Belgische grenswaarden:

GSM 900 MHz 20,6 V/m of 1.125.623 uW/m2
Binnenkort 3 V/m of
24.000 uW/m2

GSM 1800 MHz 29,1 V/m of 2.246.180 uW/m2
Binnenkort: 45.000 uW/m2

UMTS 2050 MHz 30,7 V/m of 2.500.000 uW/m2
Binnenkort: 50.000 uW/m2

TETRA binnenkort:
10.000 uW/m2

De Gezondheidsraad heeft aanbevolen:

GSM 900 MHz 49 V/m of 6.500.000 uW/m2

GSM 1800 MHz 81 V/m of 17.500.000 uW/m2

UMTS 2050 MHz 87 V/m of 20.000.000 uW/m2

Wij kunnen ook een bouwbiologisch onderzoek van uw woning verzorgen.

Bij een dergelijk onderzoek meten wij met hoogwaardige elektronische meetapparatuur volgens de (hier te downloaden)
*baubiologische Richtwerte SBM-2015*
,
de punten A1 t/m A7, B1 en B6:

Het nut van een bouwbiologisch huisonderzoek is, dat het een aantal onvolkomendheden in de woning kan aantonen en een aantal bronnen kan inventariseren.

Echter, ons uitgangspunt is niet datgene wat in boekjes vermeld staat, maar onze jerenlange ervaringen met elektrosensitieve personen.
Onze professionele metingen hebben daarom in de eerste plaats betrekking op datgene waar elektrosensitieve personen gevoelig voor kunnen zijn.

Het meten van enkel hoogfrequente stralingsbronnen met één enkele meter is NIET afdoende om een goed beeld te krijgen over wat er in een woning of kamer aan de hand kan zijn.
Daarom is het belangrijk alles in kaart te brengen wat er aanwezig is tussen 1 Hz en 9,4 GHz.

Vaak kunnen ANDERE elektrosmog bronnen een grotere invloed op uw gezondheid uitoefenen dan enkel een ZENDMAST.
Uitgangspunt is niet de getalsmatige waarde, maar de ons bekende invloeden op elektrosensitieve personen.

De richtwaarden van de SBM-2015 geven dan een aanwijzing over de ernst ervan.

A1 - Lichaamsspanning mV en energieniveau en flimmertest
A1 - Laagfrequente elektrische wisselvelden in V/m
-
ook meten wij de weerstand van uw aardeleiding in Ohm
-
en of er zwerfstromen uw woning binnenkomen
A2 - Laagfrequente magnetische wisselvelden
in nT

A3 - Hoogfrequente elektromagnetische golven in uW/m2
--
volgens de SBM2015, waar iedere storingsbron apart gemeten en beoordeeld en de meest
dominante bron qua frequentie bepaald dient te worden
meten wij naast
breedbandig ook frequentie selektief met diverse spectrum analysers (1Hz tot 30MHz en vanaf 1MHz tot 9,4GHz), volgens ICNIRP norm.
- soort, hoeveelheid, richting
en
- hotspots (= plaatselijke concentraties)
- m.b.v. spektrum analyse wordt bepaald welke frequenties er aanwezig zijn (tot 9.4 GHz)
-
met een speciale antenne meten wij C-2000 (380-400 MHz) en Wlan op de 5 GHz band

-
er kunnen minimaal zo'n 20 verschillende hoogfrequente signaalsoorten worden gemeten
GSM900, GSM1800, UMTS, TETRA (C2000), Wimax (3.5MHz), Wimax (7MHz), WLan 2.4b, WLan 2.4g, WLan 2.4 OFDM, WLan 5.15GHz, WLan 5.25, WLan 5.47, WLan 5.725GHz, ISM433, ISM868, Radio+TV, DVB-T, DVB-H, Bluetooth,
DECT, LTE800, LTE2000, LTE2600, etc. vermeld in een meetstaat

- hoogfrequente
belasting op het lichtnet (5kHz-30 kHz-150 kHz) de zg, *dirty power*
- andere signalen
op het lichtnet tussen 0 Hz en 30 MHz.
- signalen
op de aardeleiding tussen 0 Hz en 30 MHz
-
ruimtelijke stoorsignalen tussen 1 Hz en 30 MHz, de zg. *dirty air*
-
frequentieselektieve metingen volgens EN50371, EN5501, en 1 EN55022 (tussen 20 MHz en 1 GHz)

A4 -
A5 - Magnetische gelijkvelden
in graden
A7 - Aardmagnetische afwijkingen
(aardstralen) in nT

A6 - Radon gas
in Bq/m3 (wordt direct gemeten, en ook berekend nav de positieve lucht-ionen)
A6 -

B1 - Formaldehyde
in ppm
B1 - Koolmonoxide
in ppm
B6 - Rel. vochtigheid in %
B6 - Kooldioxide
in ppm
B6 - Negatieve en positieve lucht-ionen
per cm3
B6 -

B6
- Waterkwaliteit in uS(iemens)

EXTRA: Momenteel kunnen wij ook ultra laagfrequent geluid meten!
Ultra laagfrequent geluid vanaf 10 Hz.
En ultra laagfrequente trillingen vanaf 8 Hz.

Desgevallend kunnen wij ook adviezen en richtlijnen geven hoe men de gevoeligheid ten opzichte van elektrosmog drastisch kan verminderen.

Uiteraard krijgt u van ons een uitgebreid advies en richtlijnen hoe u eventuele afwijkingen en storingen kunt verhelpen.

Wij verkopen geen goederen, wij adviseren enkel wat naar onze mening goed is voor bij u gevonden problemen.

Het zou heel fijn zijn, wanneer wij niets bij u kunnen vinden.
Dit lijkt erg onwaarschijnlijk gezien het feit, dat de groei van zendapparatuur nu ongebreidelde vormen gaat aannemen, waardoor wij allemaal steeds eerder getroffen gaan worden; of we nu willen of niet.

Er wordt gemeten op die plekken waar men veel verblijft zoals bedden en stoelen, in hoeverre er zg. *Hotspots* aanwezig zijn. Dat zijn concentraties van hoogfrequente straling, vaak ter grootte van een voetbal.
Door middel van de Flimmerverschmelzungstest volgens prof. König wordt aan de persoon gemeten in hoeverre deze op bepaalde plekken meer of minder belast is.
Desgevallend kan in de woning ook gemeten worden hoe hoog de celspanning is. Dat is iets anders dan de lichaamsspanning.
En kunnen zo'n 170 biomarkers bepaald worden om na te gaan welke tekorten er zijn.

Een bouwbiologisch huisonderzoek duurt doorgaans minimaal 3-4 uur, en de rapportage, welke wordt nagezonden, neemt ook de nodige tijd in beslag.

Tel: ..076-7518891 (vanuit Nederland)
of via VoIP: 0031-85-7858767


of......0031-76-7518891
(vanuit Belgie)
of via VoIP: 0031-85-7858767

ing. Charles Claessens
info@milieuziektes.nl

Hieronder een gespecificeerde meetstaat van wat wij in frequentiebanden hebben gemeten.

Home | Nieuws | Feiten | Appell's | het bitje | Elektrosmog | Symptomen | DECT | Kritiek |

Info | SBM-2015 | Bouwbiologisch huisonderzoek | Literatuur | Alternatief | Links | Kontakt |

Hierboven enkele (zeer verouderde) voorbeelden van door ons gebruikte meetapparatuur.

Momenteel gebruiken wij een veel groter aantal meters en meer antennes.

Dit is een voorbeeld van een spectrumanalyse van GSM900 frequentieband, de download.
Zo worden een aantal frequentiebanden doorgemeten en geanalyseerd.

De ICNIRP heeft aanbevolen:

GSM 900 MHz 41 V/m of 4.500.000 uW/m2

GSM 1800 MHz 58 V/m of 9.000.000 uW/m2

UMTS 2050 MHz 61 V/m of 10.000.000 uW/m2

Gezien het feit, dat de Gezondheidsraad geen onderzoek pleegt, en haar uitspraken enkel op literatuurstudies baseert, mag uit bovenstaande blijken, dat de adviezen van de GR NIET conform de ICNIRP aanbevelingen zijn, maar daar een stevige schep bovenop doen (sinds 1977 !)
Waarschijnlijk omdat dat mooier staat in hun grafieken.

Hoe je het ook draait of keert, uit bovenstaande komt de bezorgdheid van de GR voor de bevolking niet tot uitdrukking. In tegendeel zelfs.
De naam nederlandse Gezondheidsraad zou beter veranderd worden in Ziekmaakraad.

Ter vergelijking de geldende grenswaarden in het buurland Belgie, waar eenieder ook prima kan telefoneren. Dat is in V/m de helft, en in uW/m2 slechts 25 % !!!!!!!!
Als dat daar mogelijk is, waarom niet in Nederland??

De houding van de nederlandse Gezondheidsraad is niet alleen bizar.
De ICNIRP stelt voor bv GSM900 een grenswaarde van 4.500.000 uW/m2.
De nederlandse Gezondheidsraad doet aanbeveling van 6.500.000 uW/m2.
De belgische Gezondheidsraad doet aanbeveilng van 24.000 uW/m2.

Ja, u leest het goed, dat is een factor 200 minder dan de ICNIRP.
Men doet dat vanwege het Voorzorgsprincipe.

Lees hier het waarom.

De nederlandse Gezondheidsraad heeft natuurlijk bij haar literatuurstudies dit dokument niet gelezen.
Zij zouden zich moeten schamen voor hun boosaardige halsstarrigheid.

 

Hier een opstelling van Wolfgang Maes over grenswaarden in andere landen.

De grenswaarde voor microgolf straling is niet bepaald door artsen en biologen, gebaseerd op onderzoekingen op dieren en mensen, maar door technici, en enkel op basis van de hoeveelheid straling die nodig is om een zak met zout water met 1 graad Celsius op te warmen.
En dat binnen 6 minuten.
Men onderzoekt dat niet binnen 10 minuten, of een dag, of een jaar.

Wanneer merken we wat?

Door onze vele huismetingen en gesprekken met elektrosensibelen zijn wij tot de volgende konklusie gekomen:

Onze ervaring is nu, dat mensen tussen 200 uW/m2 = 0,275 V/m en 2.000 uW/m2 = 0,9 V/m al elektrosensitief kunnen worden, mits zij voldoen aan een aantal omstandigheden.
Als men elektrosensibel geworden is, kan men al reageren bij 1 uW/m2 = 0,02 V/m.
Sommigen al bij 0,1 uW/m2 = 0,006 V/m
Deze cijfers blijken gewoon in de praktijk.

Veel elektrosensibelen hebben veel gemeen:
Zij zijn voorbelast, met bv andere elektrosmog (laagfrequent)
Een operatie welke niet zo goed verlopen is.
Blindedarm, amandelen.

Verkeerde medikamenten. Of te lang gebruik.
Amalgaam vullingen, waardoor men een zware metalen vergiftiging heeft opgelopen.
(Veel Tinnitus patienten herleiden hun klachten ook daarnaartoe)
Het Apolipoprotein E epsilon-4 gene allel, welke uitscheiding van kwik tegengaat.
Vaak Bloedgroep O
En siliconen in het lichaam.

Of ingespoten kontrastvloeistof.

 

Momenteel meest gebruikte antennes en meetsondes.