspel.

De regering is nu bezig met dat gehakketak over de nieuwe grenswaarden, maar mij is nog veel onduidelijk. De zaak is veel gecompliceerder, dan men doet voorkomen.
Daarom heb ik enkele vragen gesteld. (Zie uitleg Nieuws 28-06 Belgische grenswaarden).

Het BIPT verwees mij naar de Vlaamse Overheid, Departement LNE.
Vervolgens heb ik de vraag voorgelegd aan het kabinet van de minister, en andere partijen.

********************************************************************************************************************

Geachte heer XX, 

het valt mij op dat er in Vlaanderen omtrent de grenswaarden enkel over twee getallen gesproken wordt, nl.  3 V/m en 20,6 V/m. De belangrijke rest wordt in het geheel niet genoemd. De burgers worden in de waan gelaten dat zulks voor alle straling zou gelden, maar er is veel meer dan GSM900 alleen. 

Als we per zender kijken, is dat voor GSM900 3 V/m, voor GSM1800 4.12 V/m en voor UMTS 4.34 V/m, de andere elektrosmog bronen nog daargelaten. 

Als ik het goed heb begrepen, dient men de norm per zender frequentieselektief te meten, met een peilantenne, bijvoorbeeld van het type logarithmisch periodisch.
(Een fabrikant van meetapparatuur heeft reeds dergelijke antennes in ontwikkeling, die voorzien zijn van optionele laser, afstandsmeter en GPS. Waarschijnlijk zou ik die eind Augustus in mijn bezit hebben.)

Dus GSM900 apart, GSM1800 apart en UMTS apart, evenals eventueel Astrid en Wimax..Deze zouden dan niet hoger mogen zijn dan 3 V/m, 4.12 V/m en resp. 4.34 V/m. Als één mast een zender GSM900, GSM1800 en UMTS zou bevatten, zou deze ene mast, slechts 6.7 V/m (de berekende som) totaal als enkele zendermast mogen afstralen. 

Gaarne mocht ik vernemen of er ook een bepaalde minimum afstand tot de zender is bepaald, waar vanaf men dient te meten.Want als ik op een dak zou gaan meten, krijg ik heel andere uitkomsten.  

Voorts is het de vraag wat men onder cumulatief verstaat. 

Ik kan mij voorstellen, dat men op ieder willekeurig meetpunt (ook met minimum afstand) de straling van ALLE antennes meet. Dat zou dan ook frequentieselektief dienen te gebeuren, en wel met een omnidirectionele antenne.
Zo dienen dan eerst alle GSM900 van alle aanwezige providers rondom, evenals GSM1800 en UMTS van alle providers, gemeten te worden.
Zo zou dan cumulatief voor GSM900 de 20.6 V/m, voor GSM1800 de 29.1 V/men voor UMTS de 30.7 V/m niet overschreden mogen worden. 

En dan heb ik het nog niet over de andere aanwezige elektrosmog bronnen, zoals bv DVB-T, draadloze modems WLANb en g op 2400 GHz. en WLANa op 5.15, 5.25, 5.47 en 5.725 GHz, plus de vele DECT telefoons en het komende LTE, Astrid, etc..
Natuurlijk zijn modems en DECT telefoons privé zaken, die niet bij het openbare horen, maar het is de vraag hoe men hier momenteel tegen aankijkt.

En waar dient men dan te meten?
Buiten of binnen in een woning?
(De zwitsers hebben het over Orte Mit Empfindlicher Nützung.) 
En ook hier zou men een minimale afstand dienen aan te geven. Hoe past dat in het cumulatieve? 

Dit allemaal aannemende dat ik het goed heb begrepen. Ik denk niet dat er in Vlaanderen veel personen zijn, die dit geheel zullen begrijpen.  
Het is ook mijn mening, dat de discussie in Vlaanderen niet correct verloopt.
In de eerste plaats is de overheid zeer wazig en onduidelijk in haar voorstellen, en in de tweede plaats zijn de *protestanten*, alsook de politici ook wazig in hun betogen.
Men spreekt slechts over 3 V/m en over 20,6 V/m. Kennelijk weet men niets over de rest. Het gaat niet over die twee cijfertjes, maar over de interpretatie ervan. 

Als bouwbioloog is het ook mijn mening, dat de tegenargumenten van de *protestanten* niet met feiten onderbouwd zijn; ze zijn ook oppervlakkig, wazig en onduidelijk.
Zie het verhaal van de MINaraad van Zwevegem; daar ontbreekt iedere reële argumentatie.
Zo ook bij aktiegroepen als Beperk de Straling (die slechts beperkte straling willen beperken, en nu ongeloofwaardig overkomen) evenals Teslabel.(Zie mijn column onder Nieuws op mijn website.) 

Ik hoop dat u mij van de nodige antwoorden wilt voorzien.

Dergelijke vragen heb ik ook aan het Vlaamse Overheid, Departement LNE, gesteld, maar die zijn ze nog steeds aan het herkauwen.
Waarschijnlijk heeft men hier nog helemaal niet over nagedacht. Het is jammer dat men het BIPT buiten spel heeft gezet. 

Uiteraard ben ik ook van mening, dat voor de groep elektrosensitieven, 3 V/m nog te hoog is, en 0,6 V/m een beter alternatief is.
Toen ik nog in Retie woonachtig was, had ik in de tuin slecht 1 uW/m2, ofwel 0,02 V/m.
Toch kon iedere bezoeker binnen in de woning goed mobiel bellen !!

Gaarne mocht ik uw standpunten vernemen.  
Met vriendelijke groeten,
Charles Claessens
lid Verband Baubiologie
www.milieuziektes.nl
www.milieuziektes.be
www.minderstraling.nl
www.hetbitje.nl
*******************************************************************************************************************

Vooral belangrijk is te weten vanaf welke afstand er gemeten dient te worden.

Het BIPT heeft eens geschreven:

Opmerking : in het kader van de dossiers die bij het BIPT moeten worden ingediend, moeten de metingen worden uitgevoerd op het "controlepunt" dat theoretisch is vastgelegd. (Zie "dossier tot het bekomen van een conformiteitsattest inzake stralingsnormen voor zendmasten in de band 10 MHz - 10 GHz"). Indien de toegang tot die plaats fysiek onmogelijk is, dient de dichtstbijzijnde toegankelijke plaats voor de meting te worden gekozen. Daarover wordt een verantwoording gevraagd.

Ik kan echter nergens vinden wat men onder *controlepunt* verstaat.
Let wel, op bijvoorbeeld 150 meter afstand van een zendmast kan de straling hoger zijn, dan pal eronder.
Zie Pagina12d.html

Ja, de Belgen hebben het druk met de voorbereidingen van hun voorzitterschap van de EU.
En Bart de Wever heeft gesteld dat België per 1 Oktober een nieuwe regering zal hebben.

Het is echter mijn vrees, dat men gaat proberen om in deze roerige periode de wet er snel en heel stilletjes door te jassen, zonder dat iemand dat in de gaten heeft.

Enfin, ik wacht maar op de antwoorden.

Ëén ding moet men zich nog realiseren.
Het wereldwijde advies is de ICNIRP waarde voor GSM900 van 41 V/m, waarvoor de alwetende nederlandse Gezondheidsraad 49 V/m blijft adviseren.
In België adviseert de belgische Gezondheidsraad al jaren 3 V/m. Daarom heeft men al jaren 20,6 V/m als grenswaarde aangenomen en is men nu aan het overstappen naar 3 V/m.
Wil men in belgie 0,6 V/m halen, denk ik dat eerst de belgische Gezondheidsraad dat ook moet adviseren. Zolang die bij 3 V/m blijven, geef ik 0,6 V/m weinig kans.

De normale burger denkt: 20,6 V/m gedeeld door 3 V/m = 7 antennes max. Maar zo werkt dat niet.
7 GSM900 antennes maal 24.000 uW/m2 = 168.000 uW/m2 = 8 V/m totaal !!

(Zie: 30-04-2010 3 + 3 is niet gelijk aan 6, maar 4,243)
Met Mobidig.exe kan men goed heen - en weer rekenen.

Laten we eens omgekeerd rekenen:

Cumulatief voor GSM900 is max 20,6 V/m = 1.125.623 uW/m2.
Delen we dat door 24.000 uW/m2 per antenne (de 3 V/m) dan hebben we daarvoor 47 GSM900 antennes nodig, die per antenne maximaal 3 V/m afstralen.

Cumulatief voor GSM1800 is max 29,1 V/m = 2.246.180 uW/m2.
Delen we dat door 45.000 uW/m2 per antenne (de 4,12 V/m) dan hebben we daarvoor 50 GSM1800 antennes nodig, die per antenne maximaal 4,12 V/m afstralen.

Cumulatief voor UMTS is max 30,7 V/m = 2.500.000 uW/m2.
Delen we dat door 50.000 uW/m2 per antenne (de 4.34 V/m) dan hebben we daarvoor 50 UMTS antennes nodig, die per antenne maximaal 4,32 V/m afstralen.

Daarbij komt ook nog dat wij normaal gesproken enkel de downlink van zendmasten meten, dwz. de signalen die naar beneden gaan.
In feite zou bij het cumulatieve wellicht ook de uplink, dwz. dat wat de mobieltjes naar de zender sturen, er ook bij geteld dienen te worden. Curieus is nu dat het gewest Brussel enkel de 3 V/m heeft aangenomen en GEEN cumulatieve norm kent, en het Vlaamse Gewest wel.

Bart de Wever zal het niet leuk vinden, maar uit het oogpunt van straling heb ik een voorstel.
Brussel-Halle-Vilvoorde niet splitsen, maar het Gewest Brussel uitbreiden met bv. St Niklaas, Gent, Oostende, Brugge, Antwerpen, Turnhout, Hasselt, Maaseik.
Laat minister Schauvliege dan maar de rest *verzorgen*.

Naschrift: Ik heb weliswaar een weinigzeggend standaard antwoord ontvangen, maar geen antwoorden op mijn vragen.

Om het nog eens duidelijk te stellen: Dat gegoochel met V/m doet de ernst van de zaak niet uit de verf komen. Rekenkundig is 20,6 slechts 7 keer zwaarder dan 3 V/m. Maar zo mag men niet rekenen.

Elektrosensitieven kunnen al bij 1 uW/m2 (=0,02 V/m) met lichamelijke reacties reageren.
Bij expositie tussen 200 en 2.000 uW/m2 (=0,275 en 0,9 V/m) kan men elektrosensitief worden.
Een veilige norm zou 1.000 uW/m2 (=0,6 V/m) kunen zijn.
De 24.000 uW/m2 (=3 V/m) is dus een hele verbetering ten opzichte van vroeger.

De 20,6 V/m vertegenwoordigt 1.125.623 uW/m2, ofwel 1.1 W/m2 voor GSM900, dat is 47 keer zwaarder
De 29,1 V/m vertegenwoordigt 2.246.180 uW/m2, ofwel 2.2 W/m2 voor GSM1800, dat is 50 keer zwaarder
De 30,7 V/m vertegenwoordigt 2.500.000 uW/m2, ofwel 2.5 W/m2 voor UMTS, dat is 50 keer zwaarder

Maar anders gesteld:
De cumulatieve norm voor UMTS is 2.500.000 gedeeld door 24.000 (de GSM900 3 V/m) is in uW/m2 gezien 104 keer zwaarder dan wat de media er over berichten.

Waarom kan of wil de Vlaamse Overheid niet de Brusselse norm overnemen?

Voorts vind ik het curieus, dat ogenschijnlijk verder niemand in Vlaanderen deze rekensom heeft gemaakt.
Typerend daarbij is ook dat Beperk de Beperkte Straling onze URL van haar Links pagina heeft verwijderd.
Wij zijn niet zo kinderachtig.
Wellicht zitten zij liever in meer straling dan dat zij bij het Brusselse gewest zouden gaan behoren.

10-07-2010 Macht Telecom

Tja, wanneer je, als wetenschapper, je mond durft open te doen en stelt dat elektrosmog gevaarlijk is voor de gezondheid, dan wordt je mooi op een zijspoor gezet.

Dat is reeds met een aantal bekende wetenschappers gebeurd, die hun positie bij hun universiteit van de ene dag op de andere mochten ruimen, en nu is het klaarblijkelijk ook de beurt aan Prof. Olle Johansson in het Zweedse Karolinska Instituut, waar Nobel prijzen werden verleend.

Volgens dit bericht, zou Prof. Olle Johansson bezig zijn met een replicatie studie om de bevindingen van dr. Magda Havas te bevestigen. Dit in verband met een actie van activisten in Ierland.
En dat wordt nu afgebroken.

In genoemd bericht staat een summiere lijst van publicaties van Olle Johansson.
In *het bitje* November 2006staat een enorme lijst van zijn publicaties, weliswaar tot en met 2006, maar de lijst is enorm.

Kijk, zo worden wij beduveld en bedrogen.
De onderzoeks en research instituten zijn helemaal niet meer onafhankelijk en objectief.
Zij zijn zeer partijdig en onderzoeken enkel nog dat wat goed betaald wordt.

Prof. Olle Johansson waarschuwt al jaren voor de gevaren van elektrosmog, en wil de gevaren van mobiel bellen door kinderen aan de kaak stellen. Dus is hij zijn baan kwijt.

Daarentegen stelt de duitse Prof. Alexander Lerchl van de Jacobs-Uni te Bremen, en lid van de SSK, Strahlen Schutz Kommitee, en een fervent voorstander en *Gesundsbeter* van Mobilfunk, dat kinderen helemaal geen schade zouden ondervinden van mobieltjes.

Maar nu heeft hij wel € 600.000 gekregen om een rattenproef te doen, om de effecten van straling op kinderen te onderzoeken. Men kan nu al raden wat de uitslag van zijn bevindingen zullen zijn.

Studies objectief, eerlijk, correct ?

*Follow the money*

12-07-2010 Stiekeme Vlaamse politiek

Tja, waar ik voor vreesde is nu inderdaad gebeurd.
Als een dief in de nacht heeft de Vlaamse Regering de nieuwe wet van Schauvliege zonder slag of stoot goedgekeurd. Zonder kritiek, zonder vragen, zonder opmerkingen.
Natuurlijk stond zoiets wel op een agenda, maar geen haan (sorry, moet Leeuw zijn) die daar naar kraaide.

Dit leid ik af uit een artikel in het Nieuwsblad: www.nieuwsblad.be . Daarin staat op Zaterdag 10 juli:
De Vlaamse regering keurde gisteren de nieuwe stralingsnormen goed waaraan Schauvliege al maanden aan het werken is.

Uit deze tekst doemen meteen enkele vragen op.
Heeft de Vlaamse regering dat op eigen houtje bekokstoofd ?
En is het Vlaamse Parlement daar wel of niet bij betrokken geweest ?

Verderop staat: De nieuwe stralingsnormen zijn goed bevonden door allerlei adviesinstanties. Zij beklemtoonden ook dat ze ongeruste burgers de kans willen geven om gratis metingen te laten doen. Schauvliege heeft nu beslist daarop in te gaan. Haar voorstel moet wel nog voor advies naar de Raad van State. Schauvliege hoopt dat het in het najaar van start kan gaan.
Daaruit komt weer een vraag: Over welk voortsel dient de Raad van State nog te adviseren ?
Over de stralingsnormen of het gratis meten ?

Zou de betreffende journalist zijn/haar eigen tekst wel gelezen hebben?

Officiële metingen worden in Vlaanderen gedaan door het BIPT. Schauvliege sluit er een akkoord voor met het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT).

Daarentegen is in de Knack.be te lezen, dat Leefmilieu Brussel controleert ook de naleving van de norm. Het gewest beschikt daarom over een nieuwe dienst voor de simulatie en het beheer van elektromagnetische golven. De zeven ambtenaren van die dienst zijn belast met de opvolging van de aanvragen voor zendmasten en met de aflevering van de vergunningen aan operatoren die de nieuwe norm naleven.

Uiteraard hebben wij de nieuwe dienst ook verblijd met enkele vraagkens.

Het is in ieder geval weer een nieuwe belgische toestand.
Er zijn nu meetechnici van het BIPT op pad en er zijn meetechnici van Leefmilieu Brussel op pad.
Hoe dat bij de Walen geregeld is, weet ik niet.