08-06-2013 SEAWIND

Das SEAWIND Projekt (Sound Exposure and Risk Assessment of WIreless Network Devices) ist ein EU-finanziertes Projekt im Rahmen des 7. Forschungsrahmenprogramms der Europäischen Union. Sein Ziel ist die Verbreiterung der wissenschaftlichen Grundlage für die Beurteilung der möglichen gesundheitlichen Risiken der elektromagnetischen Feld-Exposition durch die allgegenwärtige Präsenz von Netzwerkgeräten im Alltag. Das Projekt wurde Ende 2009 gestartet und wurde jetzt drei Jahre später erfolgreich abgeschlossen. Die Zusammenfassung des Abschlussberichts wurde auf der SEAWIND Homepage veröffentlicht.

http://seawind-fp7.eu/deliverables-and-publications/

Final Report

"The screening we performed on selected signals did not reproduce previous findings of DNA damage induction by wEMF exposure but provide convincing arguments for the absence a direct DNA damaging potential of such exposure."

Dus hier werden geen DNA schades vastgesteld.
Dat vind ik niet zo erg.

Wat nog steeds niet duidelijk is, is het feit dat we een tweedeling in de maatschappij hebben.
Enerzijds de *normale* mensen, die nergens last van hebben, en anderzijds de elektrosensitieven, die bij met minste en geringste lichamelijke reacties ervaren. En dat fenomeen wordt nog steeds niet afdioende onderzocht.

04-06-2013 *Hollanders*

Hollanders vormen toch een vreemd volkje.
Waar het in andere tijden *Geuzen* waren die op rooftocht gingen, de wereld verkenden en koloniën stichtten in verre gebiedsdelen, is het nu verworden tot een mak slaafs volk, dat zich gewillig als makke schapen naar de slachtbank laat voeren.
Waar in andere landen de bevolking in opstand komt, met duizenden pleinen bezet, wegen verspert, laten de Hollanders gedwee alles over zich heen komen.
Andere landen krijgen jaren respijt om hun financiën op orde te stellen, Nederland moet reeds volgend jaar (want velen realiseren zich niet dat 2014 reeds over een halfjaar begint) het begrotingstekort onder de 3% gebracht hebben. Het voorziene bezuinigingsbedrag van 4 miljard moet verhoogd worden tot 6 miljard. Niemand piept.
Er gaan enorme bedragen naar het buitenland in bodemloze putten, want *we krijgen het met rente terug* zoals een minister ons beloofde. Er gaan bakken met geld naar de bodemloze put in Brussel en we laten ons allerlei vreemde nutteloze regeltjes door de EU opdringen, zonder dat er protesten zijn.
Ja wat berichtjes op internet en ingezonden briefjes in de krant.
De Belgen waren snel klaar met de Fyra tragedie, maar in Nederland is het nog *pappen en nathouden*.
Kortom, kordaatheid ontbreekt ten enenmale.
De enige weerstand uit zich in ingezonden stukjes in de media.
Bestuurders verdwijnen met torenhoge bonussen. Iemand in de Thuiszorg te Veldhoven kreeg na 7 weken werken € 170.000 mee. ABNAMRO was zonder belastinggeld omver gevallen, en moet de lening nog terugbetalen, maar toch wil men het door de EU opgelegde overnameverbod kwijt. Graaicultuur alom.

We aanvaarden geduldig de halve waarheden en leugens van de overheid, van de Gezondheidsraad en de GGD.
De NGO's in het Klankbord van het Kennisplatform EMV hebben één keertje een vuist gemaakt, maar later hebben zij zich weer laten inpakken. Nu kijken ze gelaten toe hoe er buiten hen om allerlei berichten verspreid worden. StichtigEHS mag dan jubelen over de vermeende samenwerking, maar de praktijk is toch anders en laat de NGO's voor spek en bonen zitten.

Ik bespeur ook in andere landen dat de vechtlust aan het tanen is, dat burgerinitiatieven gestopt zijn, en dat op vele websites, die enthousiast begonnen waren, de laatste meldingen van 2003-2004 stammen.
Deze trend is ook in Nederland (en België) zichtbaar. Zie bv. Stralingsarm Nederland. Daar is men zelfs zo schizofreen, dat men er van uitgaat, dat de website bezoekers een smartphone hebben, want anders kun je dat logo met QR code niet lezen. De laatste wijziging was op 27 September 2012, waar slechts 6 acties te melden waren. Het jaar daarvoor was Stralingsarm Nederland bijna iedere dag ergens een zienswijze aan het presenteren. Dit is geen verwijt, maar een toonbeeld van het ineenzakken van de weerstand. Diverse pogingen om een overkoepelend nationaal blok te vormen zijn steeds mislukt in dit calvinistische (deels moslim) land. Destijds had ik naast mijn nederlandstalige Freiburger Appell ook een turkse versie op mijn website geplaatst.

De groepen die nog wat doen, houden zich hoofdzakelijk bezig met wat protesten, en het bekendmaken van geklaag en gejammer.
Behoudens procedure fouten en bestemmingsplannen halen de meesten bakzeil bij rechtbanken en Hoge Raad. Men wil niet inzien, dat er geen gezondheids-grenswaarden zijn, waarop men zich kan beroepen, en niemand wil daarvoor een noodzakelijk wetenschappelijk onderzoek starten.
Er is nu een artikel in de Consumentengids verschenen, waarin dr. Eric van Rongen nogmaals het officiële standpunt op tafel legt. En daarin heeft hij gelijk.
Er zijn heel veel aanwijzingen, maar geen concrete bewijzen.
Dat men van DNA-breuken kanker kan krijgen is een aanwijzing, maar geen bewijs. Als ik vanavond weer start met roken, is er geen enkel rapport dat bewijst dat ik over pakweg 5-10 jaar longkanker zal krijgen. Daarvoor zijn wel aanwijzingen, maar beslist geen harde bewijzen. En zo is het ook met elektrosmog.
Dat er genoeg redenen zijn om om het voorzorgsprincipe toe te passen is een ander zaak.

Trouwens over de grenswaarden is ook niet iedereen duidelijk. De maximale grenswaarde in Nederland is 81V/m. Niet de 87V/m die de Gezondheidsraad adviseerde.
Het maximum wat ik ooit, en tesamen met Agentschap Telecom, heb gemeten was 3V/m, vlak onder een GSM antenne. Normaal gesproken liggen de waarden van zendmasten (bij woningen) op 1V/m, welke ook het uitgangspunt was van de TNO-COFAM studie op basis van vele metingen Agentschap Telecom, volgens de ICNIRP normen. Dat er elektrosensitieven zijn, die reeds met lichamelijke klachten kunnen reageren bij minder dan 0,019V/m is een ander verhaal.
ICNIRP metingsregel: Gedurende 6 minuten RMS metingen verzamelen, en daarvan weer het gemiddelde berekenen. Dus het gemiddelde van gemiddelden. Dat is iets anders dan *Spitzenwerte* bij breedband meters.
Als men normen wil maken, die bijvoorbeeld slechts 0,06V/m als maximum kennen, moet men zich wel realiseren, dat er dan heeel veeel meeer zenders nodig zullen zijn. Die weliswaar apart minder zullen *stralen*, maar door de onderlinge kortere afstanden toch een goed gevulde deken zullen vormen.

Zo bespeur ik ook een tendens en trend, ook in het buitenland, dat men zich masochisme of zelfkastijding oplegt, en zich flankeert met allerlei negatieve mededelingen, zoals protesten tegen zendmasten, en klaag- en jammerverhalen van elektrogevoeligen, die echter niemand werkelijk helpen.
Er wordt gepredikt dat als men het eenmaal heeft, men er nooit van zijn leven meer vanaf komt, en dat men maar moet leren ermee te leven.
Dat is niet iets dat de burger moed geeft, in tegendeel.

Onwijken zit er niet meer in, en afschermingen kunnen ook nadelige gevolgen hebben, en zelfs averrechts werken.

Wanneer er dan iemand in Europa een therapie heeft ontwikkeld, waarmee men de gevoeligheid voor elektrosmog drastisch kan verminderen, en dat dan ook nog eens gratis ter beschikking stelt, is het toch merkwaardig dat er van al die klagers, protestanten en jammeraars zo weinig aandacht aan wordt geschonken. Er is nog steeds niet een enkel pilletje, die e.e.a. kan verhelpen, behalve dan de Drion-pil.

Dit 30 puntenplan heeft reeds in de praktijk bewezen goed te werken.

Die therapie staat op http://www.minderstraling.nl/Pagina060.html

Zelfs Michiel Haas van het NIBE heeft er een blog aan gewijd: http://michielhaas.nl/

Maar op StopUMTS.nl evenals de StichtingEHS wordt er hardnekkig over gezwegen.
StichtinEHS liet mij al eens weten dat ik niet zou stroken met de doelstellingen van de Stichting (sic)!
Het zou ook kunnen zijn, dat natuurkundigen, die denken alle biologische effecten volgens de wetten van de natuurkunde te verklaren moeten zijn, dat toch niet kunnen, en daarom andere verklaringen voor biologische effecten door elektrosmog niet willen of kunnen aanvaarden, en als een struisvogel de kop in het zand steken. Men past dan heel goed, of zelfs beternog, in bijvoorbeeld het Kennisplatform EMV.

Als men een positieve mededeling, waarin de elektrogevoeligen hoop op verbetering wordt geboden niet kan of wil waarderen, kan men zich afvragen welke motieven daar achter schuilen.

Waarschijnlijk ziet men in mijn persoon een grotere *vijand* dan in dr. Eric van Rongen (van de Gezondheidsraad en ICNIRP), de *Gesundbeter* van Elektrosmog, zoals de Duitsers dat zo noemen.

*Ieder zijn meug zei de boer en hij kuste zijn zeug.*

18-05-2013 Nationale Stralingsdag

Verbaasd heb ik gelezen dat er op 25 mei weer een Nationale Stralingsdag wordt georganiseerd.

Typerend is, dat ik weer niet werd uitgenodigd. Niet om te komen en niet om er te spreken.
Net als bij de vorige Nationale Stralingsdag.
De organisator voert als excuus aan, dat zulks door tijdgebrek niet mogelijk was. Maar kennelijk had hij wel tijd om Michiel Haas, Hugo Schooneveld, Leendert Vriens, Arjen Witzel, Hennie Tuithof, Carla Obbens en Alja Hoeksema als sprekers uit te nodigen.
Niet dat ik er op zit te wachten, maar het is typerend voor de houding van het *establishment*.

Ja, het *establishment* beschermt zichzelf tegen iedere vernieuwing, en weert iedere vernieuwende inbreng totaal af.

- Stel je voor dat meerdere elektrosensitieven er achter komen, dat zij hun gevoeligheid voor elektrosmog drastisch kunnen verminderen, en weer een *normaal* leven kunnen leiden. Dat kan en mag niet gebeuren.

- Stel je voor dat meerdere elektrosensitieven er achter komen, dat je met eenvoudige middelen de biologische effecten van zendmasten dramatisch kunt verminderen, zoals men in Duitsland al doet. Dat kan en mag niet gebeuren.

-Stel je voor dat meerdere elektrosensitieven er achter komen, dat er naast zendmasten, DECT en Wifi nog andere, en vaak nog meer ingrijpende elektrosmog bronnen zijn, die weinigen goed kunnen meten. Dat kan en mag niet gebeuren.

Nee, die kennis moet doodgezwegen worden.
Buiten de vele lawaaimakers, zijn er totaal slechts 100 echte bekommerde elektrosensitieven in Nederland.

Nee, men wil de gezapigheid in stand houden, en zogenaamd weerstand bieden aan de leden van het Kennisplatform EMV, dat ook niet-houdbare antieke vooroordelen hanteert.
In feite komt het er op neer, dat de NGO's in het Klankbord alleen maar kennis hebben van de vele klaagverhalen, maar niet tot de kern van de problematiek zijn doorgedrongen, en daar in feite ook niets van willen weten.
Je kunt je ook afvragen wat de toegevoegde waarde is van deze NGO's (behalve StopUMTS).

Aan werkelijke oplossingen van de problematiek van elektrosensitieven zijn ook de NGO's totaal niet geinteresseerd. Zij willen alleen het *status quo* handhaven.
Q.e.d.

In ieder geval is mijn boodschap positief. Het legt ook uit waarom men elektrosensitief geworden is.
Het geeft de elektrosensitieven hoop op een verbetering, terwijl anderen *ermee leren leven* prediken.

Klaagverhalen van anderen, die weinig ondernomen hebben om hun situatie te verbeteren hebben weinig zin. Ervaringsverhalen van voormalige elektrosensitieven, die er wèl in geslaagd zijn hun situatie te verbeteren zijn toch veel beter.
Maar kennelijk wil men dat niet inzien.

 

10-05-2013 Potenza Picena resolutie

Er is een resolutie over radar, RF en gezondheid verschenen.

Potenza Picena Resolution

Abstract

 

 

23-12-2012 Knotsgekke Amerikanen

In America zijn ze helemaal van de pot gerukt, zoals men dat zegt van instanties die helemaal gek geworden zijn.

In dit bericht, Nucleair waste, wordt gesteld, dat het amerikaanse Department of Energy (DOE) van plan is om toe te staan, om radioactief-gecontamineerd metaal van nucleaire wapens installaties te *recyclen*.

Dat zou inhouden dat dit toxisch metaal gemengd kan worden met schoon gerecycled metaal en zo in de handel gebracht kan worden, waar het kan worden ingezet in bijvoorbeeld broeksritssluitingen tot baby speelgoed..

 

22-12-2012 Recessie

In Spanje wordt gemeld, dat daar in October zo'n 486.000 mobieltjes abonnementen zijn opgezegd, omdat men het financieel niet meer kan opbrengen. Iedere vierde Spanjaard is werkloos.

Movistar van Telefonica zou volgens CMT alleeen al 284.000 aansluitingen verloren hebben, terwijl Vodafone er 278.000 verloor.

Met Rutte II zullen wij hier vergelijkbare toestanden krijgen. Dus zullen providers hier hard hun best moeten doen om de betaalde € 3,8 miljard aan licenties terug te verdienen. Want die denken nog steeds dat de bomen tot aan de hemel groeien.

De wal is het schip aan het keren.

Bron: http://www.handelsblatt.com/unternehmen/it-medien/vertraege-gekuendigt-spanier-schalten-in-der-rezession-das-handy-aus/7534164.html 

11-12-2012 Frequentie therapie

Rond 1930 was al bekend, dat kanker genezen kon worden middels frequentie therapie.
Voorlopers waren Royal Rife en Lakhovsky.

Hun systemen zijn in de loop der jaren verder verfijnd, en een aantal artsen en therapeuten over de hele wereld maken er gebruik van.
De firma Biotronics heeft al wat officieel onderzoek laten doen en heeft nu weer van zich doen spreken.

Zie: http://www.indiegogo.com/projects/237725

Uiteraard zal Big Pharma er alles aan doen om eea. te torpederen.
Net zoals men dat met onze voedingssupplementen heeft gedaan.
Onze gewillige zakkenvullers in den Haag hebben dat zonder slag of stoot laten gebeuren.
Hier een mail welke ik ontving:

**************************************************************************************
Over enkele dagen gaat er voor u en voor ons veel veranderen. Op 14 december treedt namelijk de nieuwe Europese regelgeving inzake gezondheidsclaims bij voedingssupplementen in werking. In het kort komt het er op neer dat er nog maar zeer weinig gezondheidscalims zijn toegestaan en dat uw recht op informatie en objectieve voorlichting radicaal aan banden wordt gelegd.
De EFSA (European Food Safety Agency) heeft van de tienduizenden claims die zijn ingediend er slechts een paar honderd goedgekeurd. Dit ondanks overtuigend bewijs van de werking van supplementen zoals aangetoond in ontelbare klinische onderzoeken door medische specialisten, vaak aan gerenommeerde universiteiten en medische centra. Zelfs de onderzoeksresultaten en bijbehorende claims die gepubliceerd zijn in het gezaghebbende PubMed van de Amerikaanse Library of Medicine zijn niet meer toegestaan als ze bij het product worden vermeld..
Dit alles hebben we te danken aan de farmaceutische industrie die in Brussel met meer dan 1000 lobbyisten op effectieve wijze zijn invloed doed gelden. Hun doel is om wetgeving erdoor te drukken die u dwingt om in plaats van veilige natuurlijke supplementen hun chemische producten te kopen. Dat die supplementen vaak beter werken en in tegenstelling tot farmaceutische producten geen schadelijke bijwerkingen hebben speelt blijkbaar geen rol. Het belang van de winstcijfers van de farmaceutische industrie gaat immers boven dat van uw gezondheid.
Natuurlijk kunt u onze producten gewoon bij ons blijven aanschaffen. Wel hebben we alle etiketten moeten aanpassen omdat die geen informatie meer mogen geven over de werking, hoe legitiem en correct die informatie ook is. Dit om boetes van tienduizenden euro's te voorkomen.
Maar ook onze website mag geen uitleg over de werking van onze producten meer geven. U zult het in eerste instantie dus zonder die informatie moeten doen. We moeten dus even in een nogal uitgeklede vorm verder. Mocht u informatie over de producten die u gebruikt willen opslaan, dan raden wij u aan om de betreffende productpagina even te kopiëren.
Intussen zijn wij hard aan het werk met collega's om een aparte website met goed onderbouwde informatie over de werking van voedingssupplementen op te zetten. Die zal meteen na Oud en Nieuw online komen. Daarover gaan wij u apart informeren.
Ook is het toegestaan om u 'één op één' te informeren over onze producten. Dat betekent dat als informatie wilt over de werking van supplementen die u gebruikt of wilt aanschaffen u altijd contact met ons kan opnemen . Wij gaan voldoende tijd vrijmaken om uw e-mails te beantwoorden. Telefonisch contract kan ook.
****************************************************************************************

 

05-12-2012 Diagnose deel 5

Rond 2004/2005 werd mij gevraagd eens precies uit te zoeken wat er nodig zou zijn om het TNO-Cofam onderzoek te repliceren, maar dan met meer relevante gegevens, en ook om de invloed van bepaalde *gizmo's* te kunnen onderzoeken.
Zo lukte het me om een complete GSM/UMTS zendinstallatie te organiseren.
Maar daar de opdrachtgever de benodigde financien voor het hele project niet rond kreeg, ging het jammer genoeg niet door.

Maar ik had wel de benodigde gegevens verzameld, en de jaren nadien heb ik het een en ander nog eens kunnen overdenken en evalueren.
Ook heb ik mij verdiept in de voorbelastingen van proefpersonen, die wegens onwil/onkunde door het TNO personeel werden genegeerd. De opzet van de TNOstudie was om aan te tonen, dat er niets aan de hand was, en groot was dan ook de ontsteltenis, dat er halverwege een persoon alles moest afbreken, omdat die het niet meer kon hebben.
Mijn nadien vergaarde extra kennis omtrent elektrosensitiviteit heeft een en ander ook nog eens in een ander daglicht geplaatst en het geheel gecomplementeerd.
Zodoende heb ik een unieke kennis over het opzetten van een goed werkend provocatieonderzoek, ook voor wat betreft de conditionering van de proefpersonen, omtrent elektrosensitiviteit kunnen vergaren

Grappig is nu, dat het *establishment*, of wat meent daartoe te behoren, totaal niet in deze kennis geinteresseerd blijkt te zijn.
Techneuten en theoretici blijven denken dat *lampie aan, lampie uit* afdoende is.

Ook dit project heb ik inmiddels afgesloten.

Tenslotte wil ik er op wijzen, dat de biologische reacties van echte mensen iets geheel anders is dan proeven op ratten en kippeneieren.
Subtiele exposities van bepaalde elektrosmog kunnen een grotere impact geven dan andere zware.

02-12-2012 Diagnose deel 4

Veel *wetenschappers* doen provocatie onderzoeken.
Zij denken dan dat de proefpersonen zullen reageren als lampen.
Lampje aan: *Voel je wat?
Lampje uit: *Voel je wat?

Zo was er eens een professor aan de Uni van Witten, die proefpersonen blootstelde aan een laagfrequente spoel. *Voel je wat?* vroeg hij dan. *Zie je wel* stelde hij vervolgens *mobieltjes zijn onschadelijk!*

Bij een provocatieonderzoek dient men van tevoren goed hebben vastgesteld voor welke verschillende elektrosmog bronnen de proefpersonen ieder gevoelig zijn, en tevens hebben bepaald bij welke intensiteiten van iedere bron dat geldt. Daarvoor alleen al zijn een zeer groot aantal proeven nodig, die veel tijd in beslag nemen, ook om te wachten tot de lichamelijke effecten van de exposities weer verdwenen zijn en men pas weer met een volgende expositie kan beginnen.
Het is niet zo dat alle elektrosensitieven op dezelfde elektrosmog bronnen reageren, en op deze;lfde manier. Sommigen kunnen veel last ondervinden van bijvoorbeeld een cv-thermostaat, terwijl een DECT hen niet deert. Anderen kunnen binnen enkele mimnuten op een DECT reageren, maar pas uren later op den zendmast.

Cruciaal bij dat geheel is, zoals ik in mijn schriven aan het Kennisplatform EMV dd. 17-07-2011 heb beschreven, dat men vlak voor het begin van iedere expositie heeft bepaald of bij de proefpersoon de kritische drempelwaarde net bereikt is.
Anders zal de proefpersoon niet of te laat reageren.
De reacties zullen aan het lichaam elektronisch gemeten moeten worden, daar de fysieke symptomen pas veel, soms uren, later kunnen optreden.

De expositie hoeft niet lang te duren, maar men dient wel geduld te hebben om af te wachten wanneer de symptomen optreden.
Dus lampje aan, lampje uit is een verkeerde opzet.

Wanneer de proefpersoon bij aanvang van de expositie niet de kritische drempel bereikt heeft, zal er veel minder gereageerd worden, en zullen de uitkomsten van de studie niet zuiver zijn.
Het tijdelijk verhogen van de intensiteit brengt andere complicaties met zich mee. Ook het verhogen van de basisbelasting brengt geen soelaas.

Sommige elektrosmog bronnen, welke reacties kunnen veroorzaken, kunnen van een dermate lage intensiteit zijn, dat ze slechts met zeer speciale meetapparatuur te meten zijn.
En toch kunnen bepaalde elektrosensitieven daar hard op reageren.
(Probeer maar eens bijvoorbeeld zo'n elektronisch theelichtje te meten.)

Met een speciale detector kan aan de persoon onmiddellijk gemeten worden of er elektrosmog bronnen een directe invloed op het lichaam uitoefenen.

Het lichaam rageert minder op losse frequenties, dan op signalen die bestaan uit een draaggolf, waarop informatie gemoduleerd is.
Sommige elektrosensitieven kunnen al met dezelfde klachten reageren op het alleen al horen van dergelijke modulaties, terwijl de eigenlijke bron niet aanwezig is.

Maar de vraag blijft: Is het interessant om te weten of een bepaalde persoon elektrosensitief is, en voor welke bronnen en intensiteiten?
In de prakrijk is gebleken dat bij bepaalde personen zich een soort stabilisatie heeft gemanifesteerd, en wanneer zij in een andere en elektrosmog-arme omgeving komen, het lichaam begint op te spelen, omdat er nu een andere mix aanwezig is, waaraan het lichaam zich moet aanpassen.

Naschrift:

Middels Biomarkers kan men de invloed van elektrosmog bronnen goed meten.
Wel is het zo, dat een aantal direct van waarde veranderen, maar andere, die meer tijd nodig hebben om veranderingen aan te kunnen geven.
Het is daarom zaak om meerdere metingen te doen met vaste tussenpauzes, en de relatie tussen de snelle en de langzame Biomarkers goed te onderscheiden.

Het moge duidelijk zijn dat een provocatieonderzoek iets van lange adem is, en per persoon wel een maand in beslag kan nemen.
Dit nog afgezien van het vooronderzoek om te bepalen voor welk type elektrosmog bron men gevoelig is, en bij welke intensiteit.

 

24-10-2012 Grappig

Een jaar geleden had ik op mijn website een verhaal geplaatst over hoe men effectief zendmasten kan ontstoren met relatief eenvoudige middelen. Zoals men dat ook al in Duitsland met succes heeft toegepast.
Daar heeft niemand op gereageerd. Men wilde er niets van weten. Zelfs StopUMTS wilde er geen melding over maken.

Naar het schijnt heeft StralingsArmNederland haar website geheel vernieuwd.
Er staat een lijst met actiegroepen op vermeld. Natuurlijk zijn er meerdere, dan daar genoemd.
Dat zijn allemaal personen die tegen (UMTS) zendmasten zijn.

Deze *protestanten* willen dat de zendmasten verdwijnen, of men probeert ze (tevergeefs) tegen te houden.
Men rent naar de Rechtbank, verliest uiteraard. Men rent vervolgens naar de Hoge Raad, en verliest daar ook nog eens. Men realiseert zich niet waar het om draait.
Ik vind het grappig om te zien waar men zich in het Klankbord, in het Kennisplatform EMV, druk over maakt.
Triest is het om te zien waar de projecten van ZonMw over handelen.
Niemand is bereid om de grote kernvraag in deze hele discussie te onderzoeken:

Hoeveel kilo hoofdpijn is schadelijk?

Ik vind het grappig, dat geen van al deze *protestanten* bereid is, buiten wat lawaai maken, zelf wat aan de problematiek te ondernemen, zoals men dat in Duitsland heeft gedaan.
Ik kan me niet aan de indruk onttrekken, dat men meer handelt uit onderbuikgevoelens, dan dat men daadwerkelijk last heeft van elektrosensitiviteit. Die paar elektrosensitieven daargelaten.

Dit gezegd hebbende zullen een paar figuren wel weer boos zijn. Maar kijk eens in de spiegel!.

20-10-2012 Elektrosensitiviteit

Het is grappig om te zien hoe de *experts* zich buigen omtrent het fenomeen elektrosensitiviteit.

Bij de StichtingEHS heerst een *Hallelujah* stemming, want men meent dat het Kennisplatform EMV hun kant heeft gekozen, en men stelt, dat iedere elektrosensitieve de Kennisberichten mee naar de huisarts dient te nemen en dan goed geholpen zal worden. Een beetje naief lijkt mij.
De huisartsen en specialisten zijn zelfs niet onder de indruk van het rapport van Genuis/Lipp 2012.

Het is opvallend dat de meeste *experts* niet de moeite genomen hebben om zich te verdiepen in wat nu feitelijk aan de hand is met elektrosensitiviteit. Velen houden het bij symptoombestrijding maar onderzoeken niet naar de wortel van het geheel.

Er is zelfs een arts die elektrosensitieven in het bos met een iPhone wil narennen om na te gaan wanneer men *iets* voelt, om dan bepaalde conclusies te trekken.
Er is zelfs een arts, die een elektrosensitieve dwingend wil voorschrijven volgende te volgen:
1. Cursus dansen
2. Cursus creativiteit (tekenen, schilderen)
3. Cursus werken in de tuin. 
Met andere woorden, die heeft er helemaal niets van begrepen, en volhardt in domheid. 
Want andere oorzaken dan elektrosmog voor een beschadigd immuunsysteem worden niet geaccepteerd. Heel onprofessioneel!

In het EHS Bulletin 39 kan men lezen, dat ZonMw een bedrag van € 300.000 ter beschikking heeft gesteld voor de ontwikkeling van een diagnosemiddel voor elektrogevoeligheid.
Het toegekende onderzoek van Dr. A. Huss start naar verwachting begin 2013.
Grappig is, dat ook deze *expert* er nog weinig van begrepen heeft, en kennelijk ook niet de moeite heeft genomen te lezen wat ik over het testen van elektrosensitieven heb geschreven.
Over een periode van drie jaar wil dr. Huss minstens dertig elektrosensitieven testen. En slechts met korte blootstellingen. Dus zij denkt ook dat elektrosensitieven als lampen reageren.
Ook dienen de proefpersonen hun eigen elektrosmog bronnen mee te nemen.

Tja, als men een diagnosemiddel wil ontwikkelen, dient men eerst en vooral te bepalen wat er feitelijk gediagnostiseerd dient te worden.
Zelfdiagnose van elektrosensitieven wordt nergens geaccepteerd!

Naar ik heb vernomen wil iemand, goedbedoelend, een film maken over personen, die door invloed van elektrosmog huidaandoeningen (soort verbrandingen) krijgen. Dat is nutteloos, zolang daarbij niet een arts het proces volgt, en aan de personen zelf meet. Zelfs dr. Aschermann heeft met haar eigen rapport geen gehoor gekregen.

Men dient een de proefpersonen te meten.
Ikzelf heb een speciale detektor, die onmiddelijk de invloed van een elektrosmog bron op het lichaam aantoont. Dat kan ook met een spectrumanalyser.
Daarnaast gebruik ik een biofeedbacksysteem, welke binnen een minuut veranderingen aan een aantal (170) medische markers laat zien.
Zoals ik in het stuk Proefje heb beschreven, had ik mijzelf vorig jaar ook al eens gemeten.
Eerst een nulmeting. Toen een DECT basisstation op mijn bureau geplaatst en na 30 minuten weer gemeten. Ik kon een verhoging van het vetgehalte van mijn lever vaststellen.
Vervolgens heb ik mij een ClaeSmog omgehangen en weer na 30 minuten gemeten, terwijl de DECT bleef aanstaan. Wat bleek nu?
Het vetgehalte van mijn lever was gezakt, zelfs tot onder het niveau van de nulmeting!
Ja, zo zijn er een groot aantal medische parameters te meten, welke onder invloed van elektrosmog kunnen veranderen.

Ikzelf vind het helemaal niet meer belangrijk om een diagnose elektrosensitiviteit te kunnen stellen. De meeste personen weten dat zelf wel.
Ik vind het veel belangrijker om ervoor te kunnen zorgen dat de gevoeligheid voor elektrosmog bronnen afneemt.
Ik gebruik het systeem nu om de invloed van bepaalde gizmo's te kunnen bepalen.

En weet dat er veel meer elektrosmogbronnen zijn, dan een zendmast, DECT of router.
Ik meet steeds meer andere elektrosmogbronnen, en dat vind ik angstaanjagend.
(Weinigen weten wat van *dirty air*.)

Ook moet ik steeds weer lachen als in stukken de transformatorhuisjes aangehaald worden, wnat in de praktijk zijn velen er bang voor, maar op twee meter afstand stelt het weinig voor. Dan is het eigen elektriciteitsnet geheel andere koek.
Over het gekakel in het Kennisplatform EMV en haar Klankbord zal ik ook maar zwijgen.

Naast de vele apparatuur heb ik nu ook bepaalde russische apparatuur.
Dat werkt met zg. millimetergolven, dwz. ze werken *low-level* tussen 42 en 78GHz.
Opmerkelijk daarbij is, dat de penetratiediepte op de huid slechts 300-500micron, is, of maximaal 0,5mm !
Toch worden daarmee diep liggende organen in het lichaam behandeld.
Op mijn vraag aan de Russen hoe dat mogelijk is, heb ik inmiddels antwoord gekregen.
Het begint mij nu te dagen hoe het komt, dat mensen last kunnen hebben van hoogfrequente straling, ondanks het feit dat de techneuten blijven beweren, dat dat niet mogelijk is, gezien de geringe penetratiegraad van de geringe straling.
Tja, de Russen hebben heel wat onderzoek in ook deze richting gedaan, en klaarblijkelijk wil men daarover hier in het *Wilde Westen* niets of weinig van weten.

Zie ook:
The Possible Harmful Biological Effects of Low-Level Electromagnetic Fields

 

 

01-08-2012 Verklaring

Met mijn Biofeedback meetsysteem kan ik 170 medische markers meten, en zo de invloed van elektrosmog op het lichaam snel vaststellen..
Een daarvan is de factor *Electromagnetic Radiation*; dat geeft de momentele hoeveelheid elektrosmog in het lichaam weer. Dat zegt weinig over de gevoeligheid.

De systeem-norm, waarbinnen men zich dient te bevinden is 0,047 en 0,167.

Zo heb ik een persoon gemeten op 09-11-2011, en die vertoonde nogal wat afwijkingen op de norm.
Zijn ER factor was toen 0,251. Nogal hoog, maar bij andere elektrosensitieven meet ik nog hogere waarden.

Zo heb ik hem nog eens gemeten op 26-07, in het ouderlijk huis. de ER factor was nu 0,055.
Dat is een prima waarde, maar het zegt weinig over zijn gevoeligheid.
Het zegt alleen wat over de in het lichaam opgeslagen hoeveelheid elektrosmog.

IK noem het steeds elektrosmog, want die bestaat uit een aantal verschillende componenten.
In de ouderlijke woning was allerhande aanwezig. Magneetvelden van de koelkast, van lampen, dirty air van lampen en Wifi van de buren, plus de nodige zendmasten.
De betreffende persoon had er wel veel last van, maar niet knellend.
(Een andere voormalige EHS-er, die normaal gesproken totaal geen last ondervindt van zendmasten en dergelijk, kreeg het in deze woning enorm benauwd.)

Enfin, we gingen naar een andere woning op een andere locatie, waar geen zendmasten te bespeuren waren, noch hoogspanningsleidingen.
Aangekomen was de ER factor 0,056.
Nadat de stroom was aangezet kreeg de persoon knallende (andere) hoofdpijn, en was de ER factor 8 minuten later 0,096, bijna een verdubbeling!
Nadat de stroom weer was uitgezet was ca. een uur later de ER factor 0,061.
De andere EHS persoon ondervond echter helemaal geen effecten in deze woning, ook niet door de elektrische velden en dirty air.

Gesprekken met elektrosensitieve personen over de jaren heen hebben naar voren gebracht dat zij momenteel minder last ervaren van de elektrosmog, dan vroeger.
Ik bedoel, zij ervaren nu nog wel last, maar toch in mindere mate.

Het voorgaande analyserend denk ik dat elektrosensitieve personen een bepaalde, zij het geringe, weerstand en incasseringsvermogen kunnen opbouwen, waardoor de last op het lichaam minder wordt.
Dit geldt voor een bepaalde elektrosmog mix waaraan zij zijn blootgesteld.
Dat is de combinatie van bepaalde hoogfrequente, middenfrequente en laagfrequente velden en frequenties. Het lichaam kent dat inmiddels en heeft zich daartegen gewapend.

Komt men nu in een andere omgeving, waar een geheel andere mix aanwezig is, kent het lichaam dat niet en begint op te spelen.
(In de laatste woning was totaal geen hoogfrequent, geen magneetvelden, maar wel elektrische velden evenals *dirty air*.)
Hier ondervond de persoon ontwenningsverschijnselen, plus daarbij een nieuwe en andere elektrosmogbron-mix., die het lichaam nog niet kent.

Jaren geleden kon je al lezen dat personen al geruime tijd een DECT telefoon gebruikten en er ogenschijnlijk geen last van hadden. Totdat er een paar druppeltjes zendmast bij kwam. Toen werd de mix anders.
We weten ook totaal niet wat de invloed van een synergetische combinatie van allerlei frequenties op ons lichaam kan uitoefenen.
Die banale wetenschappers onderzoeken dat nooit. Ze pakken ofwel een signaal van 900 MHz, van 1800MHz of 2150MHz, en dan vaak nog ongepulst (een zg. CW signaal), terwijl een combiantie voor geheel onverwachte andere resultaten kunnen zorgen.
Zo zullen veel elektrosensitieven nogal kunnen reageren op nieuwe zendmasten van bv C2000 en het nieuwe LTE, wat overal aan het uitrollen is, en die de mix danig kunnen veranderen.

Zo ook kunnen elektrosensitieven, die reeds enigszins zijn *opgeknapt* en *gewend* aan bepaalde elektrosmog thuis, op een andere plek, waar ogenschijnlijk veel minder elektrosmog aanwezig is, toch uit hun dak kunnen gaan, omdat de mix hier onders is dan thuis en van een andere samenstelling van frequenties en informatie. En de hoeveelheid zelfs miniscuul.

Naschrift: 03-08-2012

De hele elektrosensitiviteit is een combinatie van factoren, die weliswaar onderling verschillend zijn, maar wel met elkaar in verband staan.
Zo zijn er de verschillende aura's rond het lichaam (bestaande uit frequentievelden, en die ik kan meten), zo zijn er de verschillende vortexen rond het lichaam, die ieder in een bepaalde richting draaien, en is er het immuunsysteem, plus nog factoren die nog onbekend zijn.
Longitudinale golven kunnen door hun informatie invloed uitoefenen op de aura's evenals de vortexen.
Dat is een van de redenen, dat bijvoorbeeld een *magnetiseur* door bepaalde handelingen deze factoren kan beïnvloeden en men zich beter voelt.
Ja, zo kan het ook gebeuren dat een vortex de verkeerde kant wordt opgedraaid, en men er slechter aan toe is dan voordien.

Veel beweringen dat *gizmo's* straling kunnen *harmoniseren* of *neutraliseren* of *tegengolven maken* zijn gewoon flauwekul. Zeker als men gaat schermen met quantum techniek.
Nee, er verandert helemaal niets aan de straling, hetgeen metingen ook steeds uitwijzen.
Wat bepaalde *gizmo's* wel degelijk kunnen, is wat veranderen aan de persoon zelf, die daardoor minder last van elektrosmog ervaart. De *gizmo's* veranderen wat aan de aura's evenals de torsievelden.
Bedenk wel, dat bepaalde negatieve reacties van *gizmo's* er op kunnen duiden, dat ze wel degelijk helpen, maar dat ze tevens veel toxines aanmaken, die het lichaam niet op tijd kwijt kan.
In dat geval lijkt het raadzaam, om de *gïzmo* slechts enkele uren per dag te dragen in het begin, en tevens veel water te drinken.

 

21-04-2012 Unieke ClaeSmog

Sinds de dertiger jaren van de vorige eeuw hebben de Rife frequentie therapie machines van Royal Rife wereldwijd een steeds grotere toepassing gevonden bij artsen en therapeuten. (Dit is iets anders dan electroacupunctuur!)
Rife genas kanker op 3-4 maanden tijd, totdat Big Pharma er zich mee ging bemoeien.

Onder het hoofdstuk *Alternatief* en *Bioresonantie* heb ik enkele voorbeelden van dergelijke apparaten afgebeeld.
Rife heeft zo een aantal combinaties van verschillende frequenties uitgezogd, die voor verschillende en diverse aandoeningen kunnen worden ingezet. Ze zijn vervat in de zg. CAFL lijsten, of Consolidated Annotated Frequency List. Veel is te vinden in het boek *The Rife Frequency Handbook* van Nenah Sylver.

De Rife frequenties worden aan het lichaam gevoerd middels bijvoorbeeld licht (Phanatron met Helium of Argon gevulde lampen), of middels handelektroden, of via geluid (Poor Man's Rife, zoals ik voordien toepaste) en zelfs oraal via druppels.

Het bijzondere aan mijn ClaeSmog (ClaeSlaap, ClaeProtect of ClaeSpecial) is nu, dat ik gebruik maak van *longitudinale golven* of *Tesla waves*.
De benodigde frequenties worden nu direct naar het lichaam overgebracht via deze longitudinale golven, en niet meer via de klassieke manieren.

Naar mijn mening is de ClaeSmog 's werelds eerste Rife (preprogrammed) Frequency Therapy Device waarbij de overdracht van frequenties werkt op basis van longitudinale golven.

Dat het werkt blijkt uit de positieve opmerkingen van de vele gebruikers dat hun klachten sterk verminderen, en van mijn herhaalde metingen van de 170 Biomarkers, die een toename van de gezondheid aantonen, plus het verminderen van bepaalde tekorten.
Het primaire doel van de ClaeSmog is de behandeling van elektrosensitiviteit.
(Personen die tot dan toe nog niets aan ontgiften hadden gedaan meldden dat zij, nadat ze de ClaeSmog hadden omgehangen tot drie dagen toe sterke diarree ondervonden, misselijkheid, een knallende hoofdpijn, etc. Dat was nadien wel over. De ClaeSmog doet een aantal virussen en ander tuig aanpakken, en die veroorzaken veel toxines, die het lichaam niet op tijd kan kwijtraken, met als gevolg een Herxheimer reactie.)

Hier een zojuist onvangen melding van een gebruiker, die vroeger aan huis gekluisterd zat:

Hallo  Charles, terug van weggeweest. In het hotel voor iedereen gratis wifi en.................................
ik heb totaal geen last gehad en heerlijk geslapen. Hotel Principal in Barcelona.
WAT EEN CLAESMOG AL NIET DOET HÉ.

Er zijn verschillende *gizmo's op de markt, die een bepaalde werking op de longitudinale golven van elektrosmog kunnen uitoefenen, zoals bv. de BioProtect kaart, maar deze doen niets aan het beschadigde immuunsysteem. De ClaeSmog is er juist op gericht het beschadigde immuunsysteem te repareren.
Hij kan ook tegen allerhande andere zaken ingezet worden.

Bedenk ook, dat de ClaeSmog het laatste punt is van mijn 25 puntenplan om van elektrosensitiviteit te genezen.
Ervan genezen is iets anders dan ermee leren leven.
Tja, er zijn figuren die dat laatste prefereren boven het eerste. 't Kan verkeren.

Naschrift 30-04-2012:
Nog een opmerking:

Hoi Charles ik moet je nog melden dat ik afgelopen week naar Ahoy ben geweest naar een
optreden van Il Divo, een prachtig mannen zangkwartet.
Er zaten zo´n 12,000 mensen in Ahoy en allemaal foto´s nemen men hun mobiel.
Ik weet niet hoeveel straling een mobiel dan afgeeft maar............................GEEN LAST.

 

28-02-2012 Grond

Geen van al die rondlopende slimmerikken met een meter in de hand heeft ooit stilgestaan bij wat ik vermeldde op 10-04-2011.

Daar heeft nu niemand ooit iets naar gevraagd.
Met andere woorden, al die zogenaamde woonbiologen klungelen maar wat aan.

Men maakt zich dik over zendmasten, maar willen niet weten wat er met hun voeten gebeurt.

Vanuit Engeland het volgende berichten:

In a bungalow, there is no downstairs to worry about, and besides the entire room - doors, ceiling, walls, earthed floor - was supposedly done. Our readings were apparently much the same as William's - somewhere between 0.01 and 0.03 V/m, but the room feels very different to all the others in the house, none of which have the paint. It's obviously reacted to something, and continues to react, in a way that the other rooms do not - they fluctuate and have areas which can be temporarily shielded so I can stay in them for a few hours.

Maybe this paint just doesn't work for certain ES people and/certain houses/properties. Everyone and everywhere is different

We had a whole room painted with Yshield, and I can no longer spend more than a minute or two in there now without extreme discomfort. It's literally unusable. The reason given to us was incorrect application. This may well be true, I've no reason to doubt the integrity of the Yshield product. But I completely recognise the discomfort you talk about.

My boyfreind has previously painted rooms with Y-shield and suffered a bad reaction, similar to what some people describe here.

Yep Charles that is so, because since I used Yshield and grounded the wall the bedroom has turned into a microwave oven.
Since I put the earth pin outside and is placed into the front garden all the roses have stopped growing and the flower are reduced in size, and disease and bugs have stormed them. In all other gardens around our unit the same has happened to all other garden plants.
I believe that the ground is full of dirty power.


27-02-2012 Bio markers

Na het analyseren van door mij gemeten bio markers bij een aantal elektrosensitieve personen is mij opgevallen, dat deze een aantal overeenkomstige afwijkingen op de gestelde norm vertonen.
(En dit zonder een subsidie van € 300.000 van ZonMw !)

Met andere woorden:
Elektrosensitieve personen hebben kennelijk dezelfde afwijkingen en tekorten !

Zo had een persoon op 02-09-2011 nog 43 grote afwijkingen van de gestelde norm, en nog slechts 1 afwijking op 31-01-2012. Dit is het resultaat van mijn 25 puntenplan.

 

08-01-2012 Werkelijkheid

Er was eens een dame die veel last had van de zendmasten op de flat tegenover haar.
Zij was jaren geleden de oprichtster van een protestgroep tegen zendmasten, en heeft vaak de pers gehaald.
Zij meldt nu:
Gister ben ik onverwachts naar den Haag geweest. Een vriendin en ik zouden naar de markt in Rotterdam gaan en bij het metrostation Zuidplein zagen we dat je nu rechtstreeks naar den Haag centraal kon met de metro. Dus......... we gingen naar den Haag.
Nu was het altijd zo dat ik blij was dat ik de metro uit kon bij Beurs en nu naar den Haag. Bellende en internettende mensen om je heen maar totaal geen last dus weer een pluspunt.

Opgemerkt zij, dat deze persoon nog steeds zonder afscherming aan de zendmasten van de flat tegenover haar is blootgesteld. Het enige wat gedaan is, is het succesvol afvangen van de *dirty air* welke die zendmasten met zich mee dragen, en volgens mij de meeste biologische effecten veroorzaken.

Zij is het levende bewijs, dat elektrosensitiviteit toch een omkeerbaar proces is. En door zelf wat te ondernemen de problematiek niet alleen een halt kan worden toegeroepen, maar ook de gevoeligheid sterk gereduceerd kan worden.
*Er mee leren leven* is dus een achterhaalde visie.

Er is een goed nederlands beschermd forum waar er meer over verhaald wordt.
Maar ik krijg sterk de indruk dat het merendeel van de zg. *elektrosensitieven* liever lui dan moe is.
Velen halen de schouders op, en zijn zelfs niet bereid een en ander te lezen. Of (gratis) te proberen!
Verschillende groepen zijn bezig met zg. *witte zones*, maar ik vraag mij af of dat nog wel nodig is.

Er zijn personen die nog op zoek zijn om een diagnosemiddel te ontwikkelen voor elektrosensitieven, terwijl ik een reparatiemiddel heb ontworpen, welke de verschijnselen teniet doet.
En de effecten op het lichaam kan ik goed elektronisch meten.

Naschrift 09-01-2012:

www.ehs-ervaringen.nl/blog/2012/01/de-claesmog-voorbij-klagen-en-slachtoffer-zijn/

Nieuws

De website wordt steeds aangepast.
Via het engelse vlaggetje komt men op de engelse pagina's.

***********************************************

Kijk ook eens op www.stopumts.nl voor nederlands nieuws,
maar ook voor Vlaams en Internationaal nieuws.

en www.beperkdestraling.org geeft geen vlaams nieuws meer en is ook niet objectief meer. Vlaams nieuws zie StopUMTS.nl

17 -11 -2012: Is deze pagina opgeschoond en opgeruimd

Ouder nieuws staat nu op Pagina 11a.html en Pagina11b.html en Pagina11c.html en Pagina11d.html en Pagina11e.html en Pagina11f.html en Pagina11g.html , Pagina11h.html
en Pagina11k.html

Het voorlaatste staat op Pagina11m.html

Home | Nieuws | Feiten | Appell's | het bitje | Elektrosmog | Symptomen | DECT | ClaeSmog |

Info | SBM-2008 | Bouwbiologisch huisonderzoek | Literatuur | Alternatief | Links | Kontakt | Energieveld |

Google Web www.milieuziektes.nl

28-09-2009 Niet hoog- maar laagfrequent gevaarlijk

Het is al langere tijd mijn overtuiging dat niet de hoogfrequente draaggolven van de mobiele telefonie de gevarenbron zijn, maar veel meer de laagfrequente informatie welke zich daarop bevindt.
Dat kan zijn in de vorm van modulaties (de digitale in stukjes gehakte informatie( evenals ander vuil.

Ik ben hierover in kontakt met enkele wetenschappers, waaronder ook Andrew Goldsworthy, die mij op 23-09 een van zijn reacties, als open brief, mailde.

Afgezien van het feit, dat er in mijn geluidsopnames (zie Info) geen plaats is voor enig hoogfrequent signaal, en elektrosensibelen bij het aanhoren ervan dezelfde verschijnselen ervaren als bij de echte bron, heb ik gemerkt bij de vele metingen, dat de signalen van mobiele telefonie ook veel *VUIL* bevatten.

Vaal zijn dat signalen in het VLF gebied. Dat heb ik kunnen meten bij radarsignalen, UMTS signalen en nu ook bij GSM/UMTS signalen.
Dat was onlangs in een woning, evenals in de tuin zeer sterk aanwezig.
Dat zijn ruimtelijke signalen, waar men in feite weinig tegen kan ondernemen. (Bepaalde filters werken alleen in het elektriciteitsnet, maar niet daarbuiten!)

 

Im Fließtext des Berichts ist auf Seite 10 von "170 mikroW/m2" die Rede. Leider enthält das PDF keinen durchsuchbaren Text, sondern nur gescannte Textseiten, es könnten also noch andere Messwerte mit ungewöhnlicher Schreibweise drin versteckt sein.

Für die Messungen wurde folgendes Messgerät verwendet (Foto ist schon im Original so schlecht. Oben im Bild ist der Fensterrahmen zu erkennen, jemand hält das Gerät in der Hand dicht über eine Kresse-Plantage):

 

23-05-2013 Condensators

Er kunnen nogal wat elektrische apparaten stukgaan.
Vaak zijn het de condensators die *versleten* zijn.

De oorzaak ligt vaak niet aan de kwaliteit van de onderdelen in de apparatuur, maar door pieken in het elektriciteitsnet, wat steeds meer en meer *vervuild wordt.

Hier een rapport omtrent deze oorzaken

Op de laatste pagina daarvan staat:
These technical solutions (3-4) are realized in Bajog filters, which are partially already for 22 years in non-stop use without decrease of performance.

Men kan zich dan afvragen hoe het met andere filters gesteld is.

Hier wat voorbeelden van kapotte condensators

Viele Anlagen - u. Gerätehersteller, darunter auch Solarwechselrichter, Panel- u. Smart Meter - Hersteller versprechen eine Betriebszeit von mehr als 10 und 15 Jahre, aber viele Ausfälle ergeben sich bereits im ersten bis dritten Betriebsjahr, oder oftmals auch schon früher.

En hier wat Bajog vindt van Smart Meters.

En hier wat links naar anderen:

http://leonardo-web.org/de/licht/vvg-evg/7stoerungen-evg/71stoer-aussendung/

http://leonardo-web.org/de/licht/vvg-evg/7stoerungen-evg/72empfindlichkeit/


 

 

11-05-2013 Proefproces

Op StopUMTS is te lezen dat men een proefproces tegen de Nederlandse Staat wil gaan voeren.
Dat is naief.

In de eerste plaats zal er weinig publiciteit in de media aan gegeven worden, omdat er een bepaald embargo rust op berichtgeving omtrent gezondheidsklachten door elektromagnetische velden.
In ieder geval zal de publieke aandacht veel minder zijn, dan men hoopt te bereiken.

In de tweede plaats heeft men geen poot om op te staan voor een dergelijke procedure, omdat gezondheidsklachten door elektrosmog nog steeds niet aanvaard en erkend worden, en het thermische effecten principe nog steeds gehandhaafd blijft.
Biologische effecten door a-thermische effecten worden nog steeds niet erkend.

Op de derde plaats zal de rechtbank de zaak seponeren.
En DAT zal door de media breed worden uitgemeten, en door de overheden misbruikt om het draadloze geweld nog meer te promoten.
Zo zal het voor volgende groepen, die naar een rechtbank willen gaan, steeds moeilijker worden, omdat er weer een precedent is geschapen, waar de jurisprudentie zich op baseert.

Politici zijn veel te veel met zichzelf en hun *speeltjes* bezig, om zich om dat zeer geringe aantal van betroffenen te bekommeren.

De enige oplossing in deze hele discussie is een onderzoek te starten, waar wèl naar biologische gezondheidseffecten gekeken wordt, en waar niet naar kanker, maar naar de dagelijkse symptomen zoals bijvoorbeeld chronische hoofdpijn, slapeloosheid, verhoogde bloeddruk, maag- en darmklachten, etc. eens serieus onderzocht worden met betrekking tot bepaalde elektrosmog exposities.

En een dergelijk onderzoek dient men in de eerste plaats aan elektrosensitieven uit te voeren, want *gezonde* personen in een controlegroep hebben niets in hun lichaam wat kan reageren.
En men dient de proefpersonen niets te vragen en geen formulieren te laten invullen, maar men dient aan het lichaam elektronisch medische markers te meten, want dat is de enige objectieve manier van controle.
Daarbij dient men niet van een korteduur proef uit te gaan, maar van een langeduur reactietijd. Sommige personen kunnen binnen enkele minuten op een DECT of Wifi reageren, en pas vele uren later op een GSM zendmast. Er is dus veel tijd mee gemoeid, ook voor de stralingsarme conditionering en het wachten tot de lichamelijke klachten weer verdwenen zijn om verder te kunnen gaan.
Daarom is een dergelijk onderzoek zeer kostbaar.

Naschrift:

Men maakt zich dik om zendmasten.
Maar dat de meesten een mobieltje hebben, ofwel een smartphone, en hele wijken voorzien zijn van DECT telefoons evenals allerlei Wifi modems, nog te zwijgen van de dubbel-signalen modems van Ziggo en UPC, wordt veel minder aandacht aan besteed. Laat staan de elektrische leidingen en de aardingen.

04-06-2013 Toxische schimmels

Een video van dr. Klinghardt, die schimmels kweekte in een kooi van Faraday, en in een gewone ruimte waar gewone elektrosmog aanwezig was, zoals lampen, computer en zendmasten.

Onder de laatste conditie produceerden de schimmels 600x meer biotoxines; deze waren niet alleen in grotere hoeveelheden, maar ook sterker en virulent.
(Zweedes wetenschappers vonden jaren geleden al, dat wormen onder invloed van elektrosmog zich veel sneller vermeerderden.)

VIDEO: Mold Toxins Skyrocket with EMR Exposure
Dr. Dietrich Klinghardt narrates this 5–minute video recounting the discovery of a Swiss scientist who grew mold cultures first in a faraday cage (shielded from ambient electromagnetic radiation) and then exposed to ambient EMR in the lab.
The mold cultures were initially shielded from ambient EMR by having a silver-coated cloth draped over them, effectively creating a faraday cage.
When the cloth was removed and the mold cultures were exposed to the ambient EMR in the lab, coming from the lights, computer and nearby cell phone tower, the molds produced more than 600 times the quantity of biotoxins that they produced when shielded from EMR.
And the biotoxins produced by the molds weren’t simply more plentiful, they were also more potent and virulent.
This finding could explain many things – from the rise of ‘superbugs’ sweeping through entire hospital wards (hospitals are bristling with cell towers, wifi and EMR in general), to the reason that some people are far more sensitive to EMR than others. The sensitive people may well have an underlying Candida infection or other microbial infection that is flooding their bodies with biotoxins in response to the exposure to wireless emissions and other sources of EMR.


http://electroplague.com/2013/06/03/video-mold-toxins-skyrocket-with-emr-exposure/

http://www.youtube.com/watch?v=qMAV-pZMlZs&feature=player_embedded

 

 

 

17-09-2012 Aantrekkingskracht

Weinig bekend is, dat elektrosmog ook een bepaalde aantrekkingskracht heeft op het menselijk lichaam.
Onderstaand filmpje toont dat leuk aan.

 

 

13-05-2013 Samsung 5G

Zoals ik reeds op 21-02-2013 schreef is, de Uni van bremen bezig standaards voor 5G op te stellen, en heeft de EU € 16 mi;joen ter beschikking gesteld en Tante Neelie ook nog eens € 50 miljoen.

Nu is te lezen dat Samsung reeds proeven een het doen is met 5G.

De snelheid van LTE ofwel 4G is maximaal 100Mbps.
Het LTE advanced zou 1Gbps kunnen halen.

Samsung beweert met proeven een snelheid van tientallen Gbps gehaald te hebben.
Men werkt op een frequentie van 28GHz.
De zendmasten daarvoor zullen wel extra hard moeten stralen om op een dergelijk hoge frequenties nog enigszins bereik te hebben. Of de mobieltjes dan in staat zijn nog naar de zendmasten te communiceren is helemaal de vraag.

Naschrift:
Samsung deed de proef over 2 km.
Daarvoor was een array van 64 antennes nodig!!

Het hoofd van Network Systems bij Nokia Siemens verklaarde al in Januari 2012:
"Drei zentrale Ziele müssen erreicht werden: Als Erstes muss das Zehnfache an mobiler Bandbreite bereitgestellt werden. Zweitens muss diese Bandbreite innerhalb der Netze im Vergleich zu den bestehenden Breitbandtechnologien zehnmal effizienter ausgeschöpft werden. Drittens werden die Netze das Zehnfache an Basisstationen benötigen"

 

26-05-2013 Onderzoek

Het wil er maar niet in. Men heeft het nog steeds niet begrepen.
Demonstreren en actie voeren, noch een proces heeft zin.

De mening van de Gezondheidsraad, het hoogste adviesorgaan voor de Regering, is nog steeds gebaseerd op thermische effecten, voor wat betreft gezondheidsschade ten gevolge van EMV.

Zij stelt, dat er beneden de vastgestelde grenswaarden geen schadelijke effecten kunnen optreden.
Want a-thermische biologische effecten worden niet erkend.
En daarin hebben zij gelijk!
Dat is juist.

Kijk als je allerlei studies uitvoert om te onderzoeken of er ijsberen in de Sahara zijn, en men doet dat niet alleen in de zomer, maar ook in de winter, dan kan men alleen maar concluderen, dat ijsberen niet bestaan!

Dezelfd kromme logica wordt ook toegepast wanneer het gaat over EMV en daaruit voortvloeiende gezondheids schade.

Punt is, dat men enkel en alleen uitgaat van kanker, en niet van de alledaagse symptomen, waaraan elektrosensitieven te lijden hebben.

Alle onderzoeken tot nu toe hadden als uitgangspunt om te bewijzen dat er geen negatieve gevolgen zouden optreden. Dat hanteerde Swamborn ook bij het TNO-Cofam onderzoek. Men schrok zich een rotje toen bleek dat bepaalde personen wel degelijk op elektrosmog reageerden.
Bij het ETH-Cofam II onderzoek liet men dergelijke gevallen gewoon weg uit het rapport (Outliers 6,5%)

Bij veel van de onderzoeken heeft men de elektrosensitieven psychisch onder druk gezet (zie Kaul en Witthöft) en helemaal geen rekening gehouden met het fenomeen elektrosensitiviteit, waarbij de reacties niet direct, maar later tot veel later kunnen optreden. Men hanteert slechts een korte expositie, en direct daarna stelt men vragen. Als proefpersonen later hun reactie melden, wordt dat gewoon genegeerd (ETH).

Tot de dag van vandaag is er niet één serieus onderzoek naar elektrosensitiviteit gedaan, waar rekening wordt gehouden met de verschillende aspecten van het fenomeen elektrosensitiviteit.

Bij de ETH studie is ook gebleken, dat er proefpersonen waren, die door de expositie zo in de war waren (tot een week nadien) dat zij niet wisten wat ze eigenlijk in de formulieren hadden ingevuld.
Daarom is het bevragen en laten invullen van formulieren onjuist.
Ik kan er niet genoeg op hameren, dat er bij de proefpersonen direct aan het lichaam gemeten moet worden. Daarvoor zijn er voldoende machines in de handel.

En bij gebrek aan een dergelijke serieuze studie kana de GR blijven stllen dat *het* niet schadelijk is.
De GR, bij monde van dr. Eric van Rongen, is wel bereid haar standpunt te herzien, wanneer gedegen wetenschappelijk onderzoek eea. heeft aangetoond.

De grens tussen ‘schadelijk’ en ‘niet-schadelijk’ is niet altijd even gemakkelijk te trekken is. Je zou kunnen zeggen dat als er met goed wetenschappelijk onderzoek een duidelijk verband is aangetoond tussen blootstelling aan een bepaalde factor en het optreden van wat voor negatieve effecten op de gezondheid dan ook, dan is die factor schadelijk. Daarbij is het lastiger om dat te doen voor subjectieve klachten zoals hoofdpijn, dan voor klachten die objectief vastgesteld kunnen worden, zoals hartrimtestoornissen en slapeloosheid. Onderzoek op individueel niveau is hierbij maar van zeer beperkte waarde; dergelijk onderzoek moet aan groepen mensen gedaan worden. Maar ook dan kan de interpretatie lastig zijn.

Dergelijk degelijk onderzoek dient dan vast te stellen, wanneer elektrosensitieven bij welke elektrosmog bron, welke lichamelijke klachten vertonen.
En, een dergelijk onderzoek moet niet door techneuten, maar door artsen uitgevoerd worden. En dan bedoel ik echte medici, niet recepten-schrijvers, maar die welke biologische effecten op hun waarde kunnen classificeren, en er dan bepaalde grenswaarden aan kunnen toeschrijven.

Ons probleem is niet van technische, maar van biologische aard.

Als er dan in de praktijk de grenzen van gezondheid overschreden worden, hebben we pas een houvast om met de overheden in discussie te kunnen gaan, wat we nu niet hebben.
We hebben wel aanwijzingen, maar geen harde bewijzen. En aanwijzingen zijn niet genoeg.

Vergeet niet dat de meeste studies welke tot nu toe ondernomen zijn betrekking hebben op mobieltjes, en dan nog met stralingshoeveelheden welke in de praktijk nauwelijks voorkomen. Daarbij wordt ook enkel gekeken naar kanker, niet naar de andere dagelijkse symptomen.

Het is begrijpelijk, dat wanneer men lang een iPhone tegen het hoofd houdt, men dan hoofdpijn krijgt.
Niemand heeft tot nu toe onderzocht hoe het toch komt dat elektrosensitieven reeds bij minimale elektrosmog, soms nog nauwelijks meetbaar, toch geweldige lichamelijke klachten kunnen krijgen.

Natuurlijk, er zijn heel veel aanwijzingen, maar geen onomstotelijke bewijzen. En de Telco's zorgen er wel voor dat enkel hun welgevallige studies worden gedaan. Want overal hebben zij een financiële vinger in de pap.

02-06-2013 *het bitje* Maart 2013

Naar aanleiding van een voordracht dd. 10 Maart jl, waarvan data staan op http://www.minderstraling.nl/Pagina030.html maar men toch problemen ondervond met het bekijken, heb ik gemeend er een PDF in de vorm ban *het bitje* van te maken.

Het gaat over mijn 30puntenplan.

De bijbehorende documenten (Remedie) en adressenlijst kan men
downloaden vanaf: http://www.minderstraling.nl/Pagina060.html

Zie ook: http://michielhaas.nl/

 

 

 

27-11-2012 Diagnosemiddel deel 2

Namens ZonMw heeft Sandra van 't Padje mij keurig een antwoord op mijn mail gegeven.

Zij wees er op dat ik niet van de gelegenheid gebruik hebt gemaakt om samen met een wetenschappelijke instelling een onderzoeksaanvraag in te dienen. Maar ik zou niet weten welke wetenschappelijke instelling geinteresseerd zou zijn om echt serieus onderzoek naar elektrosensitiviteit te doen.
Ik bedoel echt serieus diepgaand onderzoek, niet zoiets oppervlakkigs als dat van dr. A. Huss.

Bijgevoegd was de studieopzet van dr. Anke Huss: Huss- Thuis testen op gevoeligheid.

Nadat ik het gelezen had kom ik tot één conclusie: Wat een bullshit!
Die heeft er werkelijk helemaal niets van begrepen, en de NGO's in de Klankbordgroep hebben zitten slapen. Maar ja, wat wil je als men zich niet voor deze materie interesseert.

Ze wil de komende drie jaar minstens dertig elektrogevoelige personen onderzoeken.
Het idee is om mensen te onderzoeken in de hen vertrouwde omgeving en tegelijkertijd te meten aan welke velden ze thuis zijn blootgesteld.
De onderzoekers nemen wel wel hun eigen bronnen van elektromagnetische velden mee om daarmee de deelnemer te testen. *Met onze eigen bron kunnen we vlakbij de mensen een breed spectrum aan elektromagnetische velden opwekken. We zoeken een plek waar de mensen zich prettig voelen.*

Het gaat ook om een korte blootstelling. Dr. Anke Huss denkt dus dat elektrosensitieven zullen reageren als lampen. De grootste fout die men kan maken.

Onderdeel van deze studie is het in huis testen van elektrogevoeligen voor de frequentie waarvoor zijzelf aangeven gevoelig te zijn.
Nergens wordt echter aangegeven hoe de reacties getest zullen worden.
Met een geheim *diagnosemiddel*?

Veertien jaar meetervaring heeft mij geleerd, dat de meeste mensen geen idee hebben wat de eigenlijke basisbelasting is. Ze denken een zendmast of DECT bij de buren, maar hebben geen weet van vele andere bronnen, die de *emmer* doen vullen, waarna een druppel zendmast of DECT de zaak doet ontploffen.
Ik wil niet veel zeggen, maar ik ben de enige in Nederland die in staat is die andere bronnen te meten.
En dan heb ik het nog niet eens over *dirty power* en *dirty air*. Dat komt omdat alleen ik over de benodigde meetapparatuur en antennes beschik (vaak prototypes).
Zo wacht ik momenteel op een magnetische richtantenne, die zuiver kan meten tussen 1Hz en 30MHz.
De ontwikkeling ervan heeft zo'n drie jaar geduurd.

Dr. A Huss wil eem multidisciplinaire werkgroep vormen met betrokkenen, onder andere StichtingEHS en eerstelijns professionals (dat zijn dus diegenen die hebben zitten slapen en zich enkel bezighouden met symptoombestrijding, in plaats van echt hulp te bieden) en een vragenlijst ontwikkelen (alsof die er nog niet genoeg zijn) die we landelijk verspreiden.

Naschrift 28-11-2012:

Zoals ik al eens eerder gepubliceerd heb, kan ik met een spectrumanalyse op bepaalde plaatsen in het spectrogram hoge pieken zien, zodra de persoon aan een van verscheidene elektrosmog bronnen wordt blootgesteld. Zodra deze elektrosmog bron wordt uitgeschakeld, zijn de pieken ook meteen verdwenen.
Echter, de bijbehorende lichamelijke reactie op die elektrosmog bron treedt pas veel later op, lang nadat de bron uitgeschakeld is.

Bijzondere resultaten toonde een 5,8GHz bron.

Bij het zwitserse ETH onderzoek nam ook een advocate deel. Zij verklaarde dat zij door de expositie zo in de war was, dat ze zomaar wat op de formulieren had ingevuld. Voorts was ze een week niet in staat vergaderingen bij te wonen.

Naschrift 29-11-2012:

Er zijn kleine *stress management* apparaatjes in de handel, die enkele rustgevende frequenties aan het lichaam kunnen geven.
Enkele daarvan zijn bijvoorbeeld: 0,5Hz - 1,5Hz - 5Hz - 7,83Hz - 100,0Hz - etc.

Wanneer men een persoon blootstelt aan een frequentie van 100Hz, en deze daarbij geen nadelige gevolgen aangeeft, wil dat niet zeggen dat deze persoon tegen een DECT telefoon kan.
Bij mijn geluiden verzameling heb ik naast het DECT signaal ook enkele gegenereerde 100Hz signalen in verschillende golfvormen geplaatst, en die klinken toch echt heel anders.

Dus, proeven met signalen die met een CW frequentiegenerator worden opgewekt hebben totaal geen zeggenskracht over de elektrosensitiviteit/gevoeligheid van de proefpersoon, daar ze NIET met de werkelijkheid overeensstemmen.

*Met onze eigen bron kunnen we vlakbij de mensen een breed spectrum aan elektromagnetische velden opwekken *. Dat zijn CW signalen.
En kan die bron ook magnetische AC en DC velden opwekken, want die horen ook bij elektrosmog en hebben grote invloed op het lichaam?

Bij mijn diagnosemiddel werden echte elektrosmog bronnen gebruikt. Geen flauwe aftreksels, die nergens op lijken.

Jammer, die € 300.000 zijn bij voorbaat al *voor de kat*.
Zoals bij zoveel onderzoek is het onderzoek om werk te hebben; niet om met klinkende resultaten te komen.

 

29-02-2012 Genuis-Lipp 2012.

Stephen J. Genuis en Christopher T. Lipp hebben een artikel geschreven over elektrosensitiviteit.
Hierbij heeft men, en dat is nieuw, een inventaris gemaakt van wat er zoal over dit fenomeen bekend is.
Het originele engelse artikel staat hier.

Het artikel heet:
Elektromagnetische Hyper Sensitiviteit: Feit of fictie?

Het is nu in het Nederlands vertaald.
Dat is het bestand: Genuis-Lipp2012-NL.pdf hier downloaden

 

Een interessant Voorwoord hiertoe van Diagnose-Funk
Dat is het bestand: VoorwoordDFGenuis-NL.pdf hier downloaden

 

Andere engelse artikelen van Genuis: Public Health- EMF.pdf en: Genuis 2008.pdf

Genoemd artikel van Genuis-Lipp2012-NL.pdf is een goed verhaal om wetenschappers en artsen onder de neus te houden. Het is geheel neutraal.
Let op: Dit is HET artikel om met artsen te bespreken.

 

Voor diegenen die het zelf allemaal eens rustig willen doorlezen heb ik een compilatie gemaakt, inclusief steunbetuigingen in een uitgave van *het bitje* Maart 2012.

Maar dat is NIET bedoeld voor artsen, omdat het niet neutraal is.

06-06-2013 Grenswaarden

Het klinkt allemaal heel logisch en aardig, dat geroepom verlaging van de grenswaarden.
Maar waar hebben we het eigenlijk over?
Dat weten weinigen.

In Nederland geldt als maximum 61V/m. Het advies van de Gezondheidsraad van 87V/m is NIET aangenomen.
Het hoogste wat ik ooit heb gemeten, met een breedbandmeter, en tesamen met Agentschap Telecom met hun Narda, was 3V/m, vlak voor een zendmast op ons dakterras.

De providers proberen meestal rond de 1V/m (in woningen) te blijven. Dat was daarom ook het uitgangspunt van de TNO-COFAM studie.

Als men de grenswaarden wil verlagen naar bijvoorbeeld 0,6V/m, houdt dat wel in, dat er heel veel nieuwe zendmasten bijgeplaatst moeten worden.
En iedereen zal een nieuw mobieltjes, smartphones en tabletten moeten kopen, die sterk genoeg zijn om met zo'n laag stralingsniveau nog te kunnen werken. En die zullen veel duurder uitpakken.

Men kan kritiek hebben op de meetmethode, en op next-up, maar ik heb het oude document gevonden, waarbij men op straat bij pasanten het stralingsniveau van hun mobieltje (GSM) heeft gemeten.
Zelfs een maxumum waarde van 174V/m!!

Zie: http://www.milieuziektes.be/24_06_2006_ ... ilfunk.pdf

Natuurlijk, als men er in zou slagen om het algehele stralingsniveau naar beneden te krijgen, zou dat geweldig zijn, maar als men de grenswaarden wil verlagen dient men eerst de niveau's van mobieltjes, DECT en WLAN te verlagen.
Dat is vele malen hoger dan zendmasten.

Met andere woorden de grenswaardediscussie is een spagaat.

Aan de andere kant begrijp ik dat theater in Brussel niet zo.
De providers beweren dat zij daar geen LTE of 4G kunnen uitrollen, omdat de grenswaarde daar 3V/m is.
Maar men is toch begonnen met 800MHz, en de reikwijdte daarvan is toch veel groter dan bv. hogere frequenties als bv UMTS (3G), dus hoeft men daarmee minder hard te *stralen*.

 


Naschrift 27-04-2011

Nieuwe gezichtspunten:

Elektrische velden kunnen energie in weefsel inbrengen.
Magnetische velden kunnen energie verwijderen.

Deze informatie komt van PIERS (Progress in Electromagnetic Research Symposium)

02-09-2011 Bevestiging inzichten

Veel *wetenschappers* struikelen al jaren over de vraag hoe het zu zit met *elektrosensitiviteit* en wat het nu eigenlijk is met elektrosmog, waarvoor een aantal mensen beweert er last van te hebben.

Ja, het gemakkelijkste is elektrosensitieven in de psychiatrische hoek te plaatsen, dan hoeft men er verder geen aandacht meer aan te schenken.

Weinigen zijn bereid zich in deze materie te verdiepen en eens grondig te onderzoeken wat er aan de hand is.
Met de bekende wegen en paden te bewandelen komt men er niet, en zijn er ook geen oplossingen gevonden. Men preekt wel *Hoe er mee te leren leven*, maar dat is geen oplossing.

Prof. Ulrich Warnke stelde eens op een voordracht:
”Haben wir mit dem Problem ”Elektrosmog” also prinzipiell den falschen Weg verfolgt, weil bisher ausschließlich die transversale elektromagnetische Schwingung gemessen und beachtet wird - nicht aber die longitudinale? Die Zukunft wird hier eine Entscheidung bringen.”

Gedurende de afgelopen twaalf jaar werd ik meerdere malen geconfronteerd met fenomenen, waar ik geen normale reeële technische verklaring voor kon vinden, en ook derden konden dat niet.
Toch waren de fenomenen reeel.

Vaak waren het bepaalde ervaringen van elektrosensitieven, waarvoor de oorzaak van de opgetreden symptomen moeilijk achterhaalbaar waren. Ze werden uiteindelijk wel gevonden, maar een technische verklaring, qua meetbaarheid, bleef hinken.

Alleen door de aanname van het bestaan van longitudinale golven, zoals Nikola Tesla dat 100 jaar geleden al had beschreven, kon ik deze ervaringen verklaren.
Veel wetenschappers weten er weinig vanaf, en willen er ook niets van weten.
Net zoals zij het bestaan van elektrosensitiviteit niet willen erkennen.
Het hele paradigma is gebaseerd op thermische effecten.
Zijn er geen thermische effecten, met andere woorden, treedt er geen warmte op, dan kunnen er geen gezondheidseffecten optreden. Basta.

Maar er treden wel degelijk gezondheidseffecten door elektrosmog op, zonder dat er van enige warmte sprake is. Schoorvoetend wordt dat hier en daar wel enigszins erkend, maar de *schadelijkheid* ervan nog steeds betwist.

De kernvraag daarbij is nog steeds: *Hoeveel kilo hoofdpijn is schadelijk?*
Daar dient men zich eens over uit te spreken.

Er is nu een verhelderend boek, waarvan een beschrijving hier staat.

Het verklaart heel veel van wat ik in de praktijk heb kunnen waarnemen.

Het betreffende boek: *Der sechste Sinn und seine Phänomene* staat bij Literatuur vermeld.
Het is een dikke pil.

Uiteraard zullen de wetenschappelijke betweters hun schouders ophalen, maar die zijn ook niet geinteresseerd in het verkrijgen van oplossingen voor elektrosensitieven.


21-09-2011 ClaeSmog

Na veel onderzoek en uitproberen, is de *final version* van de ClaeSmog nu klaar en wordt verder uitgeprobeerd in Nederland, Belgie, Duitsland, Engeland en Denemarken.
Met tot nu toe zeer positieve resultaten. Ook door anderen gemeten.

Ik heb een aantal personen gratis prototypes, en sommigen druppelflesjes, ter beschikking gesteld.
Deze prototypes waren in 5 ml flesjes met schroefdop.
 
De *final version* van de ClaeSmog is in een 2 ml vial, en is nu 20 x krachtiger dan de prototypes.
Zo krachtig dat enkele personen zelfs een zg. Herxheimer reactie kregen.
 
Daar een aantal personen niet de moeite wilden nemen over de prototypes een terugkoppeling te geven, noch de aanwijzingen op te volgen, worden zij verder uitgesloten.
 
De ClaeSmog is punt 25 van mijn 25 puntenplan als remedie tegen elektrosensitiviteit.
Dat wil zeggen dat, om een goed resultaat te verkrijgen, ook aan al die andere punten voldaan zal moeten worden. En velen zijn niet daartoe bereid.

De ClaeSmog doet niets aan de straling, d.w.z. aan de transversale golven.
Het helpt alleen het beschadigde immuunsysteem te repareren.
Het gevolg is dat men beter tegen de straling is opgewassen.

Het is geen wondermiddel, maar een hulpmiddel.
De andere 24 punten zijn daarbij ook essentieel, maar worden momenteel nog niet vrijgegeven.
Daarbij speelt een Rife frequentie therapie een belangrijke rol, daar vele elektrosensitieven veel parasieten, wormen, bacteriën en virussen in hun lichaam hebben. Ook uitleiding van zware metalen speelt daarbij een belangrijke rol (detox)l, evenals het reinigen van de lever.
(Een Rife/Clark frequentie therapie is iets anders dan bioresonantie met electroacupunctuur of een gewone Zapper! Daar vergissen velen zich in. )
Een voorwaarde is ook, dat men tijdens het *helingsproces* in een elektrosmog-arme omgeving verblijft.
Anders is het *dweilen met de kraan open*.
Nadien kan men wèl weer in een omgeving met elektrosmog vertoeven, zoals ca. 75% van de bevolking dat kan zonder ogenschijnlijke problemen.
Om te weten wat onder een *elektrosmog-arme* omgeving wordt volstaan kan pas na een uitgebreide meting bepaald worden. Er kunnen veel ongekende elektrosmog bronnen aanwezig zijn.

Vooreerst moet het lopende *pilot project* afgerond worden.

Links het prototype, rechts de ClaeSmog

01-10-2011 25 Punten

Gezien het feit, dat punt 25 van mijn therapie om elektrosensitiviteit te beheersen, de zg. ClaeSmog, in de praktijk in het pilot project heeft bewezen aan zijn doelstellingen te voldoen, zij het op beperkte schaal, is nu het moment aangebroken om het 25-puntenplan naar buiten te brengen.
Uiteraard horen er nog heel wat gegevens bij, maar dit is het basisplan.
(Vooral *dirty power* en *dirty air* dienen afdoende behandeld te worden.)

De doelstelling is om het beschadigde immuunsysteem te repareren.

Voor een beschadigd immuunsysteem kunnen zeer vele verschillende oorzaken zijn, zelfs zonder elektrosmog.
Ik ga er verder ook niet over discussiëren.

En voor dat allerlei wijsneuzen met allerhande niet terzake doende argumenten komen, bedenk, dat het fenomeen elektrosensitiviteit officieel toch als een *imaginaire aandoening* wordt beschouwd.

Voor een goed verstaander nog het volgende:
De toestand van een elektrosensitieve heb ik proberen uit te leggen middels de aangehangen grafieken bij mijn schrijven aan het Kennisplatform EMV dd. 17 Juli jl.
Daarin stelt de blauwe lijn halverwege de *emmer* de kritische drempelwaaarde voor.
Wanneer echter deze drempelwaarde zich op de bodem van de *emmer* bevindt, en men nog steeds in een stralingsrijke omgeving verblijft, zal ieder stukje verbetering van het immuunsysteem weer door de aanwezige elektrosmog teniet worden gedaan. Het immuunsysteem krijgt dan gewoon de kans niet om zich te herstellen. Bijgevolg blijft de gevoeligheid op hetzelfde peil. Met alle gevolgen vandien.

Men kan zeggen wat men wil, maar ik bied hier wel een mogelijke oplossing aan, waarmee het mogelijk is om de gevoeligheid met ca. 90% te verminderen. Hetgeen reeds is aangetoond.

Dat is toch iets geheel anders dan *er mee leren leven*.

Uiteraard zullen er figuren zijn die stellen, dat zoiets niet waar kan zijn, omdat zulks hun bevattingsvermogen te boven gaat.
Maar zoals de Duitsers zeggen: *Wer heilt, hat Recht!*

Gezien de geringe belangstelling heb ik het 25puntenplan maar weer van de website gehaald.
Men loopt liever te protesteren, dan dat mern zelf de handen uit de mouwen steekt.

20-10-2011 Elektrosensitiviteit

Voor *normale* personen heeft men het vaak over het dose/response principe.
Dat wil zeggen, dat met toename van de straling er ook meer reacties te verwachten zijn.
Daarop zijn ook de thermische grenswaarden gebaseerd, dwz. dat er pas wat kan gebeuren als er weefselwarmte optreedt. En de *hardliners* stellen: *Geen warmte, dus geen effecten!*

Dat is helemaal coorect, ware het nier, dat er elektrosensitieve personen zijn, die op elektrosmog met reacties reageren, alhoewel er in de verste verte geen sprake is van enige warmteontwikkeling.
Elektrosensitieve personen zijn dus afwijkend van *normale* personen.
Want zij kunnen wel reageren met lichamelijke klachten.
En heel curieus daarbij is, dat veel elektrosensitieven op uiterst geringe hoeveelheden heftiger kunnen reageren dan op grotere hoeveelheden.

Elektrosensitieven merken dus veel eerder het een en ander dan *normale* personen.
De meeste wetenschappers begrijpen daar niets van.
Maar er zijn ook wetenschappers die dat toch wel accepteren en naar mogelijke verklaringen zoeken.

Zo heeft nu de Cornell University een bericht uitgebracht, waarin zij verklaren, dat elektrosensitieven speciale electroreceptors hebben, zoals bepaalde type vissen welke 500 miljoen jaren geleden de aarde bevolkten.

ITHACA, N.Y. — People experience the world through five senses but sharks, paddlefishes and certain other aquatic vertebrates have a sixth sense: They can detect weak electrical fields in the water and use this information to detect prey, communicate and orient themselves.
A study in the Oct. 11 issue of Nature Communications that caps more than 25 years of work finds that the vast majority of vertebrates – some 30,000 species of land animals (including humans) and a roughly equal number of ray-finned fishes – descended from a common ancestor that had a welldeveloped electroreceptive system.

Enfin, lees het verhaal maar hier.

Er is dus een verklaring waarom bepaalde personen veel gevoeliger zijn dan anderen.

21-11-2011 Rife aanvulling

De belangrijke posting op Pagina61.html heeft een aanvulling gekregen.
Frequentietherapie is bewezen!

08-12-2011 Ultra- en infrasound

Het engelse HPA heeft een studie uitgebracht omtrent ultra- en infrasound en biologische effecten.
(Boven de 20kHz noemte men ultrasound en daaronder infrasound.

Het rapport staat te lezen op:

www.hpa.org.uk/webc/HPAwebFile/HPAweb_C/1265028759369

 

05-03-2012 Elektrosmog

Veel personen zijn angstig omtrent microgolven.
Wel, daar maak ik mij helemaal geen zorgen over.
Microgolven behoren gewoon tot de hoogfrequente straling, en die dringt helemaal niet diep in het lichaam binnen. Misschien 1 of 2 mm, daar daar blijft het ook daarbij.

Vanuit de frequentie therapie weten we het een en ander.
Wanneer we een handelektrode vasthouden, die aangestuurd wordt met 25Volt, met een blokgolf en bijvoorbeeld 300.000Hz, dan voelt men daar weinig of niets van.
Wanneer we bij hetzelfde Voltage en en dezelfde blokgolf een frequentie van bijvoorbeeld 700Hz gebruiken, dan springen sommigen uit hun stoel, want dat voel je wel.

Met andere woorden, hoe lager de frequentie, hoe dieper deze in het lichaam kan doordringen.

Zo heeft Royal Rife rond 1930 een aantal frequenties bepaald, waarmee hij een aantal aandoeningen middels frequentie therapie kan behandelen, en welke hedentendage nog steeds door vele artsen en therapeuten gebruikt worden.
De Rife frequenties gaan van 0,5Hz tot 10.000Hz of 10kHz.
(Hulda Clark gaat van 30kHz tot 560kHz)

Met deze frequenties kunnen een groot aantal aandoeningen behandeld worden, daar ze diep in het lichaam indringen.

Bij elektrosmog geldt hetzelfde principe.
Aleen realiseren weinigen zich, dat ook daarbij de lage frequenties het schadelijke deel uitmaken.
Ja maar, zult u zeggen, dat is toch vaak hoogfrequente straling?
Ja, dat is zo, maar weinigen weten dat op die hoogfrequente draaggolven digitaal modulaties en informatie in stukjes gehakt meegevoerd worden, en daar zit hem nu juist de kneep.

Een UMTS zender zou niet gepulst zijn, maar het organisatiekanaal is gepulst met 15kHz. Als er veel dataverkeer is, verdwijnt dat in de achtergrondruis, maar het is er wel.
Voorts bevat het UMTS signaal frequenties van 100Hz met veelvouden daarvan, plus 1,5kHz, met veelvouden daarvan. En dat zijn nu de kritische frequenties die op ons lichaam inhakken.
Veel schakelkasten bevatten voorschakelapparatuur, en die veroorzaken *dirty electricity*.
Deze vuile frequenties worden met de hoofdstraal mee afgestraald als *dirty air*>

Zo kon ik in een zijlob van een UMTS zender een mooie piek van 100kHz meten, die als *dirty air* optrad, maar door de muur ging en daar in de elektrische leidingen als *dirty power* verder reisde, en bij een stopkontakt weer als *dirty air* naar buiten kwam.

Veel elektrische leidingen bevatten vuile stroom, *dirty power*. Maar vaak meet ik op elektrische leidingen, waar weinig of geen *dirty power* zit, toch veel vuile frequenties, maar die zitten dan op de aardeleiding.
En worden zo door het hele huis verder getransporteerd.
Ik heb bij mijn bouwbiologische huisonderzoeken gevallen, waar er in de wijde omtrek bijna geen zendmasten te vinden zijn, en de elektrische stroom helemaal is uitgeschakeld, terwijl de bewoners toch gevlucht zijn. Niet alleen de aardeleiding bevat deze *dirty air*, maar ook de grond en soms ook de lucht (zonder aanwijsbare oorzaak).
Ik meet dan frequenties van ca 5kHz tot wel 30MHz toe.
Wat mij opvalt dat ik momenteel veel van dergelijke frequenties kan meten in de grond.
Soms toont een in de tuin aangebrachte aardeleiding nog hogere pieken dan in de aardeleiding van het elektriciteitsnet zelf.
Het is daarom raadzaam, dat als men een nieuwe aardeleiding laat slaan, om dan de pen heel diep te laten slaan, en dan met een afgeschermde kabel naar boven te komen, opdat onderweg geen vuile frequenties van zwerfstromen opgepikt worden.
Electriciens meten dan de aardeleiding, dwz. ze meten de weerstand in Ohm.
Die zou 0 Ohm dienen te bedragen. Dan is volgens hen de aardeleiding goed.
Maar 0 Ohm zegt helemaal niets over de aanwezige vuile frequenties!

Een aantal elektrosensitieve personen zijn ook gevoelig voor die relatief lage frequenties die uit de grond komen. Vaak zijn de pieken rond de 3MHz, 4 MHz, 9MHz, 12MHz en 16MHz.
De sterkte van die velden zijn niet hoog, maar hoog genoeg voor elektrosensitieven om er op te reageren.

Ook subtiele magneetvelden kunnen voor reacties voeren. Zo zijn er personen die al op 700 meter van een hoogspanningsleiding al problemen ervaren.

 

 

18-03-2012 Meten aan personen

Op Pagina305.html heb ik een overzicht geplaatst wat ik zoal aan personen kan en wil meten.

18-07-2012 Proefje

Bovenstaand is een LED zaklamp, welke via het handvat kan opgeladen worden.
Hij kan zo een tiental uren licht geven.
Een elektrosensitieve persoon ervaart echter lichamelijke klachten (hoofdpijn) wanneer deze lamp in de buurt is, ook wanneer hij niet brandt. Waarschijnlijk is het de ingebouwde accu die de last veroorzaakt.
Ik heb op allerlei mogelijke manieren geprobeerd om vast te stellen, welke velden op die lamp dat zouden kunnen veroorzaken, maar kon totaal niets vaststellen met uiterst gevoelige meetapparatuur. Let wel, de lamp brandde niet!

Met mijn Biofeedback systeem kan ik op een non-invasive manier ca. 170 Biomarkers aan het lichaam meten, en dat heb ik ook bij deze persoon gedaan.
Een van die markers is de *electromagnetic radiation*, dat is de in het lichaam aanwezige elektrosmog. Als het goed is, dient deze factor zich te bevinden tussen de waarden 0,046 en 0,147.
De meting op 21-10-2011 in een zwaar belaste omgeving toonde een hoge waarde van 0,462.
Op 30-05-2012 op een elektrosmogvrije plek toonde 0,15, dus prima.
Op 18-07-2012 op een elektrosmogvrije plek om 14:27 hr een waarde van 0,05. Alweer een verbetering.
Zonder dat de persoon ervan op de hoogte was heb ik de lamp, verstopt in een boodschappentas op 1 meter afstand van de persoon geplaatst, en weer een meting verricht.
Op 18-07-2012 om 14:35, drie minuten na plaatsing lamp, gaf de meting een waarde van 0,086. Dat is een stijging van 0,036 op 3 minuten tijd! De lamp was gewoon uit.

Andere Biomarkers gaven ook een stijging weer, zoals het Blood Stroke Volume, de Myocardial Blood Demand, Functional Status of Cranial Nerve, Pineal Secretion Index, etc.

Met andere woorden; Hiermee is aangetoond, dat deze persoon lichamelijk reageert op voor mij *onbekende* velden van een zaklamp, zonder dat men zich van de bron bewust is.
Het is mij bekend, dat andere personen die lijden aan het EMF-Syndroom ook hinder kunnen ondervinden van batterijen en accu's.

Zonder de € 300.000 van ZonMw voor de ontwikkeling van een *diagnosemiddel*, heb ik op eigen houtje de gevoeligheid van een elektrosensitieve persoon aangetoond. En dat voor een elektrosmog bron, die ik met mijn uiterst gevoelige meetapparatuur niet kan meten.
(Misschien over twee maanden wel, wanneer ik een Magnotrack antenne heb.)

Ik had mijzelf vorig jaar ook al eens gemeten.
Eerst een nulmeting. Toen een DECT basisstation op mijn bureau geplaatst en na 30 minuten weer gemeten. Ik kon een verhoging van het vetgehalte van mijn lever vaststellen.
Vervolgens heb ik mij een ClaeSmog omgehangen en weer na 30 minuten gemeten, terwijl de DECT bleef aanstaan. Wat bleek nu?
Het vetgehalte van mijn lever was gezakt, zelfs tot onder het niveau van de nulmeting!

Naschrift 19-07:
Ik ben nog eens wat verder gaan zoeken, en kon een magnetisch GELIJKVELD meten van 12 µT.
Volgens de SBM2008 is dat dan *extrem auffällig*.

Geen wonder dat zeer gevoelige personen daarop reageren.

Ik probeer ook gewone Blockbatterijen van 9V te meten, maar dat valt niet mee, omdat de ene zijkant geheel andere waardes vertoont dan de andere zijkant.
Daar vind ik waardes van 10 tot 19 µT, maar daar ben ik nog niet uit.
Want ik vraag me af wat ik daar eigenlijk meet.

Met mijn Biofeedback systeem meet ik wat in het lichaam aanwezig is, en of het boven of onder de norm van het systeem ligt.
Het zegt echter niets over de gevoeligheid van een persoon.
Daarvoor zou ik dan een procentuele toe- of afname per een bepaald tijdseenheid (bv. 30 minuten of langer) moeten bepalen.
In ieder geval kan ik zo aantonen dat elektrosmog het een en ander in het lichaam verandert.
Maar het geeft nog geen antwoord op mijn klassieke vraag: *Hoeveel kilo hoofdpijn is schadelijk ?*

Hieronder wat aangegeven wordt bij *Trace Elements*.
Merk op het chronische Calcium tekort, wat ik bij alle gemeten elektrosensitieven heb vastgesteld.
En daarnaast ook een groot Calcium verlies!

08-08-2012 Coherentie

Coherent licht of coherente velden kunnen de werking van elektrosmog aanpassen.

Ik heb al eens geschreven, dat je met het zwaaien van een laser kamers kunt *ontstoren*.
De laser bestaat uit coherent licht, en die kan wat met elektrosmog doen.
Elektrosensitieve personen worden de werking ervan meteen gewaar.

Zo *ontstoor* ik iedere week onze woning.

Als laser kan men die welke in de bouwmarkt verkocht worden, goed gebruiken.

Nu heb ik iets nieuws gevonden.
Metatron Coherent Velden rond je computer.
Dat is een computer programma, welke na installatie op je computer voor een coherent veld zorgt.

Je dient je te registreren en dan een metatron product te bestellen, alhoewel ze kostenloos zijn.
http://www.globalcoherence.com/Products.cfm#Metatron-Stress-free-Computer-Workst

Na registratie ga je naar een download/installatie punt.
Probleem bij mij was, dat Adobe Air 3.3 geinstalleerd diende te worden, maar dat wilde niet over de bestaande 1.1 heen.
Ik heb daarom met Regedit alles met Adobe Air verwijderd, en toen lukte het wel.

Ikzelf heb nu de Metatron Stress-free Computer Workstation geinstalleerd.
En nu zou er een Coherent veld rond mijn computer zijn, ter grootte van een 18 voet bubbel, ofwel 5 meter.

Mijn echtgenote evenals andere personen ervaren de werking als positief. Het voelt *lichter* en minder vermoeiend aan.

20-10-2012 Gizmo

Bovenstaand filmpje laat zien waartoe een zg. Gizmo in staat is.

In de ClaeSmog is een bepaald ingredient verwerkt.
Russen daarvan hebben een geprogrammeerde kaart (ter grootte van
een bankpas) uitgebracht.
Ik heb die hie
r
.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wanneer men deze kaart zo tussen de handen houdt, zouden de chakra's zich openen en komt er veel energie van  boven je lichaaam binnen.
Ik heb dat zo door enkele elektrosensitieve personen laten proberen.
Velen ervanren een tintelen in de handen, en bij een bepaalde persoon worden de handen extreem heet. Men krijgt een vredig rustig gevoel.

 

02-11-2012 25Puntenplan

Nadat ik na 14 jaar speuren en uitproberen er achter was gekomen hoe men het beschadigde immuunsysteem weer kan repareren, waardoor de gevoeligheid voor elektrosmog afneemt en men weer een *normaal* leven kan leiden.

Wanneer men het dokument serieus en zorgvuldig leest moeten er een aantal vragen komen bovendrijven.
Echter niemand heeft vragen gesteld.

Natuurlijk het is op alternatieve leest geschoeid, maar uw huisarts of specialist weet zich geen raad met elektrosensitiviteit en is geneigd u naar de psychiater door te sturen.

Ook heb ik in het vorige artikel wat geschreven over het succesvol *ontstoren* van zendmasten, zoals men dat in Duitsland heeft gedaan.

Daar is ook geen enkele vraag over gekomen.

Ik heb alle informatie kostenloos ter beschikking gesteld, maar kennelijk interesseert het niemand.
Men wil alleen maar *die mast moet weg*, maar die mast gaat niet weg. Sterker er komen er steeds meer bij.

Enfin, men zoekt het maar uit.

Ik heb de betreffende stukken van de site gehaald.

Wanneer iemand verder iets wil weten zal er betaald moeten worden.
Wellicht dat het dan wèl interessant is.

 

12-11-2012 Heden

Olle Johansson stuurde een aantal typerende afbeeldingen van onze hedendaagse jeugd.
Al die ouders, die niets meer over hun kinderen te vertellen hebben, en toestaan dat ze allemaal hun *speeltje* hebben, zouden dit moeten zien.

Heden.pdf

Je hoeft geen psycholoog te zijn om te begrijpen dat hier iets erg dwangmatigs aan de hand is, en waar iets van *afkicken* niet meer helpt. Het is een echte verslaving geworden..

28-11-2012 Diagnosemiddel deel 3

Het mag nu genoegzaaam bekend zijn, dat ik een diagnosemiddel voor elektrogevoeligheid ontwikkeld heb.

Men zou verwachten, dat daarvoor enige belangstelling zou zijn, maar tot nu toe heeft er niemand gereageerd:
Niemand die zich afvraagt wat het doet, wat het aantoont, wat je er aan hebt.

- Geen enkele wetenschappelijke instelling

- Geen enkele NGO

- Niemand van StichtingEHS

- Geen enkele van de eerstelijns professionals (wat dat ook moge zijn)

- Niemand van de GGD.

- Helemaal niemand. Zelfs geen *elektrosensitieve* persoon.

- Ook niemand van de vele protestgroepen.

Daar er klaarblijkelijk totaal geen belangstelling voor is, heb ik inmiddels de installatie weer ontmanteld.
Zonder dat er € 300.000 tegenaan gegooid is, kan dat natuurlijk niets zijn.
Het hele project heb ik inmiddels afgesloten.

Men zal zich realiseren, wat heb ik aan een certificaat waarin staat dat ik elektrogevoelig ben (voor die of die elektrosmog bron). Je huisarts kan er niets mee.
Men blijft zich liever concentreren op *protesteren*, en symptoombestrijding.

En die enkele personen, die werkelijk pijn ervaren door elektrosmog, zijn niet bereid om datgene te doen wat hun pijn kan verlichten, namelijk hun immuunsysteem verbeteren, waardoor de gevoeligheid afneemt..

19-11-2012 StralingsArmNederland

SAN heeft de opmaak van haar website al een tijdje geleden aangepast.

Nu verkeerde ich toch echt in de mening, dat zij TEGEN de *Mobilfunk* zijn, maar kennelijk vergis ik mij daarin.

Onderaaan iedere pagina staat er zo'n vierkant patronenblokje (een QR Code heet zoiets).
Naar het schijnt moet je daar je smartphone op richten, en dan zou er een of andere reclameboodschap duidelijk worden. Je ziet die patronenblokjes ook wel eens op posters op straat.

Kennelijk gaat StralingsArmNederland er vanuit dat nu IEDEREEN, die tegen zendmasten is ook een smartphone bezit. Dat is wel een heel kromme gedachte.

Echter, ik heb helemaal geen smartphone; zelfs geen mobieltje, dus ik kan er niets mee.
Maar ja, ik ben ook niet iedereen.

 

 

 


Joost (of Luuk) mag weten wat het voorstelt.
Reclame voor KPN of Vodafone ?

PS. Luuk heet klaarblijkelijk niet meer Luuk, maar Luca; van Dinter. Niet alleeen bij SAN, maar ook elders.

24-11-2012 Diagnosemiddel

ZonMw is een instantie die € 16,6 miljoen aan subsidies heeft uitstaan voor onderzoek naar de gevolgen van elektromagnetische golven.

Recentelijk heeft men € 300.000 ter beschikking gesteld voor de ontwikkeling van een *diagnosemidddel voor elektrogevoeligheid*. In Januari zou daarvoor een eerste onderzoek starten.

Volgend bericht heb ik aan ZonMw met kopie naar het Kennisplatform EMV gestuurd:

***********************************************
Ter attentie van Sandra van ‘t Padje.

Binnen het Kennisplatform EMV was er een luid geroep, door personen die weinig van elektrosensitiviteit afweten, om een *diagnosemiddel* voor elektrogevoeligheid te ontwikkelen.
Hiertoe zou ZonMw een bedrag van € 300.000 ter beschikking hebben gesteld.

Hierbij kan ik u mededelen een dergelijk *diagnosemidel* kant en klaar te hebben.

Ik heb 14 jaar ervaring met elektrosensitieve personen, heb daarbij de meest uiteenlopende elektrosmogbronnen gemeten en bepaalde verbanden met de gezondheid in kaart gebracht.

Met een *non-invasive* scan heb ik binnen enkele minuten een overzicht van allerlei tekorten en afwijkingen op de *norm*. Door vele personen te meten, onder verschillende omstandigheden, zijn zo een aantal medische parameters naar voren gekomen, die typisch zijn voor elektrosensitieve personen.
Daarnaast kan ik ook de in het lichaam aanwezige elektrosmog aantonen, via detektoren als spectrumanalyse. 

Zo heb ik de invloed van verschillende elektrosmog bronnen op het lichaam kunnen vaststellen. (En tevens in hoeverre bepaalde *gizmo's* daar weer een invloed op kunnen uitoefenen.)
(Het is interessant om te zien dat een ingeschakelde DECT het vetgehalte van de lever doet toenemen, en dat een bepaalde *gizmo* dat weer herstelt, zelfs tot onder het niveau van de nulmeting, ondanks de nog steeds werkende DECT.)

Omgekeerd kan ik nu aan de hand van een dergelijke scan bepalen of de persoon elektrosensitief is of niet.

Het diagnosemiddel heb ik dus nu, maar ik heb begrepen dat ik niet in aanmerking kom voor de subsidie van € 300.000, omdat ik niet behoor tot een erkend wetenschappelijk instituut.
Kennelijk is het enkel aan wetenschappelijke instituten voorbehouden, ook al weten ze niets van de materie af, om opnieuw het wiel uit te vinden.
Ik ben benieuwd welke medische parameters zij als kriterium zullen stellen, en welk goud omrand wiel er wordt voorgesteld.


Als ik de studies van ZonMw bekijk, kan ik niet anders dan concluderen, dat men geheel niets van de problematiek van elektrosensitiviteit begrepen heeft.
Men kijkt alleen in hoeverre *gezonde* personen op EMV kunnen reageren.
Men is enkel in *het grote publiek* geinteresseerd.
Maar het *grote publiek* loopt helemaal geen gevaar. Die hebben niets in hun lichaam wat op elektrosmog kan reageren. (Onder elektrosmog versta ik alle velden tussen 0Hz en ca. 10GHz.)
Ca. 75% van de bevolking reageert totaal niet op de gebruikelijke elektrosmog, ook de komende jaren niet. Onderzoek in die richting is totaal zinloos. (Tenzij men wil weten bij welke grote overdosis men eventueel kanker kan krijgen.)
Men doet in feite alles om het grote publiek gerust te stellen, zonder zich te verdiepen.

Van de resterende 25% echter, is een heel klein gestaag groeiend gedeelte elektrosensitief geworden, en die kunnen wèl al reageren, bij zelfs uiterst zwakke velden, vaak moeilijk meetbaar.
Maar er is geen enkele wetenschapper in de wereld, die dat wil onderzoeken, ook ZonMw niet.

Het is mijn ervaring dat sommige elektrosensitieven helemaal niet meer reageren op de gebruikelijke elektrosmog als zendmasten, DECT telefoons en modems, maar *uit hun dak* gaan bij andere uiterst zwakke elektrosmog bronnen.

Zodus, een functionerend diagnose middel is er.
En nu?
Wat hebben we er aan?
Het kan alleen maar dienen om de verstokte betweters in het Kennisplatform EMV op wellicht andere gedachten te brengen. Een dure exercitie.

De meeste echte elektrosensitieven weten van zichzelf wel, dat ze elektrosensitief zijn, alleen weten de meesten niet welke de basis vormen van hun elektrosmog belastingen. Men wijst vaak naar een zendmast, maar de basisbelasting ligt gewoonlijk ergens anders.

Het diagnosemiddel geeft ook geen antwoord op de kardinale vraag in de hele discussie:

*Hoeveel kilo hoofdpijn is schadelijk* (voor de gezondheid)?

Hoofdpijn kan men vervangen door andere symptomen.

De Gezondheidsraad stelt dat iets pas schadelijk is, wanneer men ter plekke dood omvalt.
En dus blijft men verkondigen dat EMV niet schadelijk is.

Geen enkele wetenschapper heeft begrepen, dat wil men iets over een werkingsmechanisme ervaren, men allereerst uitsluitend en alleen met elektrosensitieve personen studies moet ondernemen.

Het stellen van diagnoses heb ik inmiddels achter me gelaten en concentreer me nu op het verminderen van de gevoeligheid voor elektrosmog bronnen.
Daarvoor heb ik een therapie van zo'n inmiddels 30 punten opgesteld, die iedereen zelf thuis op zijn gemak kan toepassen.
Zo leiden een aantal personen weer een *normaal* leven, reizen met openbaar vervoer, overnachten in hotels met Wifi en kunnen weer op draadloze kantoren functioneren.

Anderzijds zjn er personen die liever blijven protesteren in de hoop dat de zendmasten zullen krimpen, dan dat ze zelf de handen uit de mouwen steken.
En men steigert helemaal, wanneer ik het heb over *milieuvriendelijke* Mobilfunk, waarbij de schadelijke biologische componenten verwijderd zijn.

Er wordt binnen het Kennisplatform EMV veel gesproken over *hulpverlening* bij EHS, maar ik heb nergens kunnen lezen wat dat daadwerkelijk inhoudt.
Bij mijn weten is mijn therapieplan momenteel het enige waar elektrosensitieven wat aan hebben, en waarmee ze hun gevoeligheid drastisch naar beneden kunnen brengen. Dat hebben zo'n 70 personen tot nu toe gedaan, voor zover mij bekend.
Maar ja, ik ben geen erkend wetenschappelijk instituut.
En dus blijft men liever keuvelen over *hulpverlening* wat dat dan ook moge zijn.
(Pas op, bepaalde afschermingen kunnen zelfs averrechts werken.)

Met vriendelijke groeten,
ing. Charles Claessens
lid Verband Baubiologie
www.milieuziektes.nl
www.milieuziektes.be
www.minderstraling.nl
www.hetbitje.nl
gekontroleerd door Emsisoft

***********************************************

Uiteraard is het weer de zoveelste knuppel in het hoenderhok, waar de kippetjes al slapend voort kakelen.

Het is schrijnend te moeten vaststellen, dat niemand zich sterk wil maken voor een gedegen onderzoek naar elektrosensitiviteit.
Dat komt waarschijnlijk, omdat men er weinig van begrijpt: Ook de NGO's niet, die er wel hard over roepen, maar niet weten *waar de klepel hangt*.

 

 

28-03-2013 Dirty

Op http://www.minderstraling.nl/Pagina030.html staat een Powerpoint presentatie van een voordracht welke ik op 10-03 jl heb gegeven.

Een uittreksel daarvan staat in het Dirty electricity welke ik gemaakt heb naar aanleiding van een discussie in een amerikaans forum, waar men duidelijk geen idee had wat dirty electricity eigenlijk inhoudt.

Voorts staat er ook een YouTube film van mijn voordracht zelf.
Ik werd toen geplaagd door een griep, en de laptop weigerde om een Powerpoint bestand goed af te spelen. Zelfs de installatie van een PPTViewer toonde een versie met allerlei reclame. Heel vreemd.

Momenteel krijg ik veel positieve berichten uit Duitsland van wetenschappers en therapeuten, die vol lof zijn over de ClaeSmog.

 

11-12-2012 Andere zienswijze

Dagelijks kan men in de media lezen hoe gewelddadig men geworden is, speciaal de jeugdigen.
Vaak zijn het nog scholieren, dus in principe personen zonder financiele of andere zorgen.
Gewoon agressie.

Over de oorzaken wordt veel gespeculeerd.

Maar men kan het ook eens van een geheel andere kant bekijken.
Onwetenden zullen het afdoen als complot theorie.
Maar ook dagelijks kan men in de media vernemen hoe de overheid met onze belangen omspringt en ze verkwanselt. De graaicultuur blijkt onuitroeibaar op alle fronten ten koste van de gewone burger.

Zie het filmpje:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=wtbCUQ001zs

 

 

23-12-2012 Veiling

De veiling van de Multibandfrequenties is afgelopen.

De Resultaten staan hier:

De signalen van DVB-T van 472MHz - 862MHz worden ingekort.
Per 1 Januari 2013 wordt het gedeelte 790 -862 voor DVB-T beeindigd.
DVB-T blijft dan op 472MHz- 790MHz.

30-12-2012 TETRA studie

Hoe men heel *wetenschappelijk* een studie kan manipuleren en verkeerde conclusies kan trekken toont deze TETRA studie.

Het lijkt allemaal heel goed te kloppen, maar dat doet het niet.

Opmerkelijk is, dat de meeste proefpersonen last ondervonden van het ongepulste CW signaal (385MHz), maar niets van het zg. gepulste signaal.
Het is helemaal niet zeker, dat dat signaal ook inderdaad zuiver was.
Luister maar eens naar mijn opgenomen modulaties omtrent de Rohde&Schwarz generatoren.
De testapparatuur kon best veel *dirty air* bevatten, welke de last kan veroorzaken.

Normaal is TETRA gepulst met 17,65Hz op het toestel, en 70,65Hz op de zendmasten.

Niet duidelijk is in hoeverre de gepulste signalen inderdaad de typische TETRA informatie bevatten!
Want dat is namelijk het kritische punt.

In plaats van het typische 17,65Hz had men maar een 16Hz signaal genomen.
Dat ligt wel in de buurt, maar is niet hetzelfde.
Theoretisch lijkt het te kloppen, maar de praktijk is toch wel even anders.

Vergelijk ook eens de modulaties van de DECT ten opzichte van gegenereerde 100Hz signalen in diverse golfvormen. Een echt DECT signaal is geheel anders.

 

 

13-02-2013 Schadelijk

Er wordt geroepen om rechtzaken te beginnen om de Staat aansprakelijk te stellen voor gezondheidsschade ten gevolge van straling.
Dat heeft geen zin.

De providers houden zich prima aan de geldende regels en voorschriften.
En volgens de hoogste instantie, de Gezondheidsraad, zijn er beneden de heilige grenswaarden geen gezondheidsschades te verwachten.

Ik stel daarbij steeds de vraag: *Hoeveel kilo hoofdpijn is schadelijk?*
Wanneer wordt iets als schadelijk beoordeeld?

Die vraag heb ik aan de GR voorgelegd:

********************************************

Op de vraag in hoeverre er gezondheidsklachten te verwachten zijn bij elektrosmog, luidt het antwoord van de GR steevast: Wanneer men binnen de grenswaarden blijft is het niet schadelijk.
 
Gaarne mocht ik een antwoord ontvangen met een duidelijke omschrijving wat de GR onder *schadelijk* verstaat.
*Wanneer is iets schadelijk voor de gezondheid?
 
Waar wordt hier een grens getrokken?
 
M.a.w. hoeveel kilo hoofdpijn is schadelijk?
Men kan hier hoofdpijn vervangen door slapeloosheid, hartritmestoornissen, en dergelijke.

*******************************************

Daar op kreeg ik het volgende antwoord van dr. E. van Rongen namens de GR:

******************************************
Dank voor uw vraag. De grens tussen ‘schadelijk’ en ‘niet-schadelijk’ is niet altijd even gemakkelijk te trekken is. Je zou kunnen zeggen dat als er met goed wetenschappelijk onderzoek een duidelijk verband is aangetoond tussen blootstelling aan een bepaalde factor en het optreden van wat voor negatieve effecten op de gezondheid dan ook, dan is die factor schadelijk. Daarbij is het lastiger om dat te doen voor subjectieve klachten zoals hoofdpijn, dan voor klachten die objectief vastgesteld kunnen worden, zoals hartrimtestoornissen en slapeloosheid. Onderzoek op individueel niveau is hierbij maar van zeer beperkte waarde; dergelijk onderzoek moet aan groepen mensen gedaan worden. Maar ook dan kan de interpretatie lastig zijn.

******************************************
Dat die grens niet altijd even duidelijk is te trekken wist ik al, vandaar mijn vraag aan de GR.

Als we het antwoord gaan ontleden komen we tot de volgende vaststelling:

Voorwaarde 1: goed wetenschappelijk onderzoek
Voorwaarde 2: duidelijk verband blootstelling en optreden negatieve effecten

Uitspraak 1: wat voor negatieve effecten op de gezondheid dan ook (dat is volkomen nieuw!)
Uitspraak 2: dan is die factor schadelijk
Uitspraak 3: klachten die objectief vastgesteld kunnen worden, zoals hartrimtestoornissen en slapeloosheid.
Uitspraak 4: onderzoek aan groepen mensen

Dat de interpretatie van een dergelijk onderzoek lastig kan zijn is niet belangrijk.

Het is dus duidelijk, om uit die hele discussie over straling te komen, dat er een bepaald nieuw onderzoek dient ondernomen te worden.

Het is niet van belang om aan te tonen of iemand op een elektrosmog bron kan reageren.

(zoals dr. Anke Huss nu bezig zou zijn en zoals StopUMTS heeft voorgesteld, in de foutieve geest van Kaul, Frick en Rubin. http://www.stopumts.nl/pdf/KP-notulen%20voorstellen%208-11-2012.pdf)
De woordvoerder van StopUMTS heeft, met alle gioede bedoelingen, kennelijk nog niet begrepen dat Elektrosmog een veel grotere familie is dan alleen RF en hoogspanningsleidingen, en dat provocatieonderzoeken geheel anders opgezet dienen te worden. Als men de onderzoeken niet vanuit het standpunt van elektrosensitieven bekijkt en de proefpersonen als *lampen* beschouwt, komt er niets van terecht.
(Bij het zwitserse ETH of Cofam II onderzoek werden de op een later tijdstip optredende gezondheidsklachten weliswaar gemeld, maar niet in het onderzoek betrokken.)

Het is van belang om er achter te komen in hoeverre de gezondheid door een blootstelling van elektrosmog wordt aangetast.

En daar kan men alleen maar achter komen door tijdens en na de blootstelling (met èchte elektrosmog bronnen en niet zomaar CW gegenereerde = ongepulst) aan de proefpersonen te meten, direct aan het lichaam. Geen enquêtes en geen formulieren, maar medische parameters meten..
(Zoals ik bij mijzelf heb gedaan en vaststelde dat bv. het vetgehalte van mijn lever omhoog ging onder invloed van een DECT basisstation op mijn bureau, of een dikke laadtrafo, en waarbij parameters van o.a. hart en bloedvaten etc. veranderden.)
Er zijn medische parameters, die snel kunnen veranderen, en andere die meer tijd nodig hebben.

Geldrollenvorming bij bloed is geen goede maatstaf, daar dat effect weer spontaan kan verdwijnen.
Zie studie Dipl.-Ing Wolfgang Heidrich.
Werkt ook heel verschillend bij verscheidene soorten elektrosmog.

Pas als een dergelijk onderzoek is gedaan, kan worden vastgesteld waar de werkelijke grens van schadelijkheid voor de gezondheid ligt.

Een beetje hoofdpijn gaat weer over, maar chronische hoofdpijn is iets anders. Net als slapeloosheid en dergelijke. Enfin, de symptomenlijst is lang en uitgebreid.

 

21-02-2013 5G

Ach, ten tijde van de GSM800 en GSM1800 (het zg. 2G) werd er al hard geklaagd over gezondheidsklachten.
Vervolgens kwam er UMTS (3G) bij. De klachten werden heviger.
Momenteel is men hier bezig met de uitrol van de opvolger van UMTS, het zg. LTE (4G).
LTE staat voor Long Term Evolution.
Vanuit Duitsland komen er veel klachten over het LTE.
Pater Carsten Häublein was al verhuisd van Oberammergau naar een stralingsarme plek in Sleeswijk-Holstein, waar het hem veel beter ging. Totdat in Juli 2012 ook daar LTE in gebruik genomen werd. Zijn hele lichaam *vibreerde* en in zijn hoofd ervoer hij een konstant dreunen, hameren en sisen.
Als enige uitweg zag hij nog om zelfmoord te plegen.

Nu lees ik dat men uitgaande van de Uni van Bremen bezig is met de ontwikkeling van 5G.
Het gaat over project Metis2020.
Zie bericht.

Het is de bedoeling tot een wereldwijde standaard te komen tegen 2020.
Het wordt gesponserd door de EU (FP7) die van een budget van € 27 miljoen zo'n € 16 miljoen ter beschikking stelt.

(Daarom moet NL zoveel aan Brussel afdragen, opdat er nieuwe *speeltjes* ontwikkeld kunnen worden.
Dat de meeste oudjes weinig meer te eten hebben is onbelangrijk, en ook dat er 800 van de 2200 verzorgingstehuizen tegen die tijd verdwijnen.
Waarschijnlijk is er al iemand bezig met de ontwikkeling van een Drion-app voor de oudjes. Nou ja, zo slecht is dat ook weer niet. Als je tegen die tijd ook helemaal niet meer tegen al dat stralingsgeweld kunt, en je drukt op een toetsje, en het is allemaal voorbij, kan dat ook heilzaam zijn.)

Naschrift: 26-02-2013:

De EU heeft dus € 16 miljoen in de ontwikkeling van de 5G Standaard.
Das Technologie-Zentrum Informatik der Universität Bremen (TZI) ist einer von 29 Projektpartnern im EU-Projekt Metis, das mit rund 16 Millionen Euro gefördert wird.

Vandaag viel er te lezen dat Tante Neelie ook nog eens € 50 miljoen ter beschikking stelt voor deze ontwikkeling.
Kennelijk is voedsel niet meer de eerste levensbehoefte, maar draadloos internet.

Wellicht droomt Tante Neelie ervan dat men straks de data van etenswaren via draadloos internet kan downloaden en via een 3D printer in smakelijke hapjes kan omtoveren.
In eerste instantie zal geur en smaak nog een probleem vormen, maar zal met 6G opgelost zijn.

Als je toch op TV al die armoezaaiers in bv. Afrika ziet, die niets te eten hebben, maar wel allemaal een mobieltje hebben.
Hier zie je ook van dergelijke afrikaanse asielzoekers op straat lopen in typische gewaden, maar wel allemaal met een mobieltje aan hun oor. Regelmatig zie je ze ook bij de Aldi gepakt worden, omdat ze denken dat alles daar gratis is.

 


07-04-2013 Dirty 2

Op http://www.minderstraling.nl/Pagina055.html staan twee zaken die het overdenken wel waard zijn.

19-04-2013 Zuinig

Ja, we moeten allemaal zuiniger omgaan met energie, en vooral met electriciteit.
Duidelijk wordt nu ook waarom.

Bij heise.de kan men lezen dat de behoefte aan energie voor de mobiele netwerken schrikbarend gaat stijgen.

Dit naar aanleiding van een studie van CEET.

Hieronder een afbeelding van heise.de

24-04-2013 Biomarkers en Bioenergie velden

Sinds kort heb ik een nieuw uitgebreider Biomarkers meetsysteem, waarmee ik binnen twee minuten zo'n 240 medische Biomarkers kan meten.

De makers hebben een minimum en maximum waarde vastgesteld, waarbinnen men dient te blijven.
Een uitleg van al die Biomarkers staan in dit PDF bestand (33 pagina's).
Ik plaats het hier, omdat er interessante aanwijzingen in staan.

Buiten een aantal belangrijke parameters zijn de volgende voor mij erg interessant:
Calcium, Calcium loss, Liver fat content en Electromagnetic radiation.

Rechtsboven in de kop, naast Kontakt staat een nieuw hoofdstuk: Energievelden .

 

 

09-05-2013 Opmerking

Er komen websites bij, die waarschuwingen uiten over de gevaren van mobiele telefonie.

Opvallend daarbij is, dat men het voornamelijk heeft over zendmasten, DECT telefoons en Wifi.
Alsof dat de enige elektrosmog veroorzakers zijn!

Dat er andere elektrosmog bronnen zijn, die soms een nog grotere impact op het lichaam kunnen hebben heeft men geen weet van.

Dat de mobieltjes en smartphones in de eerste plaats de grootste vervuilers zijn wordt weinig aandacht aan besteed.
Studies waarbij eventuele kankerrisico's worden aangeduid hebben uitsluitend betrekking op mobieltjes, zelden op zendmasten. Dat daar kankers zouden optreden heeft een andere oorzaak.

De onrustgevoelens hebben betrekking op onderbuikgevoelens, en men *vreest* gezondheidsgevaren.
Zo is er ook weer een nieuwe studie van de Uni Mainz verschenen, die in verscheidene internationale forums wordt bediscussieerd.
Men dient te weten, dat Rubin bij zijn studie tijdens de Sham-modus het hoogfrequente signaal had uitgezet, maar dat de proefpersonen wel degelijk aan hoge elektrische - en magnetische velden waren blootgesteld.
Men heeft Rubin daarover gevraagd, en hij heeft dat ook toegegeven, maar toch gesteld, dat de proefpersoen geen verschillen konden aangeven, hetgeen lariekoek is.

Niemand heeft het er echter over dat er eens serieuze studies omtrent elektrosensitiviteit gedaan dienen te worden, waarbij bepaald wordt wat de grenswaarden zijn, niet voor kanker, maar voor de dagelijkse kwellingen waaraan elektrosensitieven te lijden hebben. Met andere woorden omtrent de a-thermische effecten.

Aan de andere kant is het zo, dat elektrosensitieven telescopische antennes hebben.
Wanneer zij denken wat te zullen gaan *voelen*, trekken zij hun *antennes uit*, en ervaren zij inderdaad ook meer.
Wanneer zij echter in hun hoofd stellen niets te willen *voelen*, trekken zij hun *antennes in* en ervaren zij inderdaad ook veel minder.

Er zijn personen die wat dat betreft positieve ervaringen met Reiki hebben, ofwel Munai-ki of dr. Gupta.
(Een onderdeel van mijn 30 puntenplan).

Het is ook typerend, dat veel elektrosensitieven masochistische neigingen hebben.
Zij lijden liever (en blijven protesteren), dan dat zij bereid zijn om maatregelen te treffen om hun eigen gezondheid te verbeteren.

Want dat is de kern van hun probleem. Zij hebben van bepaalde stoffen teveel en van andere te weinig in hun lichaam. Zij hebben vaak onverwerkte trauma's, en hebben bacteriën, virussen, wormen en parasieten in hun lichaam, plus nog een aantal aandoeningen (bv. lever) wat zij niet willen weten noch erkennen.
Zij denken dat sporten en biologisch eten voldoende is.

Men denkt dat bepaalde afschermingen voldoende moeten zijn, en oefenen zich *ermee te leren leven*, wat na een zekere tijd beslist niet afdoende is.

Ik heb nog niet gezien, dat iemand anders een alternatief voor mijn 30 puntenplan heeft getoond.
Natuurlijk redeneert men: *Als het gratis is, kan het niets zijn.*

Typerend is ook dat een StichtingEHS, die beweert op te komen voor de belangen van elektrosensitieven, hier helemaal niets van wil weten. In plaats van wat alternatiefs aan te bevelen, wat bewezen heeft te helpen, adviseert men enkel afschermingen en naar de huisarts te gaan gewapend met een berichtje van het Kennisplatform EMV. Echt zware elektrosensitieven wordt verweten dat het *tussen de oren zit*!!

Naschrift:
Elektrosensitieven, die raad zoeken in verenigingsverband, kunnen zich beter aansluiten bij de CPLD vereniging *Ons Licht*.

Zie: http://www.cpld-vereniging-ons-licht.nl

14-05-2013 FunkySchool

In Duitsland staat het FunkySchool Projekt op stapel. www.funkyschool.de
Daarbij worden de leerlingen op een aantal scholen voorgelicht hoe het met *straling* gesteld is.

Buiten allerlei leermateriaal en folders krijgen de leerlingen ook een meetapparaat in handen.

Een HF35C (met een Dämpfungsglied DG20 om hogere waarden dan het bereik van de meter te kunnen meten), welke een richtingsgevoelige antenne heeft, en tevens de signalen kan laten horen.
Daarnaast heeft men ook meerdere *Detekt-us* als detector, welke met diodes waarden in µW/m² als V/m kan aangeven.
De leerlingen dienen een plattegrond van hun klaslokaal te tekenen, en de gevonden waarden op diverse plekken er in aan te geven. Zo leert men hoe het met *straling* en afstand tot bron gesteld is.
Ook dient men de straling van een mobieltje te meten.
Voorts doet men stralingsproeven op meelwormen en kress (tuinkers).

Het is heel aanschouwelijk, en de leerlingen zullen op deze manier heel wat opsteken over iets wat ze niet kunnen zien, ruiken of voelen.
En, wat belangrijker is, ze zullen zich realiseren waarmee ze bezig zijn.

Als ik zo de afbeelding van de *Detekt-us* bekijk, kan ik mij niet aan de indruk onttrekken, dat dit gebaseerd is op een detektor welke jaren geleden door het tijdschrift Elektur als bouwpakket of kompleet werd aangeboden. Zie artikel.
Dat was ook de basis voor de nederlandse meter FA106, welke op mijn verzoek van een grote luidspreker werd voorzien.
De *Detekt-us* wordt aangeboden voor € 49,- ex BTW.

 

20-05-2013 Max 100 elektrosensitieven

Het merendeel van de zg. *elektrosensitieven* zijn lawaaimakers, die klagen en jammeren.
Het werkelijke aantal elektrogevoeligen is daarom slechts een honderdtal.

Curieus is, dat er niemand vragen stelt omtrent mijn 30 puntenplan, want daar horen zo'n 8 Mb dokumenten bij, die nadere uitleg verschaffen. Niemand vraagt daarnaar. Dus is niemand geinteresseerd om zijn/haar gevoeligheid voor elektrosmog te verminderen. Dus is niemand ziek genoeg.
Echter klagen en jammeren, en meehuilen met andere klaagverhalen helpt echter helemaal niet.

Sterker, er lopen zelfs figuren rond, die helemaal niet beter willen worden. Kennelijk vinden ze het interessant om zo in de openbaarheid te komeN.

Leuk is de studie van Witthöft (tesamen met Rubin):
De gedacht alleen al aan onheil maakt mensen ziek! Zeker als ze dat medegedeeld wordt.
http://www.uni-mainz.de/presse/56071.php
Zal wel gretig door Kennisplatform EMV overgenomen worden.

Commentaar van Gigaherz.ch: http://gigaherz.ch/pages/posts/bei-anruf-hysterie1898.php

Naschrift dd. 23-05:

Als enige Nederlander neem ik deel aan een aantal internationale forums en nieuwsgroepen, en dan kom je nog eens wat te weten.
En blijkt hoe je met studies bedonderd wordt.
Witthöft had met zijn studie aangegeven dat 82 personen van de 147 reageerden op de films.
Een slimmerik heeft hem nu gevraagd hoe die verdeling eigenlijk was.
En het antwoord van Witthöft was:
*dass sich die insgesamt 82 Teilnehmer mit Symptomen im wesentlich gleich auf beide Gruppen verteilen. !!!*

*Das hat mich sehr ueberrascht, denn ich haette erwartet, dass die Gruppe, die den Film zu WLAN-Gesundheitsgefahren zu sehen bekommen hatte, mehr betroffen ist als die andere Gruppe.

Herr Witthoeft schrieb mir, dass vorallem die Kombination mit erhoehter Aengstlichkeit negativ wirke, nicht der Gefaehrdungsfilm per se.*

 

22-05-2013 Slimme meters

Er wordt veel geroepen over de gevaren van de zg. *slimme meters* .

Inderdaad in het buitenland worden deze meters vaak buiten tegen de gevel geplaatst en ze zenden konstant een radiografisch HF signaal uit.

Ook zijn er meters die hun signalen via de *grid*, dat wil zeggen over het elektriciteitsnet naar de centrale zenden..
In de USA kan dat via G3-PLC protocol. Daarbij wordt het elektriciteitsnet vervuild met frequenties van 5kHz tot wel 500kHz.

Ik heb hier navraag gedaan bij Enexis, en zij melden mij, dat de informatie over gebruik slechts zes keer per jaar wordt opgevraagd. Daarbij is in de meter een GSM-module (SIM-kaart) ingebouwd, die slechts zes maal per jaar wordt geactiveerd. Totaal zal er dan maximaal 5 minuten per jaar *straling* aanwezig zijn.

Hoe het bij de andere netwerkbeheerders gesteld is, weet ik momenteel niet.
Ik weet wel, dat het *scheppen van de stroom* in de leidingen mij meer kost dan de eigenlijke stroom zelf.

Men dient zich eerst van de feiten te vergewissen, voor men paniek zaait op basis van onderbuikgevoelens.

Wat wel erg schadelijk is, zijn die soort tabletten, die de energieleveranciers à raison van € 200,- ter beschikking stellen, waarmee de verwarming geregeld wordt, maar waar tevens het weerbericht en files te zien zijn. Die krengen stralen door tot bij de buren! Maar daar heeft niemand het over.

Naschrift dd. 23-05-2103:

Enexis verschafte mij vandaag nog wat inlichtingen.
In Breda (en omgeving) wordt dus 6 maal per jaar de meterstand opgevraagd. De meter bevat een SIM kaart , die na een SMS oproep de standen doorgeeft via GSM900.
Dat is dus qua elektrosmog hoeveelheid te verwaarlozen (waar de slimme meters in de USA konstant staan te zenden).

Momenteel lopen er proeven in Tilburg en Best met een C3-PLC systeem.
Die meter bevat ook een GSM SIM kaart, die na een SMS bericht een modem wakker schudt, welke dan via de elektrische leiding met iets van 800MHz de meterstanden doorgeeft.
Dat zou éénmaal per nacht geschieden tussen 23:00 en 6:00 uur.
Dus in feite ook heel gering.

Bedenk, dat de radiografische warmtemetertjes van Techem op de cv-radiatoren konstant op de ISM868 band staan te zenden. Konstant!

Met andere woorden, in Brabant hoeft men zich vooraleer geen zorgen te maken over de slimme meters, zoals men dat in de USA en UK doet (en in Frankrijk).

29-05-2013 Zorgvuldigheid bij Studies

Aan veel studies kleven toch wel wat haken en ogen, en vaak worden er voorbarige en verkeerde conclusies getrokken, althans men laat *wensen* prevaleren.
Niet altijd is de nodige zorgvuldigheid in acht genomen, zowel bij de voor- als tegenstanders.

Rubin heeft met zijn studie de proefpersonen tijdens de *sham* expositie niet met echte mobieltjes signalen bestookt, maar er waren wel degelijk zware elektrische en magnetische velden aanwezig, die voor gevoelige personen een zware belasting vormden, waardoor de objecticiteit niet gewaarborgd was.

Witthöft heeft tesamen met Rubin een 147-tal proefpersonen psychisch belast, door een groep naar een voorlichtingsfilm over mobieltjes te laten kijken en de andere groep naar een enge film te laten kijken. Vervolgens werden de persoen zogenaamd blootgesteld aan een Wifi toestand. Ze kregen een antennetje op hun hoofd, dat wifi zou afstralen, maar dat niets deed.
82 Personen reageerden met klachten. Het werd voorgesteld alsof de elektrosensitieven dus gewoon psychisch op slecht nieuws reageerden.
Naderhand heft iemand aan Witthöft gevraagd hie die verdeling over dioe 147 personen was.
Zijn antwoord was *gelijkmatig verdeeld*. Dus de eerdere conclusie was onzin.

Over de laatste studie van Magda Havas wordt het volgende geschreven:
Die umstrittene kanadische Wissenschaftlerin Magda Havas hat jetzt ihre DECT-Studie (Wirkung auf Herzratenvariabilität) eigenhändig repliziert: Replication of heart rate variability provocation study with 2.4-GHz cordless phone confirms original findings.

Da Havas selbst replizierte ist dies keine unabhängige Replikation, sondern eine Replikation 2. Klasse.

In Mitleidenschaft gezogen wird Havas' Replikation durch eine neue Studie mit GSM-Signalen, die keinen statistisch signifikanten Einfluss der Funkfelder auf die Herzratenvariabilität feststellte.

Leider ist ein direkter Vergleich der beiden Studien nicht möglich, denn während die einen "Elektrosensible" unter DECT-Einwirkung testeten, untesuchten die anderen Gesunde unter GSM-Einwirkung. Sicher ist nur: Die GSM-Befeldung mit 2 W Sendeleistung ist erheblich stärker als die DECT-Befeldung mit 0,25 W Sendeleistung (beides Peak-Werte, bei den Effektivwerten ist der Unterschied zu Lasten GSM noch viel größer).

Eine zweite Session ganz ohne Exposition gab es nicht, das ist absolut unzulässig.
Die gab es bei Rubin/Witthöft auch nicht, wenn ich das richtig sehe.

Die Autoren sehen dies selber als Limitation ihrer Arbeit und können deshalb nicht definitiv sagen, dass der in der Studie beobachtete Anstieg der Symptome das Ergebnis eines Nocebo Effektes, verursacht durch die Sham Exposition, sei.

Solche Studien bedingen ja einen gewissen Aufwand, zeitlich und finanziell.

Wenn man nun erwartet, keinen Effekt zu finden, kann man erst einmal den direkten Weg gehen und es abwechselnd mit Exposition und Sham versuchen.
Sofern sich beim Vergleich zwischen Exposition und Sham kein statistisch signifikanter Effekt zeigt, ist man fertig und hat sich den Kontroll-Durchgang ganz ohne Exposition gespart (mindestens 50% Aufwand gespart, wenn nicht mehr).

Findet man aber einen Effekt, ist man nicht fertig, denn nun gilt es, potentielle Confounder auszuschließen.
Eine Folgestudie ist fällig, welche durch einen direkten Vergleich mit einem reinen Sham Durchlauf potentielle Confounder sichtbar werden läßt.
Möglicherweise wird man auch die Anzahl der Probanden/Durchläufe erhöhen müssen, um das Statistische Zufallstreffer durch Mittelwertbildung verringern zu können und dadurch das Ergebnis zu schärfen.

Das bedeutet, um einen Effekt wirklich abzusichern, ist ein Vielfaches des ursprünglich geplanten Aufwandes nötig.
Die Gelder für den erhöhten (ursprünglich unerwarteten) Aufwand müssen eingetrieben werden etc...

Deshalb lautet das Resumee so oft: wir haben einen Effekt gefunden, aber mit folgenden Limitierungen.......und brauchen nun ein Vielfaches an Geld, die Limitierungen auszuräumen.

Kresse

Mobilfunkgegner sind schon arm dran. Weil die wissenschaftliche Forschung nicht so recht Alarm schlagen will, müssen ersatzweise Schülerexperimente das gähnende Loch im Forschungsstand der Mobilfunkgegnerei auffüllen.

Ergo verbreitet zur Zeit ein hinreichend bekannter Anti-Mobilfunk-Dummbatz die jüngste "Schülerstudie" in allen ihm erreichbaren Verlautbarungsplattformen.

Es geht um Großes, nämlich um das Wachstum von Kresse unter Einwirkung eines Funkfelds (W-LAN).

Doch neu ist das nicht. Bereits 2006 hatten zwei junge Nürnberger erstmals die Idee, bei Jugend forscht mit einem Kresse-Experiment zu punkten. Ich habe mir damals das Original der Arbeit von den Jungs schicken lassen und staunte über deren sorgfältige Arbeit. Doch was immer es war, warum bei ihnen die eine Kresse kümmerte, die andere nicht - am Funkfeld kann es wegen eines kapitalen Designfehlers nicht gelegen haben.

Eine Replikation auf einem Fensterbrett von Franz' Haus scheiterte im Rahmen einer Hausfrau-forscht-Studie. Ob mit oder ohne DECT-Befeldung: die Kresse wucherte.

Die jüngste Kresse-Studie, die unser Dummbatz herumreicht als wäre sie die erste und von einem Nobelpreisträger durchgeführt, kommt aus Dänemark und hat in nennenswerten deutschen Medien nicht einen einzigen Niederschlag gefunden. Alfred T. musste schon tief schürfen und sich diese "Studie" aus Facebook angeln, wo sie im Kreis lieber Mitstreiter bebrütet wird. Weder auf das eine noch auf das andere mag ich jedoch verlinken, es ist nur Eingedeutschtes aus dieser (englischsprachigen) Quelle.

Die Original Projektdokumentation (siehe Startposting "Hintergrund") des Kresse-Experiments habe ich gestern mal dahingehend geprüft, ob ich irgendwelche dosimetrischen Angaben finde, aus denen hervorgeht, mit welcher Stärke die beiden Kresse-Plantagen (exponierte/nicht exponierte) denn nun befeldet wurden. Denn die Angaben "Raum ohne Funkfeld" und "Raum mit zwei W-LAN-Routern" sind ungenügend.

Um die Dosimetrie der "Funk-Strahlung" würde ich mir weniger sorgen machen, als um die Vergleichbarkeit von Luftfeuchtigkeit, Temperatur,Sonneneinstrahlung und gleichmäßige Bewässerung.

In dem PDF sieht man schön, wie die Kresseschalen auf der Fensterbank des Klassenzimmers aufgereiht sind. Unter den Fensterbänken befinden sich Heizkörper.
Einige Fenster sind geöffnet, einige geschlossen.
Vor den Fensterbänken sind Laptops aufgereiht...warum auch immer....(Lüfter !)

Es stellt sich die Frage, ob die Heizkörper, Fenster, Laptops...in der Expositions und Kontrollgruppe überall eine gleichmäßige Beheizung ermöglichten.

Man sieht auf dem Photo mehrere WLAN Router zwischen den Kresse-Schalen.
Vermutlich war die Expositionsgruppe also in einem ganz anderen Klassenzimmer untergebracht, allein schon um ein gewisses Maß an "Strahlenfreiheit" zu garantieren.

Das ist genau das Messgerät, das wir uns vor einigen Jahren zulegten und das heute noch immer bei Sigi Zwerenz liegt, der die laut Datenblatt ungemein hohe Messgenauigkeit des ca. 270 Euro teuren Gerätchens in einem Vergleichstest ausprobieren wollte.

Dieses Gerät für die Kresse-Studie zu verwenden birgt jedoch einen starken Confounder. Denn in dem gelben Messkopf stecken drei winzige Antennen ausgerichtet in die drei Raumkoordinaten x, y und z. Das Gerätchen, das übrigens nicht knattert, misst Funkfelder also omnidirektional ohne jede Richtwirkung.

Na und?

Wie in Fotos des Experimentaufbaus zu erkennen ist, stehen die Kresse-Schalen direkt an den Fenstern, einige davon sind gekippt. Das heißt: Die Mädels haben unbeabsichtigt auch die Funkfelder mit gemessen, die von draußen reinkommen. Und wenn irgendwo im Klassenzimmer ein Handy sich auf Facebook einbuchte, dann haben sie (im Peak-Hold-Modus) auch das gemessen. Da das Gerät breitbandig misst, kann es W-LAN nicht von DECT, GSM oder sonstwas unterscheiden.

Ob die Mädels bei ihrer Messerei auf die Fernfeldbedingung geachtet haben (Abstand zur Feldquelle mindestens doppelte Wellenlänge) wissen wahrscheinlich noch nicht einmal Franz und der liebe Gott.

Naschrift 31-05-2013:

HIer een studie van de universiteit van Stuttgart: Project Apollo VII
INSTITUT FÜR STATIK UND DYNAMIK DER LUFT UND RAUMFAHRTKONSTRUKTIONEN
UNIVERSITÄT STUTTGART
Ook een studie met Kresse, maar met een geheel andere uitkomst!

Naschrift 30-05-2013

Mieren

Naar aanleiding van een persbericht van Brainport Biotech Solutions van heden, waarin men reclame maakt voor een filmpje, waarbij mieren *doodgestraald* worden door een mobieltje wil ik het volgende opmerken:

Natuurlijk, die mieren zijn hardstikke dood, maar hier wordt iets verkeerds gesuggereerd.
Ja, elektrosmog kan desastreuze gevolgen hebben, zoals de tarwekiemen-water- proef al aantoonde, maar het is wel belangrijk te onderscheiden hoe hoog de belasting was.

Voor mensen geldt een SAR-waarde, ofwel Specific Absorption Rate, van maximaal 2W/kg lichaamsgewicht, voor zendmasten 0,8W/kg.
Deze SAR waaarde is een onding, en er kleven heel wat haken en ogen aan, maar het is een bepaalde maatstaf, waarop ook de grenswaarden zijn gebaseerd.

Als een mens bestraald wordt met een mobieltje, kan het door het hele lichaam circulerende bloed via diverse organen in het lichaam zichzelf enigszins regenereren, en het zelfherstellende vermogen zijn werk laten doen, dit uitgaande van *gezonde* personen (bij elektrosensitieven is dit een geheel ander verhaal!).

Eenzelfde hoeveelheid *straling* van een mobieltje op mieren is dus van een geheel andere grootte.
Dat kan vergeleken worden wanneer een persoon met 50 mobieltjes tegelijk bestraald wordt. Dan legt die persoon ook binnen de kortste tijd het loodje.

Dat is ook een van de redenen waarom de meeste proeven op kippen-eieren mislukken, omdat ook daar het stralingsvermogen niet in verhouding staat..

Nee, bij Brainport Biotech Solutions heeft men nog niet begrepen hoe onze problematiek is elkaar steekt.
Het filmpje toont *iets* aan, maar niet in verhouding tot menselijk gedrag.
Het is gewoon ordinaire bangmakerij, en suggereert iets wat niet reëel is.
Bij voorlichting dient men objectief te werk te gaan.
Ben benieuwd met welke oplossingen Brainport Biotech Solutions gaat komen.
En het is de vraag in hoeverre die beter zijn dan de reeds op de markt verkrijgbaar zijnde *chips*.

Interessanter zou zijn te onderzoeken hoe het komt, dat elektrosensitieven al met lichamelijke klachten kunnen reageren bij minder dan 1µW/m² of 0,019V/m.
Dat is heel veel minder dan wat een mobieltje op afstand afstraalt.

 

08-06-2013 Vlaanderen

In Vlaanderen is het stil. Muisstil.
Niet de stilte voor de storm, maar gewoon stil, als *in retraite*, ofwel *met pensioen*.

Daar waar het een tijd terug gonsde van allerlei demonstraties, protesten en handtekeningen-acties, en artikelen in de HUMO en Primo, gebeurt er momenteel helemaal niets. Buiten wat artikeltjes uit het buitenland (hoe erg het wel niet is) wordt er verder niets vermeld op Vlaamse websites.

Waarschijnlijk heeft men in Vlaanderen de moed opgegeven, en is *het verzet* in de kiem gesmoord.
En net als in Nederland kan men in Vlaanderen kennelijk onderling niet één gebundelde lijn trekken.
Wat kritische, objectieve en relativerende voorlichting is er niet bij.

08-06-2013 Geldrollen

Er wordt veel geschermd met de zg. *Geldrollenvorming* in het bloed.

Daar kan men echter veel kanttekeningen bij plaatsen.

In Japan wordt op beurzen gedemonstreerd, dat expositie aan bv. 64.000 Hz, of 64kHz, deze geldrollen weer verdwijnen.

In dit Rapport heeft men in Duitsland eea. onderzocht, en bleek dat geldrollen konden optreden bij bepaalde mobieltjes. Maar bij andere mobieltjes helemaal niet.
Ook vond men dat opgetreden geldrollen na ca. 10 minuten weer een normaal beeld vertoonden.

Met andere woorden, het toont wel een bepaald effect aan, maar is geen goed argument om schadelijkheid aan te tonen.

09-06-2013 Eenzijdig

Kreeg vandaag ervaringsbericht van een voormalige elektrosensitieve persoon.
Die was zojuist teruggekeerd van een vakantie op Malta, waar het hotel ook vergeven was met Wifi.
Geen enkele last gehad.

Typerend is, dat enkel milieuziektes.nl, michielhaas.nl en wirelessinfo.nl het publiek laten weten, dat er mogelijkheden zijn, om de gevoeligheid voor elektrossmog te verminderen.

Alle andere websites in Nederland en België weigeren pertinent dit positieve nieuws te brengen, en blijven doorgaan met enkel negatieve ervaringsverhalen en ander eenzijdig nieuws te brengen.

Objectiviteit is ver te zoeken.