10-05-2011 Wi-fi gratis of duurder

In het Parool is te lezen:

Busreizigers in de Noord-Hollandse regio Waterland kunnen vanaf december tijdens hun rit gratis gebruikmaken van draadloos internet. Dit meldde Scania maandag. Dit bedrijf produceert de bussen in opdracht van het nieuwe vervoersbedrijf EBS Public Transportation.
In totaal worden 225 bussen ingericht als zogeheten 'hotspot'. Zo'n hotspot verzendt een draadloos signaal zodat reizigers tijdens hun rit verbonden kunnen blijven met internet. De voertuigen gaan rijden in de gemeenten Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Purmerend, Waterland, Wormerland en Zeevang.

Bij Nu.nl is te lezen, dat Mobiel internet bij KPN, Hi en Telfort duurder gaat worden.

Daar begrijp ik helemaal niets van.
De een biedt het gratis aan, en de ander wil de tarieven verhogen.

De mededeling over de bussen was ook heel eventjes op Teletext te lezen, en daar werd gewac gemaakt dat het om een proef zou gaan. Daarna zouden alle bussen in nederland met gratis Wi-Fi uitgerust worden.

Gezien het feit, dat de bustarieven al behoorlijk omhoog zijn gegaan (o.a. met de OV-kaart) zullen wij niet meer van de bus gebruik maken, maar lekker met de auto blijven rijden. Ook naar de stad.

Lekker goedkoper en elektrosmog-arm.

Nederland is een bananenrepubliek. De elektrosensitieven, weliswaar nog steeds een minderheidsgroep, wordt gewoon buitenspel gezet.
5-10 % van de mensen kan dan helemaal geen gebruik meer maken van het openbaar vervoer.
Noch trein, noch bus.
McDonald's valt ook al af.
Evenals Centrum Rotterdam, en de stad Groningen.

Kunnen we straks naast 4 en 5 mei, bijvoorbeeld 10 mei als dodenherdenking van elektrosensitieven gaan herdenken.

Ja, nu zullen velen over mij heen vallen omdat zulks cru zou klinken, maar wie staat er stil bij het dagelijkse leed van de elektrosensitieven? Die hebben toch ook een grondwettelijk recht op een *gezonde* leefomgeving, of niet soms?

Naschrift 12-05-2011:
Aan het lijstje van hierboven kunnen we nu ook Zeeland toevoegen.
Daar wil men de stranden ook met gratis Wi-fi verzorgen.
Het zijn weer de gedachtenkronkels van domme politici, die niet weten hoe de vork aan de steel zit.
De meeste *verslaafden* hebben toch al een abonnement op hun iPhone, Blackberry of iPad.
Als ik wil internetten, doe ik dat lekker thuis, ongestoord!

Nieuws

De website wordt steeds aangepast.
Via het engelse vlaggetje komt men op de engelse pagina's.

***********************************************

Kijk ook eens op www.stopumts.nl

28-05-2011: Is deze pagina opgeschoond en opgeruimd/.

Ouder nieuws staat nu op Pagina 11a.html en Pagina11b.html en Pagina11c.html en Pagina11d.html en Pagina11e.html en Pagina11f.html

Het voorlaatste staat op Pagina11f.html

23-09-2010 Antennes

Voor diegenen, waarvoor het verhaal iets te technisch is hier wat afbeeldingen van antennes.
Allereerst de Narda EMR-300 met omnidirectionele antenne.

05-10-2010 Antennebureau en Agentschap Telecom metingen

In Belgie onderzoekt het LNE tesamen met het BIPT mijn opmerkingen en stelt:
Zodra we meer duidelijkheid hebben gekregen, zullen we de burgers (aanvrager van de metingen) informeren over de metingen (wat er juist gemeten wordt). Zoals reeds gesteld, worden momenteel geen meetverslagen meer opgestuurd tot deze situatie is uitgeklaard.

In Nederland blijft het Antennebureau arrogant bij haar standpunt:
Het Antennebureau staat nog steeds achter de tekst in onze nieuwsbrief. Daarnaast hebben wij geen reden om te twijfelen aan de correctheid van metingen zoals deze zijn gedaan door Agentschap Telecom. We zullen Agentschap Telecom dan ook niet verzoeken de metingen opnieuw uit te voeren.

Bij Agentschap Telecom heb ik formeel een klacht ingediend aangaande foutieve metingen.
Het is nu wachten op hun stellingname.

Ik heb aangetoond, dat de metingen van Agentschap Telecom niet correct zijn.

Ook zij bepalen na het meten van de hoogste boom in een bos, dat dat de enige boom in het bos is.

Het Antennebureau wordt steeds minder geloofwaardig.

Er zijn de afgelopen jaren steeds meer antennes bijgekomen, en het zou rekenkundig al zeer onwaarschijnlijk zijn dat de totale straling niet zou zijn toegenomen.
Let wel, de nieuwere antennes hebben niets met dekking te maken, want die is er voldoende.
De nieuwe antennes hebben enkel als doel om aan de toegenomen vraag door mobieltjes tegemoet te komen: Dus meer straling. Het betreft een capaciteitsprobleem.

Qua meters nog het volgende:
In de uitgaves van *het bitje* September 2010 kan iedereen lezen, dat een breedband meter niet alle signalen kan optellen, laat staan ze meten. Een breedbandmeter kan slechts één signaal meten, namelijk het sterkste. Alle andere signalen die daar in de buurt zijn worden niet meegenomen.
Agentschap Telecom gebruikt ook een breedband meter van Narda.

Om wel meerdere signalen te meten dient men frequentieselectief te meten, en dat doet men met een spectrumanalyser. Maar ook hier maakt men dezelfde fout.
Men meet weliswaar over een groot spectrum van frequenties, maar plaatst slechts één marker bij ieder verschillend signaal. Dus van bv. GSM900 slechts één marker van het sterkste signaal; de andere zwakkere GSM900 signalen worden buiten beschouwing gelaten. Dus als er bijvoorbeeld op een dak 10 UMTS masten staan, wordt er slechts één enkele gemeten.
En dat vind ik meettechnisch onjuist.

Zie mijn verhaal hieromtrent.
Het *sommeren van meerdere signalen is een tijdrovende bezigheid, want men moet rekening houden met frequentie, antennefactor en sterkte van het betreffende signaal. Die data moet men in een spreadsheet invoeren.
Met mijn apparatuur en software is dat een stuk gemakkelijker. Zie verhaal.

 

09-10-2010 Belgische Hoge Gezondheidsraad

In Nederland geeft de Gezondheidsraad haar adviezen m.b.t. straling gebaseerd op enkel literatuurstudies.
Daar zij zelf geen onderzoeken plegen, zijn en blijven het schriftgeleerden. Daar zij de mening zijn toegedaan, dat zij beter dan ieder ander in de hele wereld kunnen lezen zijn het tevens Farizeeërs.

De nederlandse Gezondheidsraad blijft erbij om hogere grenswaarden te blijven adviseren, dan die welke de ICNIRP heeft aanbevolen, en welke de meeste landen aanhouden, zo ook de nederlandse overheid.

In België is dat anders. Daar heeft de belgische Hoge Gezondheidsraad andere aanbevelingen gedaan.
Zij lezen dezelfde geschriften als in Nederland (want er zijn gewoon geen andere), maar beschikken ook over eigen onderzoeken.

De Hoge Gezondheidsraad heeft haar motivatie voor lagere grenswaarden als volgt omschreven in 2005:

Gelet op het feit dat het koninklijk besluit specifiek met gezondheid te maken heeft en gelet op de bestaande onzekerheden zowel m.b.t. mogelijke a-thermische (of niet thermische) effecten, als m.b.t. medische implantaten die de ICNIRP norm buiten beschouwing laat, meent de Raad evenwel, dat het opportuun is in het kader van het voorzorgsprincipe, een grotere veiligheidsmarge aan te nemen dan deze die door de ICNIRP richtlijn wordt gehanteerd. De Raad adviseert daarom een factor 200 in vermogensdichtheid t.o.v. de ICNIRP richtlijn aan te nemen, rekening houdend met de huidige wetenschappelijke kennis en technologie (wat voor 900 MHz met een norm van 0,024 W/m² of 3 V/m overeenkomt daar waar de ICNIRP richtlijn met een norm van 4,7 W/m² of 42 V/m overeenkomt. De maximum SAR (Specific Absorption Rate) voor het ganse lichaam zou dan 0,0004 W/kg moeten zijn in plaats van 0,02 W/kg. De vermogensdichtheden S in W/m² zouden derhalve een factor 50 lager moeten zijn dan de in het voorstel vermelde waarden. Dit voorstel is gebaseerd op de volgende argumentatie:

a. Beneden 4,7 W/m² tot ongeveer 0,024 W/m² of 3 V/m worden in de wetenschappelijke literatuur biologische effecten beschreven (weliswaar niet steeds bevestigd of naar menselijke gezondheid gerelateerd).

b. 3 V/m is een Europese norm voor elektromagnetische compatibiliteit en geeft derhalve bijkomende bescherming aan personen met medische implantaten.

c. 3 V/m geeft technische voordelen m.b.t. metingen en controle.

d. Metingen die werden uitgevoerd door leden van de Raad zowel als door het BIPT (Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie) en ISSeP (Institut Scientifique de Service Public) tonen dat deze norm geen technische en economische problemen geeft, tenminste wat de huidige antennes van mobiele telefonie betreft.

e. Een dergelijke norm vangt onzekerheden op voor blootstelling van mogelijk genetisch gevoelige en zwakke individuen (o.a. kinderen en foetussen)

f. De toepassing van het ALARA (As Low As Reasonably Achievable) principe in het kader van het voorzorgsprincipe.

Er was al eerder een advies van oktober 2000, en een koninklijk besluit van april 2001.
De overheid had toen een grenswaarde van 20,6 V/m uitgevaardigd.
En de Vlaamse overheid heeft nu de grenswaarden in Vlaanderen op 3V/m per GSM900 Antenne en een cumulatieve grenswaarde voor alle GSM900 antennes van 20,6 V/m uitgevaardigd, wat alleen nog door de Raad van State geverifieerd dient te worden.

Duidelijk blijkt, dat de Belgen de kleine lettertjes beter verstaan dan de hollandse schriftgeleerden.

Ook duidelijk blijkt hier een medeleven met zwakkeren in de samenleving; dat is wat bij de nederlandse Gezondheidsraad volkomen ontbreekt.

 

20-01-2011 Bezwaren omwonenden

Op StopUMTS is regelmatig te lezen dat omwonenden bezwaren hebben tegen de komst van een nieuwe zendmast.
Zij verzamelen dan handtekeningen, dienen die in bij de gemeente, gaan vervolgens naar de rechter en dan naar de Raad van State, waar men doorgaans ook weer bakzeil haalt.
(Niet uiteraard wanneer er tegen geldende regels gezondigd wordt.)

Kijk, als middel ter bewustwording zijn die acties wel aardig, maar zetten geen zoden aan de dijk.
De kern ligt gewoon ergens anders, wat al die demonstranten zich niet realiseren.
Men heeft bezwaren omdat men vreest voor gezondheidsklachten. Men vreest.
En die vrees zou ongegroind zijn bij de rechtbank.

Steeds heet het:

Volgens de commissie is aan alle criteria voldaan en heeft de Gezondheidsraad vastgesteld dat er geen oorzakelijk verband is tussen elektromagnetische velden en de gezondheid.

Dat is het kernpunt.
Zolang die arrogante betweters dat blijven beweren, zullen de vele protesten niet gehonoreerd worden.
De overheid stelt gewoon, dat er slechts 5 malloten zijn (zoals in dat filmpje van Man bijt Hond) die beweren er last van te hebben, maar dat niet kunnen bewijzen.
Dat er veel meer personen zijn, die er last van hebben, wordt gewoon geloochend.
ER zijn nog geen concrete bewijzen!

In Duitsland zijn er mIlieuartsen. En die hebben naar aanleiding van wat zij in de praktijke ervaren hebben aan de diverse bellen getrokken.
In Nederland schijnen er ook een tiental milieuartsen te zijn, maar die zouden verbonden zijn met de GGD.
Net als die arrogante politietop, zou de GGD ook eens een goed pak op hun donder mogen krijgen van een hogere instantie. Want zij zijn het die toch die over gezondheid gaan, maar het stelselmatig vertikken om elektrosensitieven te onderzoeken.
Stelselmatig weigert de GGD om radeloze elektrosensitieven te onderzoeken.
En als je dat weigert is het gemakkelijk om te stellen dat elektrosensitiviteit niet bestaat.
En dat de bezwaren tegen zendmasten op onderbuikgevoelens berusten.

In feite zou men beter acties bij de GGD's gaan voeren.

Zo te zien is het Nationaal Platform Stralingsrisico's helemaal gestopt met acties, ook met hun Medisch Appel.

Stralingsarm Nederland schijnt zich enkel nog te bekommeren om Vaccinaties en Chemtrails.

StichtingEHS onderneemt helemaal geen acties, maar hoopt nog wel *vrindjes* met de Gezondheidsraad te worden. (Doet me ergens denken aan Chamberlain, die na een goed gesprek met Hitler, de overtuiging had dat Engeland niets te vrezen had van Duitsland.)

Kennelijk is het ook onmogelijk om een gezamenlijke landelijke club te organiseren, omdat iedereen een eigen agenda heeft, en andere (tegenstrijdige ?) belangen.

Zolang de stelling van de Gezondheidsraad niet doorbroken wordt, zal er weinig kunnen veranderen.
Er moet officieel bewezen worden dat elektrosmog gezondheidsschade kan veroorzaken.

Als ik zware hoofdpijn heb, kan ik naar de huisarts gaan, die mijn hoofdpijn niet kan aantonen. Hij moet dat maar van mij aannemen. Ook in een ziekenhuis kan men hoofdpijn niet bewijzen.

Natuurlijk ga je niet dood aan hoofdpijn, en als dusdanig wordt het niet als *schadelijk* aangemerkt, alhoewel het behoorlijk lastig en vervelend en soms onhoudbaar kan zijn.
De term *schadelijk* is het kritieke punt in de hele discussie.
De vele symptomen van elektrosensitiviteit worden niet als *schadelijk* aanzien.

Elektrosensitiviteit dient dus als wel degelijk als *schadelijk* gekenmerkt te worden.
Zeker door een ministerie van Welzijn. (Dat is dat verfoeilijke VWS.)

Denk er ook eens over na, dat de belgische Gezondheidsraad dezelfde literatuur raadpleegt als de nederlandse, maar veel lagere grenswaarden adviseert, welke aanleiding heeft gegeven, dat zowel de Brusselse als de Vlaamse overheid lagere grenswaarden heeft vastgelegd.
Ik zou niet weten waarom dat in Nederland ook niet mogelijk zou zijn. Wettelijk is daar niets op tegen.
In tegenstelling tot Nederland wordt er in Belgie niet gezeurd over *slecht bereik*.

Mijn punt is eigenlijk, dat de vele bezwaren gebaseerd zijn op vrees, welke niet substantieel is.
Wanneer de GGD eens al die personen, welke last hebben van elektrosmog, nu fatsoenlijk zouden onderzoeken, zou dat beeld wel substantieel zijn.

Want een goed werkend Meldpunt is er ook nog steeds niet (hier laat StichtingEHS ook verstek gaan).

02-02-2011 Montagnier en homeopathie

Wat velen met mij allang wisten is nu wetenschappelijk bewezen!

Dr. Luc Montagnier, de franse viroloog die in 2008 de Nobel Prize won voor zijn ontdekking van het AIDS virus, heeft de wetenschappelijke wereld verrast met zijn zware ondersteuning voor homeopathie.

Inderaad, water is een medium dat informatie, cq. frequenties heel lang kan vasthouden en onthouden.

Enfin, hier volgt een artikel over Montagnier.

12-02-2011 workshop LTE (ch)

In Zwitserland heeft men onlangs een interessante technische workshop over LTE gehouden.
De presentatie is in dit PDF bestand na te lezen.
Hieronder een afbeelding over de verhouding tot andere mobiele systemen.

23-03-2011 LTE en spoorwegen in Zweden

Alhoewel telefoneren met LTE momenteel nog niet mogelijk is, doen de 4G zendmasten in Zweden wel treinen ontregelen:

4G Networks Raising Havoc on Sweden’s Railway System
 
By Susanne Willgren & Aron Lamm Epoch Times Staff   Mar 10, 2011  

STOCKHOLM—The new, lightening-fast, 4G mobile network is causing problems for Sweden’s railways, with more countries likely to be affected.
Sweden has pumped some $2 billion into its mammoth Botniabanan project, a ultra-modern, high-speed railway system that runs through the northern part of the country, supplying a long-awaited service to the people in that area.
The track, which has taken 11 years to build, was opened by the Swedish King Carl XVI Gustaf last year, and is the biggest railroad project in Sweden since 1937.

Although the trains are running at optimum speeds and efficiency, as expected, they seem to have run into an unexpected snag of sorts: the 4G mobile network. That is, vital train signals are getting seriously fouled up.
Here’s how these train signals work, or in this case, how they don’t work:
The track itself is equipped with a brand new signal system called the European Rail Traffic Management System, or ERTMS, which eliminates the need for traditional, visual light signals by sending signal information directly to the train operator.

But since this part of the train’s system is highly sensitive to the mobile 4G network, the emergency brakes, on occasion, suddenly kick in.
And that is exactly what happened during 62 out of 140 train departures in October, according to Swedish magazine, Ny Teknik.
Since Sweden is a world leader in mobile Internet traffic, towers upon towers of new, 4G networks are quickly crisscrossing the country.
However, these powerful 4G signals are disrupting the ERTMS, which can lead to problems when the train passes near base stations.
The Swedish railway industry is now calling for legislation that would regulate the placement of 4G towers and base stations in the country, according to Swedish Radio (SR).

"The frequency range of the railroad is regulated by law, and we can't change frequencies, so we have to be sure that we won't be disrupted," said Sven-Håkan Nilsson, director of ERTMS for the Swedish railroad authorities, according to SR.
The long-range plan for the Swedes is to use the ERTMS in such a way that allows trains to cross several European countries, using different railway standards, without any hiccups.

 

27-03-2011 Slimme meters ?

Wat lopen er toch een domme politici rond. Niet alleen in de Tweede Kamer maar ook in de Eerste Kamer.
Want die hebben nu een wetsvoorstel goedgekeurd, waardoor de zg. slimme meter doorgang kan vinden.
Dom, omdat zij de draagwijdte van hun voorstellen niet realiseren. Ze zijn wel gehaaid als het gaat om *zakken te vullen*, maar het belang van de burgers laat hen schijnbaar ijskoud. Niet alleen op financieel gebied, maar zeker voor wat betreft de gevolgen voor de gezondheid.

De *slimmerikken* hebben het over energiebesparing.
Nergens heb ik kunnen lezen hoe dat in zijn werk zou gaan.

Met een slimme meter kunnen consumenten hun energieverbruik makkelijker volgen.
Tja, als je er van uitgaat, dat consumenten nu niet hun meterstanden kunnen aflezen, noteren op een kalender en zo hun KiloWattuur per periode kunnen bepalen, dan is dat weer een typisch staaltje van de denkwijze van politici die menen dat de burgers dom zijn.
Zelf ben ik al eens zo'n slimme meter tegengekomen; ik ben ingenieur en kan lezen, zeker van meetapparaten, maar ik kon niet de meterstand aflezen: Niet de huidige, noch de vorige.

De slimme meter is een opmaat naar energienetten waarmee de plaatselijke energievraag en –aanbod op elkaar kunnen worden afgestemd.
Dat zou inhouden, dat de netbeheerders na al die jaren niet weten hoeveel stroom zij eigenlijk omzetten.
Met een gewoon databeesje kan ieder kind dat berekenen.
Of zouden de netbeheerders *voor zijn mallemoers kont* hoeveelheden stroom inkopen, door een natte vinger in de lucht te houden?

Bovendien is er met slimme meters geen onduidelijkheid meer over de jaarafrekening of over de juiste meterstand als mensen verhuizen of van energieleverancier switchen.
Ik denk, dat als mensen wekelijks verhuizen of van energieleverancier veranderen het toch een grote janboel wordt.
In Amerika is al bekend dat mensen dank zij de slimme meters jaarafrekeningen krijgen, die 4 tot 5 maal hoger uitvallen dan zij voordien hadden.
Ook zijn er berichten, dat deze elektronische tellers sneller gaan tellen door invloed van zendmasten.

Consumenten mogen straks zelf kiezen of ze hun meterstanden op afstand laten uitlezen. De wet schrijft bovendien voor dat de netbeheerders de meterstanden maar beperkt mogen uitlezen:

- zes keer per jaar voor verbruiksoverzichten;
- voor de jaarlijkse eindafrekening;
Hoe stelt men zich dat dan voor?
Als ze dat niet willen, komt er dan wel weer een meteropnemer?
Alleen als afnemers daar uitdrukkelijk toestemming voor hebben gegeven, bijvoorbeeld om gebruik te maken van bepaalde energiebesparingsdiensten, mag de meterstand vaker worden uitgelezen.
Als ik dus geen toestemming geef, wordt er zes keer per jaar de meterstanden uitgelezen.
Indien ik goed reken, is dat 12 maanden gedeeld door 6, is iedere twee maanden.
Men zal wel een *slimme* correctiefactor voor de zomermaanden en de winter toepassen.
Maar wat zeggen gegevens nu over een periode van twee maanden?
Wat is nu het profijt van de consument van zo'n tweemaandelijkse meterstand?
Met de huidige meters kan ik bij wijze van spreken mijn dagelijks verbruik zelf aflezen. Ik kan zelfs aflezen hoe mijn verbuik in de dag ten opzichte van de nacht is, als ik dat al zou willen weten.
Wat verstaat men onder bepaalde energiebesparingsdiensten?
Voor de consument kan ik helaas geen enkel voordeel zien in slimme meters. Het brengt geen toegevoegde waarde.
En zeker geen besparingen!!

In Amerika is momenteel heel wat te doen omtrent de slimme meters.
Veel personen melden daar geweldige gezondheidsproblemen!
In feite nog meer dan door zendmasten.

De enige voordelen zijn voor de leveranciers van dergelijke meters en de firma's die ze moeten plaatsen.
Net als bij de windturbines.
Onze volksvertegenwoordigers vertegenwoordigen niet onze belangen , maar die van de industrie.

Home | Nieuws | Feiten | Appell's | het bitje | Elektrosmog | Symptomen | DECT | Kritiek |

Info | SBM-2008 | Bouwbiologisch huisonderzoek | Literatuur | Alternatief | Links | Kontakt |

Google Web www.milieuziektes.nl

20-03-2011 Telefoneren met LTE in 2014

Wirklich massenmarktfähige LTE-Smartphones werden erst in drei Jahren verfügbar sein.

Dies erklärte Professor Ed Candy, Technikchef des globalen Handynetzbetreibers „3“ diese Woche auf einem Mobilfunk-Kongress in München im Gespräch mit CHIP Online.

Die sechs bisher angekündigten LTE-Smartphones – unter ihnen HTCs „Thunderbolt“, Motorolas „Bionic“, LGs „Revolution“ und Samsungs „Galaxy S 4G LTE“ – können in LTE-Netzen nicht telefonieren, sie funktionieren dort im „Data Only“-Modus.

Kein Wunder, denn derzeit existiert noch gar kein Standard für die Sprachtelefonie über LTE.
Wer also mit seinem schicken neuen LTE-Smartphone telefonieren will, muss deutlich längere Zeiten für den Verbindungsaufbau in Kauf nehmen, weil diese bei Bedarf erst einmal ihre UMTS/GSM-Funkmodule einschalten und sich die richtige GSM- bzw. UMTS-Basisstation heraussuchen müssen. Dies führt zu einer zusätzlichen Wartezeit von einigen Sekunden.

Bron: http://www.chip.de/news/LTE-Smartphones-Erst-in-drei-Jahren-marktreif_47894780.html

 

28-09-2009 Niet hoog- maar laagfrequent gevaarlijk

Het is al langere tijd mijn overtuiging dat niet de hoogfrequente draaggolven van de mobiele telefonie de gevarenbron zijn, maar veel meer de laagfrequente informatie welke zich daarop bevindt.
Dat kan zijn in de vorm van modulaties (de digitale in stukjes gehakte informatie( evenals ander vuil.

Ik ben hierover in kontakt met enkele wetenschappers, waaronder ook Andrew Goldsworthy, die mij op 23-09 een van zijn reacties, als open brief, mailde.

Afgezien van het feit, dat er in mijn geluidsopnames (zie Info) geen plaats is voor enig hoogfrequent signaal, en elektrosensibelen bij het aanhoren ervan dezelfde verschijnselen ervaren als bij de echte bron, heb ik gemerkt bij de vele metingen, dat de signalen van mobiele telefonie ook veel *VUIL* bevatten.

Vaal zijn dat signalen in het VLF gebied. Dat heb ik kunnen meten bij radarsignalen, UMTS signalen en nu ook bij GSM/UMTS signalen.
Dat was onlangs in een woning, evenals in de tuin zeer sterk aanwezig.
Dat zijn ruimtelijke signalen, waar men in feite weinig tegen kan ondernemen. (Bepaalde filters werken alleen in het elektriciteitsnet, maar niet daarbuiten!)

03-09-2010 Testen elektrosensitiviteit

In de wandelgangen wordt er gemompeld, dat enkele bollebozen aan het knutselen zijn om methodes te bedenken om elektrosensitiviteit te kunnen testen.

Er zijn al vele testen in het water gevallen, omdat diegenen, welke de tests ontworpen hadden niet begrepen hebben wat elektrosensitiviteit eigenlijk inhoudt en hoe mensen kunnen reageren.
Mensen reageren niet als lampen.

Alhoewel ik al als de *emmer-man* bestempeld wordt, wil ik het toch nog een proberen uit te leggen in
*Jip en Jannekes* taal.

Men dient zich het volgende voor te stellen:
De toestand van het immuunsysteem zou men kunnen voorstellen als het hebben van een emmer in de buik.
Deze wordt langzaam gevuld met allerlei negatieve zaken.

30-11-2010 Politie problemen

Ach, zo'n klein berichtje op Teletekst bij RTL (en niet bij de NOS) ziet bijna niemand.
Men schrijft dat er een onderzoek zal worden ingesteld.
Zullen die wetenschappers wel heel serieus onderzoeken of men spruitjes of boerenkool gegeten heeft.
Wedden dat men een belangrijke oorzaak niet wil onderzoeken?

Wedden?

Over zoiets kan ik mij kwaad maken.
Wat hebben die politiemensen allemaal gemeen?
Juist, ze moeten allemaal zo'n colère-ding dragen. Op het lichaam.
Bedoeld wordt dat C2000 mobieltje, dat voortdurend straalt en gepulst is met 17,6 Hz, wat vlak bij de hersen frequenties ligt.
Degelijke gepulste hoogfrequente straling (380-400 MHz) kan goed depresssie veroorzaken, evenals slapeloosheid, chronische hoofdpijn. kortom alle symptomen welke bij mijn lijstje van symptomen genoemd staan. In Engeland heeft men het over hartfalen en borstkanker bij politiemensen. Echter de betreffende politiemensen hebben daar een spreekverbod opgelegd gekregen.
Jaren geleden heb ik al eens kontakt gezocht met de Politie te Rotterdam om daarover te praten, maar verder dan een voorlichter kwam ik niet.
Er zijn hemden en T-shirts en andere methoden om het lichaam af te schermen tegen deze voortdurende straling, maar de overheid wil daar niets van weten.

In het boek  *Disconnect*  van Devra Davis staat verschillenden keren dat op de bijsluiter (in de verpakking) van de nieuwste gsm's en zij noemt Blackberry and Nokia en iPhone, dat "men zijn gsm niet dicht bij het lichaam mag houden." Dit in de engelssprekende landen.
Zie bv. Mobile-phone-risks-hidden-

Een technische verklaring komt van Nokia. Zolang een mobieltje *in juiste positie* tegen het hoofd gehouden wordt, en de antenne van het lichaam afgewend is en de de straling zich niet door de eigen hardware een baan moeten zoeken, is alles in orde, en zou de SAR waarde niet overschreden worden.
Echter, wanneer het mobieltje in de broekzak of hemd gedragen wordt kan hij *verkeerd om* liggen d.w.z. met de antenne naar het lichaam gekeerd. Dan kan bij het telefoneren met een headset de toelaatbare SAR waarde overschreden worden, en in plaats van 2 W/kg zelfs 4 W/kg bereiken. Dat is de reden waarom Nokia uit veiligheidsoverwegingen die afstand van 2,2 cm van het lichaam aanbeveelt

In Engeland is veel bekend over de nadelige gevolgen van TETRA (zie ook Pagina12d.html) en de engelse website www.tetrawatch.net

In Nederland zijn er ook elektrosensitieven die sterk op het C2000 of TETRA reageren.

Naschrift:
Enige tijd terug was ik in een hotel, waar het bedienend personeel in het restaurant grote schorten droeg, met op hun buik een draadloos apparaat, waarmee bestellingen werden opgenomen.
Ja, die dingen straalden nogal, waarop ik het management heb voorgesteld om aan de achterzijde van die grote schorten een afschermend materiaal te bevestigen, waardoor het personeel toch enigszins beschermd werd.
Zoeits kan de politie ook doen, maar ja, dan moeten ze toegeven dat de straling ongezond is.

In figuur 1 is die emmer van een *normale* persoon te zien.
Het zwarte stelt de emmer voor, en de blauwe horizontale lijn is de pijngrens, de kritische drempel in het immuunsysteem.
Het volume van zo'n emmer is voor iedere persoon verschillend, en ook ligt de drempel bij iedereen op een andere hoogte.
Maar laten we eens uitgaan van deze imaginaire situatie.
De emmer bevat reeds wat negatieve zaken, maar die vormen nog helemaal geen gevaar. Het zal ook nog wel heel lang duren eer de drempel bereikt is.
Deze personen reageren helemaal niet op elektrosmog.


In figuur 2 is de emmer al wat voller geworden tot bijna aan de rand.

Het immuun systeem is al behoorlijk beschadigd, maar de kritische drempel is nog niet bereikt.
De *vulling* van de emmer kan uit een zeer diverse verscheidenheid aan factoren bestaan, die zelfs helemaal buiten de elektrosmog kunnen vallen.
Bij 200 tot 2.000 uW/m² kan dat laatste open stukje tot de drempel oplopen.
Deze waarden gelden voor hoogfrequente straling; laagfrequente elektrosmog kan evenzeer inwerken.

In figuur 6 wordt een *normale* persoon belast met eenzelfde hoeveelheid, die een elektrosensitieve uit zijn dak doet gaan, als in figuur 4.
De *normale* persoon heeft geen reden om ook te reageren. Daar is een veel hogere belasting voor nodig.

De meeste studies over elektrosensitiviteit zijn daarom klinkklare onzin, omdat normale personen helemaal niet kunnen reageren, waar elektrosensitieven wel sterk op reageren.

In figuur 5 is de elektrosensitieve nog eens extra belast, boven op zijn reeds bestaande belasting. De toestand wordt dan helemaal onhoudbaar.
In figuur 4 is bij de elektrosensitieve de bom gebarsten, boven op zijn reeds bestaande belasting. Hij/zijboven ois nu elektrosensitief geworden Dan kan men al gaan reageren bij minder dan 1 uW/m².

Een elektrosensitieve kan van toestand 4 weer naar toestand 3 kan geraken, en
zelfs wanneer het immuunsysteem wat kan worden gerepareerd, de toestand van figuur 7 bereikt worden. Dat is de reden, dat een elektrosensitieve zich op verschillende momenten of dagen beter of slechter kan voelen.
De toestand of gevoeligheid blijft niet constant en kan sterk wisselen.
Ook kan de gevoeligheid voor verschillende bronnen afwisselen.

Het moge duidelijk zijn, dat voor proeven op elektrosensitieven, het belangrijk is, dat zij vóór de proef de toestand dienen te hebben volgens figuur 3.
Personen volgens figuur 2 of figuur 4 komen dus niet in aanmerking.

Zij dienen dus net onder de drempel van de blauwe lijn te zitten, en wel voor dezelfde soort elektrosmog bron. Want voor een andere soort kunnen zij geheel anders reageren.

Veel elektrosensitieven reageren verschillend of zelfs niet op bijvoorbeeld bronnen als GSM, DECT, TETRA, WLAN, 5.8 GHz, magneetvelden, *dirty air*, etc.

Elektrosensitieven reageren op hele kleine hoeveelheden elektrosmog.
Het is daarom onzinnig om er een controlegroep bij te betrekken, want die kunnen helemaal niet reageren.
(Mochten ze dat toch doen, dan waren ze niet *normaal*, maar elektrosensitief, zonder dat zij dit wisten, zoals het geval is bij veel mensen.)

Het zou natuurlijk schitterend zijn, als elektrosensitiviteit wetenschappelijk kon worden aangetoond, maar dan dient het wel goed en correct te geschieden.
Aan een halfbakken onderzoek waar alleen maar aangetoond zou worden dat elektrosensitieven niet op bronnen reageren, hebben we niets.
Kaul, Rubin en Frick maakten ook principieële fouten.

09-09-2010 Testen elektrosensitiviteit deel 2

Zoals ik herhaaldelijk heb gesteld, dat ik het invullen van enquete formulieren bij proeven niet realistisch vind daar de emoties en korte termijn geheugen in de war kunnen liggen, ben ik voorstander van het direct aan de proefpersoon meten van een aantal parameters, die de inwerking van de elektrosmog exposities op het lichaam direct en nadien kunnen registreren, opdat objectieve gegevens verzameld kunnen worden.
(Die advocate bij het zwitserse ETH onderzoek had op de formulieren zomaar wat ingevuld, omdat zij helemaal in de war was.)

Nu heeft men in Frankrijk in dat bekende bos EEG metingen aan een elektrosensitieve persoon gemaakt.
En zo hebben we nu een wetenschappelijk bewijs, dat elektrosmog wel degelijk een funeste invloed op het lichaam kan uitvoeren.

Het verslag, door StopUMTS vertaald, staat hier: EEG_scans_geven_wetenschappelijk_bewijs_EHS_Franse_09_09_2010.pdf

Tja, de stelling van het Kennisplatform EMV dat het allemaal *tussen de oren zit*, wordt nu wel op een geheel andere wijze aangetoond.

In ieder geval weer een teken, dat het voorzorgsprincipe toegepast dient te worden.

22-09-2010 Officiële zwendel met metingen

Breedband meters zijn best leuke meters en kunnen goed het een en ander weergeven.
Echter, bepaalde beweringen en aannames kloppen niet.

Zowel door het Antennebureau als het belgische BIPT wordt aangenomen, dat dergelijke meters ALLE signalen binnen het meetbereik van de meter, en uiteraard de antenne, en dus binnen een groot frequentiebereik, kunnen meten.
En dat de meter de som van al die signalen weergeeft.
En dat is pertinent niet juist.

Hierover heb ik wat gepubliceerd:
in het duits: http://www.hetbitje.nl/bitjeD20109h.pdf + bitjeD201011p.pdf
in het engels: http://www.hetbitje.nl/bitjeE20109e.pdf + bitje E201011p.pdf
Naast de hier aangehaalde metingen hebben wij ook nog metingen laten verrichten bij 1kHz, 100 kHz,
11 MHz en 80 MHz bandbreedte.

Het komt er op neer, dat een breedband meter enkel het sterkste signaal kan meten, en op het display daar de waarde van aangeeft.
Alle andere in het meetbereik bevindende signalen kunnen dus NIET meegemeten worden, en zeker niet bij elkaar *gesommeerd* worden, zoals nu gesuggereerd wordt.
.
Stel, men heeft een signaal van 1,47 V/m (ofwel 5732 uW/m2).
Wanneer dat het enige signaal is, klopt die 1,47 V/m als aanwezige veldsterkte.
Maar mochten zich er nog andere signalen bevinden, bijvoorbeeld 9 andere signalen van bv. 1,40 V/m (ofwel 5199 uW/m²), dan wordt dat 46.791 uW/m², ofwel 4,2 V/m.
Tesamen met het gemeten signaal wordt dat 52.523 uW/m², ofwel 4,45 V/m.
Toch stelt men tegenover de burger, dat men onder de 3 V/m voor GSM900 blijft.

Door Agentschap Telecom, evenals het belgische BIPT wordt veelal een Wandel&Goltermann of Narda EMR-300 gebruikt, welke een breedbandmeter is.
(De Narda SRM-3000 is wel een selektieve meter, maar wordt weinig gebruikt.)
Bij gewone breedband meters hoort vaak een logarithmisch periodische meetantenne.
Daarmee is het mogelijk om door het richten van de meetantenne, zendmasten te *peilen*.
De openingshoek van dergelijke antennes kunnen groter of kleiner zijn, maar men kan zo verschillende elektrosmog bronnen peilen.
Als het een goede breedbandmeter is, kan men via de audio uitgang horen wat voor soort signaal men te pakken heeft (alleen is die van GSM900 en GSM1800 hetzelfde).
Op mijn website onder Info staan zo een aantal opgenomen modulaties als geluidsfragmenten te beluisteren.
Naast de bovengenoemde antennes zijn er ook omnidirectionele meetantennes.
De Narda EMR-300 gebruikt ook vaak een dergelijke antenne.
Deze antenne meet enkel rondom, en kan dus NIET op een bron gericht worden.
Derhalve is het onmogelijk om te kunnen bepalen welk soort bron men aan het meten is.

In Vlaanderen zijn nu nieuwe grenswaarden van kracht.
Voor GSM900 is dat 3 V/m per antenne.
(Er speelt hier veel meer dan het publiek wordt wijsgemaakt, zie 15-07-2010 Compilatie Belgie onder Nieuws op mijn website. Het wordt voorgesteld alsof er in Belgie maar één soort straling is, nl. de GSM900, en men zwijgt over de andere signalen.)
Dat impliceert dat het BIPT een GSM900 zendantenne moet opsporen, wat zij met een omnidirectionele antenne niet kan, en enkel en alleen die betreffende GSM900 zendantenne dient te meten.
Nu doet men of dat wel gebeurd is, maar niemand weet welke het sterkste signaal was. Dat zou best een Wimax of een DVB-T signnaal kunnen zijn, of een DECT.
(Op bepaalde plaatsen meet ik tegenwoordig al hogere stralingshoeveelheden van DVB-T dan van GSM/UMTS.)
Toch stelt men tegenover de burger, dat men onder de 3 V/m voor GSM900 blijft.

Dat de BIPT er helemaal een potje van maakt blijkt uit hun rapportages.
Zij stellen meetwaardes voor van 0,47 of 0,38 V/m (586 en 383 uW/m²).
De mimimale meetwaardes van de Narda apparatuur begint pas bij 0,80 V/m.
Hier wordt net zo geknoeid als destijds bij het TNO-Cofam onderzoek, waar men beweerde met een meetsonde, die kan meten van 3 V/m tot 300 V/m, waarden van < 1 V/m gemeten te hebben.

En deze waarden zijn dus enkel het sterkste signaal. Er kan dus best veel meer aan de hand zijn, maar dat wordt niet gemeten.
Navraag leert dat het BIPT wel degelijk meettoestellen heeft, die frequentieselektief kunnen meten, maar die laat men liggen.
Breedbandig is wel gemakkelijker en minder tijdrovend.

IK vind het schandalig dat de burgers wat op de mouw wordt gespeld, omdat men niet correct metingen verricht.

Het Antennebureau heeft vol trots bekendgemaakt, dat de veldsterktes in Nederland de afgelopen jaren nagenoeg niet hebben toegenomen.
Tja, als je knoeit met metingen is dat gemakkelijk te stellen.
Maar het is wel hardstikke fout.

Ik ben in kontakt met het LNE (de Vlaamse Overheid) die nu met het BIPT zoekt naar antwoorden, en tevens met het Antennebureau, welke ik verzocht heb opnieuw metingen te doen, maar dan wel juist en correct.

Het Antennebuerau verwijst ook naar de *experts* van het Kennisplatform EMV, die een publicatie Kennisbericht *Meten van elektrosmagnetische velden* heeft uitgebracht, maar dat bevat onjuistheden.
Specifiek het hoofdstuk over breedbandmeters is pertinent onjuist.
Wat gesteld wordt is technisch onmogelijk. Men kletst er vrolijk op los.

Toch stelt men: Voor het uitvoeren van een betrouwbare veldsterktemeting zijn richtlijnen opgesteld. Deze richtlijnen zijn opgesteld om de betrouwbaarheid van de resultaten te garanderen.
Die gegarandeerde betrouwbaarheid stelt dus niets voor.

Kennelijk begeeft het Kennisplatform EMV zich op terreinen, waar haar kennis ontoereikend is, zoals meettechniek en elektrosensitiviteit.

Leuk is ook om te vermelden dat de woordvoerder van de Gezondheidsraad, dr. Eric van Rongen vindt dat mijn meetmethodes van twijfelachtige kwaliteit zijn, zoals hij schriftelijk aan derden mededeelde.
Ik stel dat hij daar niets van afweet, en kennelijk ook niet wat het Antennebureau uitspookt.
Toch kan men kennelijk toch nog wat van mij, als ongeletterde, leren.

Want dat we voor het lapje gehouden worden staat als een huis.
Ik weet alleen niet wat de beweegredenen zijn: Is het onkunde, onwetendheid, gemakzucht of opzet?

Vervolgens wat andere types van omnidirectionele antennes.
Deze kunnen alleen maar rondom meten, maar niet een bron peilen.
En nu hieronder wat voorbeelden van logarithmisch periodische antennes.
Dat kunnen richt- als ook meetantennes zijn.
Hiermee kan men een bron peilen.

04-10-2010 LNE-BIPT Belgische toestanden

In Belgie hanteert men strengere grenswaarden dan elders. Waarom eigenlijk?

Uit oogpunt van volksgezondheid? Dat zou je denken, maar dat is het niet.

De belgische Gezondheidsraad heeft al jaren geleden 3 V/m als grenswaarde voorgesteld. Dat heeft nu navolging gevonden, althans ten dele. In Brussel helemaal, maar niet in Vlaanderen.
In het Brusselse Gewest geldt de 3 V/m als algemene grenswaarde.

De Vlaamse overheid dacht, waarom makkelijk als het ook moeilijk kan?
De interesse van de Vlaamse Overheid, het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, LNE, staat lijnrecht tegenover de belangen van de burgers.

Kernpunt van de burgers is, dat zij zo weinig mogelijk straling te verduren hebben.
Het zal hen egaal zijn welk soort straling dat is, als het maar weinig is.

Het LNE heeft nu, in afwijking van de Brusselse Gewest regels, een Besluit met een enorme sneltreinvaart erdoor gejast, zonder dat iemand in de gaten had wat er eigenlijk speelde.
Natuurlijk, de regeltjes zijn conform nageleefd, maar de communicatie naar buiten toe was en is allerbelabberdst.

Het LNE doet voorkomen alsof er in Vlaanderen maar één enkele stralingsbron aanwezig is, namelijk GSM900. Men spreekt niet over al die andere stralingsbronnen, die ook als een deken over u heen vallen.
En de media? Die weten van niets.

Uitgangspunt is dus GSM900, waarvoor een grenswaarde geldt van 3 V/m per zender.
(men vermeldt niet dat dit voor GSM1800 4,12 V/m en voor UMTS 4,34 V/m is.)
Dat wil zeggen, dat iedere enkele GSM900 antenne niet meer mag zenden dan 3 V/m.

Het LNE heeft grootmoedig aangeboden dat het BIPT gratis metingen zal verrichten bij diegenen die zulks wensen. Het BIPT handelt dus volgens opdrachten en instructies van het LNE!
Het BIPT meet vervolgens de aanwezige straling met een zg. breedband meter, voorzien van een omnidirectionele antenne.
Die antenne impliceert, dat niet gericht een speciale zender, maar rondom gemeten wordt, zodat dus niet bekend is wat voor een zender en welk soort signaal er gemeten wordt.
Dat kan GSM900, maar ook UMTS, of Wimax of de DECT van de buren zijn.

Voorts is het zo, zoals ik in de laatste uitgaves van *het bitje* heb aangetoond, dat een breedband meter niet signalen kan sommeren, en dus steeds slechts één enkel signaal kan meten, namelijk het sterkste. Aangezien de meeste signalen nogal schommelen, worden er metingen gedurende 6 minuten verricht, en daaruit rekenkundig het gemiddelde berekend. Dus niet de piekwaarden, maar een gemiddelde.

Verder is het zo, dat deze meters enkel RMS meten, hetgeen al lager is dan zg. *piekwaarden*.
Met andere woorden met meet het gemiddelde van gemiddelden.

En dat getal wordt de burger voorgehouden als zijnde de straling waaraan hij is blootgesteld.
Men kan het zo zien: Men meet de hoogste boom in een bos. Maar dat is geen maatstaf voor de hoeveelheid hout in dat bos.
De door het LNE in haar rapporten voorgestelde gemeten waarden van bijvoorbeeld 0,38 of 0,47 of zelfs 1,47 V/m, zijn slechts het gemiddelde van gemiddelden, niet de opgetreden piekwaarden.
En het kan best zijn, dat wanneer de andere signaalsterktes er bij betrokken worden, men ver over de gestelde 3 V/m heen komt, want dat is wat biologisch relevant is.

Alle andere aanwezige signalen, weliswaar zwakker, alsook andere GSM900 signalen, worden zo buiten beschouwing gelaten.

Het is alsof je in de volle regenstorm staat en de BIPT houdt een borrelglaasje omhoog, en stelt dat dat jouw belasting is.

Dat klopt als een bus (of als een zere vinger), want dat is inderdaad de belasting van alleen dat borrelglaasje.

Die andere belastingen kan de BIPT wel in kaart brengen, maar men heeft de instructie, dat wanneer de gemiddelde gemeten waarde onder de 2-3 V/m blijft, zij hun spectrumanalyser ingepakt kunnen laten.
Daarmee kan men over een groot frequentietraject meten, dus over meerdere verschillende zenders.
Tja, en daar maakt men ook weer dezelfde fout.
Ook hier worden er markers geplaatst op de sterkste zenders, dus één bij GSM900, één bij GSM1800 en één bij UMTS, etc.
En ook hier worden de ernaastliggende zenders buiten beschouwing gelaten.

Dus ook hier wordt de totale belasting welke de burger over zich heen gestort krijgt niet aangegeven.

De regeltjes zijn keurig opgevolgd, alleen deugt er niets van.

Een borrelglaasje is toch iets geheel anders dan volkomen natgeregend te zijn.

Over de cumulatieve norm kunnen we kort zijn.
Er geldt voor GSM900 een grenswaarde van 20,6 V/m (voor GSM1800 29,1 en UMTS 30,7 V/m).

Weinigen realiseren zich, dat om aan die cumulatieve normwaarde te komen, en men 20,6 V/m wil halen, er 47 GSM900 antennes à 3 V/m nodig zijn.

De pers en media hebben daar geen gewag van gemaakt, en ook de politiek niet.

.
Voorts is het zo, dat in de praktijk de burgers een kakofonie (*Wellensalat*) van allerlei verschillende hoogfrequente en laagfrequente frequenties (modulaties, pulsrates) over zich heen krijgen, die een bepaalde biologische uitwerking kunnen hebben.

Nee, met gezondheid heeft het weinig te maken.
De BIPT valt weinig te verwijten, want zij volgen enkel hun instructies op.
Het is het LNE, die er een potje van maakt.
Hun regels klinken mooi op papier, maar met gezondheid heeft het weinig te maken.

 

22-10-2010 *het bitje* November 2010

Er staat weer een nieuwe uitgave van *het bitje* online.
Ook deze keer enkel in het duits en engels, maar de prenten spreken weer voor zich.

02-12-2010 Slimme meters

Uit Amerika en Canada komen steeds meer berichten van elektrosensitieven die last hebben van de nieuw geplaatste slimme meters.

Een mooi voorbeeld hoe vaak deze meters aan het verzenden zijn is te volgen in dit filmpje .

Of de invloed op de planten correct is, is niet bekend, maar er zijn wel erg veel en vaak signalen.

 

02-12-2010 Vaticaan

Ik loop al een tijdje rond met de gedachte een folder te maken met als titel:
*God verdomme dit kerkbestuur*

De reden is, dat veel kerktorens misbruikt worden om er mobiele telefonie zenders op of in te monteren.
Eerst hangen ze er buiten tegenaan, dan wordfen ze geschilderd in de kleuren van de omringende stenen, en later worden ze binnen in de galmgaten geplaatst, opdat ze minder zichtbaar zouden zijn.

Een aantal protestante kerkgemeenschappen in Duitsland hebben de afgod Mobilfunk al vaarwel gezegd, maar hier te lande schijnt deze afgod nog veel volgelingen te hebben.
Klaarblijkelijk zijn de kerkbesturen niet meer in het geestelijk en lichamelijk welzijn van hun parochianen geinteresseerd en telt voor hen alleen nog maar de geldelijke inkomsten.
(Zij weten nog steeds niet dat zij dat geld na hun dood niet kunnen meenemen! )

Zoals vanouds bekend is, is de RK kerk ook tuk op geld.
Ook zij kijken likkebaardend naar de hoge inkomsten van zenders op kerktorens.
Het wordt dus tijd dat daar een halt aan wordt toegeroepen.

Op StopUMTS staat een aktie vermeld, waarbij juristenkantoor BAWA de Heilige Stoel van het Vaticaan een proefproces wil aandoen.

Men wordt verzocht zoveel mogelijk te reageren.
Ook niet-katholieken worden verzocht te reageren.

18-12-2010 LTE test in Duitsland

In Duitsland heeft men proeven gedaan met LTE op de 800 MHz band door provider O2.

Zie artikel in Teltarif.de

 

28-12-2010 Internet, draadjesloos

Een Russische Proton-raket met een Europese internetsatelliet is maandag succesvol gelanceerd vanaf de basis Baikonoer in Kazachstan. De zogeheten Ka-Sat-satelliet kan over vier maanden internet leveren aan ruim 1 miljoen huishoudens in afgelegen gebieden in Europa.

Deze satelliet zendt uit op 18-26,5 GHz, dus zo'n deken wordt over ons uitgespreid.
Niet duidelijk is, of de Ka-band daar ook werkzaam is. Die zendt op 26,5-40 GHz.

In de VS in St. Cloud, Minn., is men in de stadskantoren overgegaan op het LVX System.
Daarbij hangen flikkerende lampen aan het plafond, die internetsignalen naar de computers er onder zenden.

Zie: ap_on_hi_te/us_tec_internet_via_lighting/print

Ik vraag me af, of bepaalde personen dan geen epilepsi aanvallen gaan krijgen.

En nee, dit is geen genocide.
Want bij genocide is er altijd één bepaalde bevolkingsgroep die men onvrijwillig te pakken neemt.
Hier worden ALLE bevolkingsgroepen te grazen genomen.
Ja, men is goed bezig om *het einde der tijden* in werking te stellen.
En al die politieke graaiers staan te juichen.

 

08-01-2011 EZ

Op StopUMTS staat een verhaal dat Economische Zaken beslist over uw Gezondheid.

Dat is kletzkoek. (Ja, kletz met een z.)
(Natuurlijk niet het verhaal van StopUMTS, maar al die sprookjes van EZ, Antennebureau, Monet, etc.)

*Schoenmaker houd je bij je leest* kunnen we hier duidelijk stellen.

Die kooplieden van het ministerie van Economische Zaken gaan hun boekje te buiten.
Gek eigenlijk, dat die Vereniging tegen de kwakzalverij hier niet meteen op is ingesprongen.

Kooplieden zijn namelijk helemaal niet bevoegd uitspraken over gezondheid te doen. Al hebben ze nog zoveel titels en diploma's.

Enkel medici zijn bevoegd zich over gezondheidszaken uit ter spreken.
En van overheidswege hebben we daarvoor een ministerie van Volksgezondheid, of hoe men dat nu ook mag noemen.

Typisch is dat dit ministerie zich helemaal niet uitspreekt over gezondheidseffecten van elektrosmog.
Geen woord, geen letter.
Schijnbaar maken ze ook geen bezwaar, dat een ander ministerie zich op hun vakgebied begeeft en daar officieel uitspraken over doet.

Kennelijk vindt Volksgezondheid de uitspraken van EZ zo onbeduidend, onjuist en discutabel, dat ze het maar zo laten. Of ze zitten daar te slapen. Kan natuurlijk ook het geval zijn.

Dus, legt u die mededelingen van EZ ook maar terzijde.

Wij hebben ondertussen het ministerie van VWS om opheldering gevraagd.
Daar zitten ze inderdaad te slapen, want men begrijpt mijn vragen niet zo goed.

12-01-2011 Journaille

Het is opmerkelijk hoe weinig er in de media over elektrosmog bericht wordt.
En als er dan eens een artikel verschijnt, is het hevig gecensureerd en ingekort.
Zoals dat artikel in HUMO.

Een goede verklaring is te lezen in dit artikel.

15-01-2011 Vogels

Er is al het een en ander geschreven over de plotselinge dood van veel vogels en vissen.

In 2003 gebeurde iets dergelijks in Duitsland, Stuttgart, hetgeen ik toen berichtte:
http://frontpage.fok.nl/nieuws/167613/1/1/50/groep-vogels-pleegt-onverklaarbaar-zelfmoord.html

Hieronder een bericht uit een forum, welke stof tot nadenken geeft:

1. OT:Earth's magnetic pole shift unleashing poisonous space clouds lin
    Posted by: "surpriseshan2@aol.com" surpriseshan2@aol.com bestsurprise2002
    Date: Fri Jan 14, 2011 10:00 am ((PST))

Earth's magnetic pole shift unleashing  poisonous space clouds linked to mysterious bird deaths
http://www.naturalnews.com/030996_bird_deaths_pole_shift.html#ixzz1B1nDdiW7
by Mike Adams, the Health  Ranger, NaturalNews Editor

( NaturalNews) Following the unexplained deaths of several  thousand birds over the last two weeks, events are now emerging that may offer a physics-based explanation for the mysterious deaths. It all begins on a runway  in Tampa, where airport officials recently closed that runway in order to change the numeric designators painted there. Why are those numeric designators being  changed? Because the Earth's magnetic poles are  shifting and the numbers previously painted on the runway no  longer match up with the magnetic measurements of sensitive airplane instruments 
http://www.physorg.com/news/2011-01-tampa-airport-runways-renumbered-due.html
 
As Physorg.com explains:
 
The primary runway at the Tampa airport is designated 18R/36L, which means the runway is aligned along 180 degrees from north (that  is, due south) when approached from the north and 360 degrees from north when  approached from the south. Now the Federal Aviation Administration (FAA) has  requested the designation be changed to 19R/1L to account for the movement of  the magnetic north pole.
   
This brings us to our first physics  fact of this article:
 
Physics Fact  #1:
The Earth's magnetic poles are shifting.  (And not just a little bit, but enough to affect airport runways on the scale of  human observation.)
 
The role of Earth's magnetic  field

The Earth's  magnetic field is extremely important for protecting the planet from so-called  **solar wind** and other electromagnetic influences from space. The  magnetosphere, which is driven by the Earth's magnetic field, serves as a kind  of electromagnetic barrier to prevent dangerous rays from reaching the surface  of the planet.
 
You can see a picture of that here:
http://www.theozonehole.com/magnetic.htm
 
Physics Fact #2:
The Earth's  magnetic field has flipped hundreds of times in the past.
 
The Earth's magnetic field **flips** (or reverses  polarity) every few thousand years. This is called a geomagnetic reversal  http://en.wikipedia.org/wiki/Geomagnetic_reversal
In between these flips, the magnetic field can become  quite weak and chaotic, causing **turbulence** in the field, which can  effectively cause weaker gaps in the magnetosphere.
 
These magnetic gaps or weaknesses can allow outside  influences that normally would not penetrate the magnetosphere to reach deep  into that magnetosphere, theoretically all the way down to where birds fly at  very low altitude.
 
Last week, a report from the Russia's Ministry for  Extraordinary Situations (MCHS)  
http://en.wikipedia.org/wiki/Ministry_of_Emergency_Situations  warned that the weakening Earth magnetosphere was  allowing **poisonous space clouds** to enter deep into Earth's atmosphere where  it is coming into contact with birds.
 
These **space clouds** are called Noctilucent  clouds  http://en.wikipedia.org/wiki/Noctilucent_cloud,
which exist at very high altitudes (roughly 50 miles)  and accumulate space dust from micrometeors and other sources.
 
What's really interesting here is that these noctilucent  clouds exhibit very high radar reflectivity  http://media.caltech.edu/press_releases/13188
This means these clouds create a very large radar signature on  weather tracking systems.
   
Physics fact #3:
Noctilucent clouds have very high radar  reflectivity.
 
Weather radar tracks phenomenon  during bird kill

Now here's where this story gets really interesting: On  New Year's Even when birds began falling out of the sky in Arkansas, the  National Weather Service in North Little Rock documented an  unusual phenomenon on their radar monitors.
 
**There are some indications that we're picking up a  non-precipitation target,** said Science and Operations Officer Chris Buonanno  at the NWS
http://www.todaysthv.com/news/local/story.aspx?storyid=137071&provider=top
He went on to explain that the radar signature definitely was not indicative of a cloud or rainstorm. It was something altogether  different.
 
At or around the same time this radar image appeared,  birds began falling out of the sky.
 
Over the last several weeks, hundreds of thousands of  birds and fish have been found dead across the globe. Here's a compilation of  the deaths so far:
http://www.naturalnews.com/030985_mysterious_deaths_birds.html
 
This same data is also reflected in an image compiled by  Matt from http://www.GoAskMatt.com  who gave us permission  to post this image:  http://www.naturalnews.com/gallery/articles/BirdFishDeaths.jpg
 

A  theory of what might be happening

The working theory in all this, at least for the birds, is  that deadly space clouds are reaching into the lower atmosphere  and killing these birds in flight, after which the birds fall to the ground. The  reports of the birds
experiencing "blunt trauma" are likely from the birds  hitting the ground.
 
What, exactly, would be found in these deadly space clouds  that might be killing the birds? One possibility is that these clouds might be  moving along with gaps in the magnetosphere that would invite deadly  radiation to **fry** the birds in flight, as one possibility (although  this explanation seems unlikely, see below). I'm not aware whether tissues tests  have been done on these birds to determine whether they died of intense  radiation poisoning. It would also seem that if radiation reached so low into  our atmosphere, it would have killed many plants and trees in the area, and  there's no evidence of that occurring, at least not that I'm aware of.
 
Another possibility is that the deadly space clouds could  have frozen the birds in flight with blasts of extremely cold air. But such an  event also would have seemingly impacted the trees and plants at ground level,  and there's no evidence of that occurring either.
 
The most likely explanation is that the birds were killed  in-flight by changes in the composition of the air  they were breathing. And as it turns out, Noctilucent clouds are largely made of  a poisonous gas known as Hydrogen Cyanide. For all you chemists reading this, as the EUtimes.net  website explains:
 
Hydrogen Cyanide is also formed in interstellar clouds  through one of two major pathways: via a neutral-neutral reaction (CH2 + N ->  HCN + H) and via dissociative recombination (HCNH+ + e- -> HCN + H). The  dissociative recombination pathway is dominant by 30%; however, the HCNH+ must  be in its linear form. Dissociative recombination with its structural isomer,  H2NC+ produces hydrogen isocyanide (HNC), exclusively.
(http://www.eutimes.net/2011/01/poisonous-space-clouds-slamming-into-earth-cause-mass-bird-and-fish-deaths/
 
Could humans be  next?

The really concerning part about all this is the  sudden realization that if these poisoning clouds of Hydrogen  Cyanide could reach into our lower atmosphere, they  could also theoretically reach ground level. That's  where humans live, of course, and if such a poisonous cloud reached down into a major city such as New York, it would cause the mass instantaneous  death of potentially millions of people.
 
Nobody is prepared to survive a sudden cloud of Hydrogen  Cyanide -- not even the preppers. I own stored food and some emergency gear, but  even I probably wouldn't survive a sudden Hydrogen Cyanide gas attack from outer space. Notably, Hydrogen Cyanide has been used as both a rodent killer and as a
chemical precursor in the manufacture of pharmaceuticals (gee, why doesn't that  surprise me?)
http://en.wikipedia.org/wiki/Hydrogen_cyanide 
   
As Wikipedia explains, Hydrogen cyanide is extremely  deadly:
 
A hydrogen cyanide concentration of 300 mg/m3 in air  will kill a human within about 10 minutes. It is estimated that hydrogen cyanide  at a concentration of 3500 ppm (about 3200 mg/m3) will kill a human in about 1  minute. The toxicity is caused by the cyanide ion, which halts cellular  respiration by inhibiting an enzyme in mitochondria called cytochrome c  oxidase.
 
Interestingly, a key chemical use of Hydrogen cyanide was  developed by none other than IG Farben, the Nazi war  era criminal pharmaceutical giant that was later broken up to become today's  pharmaceutical giants, including Bayer.
 
Hydrogen cyanide is widely recognized as a chemical weapon  and is even used on the tips of whaling harpoons to murder whales.
 
 
Physics fact #4
:
Hydrogen cyanide kills birds and humans very  quickly.
 
Is this the result of a weapons  test or attack?

That it is used as a chemical weapon might make some  people wonder whether all this is fallout from some kind of weather control  weapons experiment.
It's not a crazy idea: Scientists in Abu Dhabi have  experienced tremendous success bringing rain to that city through the use of  weather control systems engineered in Europe (I'll be posting a full story on  this shortly).
 
In the United States, meanwhile, the HAARP experimental  program projects high-energy beams directly into the ionosphere. See the video  at:
http://www.naturalnews.tv/v.asp?v=E3CADA3AE2B04FB92F27BB09C8AE19FB
 
 
Although we have no direct evidence of this, it is  conceivable that HAARP technology could be altering the magnetosphere in ways  that are contributing to the invasion of our lower atmosphere with these  Noctilucent clouds compose of Hydrogen cyanide. This is just a wild guess at  this point, however.
We don't have any evidence that this is really  happening.
 
But if it were, that would be a very clever weapon,  indeed: Aim your weapons at the atmosphere above an enemy city, fire it up and  wait for Hydrogen cyanide gas to kill off everybody in a minute or two. Then you  turn off your beam weapon and play it all off as some sort of "freak natural  disaster" or unexplained atmospheric mystery.
 
There is speculation, of course, that these bird deaths  occurring in North America right now are really a test of precisely the weapon  system I've described above. But this is just speculation, of course. We don't  have any hard evidence that such a system is being used, nor even that it is  possible.
 
The official HAARP website http://www.haarp.alaska.edu/ describes  itself as a **facility for the study of
ionospheric physics and radio science.**  It then displays a diagram showing HAARP waves bouncing off the ionosphere,  beaming through **irregularities** and finally reaching a satellite in high  orbit. These satellites are typically placed in geosynchronous  orbits at roughly 26,000 miles above the Earth -- far higher than  the 50 miles or so at which the Noctilucent clouds are located.
   
The HAARP home page, by the way, also contains a  **security message** with the following warning:
 
This is a U.S. Government Computer System. This  computer system operates as a world wide web server to provide information to  the public concerning unclassified programs only. ...Unauthorized attempts to  upload or change information; to defeat or circumvent security features; or to  utilize this system for other than its intended purposes are prohibited and may  result in prosecution under the Computer Fraud and Abuse Act of 1986 or other  applicable statutes and regulations.
   
When Governor Jesse Ventura tried to ask questions about  HAARP, he was met with extreme resistance and stonewalling by government  officials. Watch the video yourself to see what happened:
http://www.naturalnews.tv/v.asp?v=E3CADA3AE2B04FB92F27BB09C8AE19FB
 
Does this mean HAARP is a weapon being used to cause  poisonous space clouds to enter the lower atmosphere and kill the birds? Not at  all. That would be a leap at this point until we know more. But we do know that  HAARP isn't talking about what it does, and that it is more  than just a **radio science experiment.**
 
We also know that weird things are happening to our  planet's magnetic poles and weather systems. We know that birds are literally  falling out of the sky dead. These facts are not to be taken lightly. They might  be caused by **natural** events, or conceivably they could be influenced by  man-made events.
 
In either case, something that could very easily threaten  life on our planet may be afoot, and there's no logical reason to conclude it  will be limited to birds and fish.
 
I've seen reports of some doctors chiming in on all this  and blowing it off as **normal** deaths of birds and fish. Conventional doctors,  of course, are the world's most experienced experts at missing the big  picture, and they seem to haphazardly discount the most important fact  about all this:
Sure, birds and fish die every day. But not en  masse.
 
They don't usually fall out of the sky by the thousands,  in other words.
These are obviously not normal events where birds are dying of  normal causes. That much is obvious to everyone... except the doctors, it  seems.
 
In conclusion, I can't explain these mysterious deaths  with any high degree of confidence at this point. But I do know that  thousands of birds don't fall out of the sky for no reason.  There is an underlying cause that seems extremely important for us to observe,  document and understand. There are many possible explanations that merit  attention: Some of them might be attributable to natural phenomena, but others  may be far more insidious.
 
It is important for the future of life on Earth that we  solve this mystery sooner rather than later. Because if we don't understand  this, we may sooner or later become victims of it.

18-01-2011 Min. van VWS overbodig volgens Postbus51

Vragen aan een ministerie gaat tegenwoordig via Postbus 51.
Daar dient men zijn/haar vragen met naam en toenaam in te dienen, en dan krijgt men een antwoord.

Nu heb ik een moeilijke vraag, waar denk ik weinig Nederlanders het goede antwoord op kunnen geven.
Wat betekent ministerie van VWS ?
Nee, het is niet ministerie van Verkeer en Waterstaat, en Sport.

Maar ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Je zou denken dat dit ministerie gaat over Gezondheidszaken en ons aller Welzijn.

Wel, dat is een foute gedachte. Want de woordvoerder van Postbus 51 wist mij heden te berichten:

Geachte heer Claessens,  Hieronder volgt een reactie op uw e-mail, waarin u schrijft dat u nog nooit iemand van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een uitspraak over gezondheidseffecten omtrent straling heeft horen doen.  

Helaas gaat het ministerie van VWS hier niet over. Ik wil u dan ook adviseren om uw mail te richten aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Zij zijn verantwoordelijk voor het beleid hierover.


Laat nu dat ministerie van Infrastructuur en Milieu ook gaan over Verkeer en Waterstaat.
Tja, ik heb geen vraag over beleid, want dat is er gewoon niet (voldouwen met antennes is hier het credo).
Mijn vragen gaan enkel over gezondheidseffecten en welzijn.

Ik denk dat de woordvoerder van Postbus 51 eens een goede inburgeringscursus moet volgen.

Wellicht kan er nu een Kamermeerderheid gevonden worden, die een voorstel indient om dat ministerie van VWS (dat van Gezondheid en Welzijn !) op te doeken.

Als zij zich *het kaas van de boterham laten eten*, hebben ze geen reden van bestaan meer.

Aanleiding tot deze vragen is het feit, dat op bijeenkomsten het steeds het Antennebureau is (vallend onder het ministerie van Economische Zaken, dus kooplieden en handelaars, maar geen medici), dat uitspraken doet over gezondheid.
Dat hoort het ministerie van Volksgezondheid te doen, maar hier laat zij verstek gaan.
Ik heb het dan nog niet eens over de parlementarier Van Geel, die op TV onzin zat te kwaken omtrent de zwitserse ETH studie.

Maar het is VWS dat uitspraken over gezondheidseffecten door straling dient te doen. Niet ELI dat haar eigen economische belangen behartigt. (EZ heet nu ELI, van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie).

Het komt er dus volgens Postbus 51 hier op neer, dat zaken als kanker, Q-koorts, tuberculose, vaccinaties, Mexicaanse griep, slapeloosheid, hartritmestoornissen, etc. dus niet meer door het ministerie van Volksgezondheid en Welzijn worden behandled, maar door ministerie van Infrastructuur en Milieu, in feite Verkeer en Waterstaat.

Maar die jongens van Antennebureau en Monet, die uitspraken over gezondheid doen, vallen onder ELI (Economische Zaken, Landbouw en Innovatie) en niet onder Infrastuctuur en Milieu.
Denkend aan Geert Hoste, kom ik op de gedachte, dat die jongens van het Antennebureau zich hebben laten voorlichten door veeartsen, die onder Landbouw vallen.
Ja, nu wordt een en ander duidelijk.

Uiteraard heb ik niets tegen veeartsen, maar voor gezondheidsklachten van mensen meen ik toch dat deze hier niet zo geschikt voor zijn.

24-01-2011 Politie smartphone

Nu dacht ik toch dat de Politie zonodig het allesverziekende TETRA ofwel C2000 persé moest hebben, omdat zij anders hun werk niet goed zouden kunnen doen.

Maar kennelijk wordt het werk niet meer zo belangrijk gevonden, nu die bonnenquota is opgeheven.
Tja, en als ze geen bonnen meer hoeven te schrijven, en ook geen boeven meer hoeven te vangen, moeten ze toch wat te doen hebben.
De agenten moeten ook vertier hebben!

Daarom krijgen alle agenten van de politieregio Noord- en Oost-Gelderland binnenkort een smartphone. Zo kunnen ze hun werk "een meer digitaal kantje geven" heet het in de Telegraaf.

Dus de agenten moeten nu kunnen internetten, e-mailen, Twitteren, Facebooken, Hyvessen, etc. en muziek downloaden.

Degene die dat bedacht heeft, heeft ze niet allemaal.
Het toppunt van zotheid.

Afgezien van de straling van hun C2000 mobieltje (waar in Engeland al veel politiemensen gezondheids-problemen door ondervinden hebben) krijgen de politiemensen nu ook nog eens de straling van hun smartphone er bovenop.
Geen wonder dat bepaalde agenten zulke rare kuren uithalen, welke je in de krant kunt lezen.
Dat zal dus niet verbeteren.

Zou ook wel eens willen weten wat hun ziektepercentage is.

Dus niet meer blauw op straat, maar meer blauw in de ziektewet!

(Zie ook 30-11-2010 Politie problemen)

 

13-02-2011 Boek zienswijze

Er is momenteel veel te doen over wat er zich in verscheidene landen afspeelt,
zoals in Egypte en Tunesie.

Daarover heeft Kishore Mahbubani interessante boeken geschreven.

Eigenlijk een *must-read* voor al diegenen, die zich opwinden over
de islamisering, China en Azië.
Zie Literatuur.

13-02-2011 Jammers

Velen ergeren zich aan het gekwaak en gekwetter van al die personen, die het niet kunnen laten luidkeels al hun *belangrijke* klets rond te bazuinen, en hun mobieltje ook eens wat rust te gunnen. Plus de omstanders.

Sommigen denken wel eens over de (verboden) aanschaf van een jammer.

Maar dat is proberen de duivel uit te drijven met Beëlzebub.
Hieronder een spectrogram van een dergelijke jammer.

24-02-2011 Satelliet internet

Aansluitend op 28-12-2010, Internet, draadjesloos, is er nu meer bekend.

Klaarblijkelijk is het al in werking in de twee dorpjes Ibach en Dachsberg in Baden Württemberg, waar men een door de overheid betaalde proef heeft uitgevoerd.

Hier een artikel uit de Südkurier en hier nog een van Golem .

Ja, dan zijn we nergens meer veilig, en moeten we naast de muren ook nog eens de plafonds gaan afschermen.
Betreurenswaardig is ook dat ons aller Neelie Kroes wil dat alle EU landen snel alle maatregelen nemen dat dit fenomeen algemeen goed wordt. Goed? Nu ja slecht!

PS. Aaronia is bezig e.e.a. te ontwikkelen om al dat fraais te kunnen meten (18-40 GHz).

10-03-2011 Bijen

Aansluitend op eerdere berichten is het Milieubureau van de VN nu ook bezorgd om de bijen.

In de Telegraaf staat het volgende bericht:

**********************************************************************************************

Milieubureau VN bezorgd over bijen

NEW YORK -  Het milieubureau van de Verenigde Naties (UNEP) luidt de noodklok over de internationale bijenpopulatie. Op sommige plekken in de wereld is het aantal bijen met wel 85 procent gedaald. Dat kan leiden tot een internationale crisis, aldus een VN-rapport dat donderdag naar buiten is gebracht.

Volgens het milieubureau moet meer worden gedaan om de bij te redden. Zo zouden boeren een toeslag moeten krijgen als ze bijvriendelijk boeren. Ook moet voorzichtig worden omgesprongen met pesticiden en moeten beheerde bijenkorven worden vrijgehouden van ziektes.

Waarom het aantal bijen de afgelopen jaren zo hard afneemt, is nog onduidelijk. Volgens de UNEP is een aantal factoren bepalend: het verlies van leefgebied, parasieten, luchtvervuiling en het gebruik van pesticiden zouden een rol spelen.

Bijen zijn cruciaal in het bestuiven van planten. Honderd plantensoorten leveren nagenoeg al het voedsel in de wereld en zeventig daarvan zijn afhankelijk van bijen, aldus UNEP. Zonder de diertjes moeten de planten handmatig worden bestoven, een zeer kostbare bezigheid.

„Mensen hebben de illusie gecreëerd dat we in de 21e eeuw onafhankelijk zijn van de natuur door de technologische vooruitgang. Bijen onderstrepen de realiteit dat we juist meer, niet minder afhankelijk zijn van de diensten van de natuur”, aldus Achim Steiner, directeur van UNEP.

*********************************************************************************************

Een ander bericht:

Scientists are abuzz over a new theory that cell phones are killing off bees.

The study found that radiation from the widely used communication devices is having a negative impact on the honey-making insects.

Researchers at Panjab University in Chandigarh, India, placed cell phones by a beehive and powered it up twice a day for 15 minutes over a period of three months.

During that time, CNN reports, the scientists found that honey production stopped, the queen laid only half as many eggs and the size of the hive shrunk dramatically.

"Increase in the usage of electronic gadgets has led to electropollution of the environment," wrote Ved Prakash Sharma and Neelima Kumar, the authors of the report in the journal Current Science.

"Honeybee behavior and biology has been affected by electrosmog since these insects have magnetite in their bodies which helps them in navigation," the pair wrote.

According to the United States Department of Agriculture, last year the bee population dropped 30%.

One scientist suggests a minor change in the frequency of cell-phone transmissions could help solve the problem.
www.nydailynews.com
http://www.geekosystem.com/cell-phone-bee-population/

"If the bee disappeared off the surface of the globe then man would only have four years of life left. No more bees, no more pollination, no more plants, no more animals, no more man," said Albert Einstein.

In the United States, about 30% of all food we consume requires pollination by honey bees.   But now honey bee collonies are mysteriously emptying out without a trace. 

Europe:  The alarm was first sounded last autumn, but has now hit half of all American states. The West Coast is thought to have lost 60 per cent of its commercial bee population, with 70 per cent missing on the East Coast.  CCD has since spread to Germany, Switzerland, Spain, Portugal, Italy and Greece. And last week John Chapple, one of London's biggest bee-keepers, announced that 23 of his 40 hives have been abruptly abandoned.
http://www.androidworld.com/prod14.htm

Honey Bee Colony Losses in the U.S., Fall 2007 to Spring 2008
http://www.geochembio.com/biology/organisms/honeybee/#appendix5

Is it a stretch to hypothesize that government mandated spraying of crops with deadly chemicals as well as toxic substances contained in chemtrails could be part of a deliberate program to eliminate the bee population? Or is this just another example of big business flagrantly abusing the eco-system in order to drive up profits?

http://www.squidoo.com/chemtrailillness

Possible Chemtrail Side Effect? The Declining Bee Population

http://www.samaroc.com/youtube/possible-chemtrail-side-effect-the-declining-bee-population-l+aoytd5lMh4u6Y.html

****************************************************************************************

En wat zegt het publiek?

Ach, als we wat minder te eten hebben is niet zo erg. Als we maar niet in onze telefonische conversaties gestoord worden.

Kennelijk wil niemand de ernst van de zaak inzien.
En uiteraard wil niemand de invloed van elektrosmog erkennen.

En onze politici ?
Die knijpen niet één oogje toe, maar houden beide ogen èn oren gesloten.


13-03-2011 Bijen Zembla uitzending

Op 11-03 was er een Zembla TV uitzending, welke op 15-03 herhaald wordt.
De titel is: *De moord op de honingbij*. Ik heb er met gekromde tenen naar gekeken.

Het was een schitterende reportage waarin de benepenheid, de kleinzieligheid, het kleinburgerlijke, en vooral het criminele gedrag van onze wetenschappers en politici naar voren kwam.

Vooraf opgemerkt, zoals ik wel verwachtte, werd er met geen woord gerept over de invloed van elektrosmog op de bijen.

Net als bij de Mobilfunk gebruikelijk, kwam ook hier weer naar voren, dat de industrie bepaalt wat er onderzocht wordt, en of er wel of niet gepubliceerd zal worden.

Heel duidelijk kwam dat naar voren bij het interview van de *bijendeskundige* van Wageningen.
Die maakte er echt een potje van.
Nee, pesticiden zijn niet de oorzaak van de bijensterfte, maar de VARA-mijt. (De mijten van de TROS, AVRO, VPRO en EO had hij niet onderzocht.) ;o)
Hoe hij dat zo stellig wist? Wel, zijn onderzoek ging enkel over mijten, en pesticiden werden niet onderzocht, want daar was geen budget voor.
Als men zoiets in Wageningen als *wetenschap* betitelt mogen ze wat mij betreft de tent sluiten.
Men mag toch verwachten dat een wetenschapper de nodige hoeveelheid aan nieuwsgierigheid ten toon spreidt, en zichzelf een aantal vragen stelt. De domme vooringenomenheid, duidelijk ten faveure van de chemische industrie, droop er aan alle kanten vanaf.
(Hij kon een broertje zijn van de woordvoerder van de Gezondheidsraad.)

Hier komt een analogie naar voren met de REFLEX studie. Die is geinitieerd door de tabaksindustrie, om een groter gevaar dan de tabak en het meeroken, nl. de Mobilfunk, naar voren te schuiven, en de aandacht van tabak af te leiden.

Een franse wetenschapper wist wel hoe de vork aan de steel zit, en studenten op een Hogeschool ook.
Deze franse wetenschapper, die stelt dat er al jarenlange franse studies omtrent bijensterfte zijn, bevestigt mijn mening. Het is net als bij de mensen; door allerlei oorzaken wordt het immuunsysteem beschadigd en wat elektrosmog is dan de nekslag. Het is een synergie van allerlei oorzaken.
Opmerkelijk was ook dat in het parlement vragen van de Partij voor de Dieren door de staatssecretaris werden weggewuifd.
Het toppunt van onnozelheid was de opmerking van de staatssecretaris *dat hij geen aanleiding zag om aan de integriteit van instituten te twijfelen.*
Je kunt je arvragen of deze man zo naief is of dat hij zoveel boter op zijn hoofd heeft.

Op zekere dag komt onze staatssecretaris ook te overlijden. En als hij dan bij sint Pieter staat en die hem vraagt wat hij heeft ondernomen om de bijensterfte een halt toe te roepen, onze staatssecretaris antwoordt, dat hij enkel afging op de uitspraken van een domme, van grote oogkleppen voorziene wetenschapper uit Wageningen, en niet wilde luisteren naar al die andere wetenschappers in de wereld. En ook niet naar die in eigen land.
Sint Pieter zal hem dan grove nalatigheid ten laste leggen.

Nederland schijnt de grootste bijensterfte ter wereld te hebben.
En Bayer heeft een omzet van 750 miljoen aan hun persticiden, het Imidacloprid, dat 7.000 keer giftiger is dan DDT..
Ons oppervlaktewater heeft een 10.000-voudige concentratie van wat is toegestaan.
En dan hebben we het nog niet over de andere chemische bedrijven zoals BASF, Syngenta en niet te vergeten Monsanto.

Curieus is, dat het middel Imidacloprid wel in een aantal andere landen verboden is, omdat daar studies hebben uitgewezen dat het bijensterfte veroorzaakt, maar in Nederland nog steeds niet verboden is.
Laat dat maar eens langzaam over de tong gaan. Je zou er wat van kunnen denken.

Als politicus mag de staatssecretaris zijn zaakjes voor elkaar hebben, als verantwoordelijk bewindsman kan hem grove nalatigheid verweten worden, ook, omdat hij geen gelden voor goede studies vrijmaakt, en het middel nog steeds toelaat.

Terwijl de wereld om ons heen naar de kloten gaat wordt er verder door niemand actie ondernomen.
Dat zelfs een politicus met *gristelijke grondslag* zich zo in de kaart laat kijken is verschrikkelijk.
Of past dit in de policy om de land- en tuinbouw in nederland helemaal de nek om te draaien?

In figuur 3 is de kritische drempel bereikt (het rode is elektrosmog).
Iedere druppel, die er bij komt kan de boel doen ontploffen.
En bij de in vorige figuur genoemde exposities kan men elektrosensitief geworden zijn.
De andere kleuren in de emmer vertegenwoordigen andere belastingen van het immuunsysteem, zoals gifstoffen, zware metalen, onverwerkte trauma's, medicijnen, kontrastvloeistof, wormen, virussen en bacterien, etc.

14-03-2011 Radioactiviteit

Gezien de toestand in Japan heeft de schrijfster Nenah Sylver van het boek *The Rife Handbook of frequency therapy* een aantal tips geschreven omtrent de behandeling van radioacticiteit.

Radiation Prevention and Detox

Don't wait until you have already suffered from the effects of radiation.
Start taking these supplements now. Some of this material is taken from Shirley's Wellness Café.

1. GLUTATHIONE

Radiation exposure causes approximately 3% of all cancers: it causes the formation of a very reactive free radical called a "hydroxyradical." The detoxification ability of glutathione (GSH) plays a key role in neutralizing hydroxyradicals. Studies conducted around the world -- from Switzerland to Spain to India to Germany -- show the effect of glutathione (GSH) on radiation damage. This is why cancer specialists are now raising glutathione (GSH) levels in cancer patients who are undergoing radiation "therapy."
Detoxification benefits from boosted glutathione (GSH) levels help cancer patients better tolerate the radiation exposure.

Low levels of glutathione (GSH) are connected with an increased risk of developing cancer from radiation exposure. And people undergoing radiation treatment for cancer experienced stronger negative effects and greater injury when they have low glutathione (GSH) levels, because white blood immune cells are better able to withstand radiation "therapy" when cancer specialists raised glutathione (GSH) prior to treatment. (This should show the folly and flawed logic of using radiation for the treatment of cancer.)

Where to get glutathione (just a few suggestions):

Oral supplements may be useless. However, high quality whey protein will give your body the precursors to manufacture glutathione so your liver can deal with the extra toxic load. If you cannot tolerate whey, the Lifewave company makes non-transdermal glutathione patches that are quite effective.
 

2. SEA VEGETABLES

At the time of the atomic bombing during World War II, Dr. Tatsuichiro Akizuki was Director of the Department of Internal Medicine at St. Francis's Hospital in Nagasaki. He fed his staff and patients a strict diet of brown rice, miso and tamari soy soup, wakame, kombu and other seaweed, Hokkaido pumpkin, and sea salt. He also prohibited the consumption of sugar and sweets since they suppress the immune system. No one succumbed to radiation poisoning, whereas the occupants of hospitals located much further away from the blast incident suffered severe radiation fatalities.

Sea vegetables, including kelp, contain the polysaccharide sodium alginate, which selectively binds radioactive particles of strontium and escorts them out of the body. (This was discovered by a research team at McGill University of Montreal, headed by Dr. Stanley Skoryna, in 1968.) Sodium alginate also binds with other metal pollutants such as excess barium, cadmium and zinc.

This is why various seaweeds and algae are typically used to treat radiation victims. 
http://www.shirleys-wellness-cafe.com/detox.htm

In Chernobyl, spirulina was used to help save many children from radiation poisoning. By taking 5 grams of spirulina a day for 45 days, the Institute of Radiation Medicine in Minsk also proved that children on this protocol experienced enhanced immune systems, increased T-cell counts (T-cells are soldiers of the immune system), and reduced radioactivity levels.

. and since that time the Russians have been researching the use of their own kelps from Vladivlostok, from which they have isolated the polysaccharide U-Fucoidan, which is another radioactive detoxifier.

Chlorella algae, which builds immune response and helps eliminate heavy metals, has also shown radioprotective effects. Because they bind heavy metals, algae should be consumed after exposure to any type of radioactive contamination. (Israeli scientists have also treated Chernobyl children with doses of natural beta carotene from Dunaliella algae to help normalize their blood chemistry.)

Yet another benefit of the sea vegetables rarely discussed is their high mineral content, which is a bonus in the case of radioactive exposure.
Consuming natural iodine, such as in the seaweeds, helps prevent the uptake of iodine-131 while iron inhibits the absorption of plutonium-238 and plutonium-239. Vitamin B-12 inhibits cobalt-60 uptake (used in nuclear medicine), zinc inhibits zinc-65 uptake and sulfur is preventative for sulfur-35 (a product of nuclear reactors) incorporation by the body.

Where to get sea vegetables (just a few suggestions):

   www.iherb.com  

Maine Coast Sea Vegetables https://www.seaveg.com/shop/

   Mountain Rose Herbs www.mountainroseherbs.com

   Sodium Alginate: can be purchased in capsule form from Seroyal/Genestra, and also in bulk on the Internet

Where to get iodine (just a few suggestions):

   www.voicebio.com   
 

3. MISO SOUP

Because miso soup is so effective in helping prevent radiation sickness, Japanese researchers have identified the presence of an active ingredient called zybicolin, discovered in 1972, which acts as a binding agent to also detoxify and eliminate radioactive elements (such as strontium) and other pollutants from the body.

Where to get miso (just a few suggestions):

Any good health food store. Asian Markets also have miso. Make sure to get organic miso! Otherwise, it will likely be made with Genetically Engineered (GE) soy. Those sensitive to gluten should get miso made with rice, not wheat or barley.

 
4. GREEN TEA

The kelps and algaes aren't the only natural foods with radio-detoxifying effects. Green tea has proven "radioprotective effects" whether consumed either before or after exposure to radiation. Studies from Japan and China also suggest that the ingredients in tea are radioactive antagonists.

Where to get green tea (just a few suggestions):

Any health food store, Trader Joe's, and even supermarkets. Make sure your green tea is organic. The plant naturally draws up fluoride through its roots. You don't want extra fluoride. Also, it appears that green tea may
negate the effects of some other herbs.
 

5. MSM and -THIOL SUPPLEMENTS

Nuclear workers potentially exposed to radioactive sulfur need a higher content of sulfur in their diet. MSM supplements provide a source of dietary sulfur. And -thiol supplements such as cysteine, lipoic acid and glutathione also help detoxify the body, as well as address other health problems.

Where to get these items (just a few suggestions):

   www.iherb.com

   Mountain Rose Herbs www.mountainroseherbs.com

++++++++++++++++++++++++

According to Shirley's Wellness Café, an anti-radiation diet should focus on the following foods:

· Miso soup

· Spirulina, chlorella and algae (kelp, etc.)

· Brassica vegetables and high beta carotene vegetables

· Beans and lentils

· Potassium, calcium and mineral rich foods

· High nucleotide content foods to assist in cellular repair including
spirulina, chlorella, algae, yeast, sardines, liver, anchovies and mackerel

· Cod liver oil

· Avoid sugars and sweets and wheat

· A good multivitamin/multimineral supplement

============

Depleted uranium is currently in the journalistic spotlight because US weapons are made from this material, and after being fired leave a legacy of depleted uranium dust in the environment, which anyone can absorb. Because the kidneys are usually the first organs to show chemical damage upon uranium exposure, military manuals suggest doses or infusions of sodium bicarbonate to help alkalinize the urine if this happens. This makes the uranyl ion less kidney-toxic and promotes excretion of the nontoxic uranium carbonate complex.

Learn more: Ebook How to Help Heal Your Body of
http://www.radiationdetox.com/index.htm  Radiation Damage and Detox Away
Ingested Radioactive Dusts" ebook manual

Naschrift 15-03-2010:

Dr. David Brownstein is an expert on all forms of iodine, and this is from his blog at http://breastcancerchoices.org/fallout.html .

Japan, Radiation Fallout and Iodine Recommendations With the terrible earthquake in Japan, let's send thoughts, prayers as well as assistance to the Japanese.

I have had inquiries about the use of iodine to prevent problems secondary to the nuclear fallout that will occur. As the Japanese nuclear reactors release radiation into the air, the jet streams will push this radiation to the Western U.S. and Canada. There are estimates that the radiation fallout will reach the Western side of N. American in six to ten days. Furthermore, I have seen estimates that it is expected that 750 RADS may contaminate these areas.

How much is 750 RADS? One chest x-ray is approximately 3/100 RADS. One CT scan is 1 RAD.

Folks, potentially this is a lot of radiation. Fortunately, we have an item that can prevent this fallout from damaging us: iodine. If there is enough inorganic, non-radioactive iodine in our bodies, the radioactive fallout has nowhere to bind in our bodies. IT will pass through, unharmed.

It is important to ensure that we have adequate iodine levels BEFORE this fallout hits. How much iodine is recommended?

The CDC recommends using iodine to prevent injury from radioactive iodine fallout. Adults and women who are breastfeeding should take 130mg of potassium iodide. Children who are between 3 and 18 years of age should take 65mg of potassium iodide. Children who are adult size should take the adult dose. Infants and children between 1 month and 3 years of age should take 32mg of potassium iodide. Newborns from birth to one month of age should be given 16mg of potassium iodide.

When should you take iodine? For an acute exposure, you want to take iodine just before the exposure hits. Iodine is cleared out of the body within 24 to 72 hours after taking it. However, If you have been using ortho-iodo supplementation as I describe in my books and lectures (taking from 6-50mg/day of iodine and iodide), you should be covered. Remember, the goal is to not let the radioactive iodine bind in the body.

Potassium iodide can be found in many health food stores. Combinations of iodide/iodine can be obtained from holistic physicians. Iodoral, Iodozyme HP, and Lugol's solution are examples of this form of iodine. For long-term treatment, combinations are much more effective. More information about this can be found in my book, Iodine Why You Need It, Why You Can't Live Without It, 4th Edition (available at www.drbrownstein.com).

============http://breastcancerchoices.org/fallout.html============

29-03-2011 Studies

Veel studies zijn opgezet om de onschadelijkheid van Mobilfunk aan te tonen.
Ook proberen een aantal studies uit te vinden wanneer er kanker optreedt.
Want owee, owee, kanker is toch wel erg hè.

Echter wanneer men kanker, of voorlopers daarvan (DNA-breuken) constateert, is dat vaak bij zeer hoge doseringen. Hoger (en langer) feitelijk dan waaraan wij in de praktijk zijn blootgesteld.
Momenteel is er een studie van Grigoriev die wat gevonden heeft. Maar dan bij 5.000.000 uW/m², dat is de helft wat de ICNIRP voor UMTS adviseert, ofwel 43 V/m. En in de praktijk zelden voorkomt.
het is leuk en aardig dat men dergelijke zaken onderzoekt, maar ik heb daar zo weinig aan.

Kanker mag dan schrikwekkend zijn, maar de alledaagse gezondheidsklachten, die weliswaar vaag en zonder direkt aanwijsbare oorzaak beginnen, maar toch het leven tot een echte hel kunnen maken, zijn net zo erg en worden zelden onderzocht. Ze worden geloochend en onder het tapijt geveegd.
De betrokkenen worden als mafketels afgeschilderd (in de lijn volgens Repacholi) en belachelijk gemaakt.

Mij gaat het er om, dat er vele personen zijn, die reeds bij zeer zwakke hoeveelheden elektrosmog met lichamelijke klachten reageren.
En hieromtrent is mij geen enkele studie bekend, die zich daarmee serieus bezig houdt.
De optredende gezondheidsklachten zijn inmiddels genoegzaam bekend.

Nemen we als voorbeeld hoofdpijn .
Wie heeft dat onderzocht?
Wie heeft er onderzocht bij welke elektrosmog bronnen dat kan optreden?
Bij welke veldsterktes?
En wanneer treden de symptomen op? Direct bij de expositie of hoeveel later na beeindiging van de expositie?
Hoeveel later is de toestand weer genormaliseerd?
Heeft de lengte van de expositie een invloed?
Hoe lang duren de klachten, tot ze weer minderen?

Dat zijn voor mij serieuze vragen.

En die dringend een antwoord behoeven.
En waar zich kennelijk weinigen om bekommeren.

Als zwaarwegende elektrosmog bronnen zie ik in volgorde:

- het mobieltje
- de DECT telefoon (ook bij buren)
- het draadloze modem/router (ook bij buren)
- magneetvelden
- dirty power en dirty air (VLF)
- zendmasten

Bedenk ook dat bijvoorbeeld UMTS een aantal laag- en middenfrequente componenten bevatten.

Ons probleem is dat de overheden schermen met enkel studies die geen nadelige gevolgen hebben gevonden. Typisch is, dat dergelijke studies helemaal niet gerepliceerd behoeven te worden.
Daarentegen roept men dat studies die wel negatieve effecten vinden zelfs meermaals gerepliceerd dienen te worden.
En nu komt de mop: Niemand wil voor een studie betalen, waarvan de uitslag van te voren reeds vaststaat.
Maar bij ieder replicatie onderzoek worden bepaalde parameters veranderd, zodat het nooit hetzelfde is.

Neem het TNO COFAM I onderzoek. Daar was UMTS en GSM900 met 1 V/m. De expositie geschiedde met een puntbelasting (zie bijna onderaan op Pagina12e.html )
Het zogenaamde replicatieonderzoek COFAM II bij de ETH in Zwitserland betrof enkel UMTS, en niet alleen 1 V/m, maar ook 10 V/m. Plus dat de expositie bij de proefpersonen een bolvorm had.
Dat is iets geheel anders.

Dan komt er nog een ander aspect om de hoek kijken:
Ca. 75 % van de bevolking heeft een nog redelijk functionerend immuunsysteem en heeft schijnbaar nog nergens last van. Hun immuunsysteem verzwakt maar heel langzaam, en hun gevoeligheid voor elektrosmog zal pas over zo'n 10 jaar ontplooid zijn.
De resterende 25 % heeft een beschadigd immuunsysteem, en is daarom geschikt om elektrosensitief te worden. Dat kan al bij ca 200-2000 uW/m².

En wat helemaal nog niet onderzocht is, is het feit uit de praktijk, dat elektrosenstieven reeds bij minder dan 1 (=een) uW/m² met lichamelijke klachten kunnen reageren.
Technici snappen daar niets van omdat volgens hun zeggen het vermogen te laag is om warmte te kunnen ontwikkelen, maar hier komt helemaaal geen warmteontwikkeling aan te pas. We noemen dat a-thermische effecten. Zie bijvoorbeeld een lijst van dr. Warnke.

Doorslaggevend is nu dat we geen rapporten kunnen voorleggen waaruit onomstotelijk blijkt, dat elektrosmog gevaren voor de gezondheid op kan leveren.
Niemand is bereid dergelijke studies uit te voeren of er voor te betalen.
Uiteraard is er het BIoInitiative Report, maar dat wordt niet aanvaardt.

Aangezien het hier een punt van volksgezondheid betreft zou men verwachten dat het ministerie van Volksgezondheid zich hierover zou bekommeren, maar die hebben nog nooit een woord hieraan vuil gemaakt. Uitspraken over volksgezondheid en EMV komen enkel uit de monden van de kooplieden en ingenieurs van het minsterie van Economische Zaken (en verkeer en Waterstaat er nu bij).
En die zijn in feite niet bevoegd uitspraken over gezondheid te doen.

Elektrosensitiviteit is een heet hangijzer, en klaarblijkelijk wil niemand zijn vingers branden aan water.
Jammer is ook, dat gebleken is, dat de vele groeperingen in Nederland niet bereid zijn samen te werken tot één enkele sterke groepering, die opkomt voor een minderheid, die echter ook rechten heeft.

Bij de gang naar de rechtbank stelt de rechter twee vragen:
- Voldoet de provider aan de geldende voorschriften? Antwoord: Ja!
- Zijn er gevaren voor de gezondheid te verwachten? Antwoord Gezondheidsraad en GGD's: Nee!

En dan is het afgelopen.

De voorschriften kunnen enkel door de politiek veranderd worden.
De gezondheidsraad en de GGD's kunnen enkel doorde politiek op de vingers worden getikt.
In Belgie kan iedereen met lagere normen heel goed bellen.
Belgie is jaren geleden al afgeweken van de ICNIRP richtlijnen.
Waarom kan dat niet in Nederland?

Een mooi voorbeeld van hoe de Gezondheidsraad studies beoordeelt is het volgende.
Toen jaren geleden het eerste Onderzoek van het Ecolog Instituut na een jaar onder tafel gelegen te hebben (sic!) op het internet gepubliceerd werd, stelde ik de vraag aan onze vriend Eric van Rongen wat de GR daar van vond.
Hij antwoordde mij toen: *Ja, dat rapport hadden zij ook gelezen. Ja, dat was inderdaad wetenschappelijk.*
Maar daarover had de GR zich geen mening gevormd.
Kijk, zo doen ze dat.
De GR heeft kennelijk alleen een mening wanneer hen dat uitkomt.
Tijdens een bijeenkomst stelde diezelfde Eric van Rongen, dat *elektrosensitieven niet kunnen bestaan omdat zij het werkingsmechanisme niet kennen.* Verder kwam de discussie niet, omdat er boze mensen in de zaal opstonden en begonnen te roepen.

Inderdaad, het ontbreekt ons aan keiharde bewijzen, maar het barst van de aanwijzingen .
En dat moet voldoende zijn om het voorzorgsprincipe toe te passen.
Daarover heeft Olle Johansson een artikel geschreven.

Onder Nieuws 09-10-2011 Belgische Hoge Gezondheidsraad, staan de beweegredenen van de Belgen duidelijk omschreven om het ALARA principe toe te passen.
Zij houden rekening met de huidige wetenschappelijke kennis en technologie.

De nederlands Gezondheidsraad hanteert sterk verouderde principes.

 

31-03-2011 Kubus antennes

Een zekere Wim Swelders van Alcatel Lucent beweert een goed alternatief voor zendmasten te hebben ontworpen.
Het draagt de naam lightRadio, en omvat een kubus van 6x6 cm.

 

 

 

 

 

De kubussen gebruiken ook veel minder stroom dan de energievretende masten, waardoor ze milieuvriendelijker zijn. Doordat ze minder energie verbruiken, zou ook de straling lager zijn.

Die laatste zin lijkt mij erg onwaarschijnlijk.
Bij conventionele zendmasten gaat veel energie verloren tussen de schakelkast en de eigenlijke zender.
Dat is bij lightRadio niet het geval.

Zendmasten moeten een bepaald gebied van voldoende capaciteit voorzien.

In plaats van dat één enkele zware mast hard moet stralen om een bepaald gebied te kunnen verzorgen, kunnen meerder kleine antennetjes dat zelfde gebied bedienen, waardoor de capaciteit over meerdere kubussen verdeeld wordt..
Daardoor wordt de lokale belasting juist minder, niet zwaarder.

Doordat gebouwen de straling van één zendmast kunnen afschermen, kunnen meerdere kleine antennetjes voor een betere, en dus lagere stralingshoeveelheid zorgdragen.

Het zendbereik van lightRadio schijnt twee huizenblokken te zijn.

We weten het pas precies, wanneer praktijkproeven en metingen het een en ander hebben geconstateerd.
Halfbakken voorbarige paniekreacties lossen niets op.

Overigens, kleine femtocellen voor in gebouwen zijn reeds langer bekend
Het apparaat van Ubiquisys is zo groot als een Smartphone en dat van Picochip zo klein als een USB-stick.

Enfin, in September zouden de eerste modellen klaar zijn.

Let wel, de huidige masten zijn voldoende om een dekkingsgraad te hebben.
Bij eenzelfde benodigde stralingshoeveelheid kunnen meerdere kleine zenders dat beter verdelen en minder lokale straling veroorzaken.
Dat er meer zenders nodig zijn heeft niets te maken met dekking, maar met benodogde capaciteit, omdat er dagelijks meer mobieltjes in gebruik genomen worden.
Men moet dus niet alleen gaan protesteren tegen nieuwe zendmasten, maar alle winkels waar ze mobieltjes verkopen op slot doen.
Er zijn malloten die zelfs meerdere mobieltjes hebben, en gebruiken.

 

10-04-2011 *Dirty air*

Het is niet voor de eerste maal dat ik geschreven heb, dat er zo weinig personen zijn die zich diepgaand in het fenomeen elektrosensitiviteit verdiept en begrepen hebben, en tot de conclusie gekomen zijn, dat veel elektrosensitieven zelfs op uiterst geringe velden helemaal uit hun dak kunnen gaan.

De *beterwetende* techneuten blijven volhouden dat men pas bij hoge veldsterktes wat kan merken, maar dat is volkomen fout. Het *dosis-response* principe geldt niet voor elektrosensitieven.

Dirty electricity verdeel ik in twee categoriën:
- dirty power wat zich in het electriciteitsnet bevindt, en wel op de fase.
- dirty air, dat zijn vuile frequenties die zich in de ruimte, in de lucht dus, bevinden.
Het zijn frequenties die zich eigenlijk tussen het laagfrequente en hoogfrequente gebied bevinden.
Vaak tussen 5 kHz en 15 MHz.

Herhaaldelijk kom ik bij elektrosensitieven, die het in en rond hun woning zwaar hebben en last hebben van elektrosmog.
Opmerkelijk is in een aantal gevallen, dat er van hoogfrequente straling praktisch nauwelijks sprake is.
Zelfs zijn er gevallen waar de elektrische stroom helemaal is uitgeschakeld, maar men zich toch beroerd voelt. De fase- en de nulleider zijn dan weliswaar spanningsloos, maar de aardeleiding blijft dan wel nog aangesloten.
En vaak is het dan zo, dat er op de aardeleiding vervuilende frequenties zitten.

Hieronder een dergelijke spectrumanalyse.
De groene lijn is de sweep, de gele het gemiddelde van verschillende sweeps, en de rode vormen de maximale pieken.
Opmerkelijk is ook, dat het ene moment de sweepcurves boven de gele lijnen zitten en het volgende moment er ver onder. het schommelt dus ook nog eens.

Tja, dergelijke beelden tonen dan niet alleen de aardeleiding, maar ze zijn ook nog eens in de grond en lucht aanwezig. En als dat over een groter gebied aanwezig is, kunnen gevoelige elektrosensitieven maar één ding doen, en dat is verhuizen.
Alhoewel de sterkte van de velden niet zo hoog is, zijn ze toch zwaar genoeg om bij elektrosensitieven tot lichamelijke klachten te leiden.

Wanneer er spanning op het electriciteitsnet wordt gezet, blijken er daar vrijwel geen pieken aanwezig te zijn. Ook vrijwel geen in het bekende gebied tussen 5 kHz en 150 kHz.
Weet ook, dat voor vervuilende stroom in het elektrische leidingnet, de z.g. *dirty power*, de meter en filters van Stetzer slechts werken tot ca. 150 kHz. Onze Entech meter kan in de wandkontaktdozen tot ca. 800 kHz meten. De Bajog filters, via EMV-Newline, kunnen tot ca. 40 MHz filteren.
Lees de waarschuwing op: http://www.milieuziektes.nl/Pagina12c.html

Buiten zendmasten, DECT telefoons, draadloze modems, etc. zijn er kennelijk nog genoeg andere elektrosmog bronnen die een aantal mensen het leven zuur kunnen maken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hieronder een spectrumanalyse gemeten aan een gasfornuis.
De frequenties komen hier binnen via de gasleiding, die zelfs op een andere plek geaard is.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belangrijk punt is:

Ook al kun jij met een hoogfrequent meter, of een laagfrequent meter niets meten, met speciale meetapparatuur zijn er toch wel degelijk bepaalde storende signalen vast te stellen.

En als elektrosensitieven klagen, neem hun klachten dan toch maar serieus.

 

17-04-2011 Brussel

Tja, wat *slimme politici* in Brussel nu weer bedacht hebben:

Europa maakt werk van 'slim stroomnet'

BRUSSEL— De Europese Commissie heeft de knoop doorgehakt rond de invoering van een "slim stroomnet" tegen het einde van 2012. Tegen dan moeten de 27 lidstaten ook een actieplan klaar hebben voor de installatie van intelligente stroommeters.

"De Commissie stelt voor om op het niveau van de Unie technische standaarden uit te werken die ervoor zorgen dat de verschillende systemen kunnen samenwerken", zegt commissaris voor Energie Günther Oettinger. "Een eerste set standaarden moet klaar zijn tegen einde 2012."

Slimme netwerken gebruiken digitale technologie om communicatie mogelijk te maken tussen elektriciteitsaanbieders en de apparaten van consumenten. Daardoor kan energie efficiënter gebruikt worden, waar en wanneer ze het meeste nodig is en tegen de goedkoopste tarieven.

Europa schat dat zo'n slim netwerk het gebruik van huishoudelijke energie met 10 procent per jaar kan doen verminderen, waardoor gezinnen makkelijk 60 euro per jaar kunnen uitsparen en de uitstoot van broeikasgassen vermindert.

Nachtwerk

Mede door de introductie van slimme meters kunnen huishoudens hun apparatuur zo instellen dat ze energie consumeren op het ideale moment. Zo kunnen wasmachines en droogkasten zichzelf uitschakelen op momenten dat er een piek is in de vraag, en 's nachts hun werk doen als er veel en goedkope energie beschikbaar is.

Tegen 3 september 2012 moeten alle lidstaten een actieplan opstellen voor de overschakeling op dergelijke slimme meters. Momenteel beschikt amper 10 procent van de Europese gezinnen over een slimme meter. De Commissie moet dan ook een tandje bijsteken om de doelstelling van 80 procent tegen 2020 te halen.

Waarnemers wijzen er op dat de nieuwe beleidsnota van de Europese Commissie strenger van toon is dan voorgaande energierichtlijnen. Ze zien er een teken in dat het de Commissie menens is met de ontwikkeling van een slim stroomnet.

Ik kan maar één ding bedenken.

Ofwel zijn die politici enorme graaiers ofwel zijn het enorme dommekloten.
Ik heb er geen ander woord voor.

Zelfs de Groenen weten niet waar ze het over hebben.

Nog afgezien van de enorme stralingsellende waarover men in Canada en de USA bericht, tart dit bericht iedere logica.

In de eerste plaats zenden de slimme meters enkel data naar de energieleveranciers. Ze zijn echter niet in staat om ook maar iets aan te sturen zoals een wasmachine of wasdroger.
Voorts is het zo, dat niet iedereen een dag- en nacht tarief meter heeft. Velen hebben slechts één enkele meter, en voor hen maakt het helemaal niet uit of zij overdag of 's nachts stroom verbruiken, want dat kost hen toch hetzelfde.
Maar stel je voor, dat die slimme meters wel een en ander konden aansturen.
Ze zullen maar halverwege je wasmachine uitzetten, omdat er in de wijk een stroompiek optreedt.

Momenteel doen wij het zo, dat met onze dag- en nachtmeter wij de wasmachine of vatenwasser pas na 21:00 uur aanzetten, omdat dan bij ons het dal tarief ingaat. Daar hebben wij helemaal geen hulp bij nodig.

De Brusselaars hebben het er ook over dat de slimme meters ook voor de gunstigste tarieven kiezen.
Maar als consument ben je verplicht bij één bepaalde energieleveancier een contract af te sluiten, en daarbij liggen de tarieven vast. Ofwel zijn ze variabel, zeggen ze, maar dat houdt in, dat je steeds met stijgende energieprijzen geconfronteerd wordt, want die gaan alleen maar omhoog.

Hoe meer Brussel zich met onze zaken bezighoudt, hoe meer het ons gaat kosten.
En onze volksvertegenwoordigers?
Die slapen gewoon door met hun riante onkostenvergoedingen.

Het is de vraag hoe lang de burgers dat allemaal nog blijven pikken.

Hollanders in ieder geval lang, want die zijn zo tam als wat. Die slikken vrijwel alles.

PS. In de USA hebben een aantal gezinnen vastgesteld, dat de *slimme meter* heel slim te werk gaat.
Hun afrekeningen werden daardoor met een factor 3 à 4 hoger dan gebruikelijk.

Dus besparingen kun je op je buik schrijven.

 

17-04-2011 Mededeling

Ich habe eine völlig elektrosmogfreie Ferienwohnung im Allgäu nördlich von Füssen
www.urlaub-vom-elektrosmog.de  dort kannst Du die Wohnung ansehen und die weiteren Daten einsehen.

Dat is dus iets voor elektrosensitieve personen die er eens elektrosmogvrij tussenuit willen.

19-04-2011 Spaarlampen

Aanvullend op eerdere op- en aanmerkingen over spaarlampen, en ik noem ze nog maar eens:

Ze gaan korter mee dan men beweert
Ze zijn niet zuinig, zeker bij de fabricage wordt veel verspild
Ze veroorzaken veel elektrosmog
Ze flikkeren meer dan gloeilampen
Ze geven slecht licht

En nu het laatste nieuws:
Ze geven schadelijke dampen af zoals fenol en andere giftige stoffen, welke kankerverwekkend kunnen zijn..

Dit Artikel geeft dat aan.

En hier nog een artikel.

En de politiek blijft ze maar promoten.

05-05-2011 4e dimensie

Naar nu gebleken is, had Einstein gelijk.
Er is een ruimte-tijd vortex rond de aarde, en zijn vorm komt overeen met de voorspellingen van Einstein's zwaartekracht theorie.

Hier een artikel van NASA.

En hier een ander artikel.

 

12-05-2011 SAR

Wetenschappers hebben het er al vaker over, dat de SAR een oneigenlijk ding is om straling te meten.
Er is al een verschil tussen de europese SAR en de amerikaanse SAR.

Ergens heb ik nog twee filmpjes van de amerikaanse TV zender ABC, waarbij twee personen vertellen dat zij patenten hebben verkregen op hun antennetjes voor mobieltjes, die minder straling op het hoofd zouden veroorzaken. Zij spraken hun verwondering uit, dat hun vinding, waarvan de werking bewezen was, niet door de Telecom werd gebruikt. Die waren de mening toegedaan, dat bij verkoop hun klanten zouden kunnen denken dat er iets mis was met hun mobieltjes.

Onlangs is er een studie verschenen, waarbij een nieuw product, de zg. Cellsafe, bescherming tegen straling zou bieden, dwz. dat de transversale golven verminderd zouden worden.
(Dat is iets anders dan het absorberen van longitudinale golven zoals door bv. de BioProtect kaart, die niets aan de transversale golven kan doen.)

Don Maisch citeert Alasdair Philips, Powerwatch:

In my opinion, Cellsafe claims are misleading users and the media. It is unlikely that such a case, that does not fit between the phone and the user's head, will make their phone any safer. Indeed, it may make it more dangerous.

Whether it will protect people depends on what you believe about maximum SAR. Maximum SAR is what is often quoted for cellphones. It is measured by setting the phone to work at maximum power and then
finding the highest SAR (absorbed radiation) in simulated brain tissue in a dummy head.

In San Francisco (and all California) the industry and the FCC now say that SAR is misleading and should not be used. They say it is pointless putting SAR on phone packaging or user information. They have really backed away from the usefulness of SAR. I have long said that SAR is a "red-herring" and very misleading, so in this case I (unusually) agree with them..

It depends whether peak SAR (and that is what is measured) is meaningful or whether total SAR (microwave power absorbed by the brain) is more important.

Many mobile phone manufacturers have already used this issue to their advantage. They have installed less efficient antennas in their handsets so that they have a lower peak SAR rating in the league tables. Now we have a wrap-around-case manufacturer doing it and getting free national TV coverage by reporters and editors who are clueless to the real meaning of what they are promoting.

Peak SAR is exactly that. It is the highest SAR (absorbed microwave radiation energy) that you can find in any 1 gram or 10 gram of simulated brain tissue in a dummy head when the phone is working at full power. Mobile phone handsets hardly ever work at full power.

The simplest way to reduce peak SAR is to make the mobile phone antenna less effective and to spread the radiation out over a larger area. As you double the antenna area the power density in the brain tissue decreases dramatically - double the antenna transmission area and you are likely to quarter the SAR to nearby brain tissue.

That is clearly what Cellsafe have done.

You can see the RF conductive bars in the inside of their fold-around case that will spread the energy out across a lot more of the user's brain tissue. So, of course the max SAR decreases. However the total SAR absorbed by the head will almost always actually rise.

Also, as  mobile phones control their transmit power (using adaptive power control) by a factor of a 1000, the phone will also usually have to turn up their power in order to maintain good contact with the base station. So, for example, a phone with a base station 500 metres away, will maybe be working at 1/100th of its maximum power. Put the Cellsafe holder on the back - it may have to turn up its transmit power by a factor of 5 or more.

Cellsafe tests show a reduction of SAR at 900 MHz (when the phone is artificially set at its maximum power) of 74%. At this frequency their tests also show the phone to be 8dB (6.3 times) less effective at getting a signal out to the base station. In a real life situation, the phone will therefore power-up 6.3-fold - i.e. by 630%. So, the overall change in the SAR to the head will be 26% of a 630% increased power - i.e. an over increase of 64% - not a reduction at all!

If damage to your health when using a mobile (cell) phone is psychological, as the industry and many government agencies seem keen to tell us, then using the Cellsafe will re-assure you that all is well and improve your well-being.

If the damage is due to RF/microwave energy absorption - then buying and using a Cellsafe case may possibly even increase your risk.

The only ways to reduce risk are to use a cell phone less, text rather than talk and/or use an air-tube hands-free headset while holding the phone away from your body.

Alasdair Philips
www.powerwatch.org.uk


Commentaar van de fotonen specialist Tony Fleming:

Just to put the measurement in perspectve, first do a calculation of average cell size say radius 1 micron (10^(-6) m (diameter 2 micron) and take its volume 10^(-18) m^3. Then take the averaging size of a 1 cm cube of tissue (10^(-6) m^3 this means that the cell is dwarfed inside the cube over which SAR is averaged. 

Which gives you a measure of the inadequacy of SAR as a means of measuring bioeffects at levels below macroscopic dosimetry.


Naschrift: No rad meldt over de Cellsafe:

Hi   I am familiar with this device. It has a build in passive antenna that "helps" the transmission and in simple words divert more of it to the upper outer side of the iphone, away from the user.  In most iPhone models the antena is at the lower part of the back of the phone and is usualy blocked by the user hand. This device deflects it to the uper outer part of the phone which is not blocked by the user's hand ( In most cases).   It does noting to the low frequency electric and magnetic fields , it just distorts the way that the RF transmission is created and reflected from the phone. It does not mean that using an iPhone with it is now perfectly safe, but it might change a bit the user exposure to the RF signal.  It is a shame to see a cellphone related brain cancer survivor, using and selling this device saying it "protect you". I don't think it does that!  There are several device like that on the market, the best seller is the PONG, in this video you can see the passive antenna: http://www.youtube.com/watch?v=Ois0NZsqEPQ&feature=relatedor here http://www.youtube.com/watch?v=J_7K0VPG1xg&feature=related